Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 12 december 2019
gepubliceerd op 23 december 2019

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 september 2017 tot benoeming van de leden van de Beleidsgroep « Energie » in het kader van de adviesverlenende functie

bron
waalse overheidsdienst
numac
2019205926
pub.
23/12/2019
prom.
12/12/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 DECEMBER 2019. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 september 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 21/09/2017 pub. 17/10/2017 numac 2017205207 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de Beleidsgroep « Energie » in het kader van de adviesverlenende functie sluiten tot benoeming van de leden van de Beleidsgroep « Energie » in het kader van de adviesverlenende functie


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd;

Gelet op het decreet van 11 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, zoals gewijzigd, artikel 51;

Gelet op het decreet van 6 november 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/11/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008204571 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie sluiten houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie, gewijzigd bij het decreet van 16 februari 2017;

Gelet op het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014202349 bron waalse overheidsdienst Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de adviesorganen type decreet prom. 27/03/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014202350 bron waalse overheidsdienst Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de adviesorganen, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 21 september 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 21/09/2017 pub. 17/10/2017 numac 2017205207 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de Beleidsgroep « Energie » in het kader van de adviesverlenende functie sluiten tot benoeming van de leden van de Beleidsgroep "Energie" in het kader van de adviesverlenende functie, zoals gewijzigd bij het besluit van 18 juli 2019 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 september 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 21/09/2017 pub. 17/10/2017 numac 2017205207 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de Beleidsgroep « Energie » in het kader van de adviesverlenende functie sluiten tot benoeming van de leden van de Beleidsgroep "Energie" in het kader van de adviesverlenende functie;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 13 september 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 13/09/2019 pub. 23/09/2019 numac 2019204305 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 september 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 26/09/2019 pub. 07/10/2019 numac 2019204496 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Regering sluiten tot regeling van de werking van de Regering;

Gelet op het verzoek om wijziging van de samenstelling van de Beleidsgroep "Energie" van de "Conseil économique, social et environnemental de Wallonie" (Economische, Sociale en Milieuraad van Wallonië) en de voorgedragen kandidaturen;

Op de voordracht van de Minister van Energie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, 1°, van het besluit van de Waalse Regering van 21 september 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 21/09/2017 pub. 17/10/2017 numac 2017205207 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de Beleidsgroep « Energie » in het kader van de adviesverlenende functie sluiten tot benoeming van de leden van de Beleidsgroep "Energie" in het kader van de adviesverlenende functie, laatst gewijzigd bij het besluit van 18 juli 2019 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 september 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 21/09/2017 pub. 17/10/2017 numac 2017205207 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de Beleidsgroep « Energie » in het kader van de adviesverlenende functie sluiten tot benoeming van de leden van de Beleidsgroep "Energie" in het kader van de adviesverlenende functie, worden de woorden "de heer André Lebrun (UWE)" vervangen door de woorden "mevr. Cécile Neven (UWE)".

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in 5°, worden de woorden "de heer Laurent DE MUNCK (InDUfed)" vervangen door de woorden "de heer Firmin FRANCOIS (InDUfed)";2° in 6°, worden de woorden " de heer Jean-Denis GHYSENS (RESA)" vervangen door de woorden "mevr Murielle COHEUR (RESA)".

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Art. 4.De Minister van Energie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 12 december 2019.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Klimaat, Energie en Mobiliteit, Ph. HENRY

^