Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 08 december 2016
gepubliceerd op 29 december 2016

Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden voor de opening en de nadere regels voor de beoefening van de visvangst

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016027335
pub.
29/12/2016
prom.
08/12/2016
ELI
eli/besluit/2016/12/08/2016027335/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

8 DECEMBER 2016. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden voor de opening en de nadere regels voor de beoefening van de visvangst


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014203411 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren sluiten betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren, inzonderheid op de artikelen 1 en 10;

Gelet op het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 11 maart 1993 tot uitvoering van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 28 februari 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 28/02/2002 pub. 08/03/2002 numac 2002027247 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de vangst, het houden en het vervoer van vissoorten gevangen in de waterlopen en kanalen van het Waalse Gewest beperkt wordt sluiten waarbij de vangst, het houden en het vervoer van vissoorten gevangen in de waterlopen en kanalen van het Waalse Gewest beperkt wordt;

Gelet op het advies van de « Conseil supérieur wallon de la Pêche » (Waalse Hoge Visraad), gegeven op 20 mei 2016;

Gelet op de beslissing van de interministeriële conferentie over het Leefmilieu van 16 augustus 2016 waaruit blijkt dat het overleg, voorzien bij artikel 6, § 2, 2°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, plaatsgevonden heeft;

Gelet op het rapport van 23 juni 2016 opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op advies 60.079/4 van de Raad van State, uitgebracht op 10 oktober 2016, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Natuur en Landelijke Aangelegenheden;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° de administratie : Dienst Jacht, onder de Directie Jacht en Visvangst van het Departement Natuur en Bossen van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu;2° aas : stukje voer voor de vis of de kreeft, dat in het water wordt geworpen om de vis of de kreeft naar een visplaats te lokken;3° lokaas of lokvoer : stukje voer dat de vis of de kreeft in de mond zou kunnen nemen en dat ofwel gehecht wordt op de vislijn, uitgezonderd de lokaassystemen, ofwel in de kreeftroede geplaatst wordt;decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014203411 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren sluiten : het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014203411 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren sluiten betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren;5° greppel : natuurlijke of kunstmatige rivierarm waar het water in kan lopen bij hoog water en waar het water gedeeltelijk weer uit loopt bij laag water in de rivier;6° dagvisserij : visvangst die beoefend wordt tussen één uur voor het officiële uur van de zonsopgang tot één uur na het officiële uur van de zonsondergang;7° nachtvisserij : visvangst die beoefend wordt tussen één uur na het officiële uur van de zonsondergang tot één uur voor het officiële uur van de zonsopgang;8° het aanstampen : het feit dat men bij het vissen de rivierbodem met de voeten opwoelt om vis te lokken.

Art. 2.Elke vis of elke kreeft waar het verboden is op te vissen wegens de bepalingen van dit besluit wordt onmiddellijk weer vrij in het water gezet op de plaats zelf waar hij gevangen is. HOOFDSTUK II. - Voorwaarden voor de opening van de visvangst Afdeling 1. - Soorten vissen of rivierkreeften waar het, het hele jaar

door, verboden is op te vissen

Art. 3.Het hele jaar door is het bij dag of bij nacht verboden te vissen op vis- en kreeftsoorten waarvan de lijst opgenomen is in bijlage 1. Afdeling 2. - Soorten vissen en rivierkreeften waar het toegelaten is

op te vissen Onderafdeling 1. - Dagvisserij

Art. 4.Dagvisserij is verboden voor soorten vissen en kreeften opgelijst in bijlage 2 en verdeeld over vier groepen buiten de openingsperiodes om, die vastgesteld zijn in functie van de groep waartoe de soort behoort en van de watergebieden omschreven in bijlage 3.

De visvangst is open : 1° voor de soorten van groep 1 : a) van 1 januari tot de vrijdag voorafgaand aan de derde zaterdag van maart in de gebieden met rustige wateren en gemengde wateren;b) van de derde zaterdag van maart tot de vrijdag voorafgaand aan de eerste zaterdag van juni in het gebied met rustige wateren;c) van de eerste zaterdag van juni tot 30 september in alle gebieden;d) van 1 oktober tot 31 december in de gebieden met rustige wateren en gemengde wateren;2° voor de soorten van groep 2 : a) van 1 januari tot de vrijdag voorafgaand aan de derde zaterdag van maart enkel voor de elrits en de riviergrondel in de gebieden met rustige wateren en de gemengde wateren;b) van de derde zaterdag van maart tot de vrijdag voorafgaand aan de eerste zaterdag van juni enkel voor de elrits en de riviergrondel in alle gebieden, evenals voor de snoek in het gebied van levendige wateren;c) van de eerste zaterdag van juni tot 30 september in alle gebieden;d) van 1 oktober tot 31 december in de gebieden met rustige wateren en gemengde wateren;3° voor de soorten van groep 3 : a) van de derde zaterdag tot 30 september in alle gebieden;d) van 1 oktober tot 31 december in de meren en vijvers van het gebied met rustige wateren;4° voor de soorten van groep 4 : a) van 1 januari tot de vrijdag voorafgaand aan de derde zaterdag van maart in de gebieden van rustige wateren en van gemengde wateren;b) van de derde zaterdag van maart tot de vrijdag voorafgaand aan de eerste zaterdag van juni in het gebied met rustige wateren en voor de kreeften eveneens in de gebieden van levendige wateren en gemengde wateren;c) van de eerste zaterdag van juni tot 30 september in alle gebieden;d) van 1 oktober tot 31 december in de gebieden met rustige wateren en gemengde wateren. Onderafdeling 2. - Nachtvisserij

Art. 5.§ 1. Het hele jaar door is nachtvisserij verboden voor vis- en kreeftsoorten opgelijst in bijlage § 2. § 2. In afwijking van paragraaf 1 is het bij nacht vissen op karper het hele jaar door toegelaten, enkel vanaf de waterkant en in de hoofdstroom van de waterlopen van het gebied van kalme wateren, evenals in de watervlakken van dat gebied, volgende meren en vijvers uitgezonderd : meer van Nisramont, meer van Robertville, meer van de Gileppe, meer van Eupen, meer van Nismes, meer van de Bocq in Scy, meer van de Trapperie in Habay, meer van de Pont d'Oyes in Habay, meer van de Châtelet in Habay, meer van de Fabrique in Habay en meer van Poix in Poix-Saint-Hubert.

Het bij nacht vissen op de karper vanaf de eilanden in de Maas is verboden. Afdeling 3. - Plaatsen waar het vissen verboden is

Art. 6.In afwijking van afdeling 2 is het vissen te allen tijde verboden : 1° in de sluizen;2° in de vistrappen, de kunstmatige rivieren voor het nemen van hindernissen die het vrij rondzwemmen van de vissen belemmeren en vispassages, evenals op minder dan vijftig meter van die infrastructuren;3° op vijftig meter en minder stroomafwaarts van de stuwdammen en overlaten in het gebied van kalme wateren;4° vanop bruggen en loopbruggen die over waterwegen zijn geslagen;5° vanop het "île Monsin", uitgezonderd vanaf de kant aan de Esplanade Albert 1er;6° in de watergreppels, uitgezonderd de greppels van de Samber en de Hemlot, waarin het vissen toegelaten blijft;7° in de volgende paaiplaatsen in de Maas : de paaiplaatsen van de Colébi, van Dave, Jambes, Maizeret, Namêche, Ternaaien en de eilanden Ossay en Bouries;8° in de volgende mondingen van bijrivieren van de Samber : a) in de Thure, stroomafwaarts van de brug in de rue du Château-Fort te Solre-sur-Sambre;b) in de Hantes, stroomafwaarts van de brug in de rue Sous Bois te Buissière;c) in de Biesmelle, stroomafwaarts van de brug in de rue des Moustiers te Thuin;d) in de Eau d'Heure, stroomafwaarts van de spoorwegbrug op de lijn Charleroi-Brussel te Marchiennes-au-Pont;c) in de Biesme, stroomafwaarts van de brug in de rue d'Oignies te Aiseau-Presles;f) in de beek van Fosses, stroomafwaarts van de brug in de rue Pont-à-Biesmes te Auvelais;9° in de volgende mondingen van bijrivieren van de Maas : a) in de Hermeton, stroomafwaarts van de brug van de N96 te Hastière-Lavaux;b) in de Molignée, stroomafwaarts van de brug van de N96 te Anhée;c) in de Bocq, stroomafwaarts van de spoorwegbrug op de lijn Namen-Dinant te Yvoir;d) in de Burnot, stroomafwaarts van de « Chaussée de Dinant" te Rivière;a) in de Samson, stroomafwaarts van de brug van de N90 te Thon;f) in de Mehaigne, stroomafwaarts van de spoorwegbrug op de lijn Namen-Luik te Wanze;10° in de vakken van waterlopen zoals volgt : a) in de waterlopen van het gebied met levendige wateren omschreven in bijlage 3 daar waar ze door bossen onder bosregeling lopen, uitgezonderd de vakken van waterlopen opgenomen in bijlage 4;b) in de Maas, stroomafwaarts van de stuwdam van Lixhe, op de rechteroever tot aan de gewestgrens met het Vlaams Gewest en op de linkeroever tot aan de kruising tussen de "rue de Halle" en de kaai van de dam;c) in de Amel, op minder dan vijftig meter stroomafwaarts van de waterval van Coo;d) in de Ourthe, tussen de stuwdam en de brug van Nisramont, evenals stroomafwaarts van de stuwdam van de "Grosses Battes" te Angleur tot aan de brug "Grosses Battes" te Angleur;e) in de Semois, vanaf de Vanne des Bains tot aan de brug "pont de France" te Bouillon, evenals over de gehele breedte van de Semois vanaf twintig meter stroomopwaarts van de monding van de greppel "Ilions" tot aan de brug van de N832 te Cugnon;11° in de volgende watervlakken : a) het meer van de Gileppe;b) het meer van Eupen;c) de Ry de Rome.

Art. 7.In afwijking van afdeling 2 kan de Minister na advies van de erkende hengelfederatie van het betrokken stroomgebied voor een periode van maximum drie jaar het vissen verbieden in een waterloop, in een vak van een waterloop of in een watervlak : 1° met het oog op proefnemingen of om pedagogische doeleinden;2° in het belang van de visbestanden en de bestanden van rivierkreeft, met name : a) in de nabijheid van elk spuigat, ventiel, inkomend water;b) in de nabijheid van de stuwdammen en overlaten, andere dan die bedoeld in artikel 6, 3° ;c) in de paaiplaatsen, andere die bedoeld in artikel 6, 7° ;d) bij werkzaamheden in de bedding van de waterloop;e) wanneer een waterloop, een vak van een waterloop of een watervlak uitzonderlijk laag of uitzonderlijk hoog staat;f) bij streng vriesweer, bij een hittegolf of andere buitengewone omstandigheden die het overleven of de voortplanting van vissen en kreeften zou kunnen aantasten;g) ten gevolge van visuitzettingen met een erfgoedkarakter;h) bij uitzonderlijke visconcentraties;k) bij het paaien van vissen;3° om redenen van openbare veiligheid, openbare hygiëne en bescherming van de gezondheid, met name : a) bij verontreiniging;b) langs industriële laad- en loskades;c) in havengebieden, havenarmen, havenvloeren en dokken, evenals in jachthavens;4° met het oog op wetenschappelijk onderzoek;5° de organisatie van sportieve hengelevenementen van gewestelijk belang. Bij dringende gevallen kan de administratie het vissen verbieden tijdens een periode van vijftien dagen maximum in een vak van een waterloop of op een watervlak om redenen vermeld in lid 1, 2° en 3°.

Het gebied waarin het verbod geldt wordt ter plaatse vermeld middels de tekens zoals afgebeeld in bijlage 5. De administratie licht de Minister en de erkende hengelfederatie van het betrokken onderstroomgebied onmiddellijk over haar beslissing in. De Minister kan te allen tijden bevelen dat het verbod, besloten door de administratie, opgeheven wordt. Afdeling 4. - Modaliteiten voor de beoefening van het vissen

Onderafdeling 1. - Dagvisserij

Art. 8.§ 1. Het gebruik van andere vistuigen dan onderstaand is verboden : 1° de handlijn;2° de kreeftenroede. Het schepnetje mag alleen worden gebezigd om de met de lijn gevangen vis of kreeft weg te nemen. Zijn maten zijn vrij.

Onverminderd het bij nacht vissen op karper mogen de vistuigen noch geplaatst, noch weggenomen, noch verplaatst, noch in het water gelaten worden buiten de uren waarin de dagvisserij toegelaten is. § 2. Eén visser mag tegelijk niet meer dan twee handlijnen gebruiken.

De maten van die tuigen zijn vrij. Een reel waaraan een kreeftenroede vastgehaakt is wordt niet als een handlijn beschouwd.

Het gebruik van de handlijn is enkel toegelaten als de visser zich er in de onmiddellijke nabijheid van bevindt en in staat is om ze de gehele tijd te bewaken.

Eénzelfde handlijn mag niet uitgerust worden met een aantal een- of meervoudige vishaken hoger dan drie.

In het gebied van levendige wateren is enkel het gebruik van vishaken zonder angels of met geplette of geknepen angels toegelaten.

Het is verboden de vis te harpoeneren met een handlijn uitgerust met één of meerdere vishaken met als doel de vis bij één of ander lichaamsdeel vast te haken. Elke vis, gevangen met een handlijn, die niet met de mond is vastgehaakt moet onmiddellijk en vrij te water gelaten worden op de plaats zelf waar hij gevangen werd.

Bij vissen met levend aas kan de lijn enkel met een reel uitgerust worden. § 3. Een visser mag niet meer dan vijf kreeftenroeden tegelijk inzetten. De grootste afmeting voor een kreeftenroede mag niet meer bedragen dan zestig centimeter.

Art. 9.Volgende vistechnieken zijn verboden : 1° onder het ijs vissen;2° met de hand vissen of iedere andere techniek waarbij onder de wortels gezocht wordt of waarbij andere vluchtplaatsen voor vissen of kreeften doorzocht worden;3° het vissen met tinnen of loden visjes of elk kunstaas waarmee dit nagebootst wordt, welk dier ook wordt nagebootst. Betreffende 2° mag de visser zelf, voor het vissen met een handlijn, de bodem aanstampen vanaf de eerste zaterdag van juni tot 30 september.

Art. 10.Als (lok)aas mag niet worden gebruikt : 1° bloed, merg, hersens of dierenafval;2° viseieren, of vers of bewaard, alleen of gemengd in (lok)azen;3° levende vissen. Betreffende 1° wordt dierenafval toegelaten als lokaas in de kreeftenroede.

Betreffende 3° wordt het vissen met levende vissen toegelaten met soorten uit groep 1, evenals met gestippelde alver, kopvoorn, riviergrondel, pos, baars en elrits, behalve voor de gekleurde variëteiten van die soorten wanneer ze bestaan.

Wanneer er in een waterloop een vak ervan of een watervlak gesloten is voor het vissen op snoek, mag de visser geen gebruik maken van : 1° vissen als lokazen, ongeacht of die vissen levend of dood zijn, heel of in stukken, geactioneerd of niet, ongeacht de soort waartoe ze behoren;2° kunstmatige lokazen, behoudens kunstmatige lokazen die noch draaiend noch trillend noch golven veroorzakend zijn, uitgerust met een eenvoudige weerhaak waarvan de grootste afmeting twee centimeter niet mag overschrijden.

Art. 11.Op verzoek van elk personeelslid bedoeld in artikel 35, § 2, van het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014203411 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren sluiten haalt de visser zijn tuigen uit het water, toont de inhoud van zijn korven, manden of iedere andere bergruimte, voor controledoeleinden.

Onderafdeling 2. - Nachtvisserij

Art. 12.Naast de inachtneming van de voorwaarden van toepassing op de dagvisserij kan het bij nacht vissen op karper enkel beoefend worden met inachtneming van volgende bijkomende voorwaarden zoals volgt : 1° er wordt enkel met werphengels gevist;2° enkel plantaardig lokvoer of opnieuw samengesteld meel kan als (lok)aas worden gebruikt;3° elke gevangen vis wordt onmiddellijk en vrij weer te water gelaten, op de plaats zelf waar hij gevangen werd, zelfs indien het een karper betreft;4° de visser mag niet in het bezit zijn van vissen die hij gevangen heeft tijdens de periode van dagvisserij;5° het gebruik van een beetmelder met alarmsignaal is verboden op minder dan vijftig meter van elke woning. Betreffende 1° en 2° worden de lijnen en azen vanaf de waterkant uitgeworpen of enkel door middel van een draadloos bestuurde boot opgesteld.

Betreffende 5° mag de beetmelder met alarmsignaal buiten de vermelde omtrek niet hoorbaar zijn op meer dan tien meter. HOOFDSTUK III. - Voorwaarden voor onttrekking en vervoer van vissen en kreeften waarop mag worden gevist

Art. 13.De ontrekking van vissen en kreeften waarop gevist wordt met inachtneming van de bepalingen van het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014203411 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren sluiten en de uitvoeringsbesluiten ervan wordt onder voorbehoud van navolgende beperkingen toegelaten : 1° in de Maas, de Samber en de Schelde kan de onttrekking van vis enkel gebeuren als de vis gevangen werd in de hoofdbedding van de waterloop;2° in de Maas stroomafwaarts van de stuwdam van Lixhe is de onttrekking van vis verboden;3° in het meer van Plate Taille is de onttrekking van forel tot 1 januari 2021 verboden, ongeacht de lengte ervan;4° de onttrekking van coregonus is verboden;5° de onttrekking van forel met een lengte van meer dan vijftig centimeter is verboden in het gebied met rustige wateren en in het gebied met gemengde wateren, behoudens in de meren en de vijvers;6° voor de volgende vissoorten is de onttrekking enkel toegelaten als de gevangen vis een minimale lengte bereikt, vastgesteld als volgt : a) de snoek : zestig centimeter, behalve als hij gevangen wordt in het gebied met levendige wateren, in welks geval de minimale lengte teruggebracht wordt tot vijftig centimeter;b) de roofblei en de snoekbaars : vijftig centimeter wanneer ze in het gebied met rustige wateren gevangen worden;c) de barbeel : vijftig centimeter;d) de kopvoorn, de winde, de sneep, de vlagzalm, de zeelt en de serpeling : dertig centimeter;e) de forel en de baars : vierentwintig centimeter;f) de blankvoorn en de ruisvoorn : vijftien centimeter wanneer ze in de Maas gevangen zijn;7° voor de volgende vissoorten is het aantal specimens dat per visser en per dag onttrokken kan worden beperkt als volgt : a) de alver, de gestippelde alver, de riviergrondel en de elrits : dertig specimens per soort;b) de blankvoorn en de ruisvoorn : dertig specimens voor beide soorten samen;c) de vissoorten van groep 3 : vijf specimens voor die gezamenlijke soorten;d) de baars : vijf specimens;e) de snoekbaars : twee specimens wanneer ze in het gebied met rustige wateren gevangen worden;f) de vlagzalm : twee specimens;g) de karper : twee specimens voor de karpers van meer dan dertig centimeter;h) de snoek : één specimen wanneer hij gevangen wordt in de gebieden met rustige wateren en gemengde wateren. Betreffende 6° wordt de lengte van de vis gemeten van het uiteinde van de mond tot aan het uiteinde van de staartvin. Wanneer er op een bepaalde plaats een minimumlengte voor de onttrekking van een bepaalde vissoort van toepassing is, wordt elke vis die aan die soort behoort waarvan de kop of de staart zijn afgesneden, geacht die minimumlengte niet te bereiken om onttrokken te mogen worden.

Art. 14.Elke vis die gevangen wordt terwijl er een onttrekkingsverbod geldt of die in overtal gevangen wordt, wordt onmiddellijk en vrij weer te water gelaten, op de plaats zelf waar hij gevangen werd. HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen

Art. 15.De volgende besluiten worden opgeheven : 1° besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 11 maart 1993 houdende uitvoering van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij, inzonderheid op de artikelen 1 tot 4;besluit van de Waalse Regering van 28 februari 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 28/02/2002 pub. 08/03/2002 numac 2002027247 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de vangst, het houden en het vervoer van vissoorten gevangen in de waterlopen en kanalen van het Waalse Gewest beperkt wordt sluiten waarbij de vangst, het houden en het vervoer van vissoorten gevangen in de waterlopen en kanalen van het Waalse Gewest beperkt wordt.

Art. 16.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.

Art. 17.De Minister bevoegd voor visserij is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 8 december 2016.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN

BIJLAGE 1 LIJST VAN DE SOORTEN WAAROP HET VISSEN HET GEHELE JAAR DOOR VERBODEN IS

Fint

Alosa fallax

Paling

Anguilla anguilla

Noordzeehouting

Coregonus oxyrhynchus

Bittervoorn

Rhodeus sericeus

Rivierdonderpad

Cottus gobio

Europese rivierkreeft

Astacus astacus

Tiendoornige stekelbaars

Pungitius pungitius

Steur

Acipenser sturio

Bot

Platichthys flesus

Elft

Alosa alosa

Beekprik

Lampetra planeri

Rivierprik

Lampetra fluviatilis

Zeeprik

Petromyson marinus

Kleine modderkruiper

Cobitis taenia

Grote modderkruiper

Misgurnus fossilis

Kwabaal

Lota lota

Atlantische zalm

Salmo salar

Zeeforel

Salmo trutta trutta


Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Waalse Regering van 8 december 2016 betreffende de voorwaarden voor de opening en de nadere regels voor de beoefening van de visvangst.

Namen, 8 december 2016.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN

BIJLAGE 2 LIJST VAN DE SOORTEN WAAROP HET VISSEN TOEGELATEN IS

GROEP 1

Vetje

Leucaspius delineatus

Alver

Alburnus alburnus

Kolblei

Blicca bjoerkna

Brasem

Abramis brama

Kroeskarper

Carassius carassius

Karper *

Cyprinus carpio

Driedoornige stekelbaars

Gasterosteus aculeatus

Blankvoorn

Rutilus rutilus

Winde

Leuciscus idus

Bermpje

Barbatula barbatula

Rietvoorn

Scardinius erythrophthalmus

Zeelt

Tinca tinca

* Met inbegrip van de variëteiten zonder schubben (lederkarper) of gedeeltelijk met schubben bedekt (spiegelkarper)


GROEP 2

Gestippelde alver

Alburnoides bipunctatus

Roofblei

Aspius aspius

Snoek

Esox lucius

Barbeel

Barbus barbus

Kopvoorn

Leuciscus cephalus

Pos

Gymnocephalus cernua

Riviergrondel

Gobio gobio

Neusvoorn

Chondrostoma nasus

Vlagzalm

Thymallus thymallus

Baars

Perca fluviatilis

Snoekbaars

Sander lucioperca

Elrits

Phoxinus phoxinus

Serpeling

Leuciscus leuciscus


GROEP 3

Grote marene

Coregonus lavaretus

Peledmarene

Coregonus peled

Trekzalm

Salvelinus alpinus

Bronforel

Salvelinus fontinalis

Regenboogforel

Oncorhynchus mykiss

Beekforel

Salmo trutta fario


GROEP 4

Donauzalm

Hucho hucho

Goudvis

Carassius auratus

Zilverkarper

Hypophthalmichthys molitrix

Graskarper

Ctenopharyngodon idella

Grootkopkarper

Aristichthys nobilis

Gevlekte rivierkreeft

Orconectes limosus

Rode rivierkreeft

Procambarus clarkii

Californische rivierkreeft

Pacifastacus leniusculus

Turkse rivierkreeft

Astacus leptodactylus

Witte steur

Acipenser transmontanus

Meersteur

Acipenser fulvescens

Zwarte steur

Acipenser oxyrinchus

Siberische gladbuiksteur

Acipenser baerii

Sterlet

Acipenser ruthenus

Giebel

Carassius carassius gibelio

Zwartbekgrondel

Neogobius melanostomus

Marmergrondel

Proterorhinus semilunaris

Amoergrondel

Perccottus glenii

Ictalurus

Ictalurus sp.

Zonnebaars

Lepomis gibbosus

Amerikaanse hondsvis

Umbra pygmaea

Blauwband

Pseudorasbora parva

Europese meerval

Silurus glanis

Amerikaanse dikkop-elrits

Pimephales promelas

Iedere andere soort die leeft in de wateren vallend onder het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014203411 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren sluiten betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren, uitgezonderd de soorten vermeld in bijlage I. Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Waalse Regering van 8 december 2016 betreffende de voorwaarden voor de opening en de nadere regels voor de beoefening van de visvangst.

Namen, 8 december 2016.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN

BIJLAGE 3 ONDERVERDELING VAN DE WATERLOPEN, VAKKEN VAN WATERLOPEN EN WATERVLAKKEN VALLEND ONDER HET DECREET VAN 27 MAART 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014203411 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren sluiten BETREFFENDE DE RIVIERVISSERIJ, HET VISBELEID EN DE VISSERIJSTRUCTUREN IN EEN GEBIED MET RUSTIGE WATEREN, EEN GEBIED MET GEMENGDE WATEREN EN EEN GEBIED MET LEVENDIGE WATEREN GEBIED MET RUSTIGE WATEREN De waterlopen, vakken van waterlopen en watervlakken zoals volgt vormen het gebied met rustige wateren : 1° de Maas;2° de Samber en zijn dode armen;3° de Schelde en zijn coupures;4° de Leie;5° de Jeker;6° volgende kanalen en bijkanalen zoals coupures en bekkens : Albertkanaal, Henegouwse kanalen, oud kanaal Charleroi-Brussel, kanaal van de Ourthe (Chanxhe-Poulseur en Angleur), de gekanaliseerde Dender stroomopwaarts van Aat;7° de andere kanalen of gedeelten van de kanalen vermeld in bijlage 1 van het koninklijk besluit van 2 februari 1993 tot vaststelling van de lijst van de waterwegen en hun aanhorigheden overgedragen van de Staat aan het Waalse Gewest, 8° volgende meren : het meer van Bütgenbach, de meren van de Eau d'heure, het meer van Eupen, het meer van de Gileppe, het meer van Neufchâteau, het meer van Nisramont, het meer van Robertville, het meer van de Ry de Rome, het meer van Suxy, het meer van Warfaaz;9° volgende vijvers : de vijver van de Basses Forges te Mellier, vijver van de Bocq te Scy, vijvers van Bologne te Habay, vijver van de Châtelet te Habay, meer van de Doyards te Vielsalm, vijver van de Fabrique te Habay, vijver van de Moulin te Habay, vijver van Nismes, vijver van Poix te Poix-Saint-Hubert, vijver van de Pont d'Oyes te Habay, vijver van de Trapperie te Habay, vijver van Serinchamps. GEBIED MET GEMENGDE WATEREN De waterlopen, vakken van waterlopen en watervlakken zoals volgt vormen het gebied met gemengde wateren : 1° de Amel stroomafwaarts van de brug van Sougné;2° de Chiers;3° de Dender in zijn vak die niet onder de waterwegen valt, evenals zijn bijrivieren;4° de Dijle stroomafwaarts van de Gala (ook wel Cala);5° de Eau d'Heure;6° de Hantes, stroomafwaarts van de Franse grens te Montignies-Saint-Christophe;7° de Hemlot;8° de Lesse stroomafwaarts van zijn samenvloeiing met de Lhomme;9° de Mehaigne en zijn bijrivier de Soile;10° de beek van Neufchâteau stroomafwaarts van het meer van Neufchâteau;11° de Orneau stroomafwaarts van Onoz;12° de Ourthe stroomafwaarts van de brug van Jupille te Hodister;13° de Rulles stroomafwaarts van de vijver van de Trapperie;14° de Semois;15° de Zenne;16° de Vesder stroomafwaarts van zijn samenvloeiing met de Hoëgne;17° de Vierre stroomafwaarts van zijn samenvloeiing met de beek van Neufchâteau;18° de Viroin;19° de Vire vanaf de samenvloeiing van de Ru du Fond du Haza tot aan de samenvloeiing met de Ton; GEBIED MET LEVENDIGE WATEREN De waterlopen, vakken van waterlopen en watervlakken zoals volgt vormen het gebied met levendige wateren : 1° de Amel stroomopwaarts van de brug van Sougné;2° de Ourthe stroomopwaarts van de brug van Jupille te Hodister;3° de Vesder stroomopwaarts van zijn samenvloeiing met de Hoëgne;4° alle andere waterlopen die niet hoger vermeld zijn in deze bijlage. Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Waalse Regering van 8 december 2016 betreffende de voorwaarden voor de opening en de nadere regels voor de beoefening van de visvangst.

Namen, 8 december 2016.

De Minister-President, P. P. MAGNETTE De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN

BIJLAGE 4 VAKKEN VAN WATERLOPEN VAN HET GEBIED MET LEVENDIGE WATEREN DIE BOSSEN, VALLEND ONDER DE BOSREGELING, DOORLOPEN EN WAARIN HET VISSEN TOEGELATEN BLIJFT

In de Almache :

Langs de percelen onder bosregeling die toebehoren aan de gemeenten Daverdisse en Wellin, behalve daar waar het door de Administratie verboden is te vissen, aangegeven door middel van een verbodsteken overeenkomstig het model van bijlage 5.

In de Amel :

a) Rechteroever : langs de percelen onder bosregeling, gelegen tussen het perceel bij het kadaster gekend Waimes, eerste afdeling (Waimes), sectie K, nr. 216, en het perceel bij het kadaster gekend Malmédy, zesde afdeling (Bellevaux), sectie F, nr. 46, met inbegrip van beide bedoelde percelen; b) Linkeroever : langs de percelen onder bosregeling, gelegen tussen het perceel bij het kadaster gekend Malmédy, vijfde afdeling (Ligneuville), sectie B, nr.1 t, en het perceel bij het kadaster gekend Malmédy, vijfde afdeling, sectie C, nr. 104 c, met inbegrip van beide bedoelde percelen.

In de Eau Noire :

Langs de percelen onder bosregeling, gelegen tussen de grens van de provincie Henegouwen en de brug genaamd « de la Ferme Capitaine » te Gonrieux.

In de Hoyoux :

Langs de percelen onder bosregeling, gelegen stroomopwaarts van de "Pont à Petit Modave" over een lengte van 284 m tot aan de grens van het perceel bij het kadaster gekend Modave, eerste afdeling (Modave), sectie B, nr. 217b.

In de Lhomme :

Langs de percelen vallend onder bosregeling, toebehorend aan de Provincie Luxemburg, aan de gemeenten Saint-Hubert en Tellin, aan de kerkfabriek van Bure, evenals langs de percelen van het domaniaal natuurreservaat "Aux Cloyes" toebehorend aan het Waalse Gewest.

In de beek van Muno :

Langs de percelen vallend onder bosregeling, gelegen tussen de brug over de beek van Muno, ter hoogte van het gehucht "Le Haut Bî" te Bertrix tot aan de samenvloeiing met de Semois.

In de oostelijke Ourthe :

Langs de percelen onder bosregeling, gelegen tussen de loopbrug van het vak voor de stuwdam in het gehucht "Martinbay" te Nadrin en de Pont Brisy te Cherain.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Waalse Regering van 8 december 2016 betreffende de voorwaarden voor de opening en de nadere regels voor de beoefening van de visvangst.

Namen, 8 december 2016.

De Minister-President, P. P. MAGNETTE De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN

BIJLAGE 5 MODEL VOOR EEN VERBODSTEKEN « VERBODEN TE VISSEN » De gebieden waarin een visverbod geldt worden afgebakend en aangeduid op elke oever door middel van volgend pictogram :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld aangevuld met bijkomende pictogram, zoals hiernavolgend :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld waarvan de pijl in de passende richting wijst.

Wanneer het verbod over een langere afstand geldt of wanneer het terrein een bepaalde vorm aanneemt, wordt pictogram nr. 1, aangevuld met twee pijlen nr. 2 die elk in de andere richting wijzen, als herhaling gebruikt.

Wanneer het visverbod in de nabijheid van een kunstwerk of van inkomend water enkel stroomopwaarts of stroomafwaarts geldt, wordt enkel de stroomopwaartse of de stroomafwaartse grens aangeduid.

In pictogram nr. 2 kan er een cijfer opgenomen worden die de afstand aangeeft, waarin het verbod geldt.

Wanneer het visverbod een punctuele plaats betreft, wordt enkel pictogram nr. 1 gebruikt.

Wanneer het een smalle waterloop betreft en het terrein dit mogelijk maakt, worden de tekens enkel op de rechteroever aangebracht.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Waalse Regering van 8 december 2016 betreffende de voorwaarden voor de opening en de nadere regels voor de beoefening van de visvangst.

Namen, 8 december 2016.

De Minister-President, P. P. MAGNETTE De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN

^