Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 11 maart 2021
gepubliceerd op 17 maart 2021

Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 47/17bis van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met betrekking tot het protocol voor de uitvoering van fase 1.b, wat betreft de personen van 65 jaar en ouder en sommige kritische functies, en fase 2 van het COVID-19-vaccinatieprogramma voor volwassenen en tot invoeging van een addendum in de protocollen voor fase 1.a.1, 1.a.2 en 1.a.3

bron
waalse overheidsdienst
numac
2021030658
pub.
17/03/2021
prom.
11/03/2021
ELI
eli/besluit/2021/03/11/2021030658/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

11 MAART 2021. - Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 47/17bis van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met betrekking tot het protocol voor de uitvoering van fase 1.b, wat betreft de personen van 65 jaar en ouder en sommige kritische functies, en fase 2 van het COVID-19-vaccinatieprogramma voor volwassenen en tot invoeging van een addendum in de protocollen voor fase 1.a.1, 1.a.2 en 1.a.3


De Waalse Regering, Gelet op het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, inzonderheid op artikel 47/17bis ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 68 van 16 december 2020 tot invoeging van een artikel 47/17bis in het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met betrekking tot de vaccinatie van volwassenen tegen COVID-19;

Gelet op het voorstel voor een protocol tot uitvoering van fase 1.b, wat betreft de personen van 65 jaar en ouder en sommige kritische functies, en fase 2 van het COVID 19-vaccinatieprogramma voor volwassenen en tot invoeging van een addendum in de protocollen voor fase 1.a.1, 1.a.2 en 1.a., van de Waalse cel COVID-19 en het Waals Agentschap van Gezondheid, Sociale Bescherming, Handicap en Gezinnen, ontvangen op 24 februari 2021;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 24 februari 2021;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 25 februari 2021;

Gelet op het rapport opgesteld op 25 februari 2021 overeenkomstig artikel 4, 2°, van het decreet van 3 maart 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/03/2016 pub. 14/03/2016 numac 2016201315 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet;

Gelet op het advies van het inter-Franstalig overlegorgaan van 8 maart 2021 en het overleg in het intra-Franstalige ministerieel comité voor overleg van 8 maart 2021;

Gelet op het advies nr. 68.921/4 van de Raad van State, gegeven op 5 maart 2021, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid ingegeven door de context van de gezondheidscrisis en het vitale belang voor de volksgezondheid en om de heropleving van de pandemie in verband met COVID-19 te voorkomen, dat de nodige maatregelen inzake vaccinatie kunnen worden genomen;

Gelet op de overlegvergaderingen tussen de Regeringen van de deelgebieden en de bevoegde federale autoriteiten, in de Nationale Veiligheidsraad die sinds begin maart 2020 bijeenkomt;

Gelet op artikel 191 van het EU-Verdrag waarin het voorzorgsbeginsel vastgeschreven is in het kader van het beheer van een internationale sanitaire crisis en de actieve voorbereiding op het potentieel voorvallen van deze crisissen; dat dit beginsel inhoudt dat, wanneer er een ernstig risico zich naar alle waarschijnlijkheid kan voordoen, de publieke overheden dringende en voorlopige maatregelen dienen te nemen;

Gelet op de verklaring van WHO in verband met de kenmerken van het coronavirus COVID-19, in het bijzonder de sterke besmettelijkheid en het sterfelijkheidsrisico;

Overwegende dat WHO op 11 maart 2020 het coronavirus COVID-19 als een pandemie gelabeld heeft;

Overwegende dat WHO op 16 maart 2020 zijn dreigingsniveau voor het coronavirus COVID-19, die de wereldeconomie destabiliseert en zich snel over de wereld spreidt, naar de hoogste graad heeft opgetrokken;

Gelet op de verspreiding van het coronavirus COVID-19 op Europees grondgebied en in België;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid en het gezondheidsrisico dat het coronavirus COVID-19 voor de Belgische bevolking inhoudt;

Overwegende dat het, om de verspreiding van het virus te vertragen en te beperken, nodig is onmiddellijk de in overweging genomen maatregelen te bevelen, welke onontbeerlijk blijken op vlak van volksgezondheid;

Overwegende dat het gevaar zich over het grondgebied van het gehele land verspreidt; dat het in het algemeen belang is dat er samenhang gegeven wordt aan de getroffen maatregelen om de openbare orde in stand te houden, zodat de doeltreffendheid ervan hoogst mogelijk is;

Overwegende dat de rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen van de crisis een beheer en een snelle respons op gewestelijk niveau vereisen;

Overwegende dat Covid-19 nog steeds circuleert op Europees en Belgisch grondgebied;

Overwegende dat, hoewel de gunstige ontwikkelingen het mogelijk hebben gemaakt de algemene beperkingen die aan de bevolking worden opgelegd te beperken, sommige daarvan nog steeds bestaan en dat Covid-19 nog steeds een groot gezondheidsrisico van uitzonderlijke en ongekende aard vormt;

Overwegende dat het van vitaal belang is voor de volksgezondheid en om de heropleving van de pandemie in verband met COVID-19 te voorkomen, dat de nodige vaccinatiemaatregelen kunnen worden genomen;

Overwegende dat de vaccinatie van de volwassen bevolking tegen COVID-19 begin 2021 van start is gegaan met het rutshuispersoneel en -bewoners (fase 1.a.1) en achtereenvolgens zal worden voortgezet met de collectieve zorg- en hulpinstellingen (fase 1.a.2), de ziekenhuisinstellingen (fase 1.a.3) en de eerstelijnshulp en eerstelijnszorg (fase 1.a.4);

Overwegende dat eind februari 2021 moet worden begonnen met de vaccinatie van de in deze fase beoogde groepen;

Overwegende dat de dringende noodzakelijkheid verantwoord is;

Gelet op de wet van 22 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020044633 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse maatregelen met betrekking tot snelle antigeentesten en de registratie en verwerking van gegevens betreffende vaccinaties in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie sluiten houdende diverse maatregelen met betrekking tot snelle antigeentesten en de registratie en verwerking van gegevens betreffende vaccinaties in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie, inzonderheid op artikel 11;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 december 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020205675 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de registratie en de verwerking van gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen COVID-19 sluiten betreffende de registratie en de verwerking van gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen COVID-19;

Gelet op het ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest, en de Franse Gemeenschapscommissie over de gegevensverwerking met betrekking tot vaccinaties tegen COVID-19;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 4 januari 2021Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 04/01/2021 pub. 08/01/2021 numac 2021020054 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 47/17bis van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met betrekking tot het protocol voor de uitvoering van fase 1.a.1 van het COVID 19-vaccinatieprogramma voor volwassen watbetreft de rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen sluiten tot uitvoering van artikel 47/17bis van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met betrekking tot het protocol voor de uitvoering van fase 1.a.1 van het COVID 19-vaccinatieprogramma voor volwassen wat betreft de rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 4 februari 2021Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 04/02/2021 pub. 09/02/2021 numac 2021020317 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 47/17bis van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met betrekking tot het protocol voor de uitvoering van fase 1.a.2 van het COVID 19-vaccinatieprogramma voor volwassen wat betreft de collectieve zorg- en hulpinstellingen type besluit van de waalse regering prom. 04/02/2021 pub. 09/02/2021 numac 2021020318 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 47/17bis van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met betrekking tot het protocol voor de uitvoering van fase 1.a.3 van het COVID-19-vaccinatieprogramma voor volwassen wat betreft de ziekenhuisinstellingen sluiten tot uitvoering van artikel 47/17bis van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met betrekking tot het protocol voor de uitvoering van fase 1.a.2 van het COVID 19-vaccinatieprogramma voor volwassen wat betreft de collectieve zorg- en hulpinstellingen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 4 februari 2021Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 04/02/2021 pub. 09/02/2021 numac 2021020317 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 47/17bis van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met betrekking tot het protocol voor de uitvoering van fase 1.a.2 van het COVID 19-vaccinatieprogramma voor volwassen wat betreft de collectieve zorg- en hulpinstellingen type besluit van de waalse regering prom. 04/02/2021 pub. 09/02/2021 numac 2021020318 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 47/17bis van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met betrekking tot het protocol voor de uitvoering van fase 1.a.3 van het COVID-19-vaccinatieprogramma voor volwassen wat betreft de ziekenhuisinstellingen sluiten tot uitvoering van artikel 47/17bis van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met betrekking tot het protocol voor de uitvoering van fase 1.a.3 van het COVID 19-vaccinatieprogramma voor volwassen wat betreft de ziekenhuisinstellingen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 18 februari 2021Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 18/02/2021 pub. 23/02/2021 numac 2021020452 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 47/17bis van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met betrekking tot het protocol voor de uitvoering van fase 1.a.4 van het COVID 19-vaccinatieprogramma voor volwassen wat betreft de eerstelijnshulp en eerstelijnszorg sluiten tot uitvoering van artikel 47/17bis van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met betrekking tot het protocol voor de uitvoering van fase 1.a.4 van het COVID 19-vaccinatieprogramma voor volwassen wat betreft de eerstelijnshulp en eerstelijnszorg;

Gelet op de beslissing van de interministeriële conferentie van 3 december 2020;

Overwegende dat de vaccinatie gefaseerd is, rekening houdend met de beschikbare dosissen;

Overwegende dat er bijgevolg prioritaire groepen vastgesteld moesten worden, in overleg met elk deelgebied en de federale overheid;

Gelet op de beslissing van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 6 februari 2021 om bepaalde categorieën personen, met name die met kritische functies, bij voorrang en bij voorbaat op te nemen in de vaccinatie van fase 1.b, waarbij de vaccins worden toegewezen overeenkomstig de wetenschappelijke adviezen, in eerste instantie uitgaande van de mogelijkheid om Astrazeneca toe te dienen voor de leeftijdsgroep tussen 18 en 55 jaar, en een mRNA-vaccin toe te dienen voor de leeftijdsgroepen boven 55 jaar.

Overwegende dat, ingevolge de beslissing van 6 februari 2021 en gelet op de beschikbaarheid van het Astrazeneca vaccin, personen in de leeftijdsgroep van 18 tot 55 jaar die de kritische functie van lid van een interventieteam op het terrein binnen de politiediensten uitoefenen, bij voorrang moeten worden gevaccineerd;

Gelet op de beslissing van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 3 maart 2021, waarbij de toediening van het Astrazeneca vaccin aan de gehele volwassen bevolking, vanaf de leeftijd van 18 jaar, wordt toegestaan, na advies van de Hoge Gezondheidsraad van 2 maart 2021;

Overwegende derhalve dat de vaccinatie in fase 1.b. met name gericht is op personen van 65 jaar en ouder, maar ook op de kritische functies die in de beslissing van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 6 februari 2021 zijn vastgesteld;

Overwegende dat deze prioritering verband houdt met de kwetsbaarheid of de blootstelling van de doelgroepen;

Overwegende dat het risico om een ernstige of dodelijke vorm van COVID-19 te ontwikkelen aanzienlijk groter is bij ouderen en dat, gezien de beperkte hoeveelheid vaccins die momenteel beschikbaar is, voorrang moet worden gegeven aan de bescherming van deze bevolkingsgroep;

Overwegende dat sommige kritische functies, namelijk de interventieteams op het terrein binnen de politiediensten, met voorrang en op voorhand moeten worden gevaccineerd, in het licht van de beslissing van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 6 februari 2021, wegens hun fundamentele rol in de veiligheid van de Staat en in het beheer van de crisis, en gelet op de aard van de interventies die het niet mogelijk maken de naleving van de barrièregebaren te garanderen;

Overwegende dat deze groepen dus met voorrang en dringend gevaccineerd moeten worden;

Overwegende dat, zodra de vaccinatie van alle doelgroepen van fase 1.b van het COVID-19-vaccinatieprogramma is voltooid, moet worden overgegaan tot de vaccinatie van de gehele volwassen bevolking die op het grondgebied van het Franse taalgebied woont;

Overwegende dat in het kader van fase 1.a.1 het volgende is gepland: "Om te voorkomen dat de gezamenlijke bewoners en personeelsleden van de rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen zich dienen te verplaatsen, wordt de vaccinatie ter plaatse uitgevoerd in de rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen in het Franse taalgebied.

Overwegende dat in het kader van fase 1.a.2 het volgende is gepland: "Om te voorkomen dat de gezamenlijke bewoners en het personeel van de collectieve zorg- en hulpinstellingen zich moeten verplaatsen, wordt de vaccinatie uitgevoerd in deze instellingen zelf, gelegen in het Franse taalgebied";

Overwegende dat er sinds de voltooiing van de fasen 1.a.1 en 1.a.2 nieuwe bewoners en nieuwe personeelsleden in deze inrichtingen zijn gekomen of zullen komen en dat vaccinatie hetzij in de inrichtingen zelf, hetzij ook op de andere in de verschillende protocollen vastgestelde vaccinatieplaatsen moet worden toegestaan;

Overwegende dat het, in het licht van de wetenschappelijke adviezen en aanbevelingen inzake het gebruik van het vaccin van Astrazeneca, dat werkzaam is gebleken bij de volwassen bevolking vanaf de leeftijd van 18 jaar, relevant is te voorzien in het gebruik van dit vaccin voor de fasen 1.a.2 en 1.a.3 van het COVID-19-vaccinatieprogramma voor volwassenen;

Overwegende dat aangezien in de protocollen voor de fasen 1.a.2 en 1.a.3 van het COVID-19-vaccinatieprogramma voor volwassenen het gebruik van een vaccin niet werd gespecifieerd, en zelfs niet de mogelijkheid dat een ander vaccin kan worden gebruikt, het dienstig is dit aspect op te nemen in een addendum in de protocollen voor deze fasen, met name met het oog op de voorspelbaarheid en de leesbaarheid;

Op de voordracht van de Minister van Gezondheid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit regelt, overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet, een aangelegenheid bedoeld in artikel 128, § 1, ervan.

Art. 2.De Regering neemt het protocol aan voor de uitvoering van fase 1.b, wat betreft de personen van 65 jaar en ouder en sommige kritische functies, en fase 2 van het COVID-19-vacinatieprogramma voor volwassenen bedoeld in artikel 47/17bis van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, vermeld in bijlage bij dit besluit.

Art. 3.De Regering neemt volgende documenten aan: 1° het addendum bij bijlage 1 bij het besluit van de Waalse Regering van 4 januari 2021Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 04/01/2021 pub. 08/01/2021 numac 2021020054 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 47/17bis van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met betrekking tot het protocol voor de uitvoering van fase 1.a.1 van het COVID 19-vaccinatieprogramma voor volwassen watbetreft de rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen sluiten tot uitvoering van artikel 47/17bis van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met betrekking tot het protocol voor de uitvoering van fase 1.a.1 van het COVID-19-vaccinatieprogramma voor volwassen wat betreft de rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen; 2° het addendum bij bijlage 1 bij het besluit van de Waalse Regering van 4 februari 2021Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 04/02/2021 pub. 09/02/2021 numac 2021020317 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 47/17bis van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met betrekking tot het protocol voor de uitvoering van fase 1.a.2 van het COVID 19-vaccinatieprogramma voor volwassen wat betreft de collectieve zorg- en hulpinstellingen type besluit van de waalse regering prom. 04/02/2021 pub. 09/02/2021 numac 2021020318 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 47/17bis van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met betrekking tot het protocol voor de uitvoering van fase 1.a.3 van het COVID-19-vaccinatieprogramma voor volwassen wat betreft de ziekenhuisinstellingen sluiten tot uitvoering van artikel 47/17bis van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met betrekking tot het protocol voor de uitvoering van fase 1.a.2 van het COVID-19-vaccinatieprogramma voor volwassen wat betreft de collectieve zorg- en hulpinstellingen; en 3° het addendum bij bijlage 1 bij het besluit van de Waalse Regering van 4 februari 2021Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 04/02/2021 pub. 09/02/2021 numac 2021020317 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 47/17bis van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met betrekking tot het protocol voor de uitvoering van fase 1.a.2 van het COVID 19-vaccinatieprogramma voor volwassen wat betreft de collectieve zorg- en hulpinstellingen type besluit van de waalse regering prom. 04/02/2021 pub. 09/02/2021 numac 2021020318 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 47/17bis van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met betrekking tot het protocol voor de uitvoering van fase 1.a.3 van het COVID-19-vaccinatieprogramma voor volwassen wat betreft de ziekenhuisinstellingen sluiten tot uitvoering van artikel 47/17bis van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met betrekking tot het protocol voor de uitvoering van fase 1.a.3 van het COVID-19-vaccinatieprogramma voor volwassen wat betreft de ziekenhuisinstellingen.

Deze addenda worden opgenomen in respectievelijk de bijlagen 2, 3 en 4 bij dit besluit.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 24 februari 2021.

Art. 5.De Minister van Gezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 11 maart 2021.

Voor de Regering: De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, Ch. MORREALE

Bijlage 1 bij het besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 47/17bis van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met betrekking tot het protocol voor de uitvoering van fase 1.b wat betreft personen van 65 jaar en ouder en sommige kritische functies en fase 2 van het COVID-19-vaccinatieprogramma voor volwassenen en tot invoeging van een addendum in de protocollen voor fase 1.a.1, 1.a.2 en 1.a.3 "Protocol voor de uitvoering van fase 1.b, wat betreft de personen van 65 jaar en ouder en sommige kritische functies, en van fase 2 van het COVID-19 vaccinatieprogramma voor volwassenen.

De hoofdbeginselen van de Belgische vaccinatiestrategie tegen Covid-19 zijn de volgende: De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 11 november 2020 heeft de hoofdbeginselen vastgesteld, onderliggend aan de Belgische vaccinatiestrategie: - Vaccinale dekking met een doel van 70% van de bevolking; - Bepalen van de prioritaire groepen op grond van wetenschappelijke adviezen; - Kosteloze vaccinatie op vrijwillige basis voor elke burger; - Medefinanciering van het gezamenlijk vaccinatieprogramma door de federale overheid en de deelgebieden.

Deze beslissingen zijn verbonden aan volgende voorwaarden en gegevens: - Massieve vaccinatiecampagnes waarbij de vaccins geleverd worden in meerdosisflacons, dezelfde dag toe te dienen; - België één of meerdere doeltreffende en veilige vaccins tegen COVID-19 ter beschikking stellen. - De capaciteit van het Belgisch gezondheidssysteem voor de geleidelijke en doeltreffende verdeling en de vaccinatie van de bevolking, waarbij de autoriteiten voor volksgezondheid ondersteund worden door de interfederale Task force "vaccin COVID-19", op 16 november 2020 opgericht door de Interministeriële conferentie Volksgezondheid, de gezamenlijke gezondheidsstructuren van het land waaronder Sciensano en het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG). Daartoe wordt de registratiesoftware Vaccinet+ door alle deelgebieden gebruikt. - De wil om door overtuigingskracht en transparantie de terughoudendheid tegenover het vaccin te overwinnen en er zo voor te zorgen dat de bevolking deze strategie inzake volksgezondheid onderschrijft.

De vaccinatie tegen COVID-19 betreft enkel het volwassen publiek (vanaf 18 jaar).

De indicaties voor de toediening van een vaccin en de eventuele contra-indicaties bij de vaccinatie zijn voorzien overeenkomstig de SOP's en aanbevelingen voor het gebruik van het toe te dienen vaccin en, wat betreft de contra-indicaties, op basis van eveneens een medische analyse.

Er zal, in voorkomend geval, een vaccinatiekaart kunnen worden uitgereikt aan iedere persoon die de vaccinatie tegen COVID-19 gekregen heeft.

Vaccinatiefases en prioritair verklaarde doelgroepen: De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid heeft op 3 december 2020 op grond van de aanbeveling van de Task Force beslist een "advies voor de operationalisering van de vaccinatiestrategie tegen COVID-19 voor België" goed te keuren, dat gevolg geeft aan het advies van de wetenschappers van de Hoge Gezondheidsraad. Dat document voorziet in een gefaseerde toegang van de prioritair verklaarde doelgroepen tot het COVID-19-vaccin.

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 6 februari 2021 heeft aanvankelijk, en rekening houdend met de heden beschikbare wetenschappelijke adviezen over de doeltreffendheid van het vaccin Astrazeneca voor de leeftijdscategorieën van 18 tot 55 jaar beslist, vroegtijdig en prioritair de categorieën van personen uit deze leeftijdsgroep en toebehorend aan de daarbij geïdentificeerde kritische functies, namelijk de interventieteams op het terrein binnen de politie, te vaccineren.

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 3 maart 2021 heeft vervolgens beslist dat het vaccin Astrazeneca toegediend kon worden aan de gezamenlijke volwassen bevolking vanaf 18 jaar, op grond van het advies van de Hoge Gezondheidsraad uitgebracht op 2 maart 2021;

De vaccinatie tegen COVID-19 wordt dus gefaseerd in functie van deze prioriteiten, maar eveneens ten opzichte van de beperkte beschikbaarheid van vaccins en hun aanbeveling tot toediening per categorie van personen Na fase 1.a.4 beogen de volgende prioritaire groepen, geïdentificeerd door de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid in fase 1.b, meer bepaald de personen van 65 jaar en ouder en de kritische functies Na fase 1.b is de groep als laatst geïdentificeerd door de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid in fase 2 de volwassen bevolking.

Het in dat document ontwikkeld protocol beoogt uitsluitend fase 1.b wat betreft de personen van 65 jaar en ouder, en de kritische functies zoals geïdentificeerd tijdens de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 6 februari 2021 enerzijds, en fase 2 die de volwassen bevolking betreft. Bij het opstellen van deze procedure zijn de verdelings- en vaccinatiegegevens enkel beschikbaar voor de vaccins Pfizer en Moderna (vaccin van het type mRNA), evenals Astra Zeneca (vaccin van het type adenovirus) en worden in huidig protocol ter informatie nader bepaald.

Het gebruik van een ander vaccin houdt in, dat er een specifieke toedieningsaanbeveling wordt uitgevaardigd door het FAGG. Niettegenstaande de nadere bepalingen die huidig protocol ter informatie voorziet betreffende met name de bestelling, de opslag, de verdeling en de voorbereiding van ieder vaccin tegen COVID-19, zullen de regels bepaald bij de laatste versies van de SOP's zoals omschreven door het FAGG toegepast en in acht genomen moeten worden.

Het protocol betreft volgende personen verblijvende in het Franse taalgebied: - de personen van 65 jaar en ouder; - de personen die volgende kritische functies uitoefenen : de interventie-eenheden op het terrein binnen de politie; - de volwassen bevolking Procedure en gegevensstroom voor fase 1.b (wat betreft de personen van 65 jaar en oudern en de kritische functies zoals geïdentificeerd tijdens de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 6 februari 2021) en voor fase 2: De vaccinaties tegen COVID-19 die in het Franse taalgebied worden toegediend, worden geregistreerd door de persoon die het vaccin heeft toegediend, of door diens gemachtigde.

De arts (die eindverantwoordelijke blijft) of de verpleegkundige die een vaccin tegen COVID-19 toedient of met het toezicht belast is, dient zich overeenkomstig het bestaand wettelijk kader te registreren in het register Vaccinet+.

Alle COVID-19-vaccins voor de vastgelegde doelgroep worden door de overheden ter beschikking gesteld van de vaccinatoren. Ze moeten besteld worden in het bestel- en registratiesysteem bepaald in de SOP (Standard operating procedures), opgesteld door het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten, volgens de regels die de overheden voorafgaandelijk hebben medegedeeld.

Fasering van de acties in fase 1.b (wat betreft de personen van 65 jaar en ouder, en de kritische functies) en voor fase 2 A. Gezamenlijke organisatie van de verdeling van de vaccins door de interfederale Taskforce en het Waals Gewest Ziekenhuishubs, gelijkelijk verspreid over het grondgebied van het Franse taalgebied in algemene ziekenhuizen die voor de Pfizer-vaccins over een koelcapaciteit op -80° C beschikken, worden op grond van hun opslagcapaciteit en met hun instemming aangewezen, evenals twee hoofdcentra in Ronquières en Bierset.

De Moderna-instellingen beschikken over een koelcapaciteit op -20° C. De Astrazeneca-instellingen beschikken over een koelcapaciteit op 2 tot 8° C. Het totaalaantal vaccins dat bij de centrale hub dient te worden besteld wordt bepaald door de som van het aantal te vaccineren personen.

De ziekenhuisapotheken van de Pfizer hubs en de centrale Moderna en Astrazeneca hubs verdelen de vaccins volgens hun beschikbaarheid in de vaccinatiecentra voor deze fase 1.b en wat betreft de personen van 65 en ouder en de kritische functies zoals geïdentificeerd tijdens de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 6 februari 2021, evenals fase 2 (volwassen bevolking).

Deze vaccinatiecentra worden met name bepaald op grond van geografische criteria en waarvan de lijst beschikbaar is op de website van het "Agence wallonne pour une vie de qualité".

B. Operationele ontplooiing van de verdeling van de mRNA-vaccins van Pfizer, Moderna en Astra Zeneca De bestelling, de opslag en de verdeling van elk vaccin beantwoorden aan de "standard operating procedures" (SOP), vastgelegd door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.

C. Voorbereiding van het Pfizer-vaccin De vaccinerende arts die de vaccinatie uitvoert of coördineert neemt de SOP's over: het vaccinflesje wordt door hem uit de koelkast gehaald (2 tot 8° C), wordt 30 minuten aan kamertemperatuur blootgesteld en elk vaccinflesje (oplossing met 1.8 ml fysiologisch water) wordt binnen de 2 uur opnieuw samengesteld, met het opgelost vloeimiddel dat 6 vaccinaties van 0.3 ml mogelijk maakt.

Het opgelost vaccin blijft 6 uur bij een temperatuur van 2 tot 30° C toedienbaar.

D. Voorbereiding van het Moderna-vaccin De vaccinerende arts, die de vaccinatie uitvoert of coördineert, neemt de SOP's over: het vaccinflesje wordt door hem uit de koelkast gehaald (2 tot 8° C), wordt 15 minuten aan kamertemperatuur blootgesteld en binnen de 12 uur wordt de vaccinatie aangevat.

Geen enkele oplossing is nodig, elke flesje van 5 ml maakt 10 vaccinaties van 0,5 ml mogelijk.

Onmiddellijk na het openprikken moet de inhoud van het flesje binnen de zes uur worden gebruikt. Zodra het vaccin in het spuitje zit, moet het onmiddellijk worden gebruikt. Het ontdooid Moderna vaccin is broos, het mag niet worden geschud.

E. Voorbereiding van het Astra Zeneca-vaccin De vaccinerende arts, die de vaccinatie uitvoert of coördineert, neemt de SOP's over: het vaccinflesje wordt door hem uit de koelkast gehaald (2 tot 8° C), wordt 15 minuten aan kamertemperatuur blootgesteld en uiterlijk binnen de 6 uur wordt de vaccinatie aangevat.

Geen enkele oplossing is nodig, elke flesje van 5 ml maakt 10 vaccinaties van 0,5 ml mogelijk.

Onmiddellijk na het openprikken moet de inhoud van het flesje binnen de zes uur worden gebruikt (bewaring tussen 2 en 25° ). Zodra het vaccin in het spuitje zit, moet het onmiddellijk worden gebruikt.

F. Organisatie van de vaccinatie in de vaccinatiecentra Het aantal kandidaten die zich willen laten inenten wordt vooraf aan de ziekenhuishub waaraan het vaccinatiecentrum is gekoppeld, overgemaakt, met inachtneming van de termijnen bepaald in de SOP's.

De arts van het vaccinatiecentrum, die de vaccinatie uitvoert of coördineert, neemt de SOP's van het toe te dienen vaccin over.

Eén enkel type vaccin wordt op één vaccinatielijn gebruikt.

De te vaccineren kandidaat dient zich met de vaccinatiecode in het hem toegewezen vaccinatiecentrum aan, draagt een chirurgisch of stoffen masker, ontsmet zich de handen en leeft de barrièrehandelingen na.

De vaccinerende arts heeft vooraf de te vaccineren kandidaat geïnformeerd en zijn instemming ingewonnen, overeenkomstig de SOP's.

De lijst met meubilair, informaticamaterieel en geneeskundig materiaal wordt door de artsen die in het vaccinatiecentrum met de vaccinatie belast zijn, voor aanvang van de vaccinatie bekrachtigd (zie bijlage a).

Het administratief beheer en de medische anamnese die hoofdzakelijk betrekking hebben op de potentiële contra-indicaties en de allergierisico's gaan aan de intramusculaire injectie vooraf. De injectie wordt gevolgd door een 15 tot 30 minuten durend toezicht in een lokaal waar social distancing mogelijk is, met aandacht voor allergierisico's.

Het invoeren van de vaccinatiegegevens in Vaccinnet+ overeenkomstig het bestaand wettelijk kader wordt gevolgd door het vastleggen van de afspraak voor de injectie van de tweede vaccindosis overeenkomstig de SOP's voor elk vaccin.

G. Plaatsen waar de vaccinatie wordt uitgevoerd De vaccinatie heeft plaats in één van de vaccinatiecentra waaruit de te vaccineren kandidaat kan kiezen via de afspraaktool.

H. Uitnodiging De te vaccineren kandidaat meldt zich op de afsprakentool aan na daartoe een uitnodigingsschrijven te hebben gekregen via de post, gekoppeld, in voorkomend geval, aan een uitnodiging via e-mail of sms als deze informatie beschikbaar is.

De uitnodiging bevat de code waarmee hij de vaccinatie zal kunnen krijgen.

Via de afsprakentool kiest de kandidaat dan de plaats, de datum en de uren voor zijn vaccinatie.

Als de kandidaat beoogd bij fase 1.b niet op de uitnodiging ingaat, wordt hij doorverwezen naar fases 2 van de vaccinatiecampagne.

Als de kandidaat beoogd bij fase 2 niet op de uitnodiging ingaat, wordt hij doorverwezen naar een specifieke procedure die zijn vaccinatie mogelijk zal kunnen maken als hij dat wenst.

De personen die geen uitnodiging hebben gekregen en die melden dat ze gevaccineerd willen worden kunnen een vaccinatie krijgen in het kader van de vaccinatiefase waarvoor ze uitgenodigd werden.

I. Communicatie en type evaluatie: Er wordt vooraf een algemene communicatie over COVID-19, de vaccinatie en het vaccinatieproces gericht aan de directies van de vaccinatiecentra, aan het personeel, evenals aan de artsen of artsenorganisaties die met de vaccinatie belast zijn. Deze communicatie bestaat met name uit hetvolgende: - het versturen van de wekelijkse newsletter van Vaccinet+; - het versturen van het opleidingsmaterieel van Vaccinnet+; - het aanmaken van visuele informatiedragers en/of dialoogondersteunende middelen voor de patiënt/verzorger; - de website voor Covid van AVIQ, waaronder een lijst FAQ ter beschikking van bedoelde beoefenaars; - het organiseren van webinars en het beheer van de vragen die daar aan bod komen.

Bijlage a: Lijst van het materieel en de geneesmiddelen vereist in de SOP vaccinatie: A. Basisuitrustingen: - Wachtzaal met mogelijkheid tot social distancing en aanplakken van contra-indicaties - Hydroalcoholische Gel - Vaccinatiezaal: o Voorhoofdthermometer o Bloeddrukmeter o Stethoscoop - Koelkast om geneesmiddelen te bewaren, op een temperatuur tussen 2 en 8 graden, met een geijkte temperatuurregistratie of een thermometer die 2 temperatuuropnames per dag mogelijk maakt, koelkast of lokaal achter en op slot - Vuilniszakken en -bakken voor B1-afvalstoffen - Vuilnisbakken voor B2-afvalstoffen, lege vaccinatieflesjes, spuiten en naalden - Vaccinatiezaal die groot genoeg is voor 2 personen, en verlucht - Minstens 2 tafels en 4 stoelen (voldoende afstandsbewaring) - Lopend water voor handenwassen - Mogelijkheid tot waarborgen van de bescherming van het privé-leven - Verzorgingswagentje met hydroalcoholische oplossingen, doekjes en ontsmettingsmiddel voor oppervlaktes B. Informatica uitrustingen: - Minstens 1 pc, 1 ID-kaartlezer, 1 barcodescanner en QR code-scanner, 1 printer - Indien mogelijk WiFi verbinding, WiFi-code beschikbaar - Toegang tot de vaccinatiesoftware "Vaccinet+" C. Beschermende uitrusting voor het personeel: - Chirurgisch masker - Handschoenen - Optioneel: Kiel, bril, of gezichtsscherm D. Uitrusting voor de voorbereiding en de toediening van het vaccin - Spuit van 3 ml, met een gradatie van 0,1 ml, en 18G-spuitnaald, ampullen NaCl 0.9% voor vaccinoplossing - Spuit 1ml, gradatie met 0,1 ml en injectienaald met 23 of 25 gauge - Kompressen, - Alcohol-ontsmettingsdoekjes voor flesje, individueel verpakt verband E. Uitrustingen voor de patiënten: - Anafylactische en allergiekit met minstens 2 ampullen adrenaline 1 mg/1 ml, 2 1 ml spuiten met 1 ml gradatie, 2 naalden 18 G, 2 naalden 21 G, 2 naalden 23 G, - Solumedrol ampullen - Antihistamintabletten - Suikerhoudende dranken. - Zuurstofsaturatiemeter (pols-oxymeter)".

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van artikel 47/17bis van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met betrekking tot het protocol voor de uitvoering van fase 1.b, wat betreft de personen van 65 jaar en ouder en sommige kritische functies en fase 2 van het vaccinatieprogramma voor volwassen tegen COVID-19 en tot invoeging van een addendum in de protocollen van fase 1.a.1, 1.a.2 en 1.a.3 Namen, 11 maart 2021.

Voor de Regering: De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, Ch. MORREALE

Bijlage 2 bij het besluit houdende uitvoering van artikel 47/17bis van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met betrekking tot het protocol voor de uitvoering van fase 1.b, wat betreft de personen van 65 jaar en ouder en sommige kritische functies en fase 2 van het vaccinatieprogramma voor volwassen tegen COVID-19 en tot invoeging van een addendum in de protocollen van fase 1.a.1, 1.a.2 en 1.a.3 "Addendum bij bijlage 1 bij het besluit van de Waalse Regering van 4 januari 2021Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 04/01/2021 pub. 08/01/2021 numac 2021020054 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 47/17bis van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met betrekking tot het protocol voor de uitvoering van fase 1.a.1 van het COVID 19-vaccinatieprogramma voor volwassen watbetreft de rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen sluiten tot uitvoering van artikel 47/17bis van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met betrekking tot het protocol voor de uitvoering van fase 1.a.1 van het COVID 19-vaccinatieprogramma voor volwassen wat betreft de rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen De vaccinatieplaatsen vermeld onder punt C van bijlage 1 worden uitgebreid naar de andere vaccinatieplaatsen bepaald bij de verschillende protocollen voor de uitvoering van het vaccinatieprogramma voor volwassenen tegen COVID-19, wat betreft de bewoners, de personeelsleden (met inbegrip van de vrijwilligers) die bij de rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen zijn binnengekomen na de voltooiing van fase 1.a.1.".

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van artikel 47/17bis van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met betrekking tot het protocol voor de uitvoering van fase 1.b, wat betreft de personen van 65 jaar en ouder en sommige kritische functies en fase 2 van het vaccinatieprogramma voor volwassen tegen COVID-19 en tot invoeging van een addendum in de protocollen van fase 1.a.1, 1.a.2 en 1.a.3 Namen, 11 maart 2021.

Voor de Regering: De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, Ch. MORREALE

Bijlage 3 bij het besluit houdende uitvoering van artikel 47/17bis van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met betrekking tot het protocol voor de uitvoering van fase 1.b, wat betreft de personen van 65 jaar en ouder en sommige kritische functies en fase 2 van het vaccinatieprogramma voor volwassen tegen COVID-19 en tot invoeging van een addendum in de protocollen van fase 1.a.1, 1.a.2 en 1.a.3 "Addendum bij bijlage 1 bij het besluit van de Waalse Regering van 4 februari 2021Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 04/02/2021 pub. 09/02/2021 numac 2021020317 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 47/17bis van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met betrekking tot het protocol voor de uitvoering van fase 1.a.2 van het COVID 19-vaccinatieprogramma voor volwassen wat betreft de collectieve zorg- en hulpinstellingen type besluit van de waalse regering prom. 04/02/2021 pub. 09/02/2021 numac 2021020318 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 47/17bis van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met betrekking tot het protocol voor de uitvoering van fase 1.a.3 van het COVID-19-vaccinatieprogramma voor volwassen wat betreft de ziekenhuisinstellingen sluiten tot uitvoering van artikel 47/17bis van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met betrekking tot het protocol voor de uitvoering van fase 1.a.2 van het COVID 19-vaccinatieprogramma voor volwassen wat betreft de collectieve zorg- en hulpinstellingen Het gebruik van een ander vaccin houdt in, dat er een specifieke toedieningsaanbeveling wordt uitgevaardigd door het FAGG. Niettegenstaande de nadere bepalingen die huidig protocol ter informatie voorziet betreffende met name de bestelling, de opslag, de verdeling en de voorbereiding van ieder vaccin tegen COVID-19, zullen de regels bepaald bij de laatste veries van de SOP's zoals omschreven door het FAGG toegepast en in acht genomen moeten worden.

De indicaties voor de toediening van een vaccin en de eventuele contra-indicaties bij de vaccinatie zijn voorzien overeenkomstig de SOP's en aanbevelingen voor het gebruik van het toe te dienen vaccin en, wat betreft de contra-indicaties, op basis van eveneens een medische analyse.

Het Astra Zeneca vaccin kan eveneens worden gebruikt voor fase 1.a.2 en wordt als volgt voorbereid: De vaccinerende arts, die de vaccinatie uitvoert of coördineert, neemt de SOP's over: het vaccinflesje wordt door hem uit de koelkast gehaald (2 tot 8° C), wordt 15 minuten aan kamertemperatuur blootgesteld en snel, en uiterlijk binnen de 6 uur, wordt de vaccinatie aangevat.

Geen enkele oplossing is nodig, elke flesje van 5 ml maakt 10 vaccinaties van 0,5 ml mogelijk.

Onmiddellijk na het openprikken moet de inhoud van het flesje binnen de zes uur worden gebruikt (bewaring tussen 2 en 25° ). Zodra het vaccin in het spuitje zit, moet het onmiddellijk worden gebruikt.

De vaccinatieplaatsen vermeld onder punt C van bijlage 1 worden uitgebreid naar de andere vaccinatieplaatsen bepaald bij de verschillende protocollen voor de uitvoering van het vaccinatieprogramma voor volwassenen tegen COVID-19, wat betreft de bewoners, de personeelsleden (met inbegrip van de vrijwilligers) die bij de rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen zijn binnengekomen na de voltooiing van fase 1.a.2.".

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van artikel 47/17bis van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met betrekking tot het protocol voor de uitvoering van fase 1.b, wat betreft de personen van 65 jaar en ouder en sommige kritische functies en fase 2 van het vaccinatieprogramma voor volwassen tegen COVID-19 en tot invoeging van een addendum in de protocollen van fase 1.a.1, 1.a.2 en 1.a.3 Namen, 11 maart 2021.

Voor de Regering: De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, Ch. MORREALE

Bijlage 4 bij het besluit houdende uitvoering van artikel 47/17bis van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met betrekking tot het protocol voor de uitvoering van fase 1.b, wat betreft de personen van 65 jaar en ouder en sommige kritische functies en fase 2 van het vaccinatieprogramma voor volwassen tegen COVID-19 en tot invoeging van een addendum in de protocollen van fase 1.a.1, 1.a.2 en 1.a.3 "Addendum bij bijlage 1 bij het besluit van de Waalse Regering van 4 februari 2021Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 04/02/2021 pub. 09/02/2021 numac 2021020317 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 47/17bis van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met betrekking tot het protocol voor de uitvoering van fase 1.a.2 van het COVID 19-vaccinatieprogramma voor volwassen wat betreft de collectieve zorg- en hulpinstellingen type besluit van de waalse regering prom. 04/02/2021 pub. 09/02/2021 numac 2021020318 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 47/17bis van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met betrekking tot het protocol voor de uitvoering van fase 1.a.3 van het COVID-19-vaccinatieprogramma voor volwassen wat betreft de ziekenhuisinstellingen sluiten tot uitvoering van artikel 47/17bis van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met betrekking tot het protocol voor de uitvoering van fase 1.a.3 van het COVID-19-vaccinatieprogramma voor volwassen wat betreft de collectieve zorg- en hulpinstellingen Het gebruik van een ander vaccin houdt in, dat er een specifieke toedieningsaanbeveling wordt uitgevaardigd door het FAGG. Niettegenstaande de nadere bepalingen die huidig protocol ter informatie voorziet betreffende met name de bestelling, de opslag, de verdeling en de voorbereiding van ieder vaccin tegen COVID-19, zullen de regels bepaald bij de laatste veries van de SOP's zoals omschreven door het FAGG toegepast en in acht genomen moeten worden.

De indicaties voor de toediening van een vaccin en de eventuele contra-indicaties bij de vaccinatie zijn voorzien overeenkomstig de SOP's en aanbevelingen voor het gebruik van het toe te dienen vaccin en, wat betreft de contra-indicaties, op basis van eveneens een medische analyse.

Het Astra Zeneca vaccin kan eveneens worden gebruikt voor fase 1.a.3 en wordt als volgt voorbereid: De vaccinerende arts, die de vaccinatie uitvoert of coördineert, neemt de SOP's over: het vaccinflesje wordt door hem uit de koelkast gehaald (2 tot 8° C), wordt 15 minuten aan kamertemperatuur blootgesteld en snel, en uiterlijk binnen de 6 uur, wordt de vaccinatie aangevat.

Geen enkele oplossing is nodig, elke flesje van 5 ml maakt 10 vaccinaties van 0,5 ml mogelijk.

Onmiddellijk na het openprikken moet de inhoud van het flesje binnen de zes uur worden gebruikt (bewaring tussen 2 en 25° ). Zodra het vaccin in het spuitje zit, moet het onmiddellijk worden gebruikt.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van artikel 47/17bis van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met betrekking tot het protocol voor de uitvoering van fase 1.b, wat betreft de personen van 65 jaar en ouder en sommige kritische functies en fase 2 van het vaccinatieprogramma voor volwassen tegen COVID-19 en tot invoeging van een addendum in de protocollen van fase 1.a.1, 1.a.2 en 1.a.3 Namen, 11 maart 2021.

Voor de Regering: De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, Ch. MORREALE

^