Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 11 maart 2021

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/03/2021 pub. 13/04/2021 numac 2020044442 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juli 2020, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardiging type koninklijk besluit prom. 11/03/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021020175 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 11/03/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021020176 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werknemers type koninklijk besluit prom. 11/03/2021 pub. 19/03/2021 numac 2021020580 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 1987 houdende de benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en leden van de Nationale Paritaire Commissie geneesheren-ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 11/03/2021 pub. 24/03/2021 numac 2021020590 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité overeenkomsten kan sluiten met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 1°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de tegemoetkoming in de kosten van een behandeling met hadrontherapie type koninklijk besluit prom. 11/03/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021030183 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werknemers type koninklijk besluit prom. 11/03/2021 pub. 19/03/2021 numac 2021030563 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsvergunning, het uniek veiligheidscertificaat en het jaarlijks veiligheidsverslag type koninklijk besluit prom. 11/03/2021 pub. 15/04/2021 numac 2021040637 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de lonen, premies, vergoedingen en indexering type koninklijk besluit prom. 11/03/2021 pub. 19/03/2021 numac 2021040777 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opheffing van de aanduiding van een gemachtigde, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 11/03/2021 pub. 15/04/2021 numac 2021040841 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 maart 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2016 tot invoering van het sociaal sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 11/03/2021 pub. 12/04/2021 numac 2021040954 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot regeling van de eindrekening van de uitgaven en de inhoudingen voorzien in artikel 75, § 1quater, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten en artikel 86, § 1, van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 11/03/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021200174 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, met betrekking tot de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 11/03/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021200252 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn type koninklijk besluit prom. 11/03/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021200256 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 11/03/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021200845 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid bij overmacht (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/03/2021 pub. 15/03/2021 numac 2021020540 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2021 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel XI.66, § 2, eerste lid, 3°, van het Wetboek van economisch recht en van de begindatum van de bekwaamheidsproef bedoeld in artikel 1, 11°, van het koninklijk besluit van 30 september 2020 betreffende de vertegenwoordiging inzake octrooien type ministerieel besluit prom. 11/03/2021 pub. 15/03/2021 numac 2021030564 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 december 2020 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2021 tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 11/03/2021 pub. 19/03/2021 numac 2021030572 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 11/03/2021 pub. 19/03/2021 numac 2021030570 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 11/03/2021 pub. 19/03/2021 numac 2021030571 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 11/03/2021 pub. 19/03/2021 numac 2021030573 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 11/03/2021 pub. 19/03/2021 numac 2021030575 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 11/03/2021 pub. 19/03/2021 numac 2021030574 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 11/03/2021 pub. 17/03/2021 numac 2021030652 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de plaatsvervangend rechtskundig assessor bij de Franstalige kamer van de tuchtcommissie van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants type ministerieel besluit prom. 11/03/2021 pub. 17/03/2021 numac 2021040948 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Credal VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 11/03/2021 pub. 23/03/2021 numac 2021040949 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Credal Entreprendre VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 11/03/2021 pub. 17/03/2021 numac 2021040947 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 11/03/2021 pub. 23/03/2021 numac 2021040950 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Credal Plus VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 11/03/2021 pub. 26/03/2021 numac 2021201294 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende hernieuwing van het mandaat van de secretaris van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 11/03/2021 pub. 29/07/2021 numac 2021203592 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 10 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. 11/03/2021 pub. 29/07/2021 numac 2021203590 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 07 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021

decreet

type decreet prom. 11/03/2021 pub. 19/03/2021 numac 2021030646 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 4 februari 2021 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de openbare bestuursinstellingen van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 11/03/2021 pub. 23/03/2021 numac 2021030642 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de toekenning, in 2021, van bijkomende middelen ter dekking van de extra werkingskosten in verband met het beheer van de gezondheidscrisis voor scholen van het leerplichtonderwijs en van het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan, en om de leerlingen van scholen voor gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs een versterkte educatieve en psychosociale ondersteuning te bieden type decreet prom. 11/03/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021030647 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 25 februari 2021 tot wijziging van het Kaderakkoord tot samenwerking van 27 februari 2014 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende het inter-Franstalig overleg inzake gezondheid en bijstand aan personen en betreffende gemeenschappelijke principes die op deze laatsten van toepassing zijn om het hoofd te bieden aan de COVID-19 noodsituaties type decreet prom. 11/03/2021 pub. 23/03/2021 numac 2021030688 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 21 februari 2019 betreffende de versteviging van de kwaliteit en de toegankelijkheid van de opvang van jonge kinderen in de Franse Gemeenschap om een hoofdstuk II/1 op te nemen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

beschikking

type beschikking prom. 11/03/2021 pub. 01/06/2021 numac 2021030637 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende diensten inzake begroting, financiën, boekhouding en controle type beschikking prom. 11/03/2021 pub. 29/03/2021 numac 2021030638 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende diensten inzake begroting, financiën, boekhouding en controle

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/03/2021 pub. 18/03/2021 numac 2021020579 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van een specifieke tegemoetkoming ten gunste van hotels en gelijkaardige logies in het kader van de crisis in verband met het coronavirus COVID-19

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 11/03/2021 pub. 26/03/2021 numac 2021030597 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2021/400 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot aanwijzing van de leden en de secretarissen van de commissie voor het evalueren van de mandaathouders van het Institut bruxellois francophone de Formation professionnelle

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/03/2021 pub. 22/03/2021 numac 2021030636 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 12 december 2002 tot vastelling van de modaliteiten voor herfinanciering van de werkende en coördinerende partners van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/03/2021 pub. 23/03/2021 numac 2021030635 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de verplichting tot periodieke kennisgeving van milieugegevens voor bepaalde ingedeelde industriële inrichtingen tot opheffing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 november 2008 houdende de verplichting tot periodieke kennisgeving van milieugegevens voor bepaalde ingedeelde industriële inrichtingen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/03/2021 pub. 23/03/2021 numac 2021030651 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 december 2019 tot benoeming van de leden van de Raad van Bestuur en de ondervoorzitters van de Academie voor Onderzoek en Hoger Onderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/03/2021 pub. 17/03/2021 numac 2021030658 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 47/17bis van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met betrekking tot het protocol voor de uitvoering van fase 1.b, wat betreft de personen van 65 jaar en ouder en sommige kritische functies, en fase 2 van het COVID-19-vaccinatieprogramma voor volwassenen en tot invoeging van een addendum in de protocollen voor fase 1.a.1, 1.a.2 en 1.a.3

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/03/2021 pub. 25/03/2021 numac 2021030761 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij de winterperiode 2020-2021 wordt verlengd type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/03/2021 pub. 18/06/2021 numac 2021042247 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 juni 2010 tot vaststelling van de voorwaarden voor het toekennen van een subsidie voor restauratiewerken aan klein erfgoed

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/03/2021 pub. 19/03/2021 numac 2021201216 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 juni 2020 tot benoeming van de leden van het beheerscomité van het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises" type besluit van de waalse regering prom. 11/03/2021 pub. 19/03/2021 numac 2021201229 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een lid van de adviescommissie over de beroepen inzake sociale actie en gezondheid type besluit van de waalse regering prom. 11/03/2021 pub. 19/03/2021 numac 2021201228 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van 7 juni 2018 tot organisatie van de toekenning van een toelage aan de ondernemingen ter compensatie van de indirecte emissiekosten type besluit van de waalse regering prom. 11/03/2021 pub. 29/03/2021 numac 2021201399 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de goedkeuring van de opleidingsprofielen opgesteld door de "Service francophone des Métiers et des Qualifications" in 2020 type besluit van de waalse regering prom. 11/03/2021 pub. 29/03/2021 numac 2021201431 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse regering houdende goedkeuring van het in overeenstemming brengen van de statuten van de "Société régionale d'investissement de Wallonie" , afgekort S.R.I.W.

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 11/03/2021 pub. 23/03/2021 numac 2021030641 bron ministerie van de franse gemeenschap Bijzonder decreet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met het oog op een gewaarborgde evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen binnen de regering van de Franse Gemeenschap

erratum

type erratum prom. 11/03/2021 pub. 19/04/2021 numac 2021030989 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Erratum

document

type document prom. 11/03/2021 pub. 16/03/2021 numac 2021030649 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Bekendmaking van de sociale maximumprijzen van toepassing op het 2de kwartaal 2021 voor de levering van elektriciteit aan beschermde residentiële afnemers
^