Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 29 december 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 06/07/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016000837 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de juridische bijstand. - Duitse vertaling type wet prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016003453 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 type wet prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016003473 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet tot wijziging van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat type wet prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016003483 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 type wet prom. -- pub. 29/12/2016 numac 2016009636 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei ****987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking **** koninklijk besluit van 1 december 2016 is machtiging verleend aan de heer **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig ****(...) Bij koninklijk besluit van 1 december 2016 is machtiging verleend aan Mevr. **** ****, ****, ****(...) type wet prom. 22/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016011538 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het boek XI van het Wetboek van economisch recht type wet prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016011555 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot houdende diverse bepalingen inzake energie type wet prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016011557 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze centrales en van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type wet prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016022503 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken type wet prom. 01/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016206165 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en tot opheffing van hoofdstuk III, afdeling 3, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, wat betreft de invordering door middel van dwangbevel door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en tot wijziging van de wet van 24 februari 2003 betreffende de modernisering van het beheer van de sociale zekerheid en betreffende de elektronische communicatie tussen ondernemingen en de federale overheid

programmawet

type programmawet prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016021100 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/09/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016000836 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vastlegging van de datum vanaf wanneer de vermeldingen van de akten van de burgerlijke stand betreffende het uur van de geboorte en het uur van het overlijden, bedoeld in artikel 3, derde lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, worden vermelden en bijgehouden in het Rijksregister van de natuurlijke personen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 18/12/2003 pub. 29/12/2016 numac 2016000838 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van de volledige of gedeeltelijke kosteloosheid van de juridische tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand. - Officieuzecoördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 20/12/1999 pub. 29/12/2016 numac 2016000839 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende uitvoeringsbepalingen inzake de vergoeding die aan advocaten wordt toegekend in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand en inzake de subsidie voor de kosten verbonden aan de organisatie van de bureaus voor juridische bijstand. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016003481 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004 type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/12/2016 numac 2016009667 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 5 december 2016, is benoemd in de graad van griffier bij de rechtbank van koophandel Gent, gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, mevr. Verschelden N., assistent bij de rechtbank van koophandel Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; Bij ministeriële besluiten van 21(...) type koninklijk besluit prom. 24/11/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016011502 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 januari 2011 betreffende de veiligheid van speelgoed type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016011554 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen voor 2017 van de fondsen die bestemd zijn voor de financiering van de werkelijke kostprijs ingevolge de toepassing van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas aan beschermde residentiële afnemers type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016014390 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende vaststelling van nadere regels tot de financiering van de kosten voor plaatselijke luchtvaartnavigatiedienstverlening op de Belgische luchthavens in 2017 type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016024299 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/07/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016000840 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk of volledig kosteloze juridische tweedelijnsbijstand. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 27/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016003479 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 22 december 2016 tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004 type ministerieel besluit prom. 28/10/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016011471 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van vijf coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 02/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016011525 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanstelling van de ambtenaren die belast zijn met de opsporingen en de vaststelling van de overtredingen en inbreuken op titel 5 van boek XI van het Wetboek van economisch recht type ministerieel besluit prom. 19/10/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016029617 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van de « Association des Réalisateurs et Producteurs de Films Documentaires » als representatieve gebruikersorganisatie type ministerieel besluit prom. 10/11/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016036622 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de nadere regels, technische vereisten en hoogten van de premies, trajectbegeleidingen en collectieve renovatieprojecten, vermeld in artikel 6.4.1/1, artikel 6.4.1/1/1, artikel 6.4.1/1/2, artikel 6.4.1/1/3, artikel 6.4.1/4, artikel 6.4.1/5, artikel 6.4.1/9 en artikel 6.4.1/9/1 van het Energiebesluit van 19 november 2010 type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/12/2016 numac 2016206488 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministeriële besluiten van 16 december 2016 : - is het verzoek tot associatie van de heer Couturier, D., notaris ter standplaats Antwerpen , en van de heer De Smet N., kandidaat-notaris, om de(...) De heer De Smet, N., is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Antwerpen (grondgebied (...)

decreet

type decreet prom. 21/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016027337 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 23/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016036695 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017

beschikking

type beschikking prom. 12/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016031878 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende het tweede deel van de fiscale hervorming

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016027335 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden voor de opening en de nadere regels voor de beoefening van de visvangst

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 29/12/2016 numac 2016029618 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 april 2011 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep van het officieel gesubsidieerd onderwijs van het gewone en gespecialiseerde secundair niveau type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 29/12/2016 numac 2016029623 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 juli 2016, wordt de heer Jean-Vincent COUCK, door verhoging in graad, op 1 augustus 2016, benoemd in de graad van directeur- categorie van de graad : deskundig - kwalificat Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 juli 2016, wordt mevrouw Chantal V(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/10/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016029602 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de oproep tot kandidaten voor de oprichting van een nieuw stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het secundair onderwijs met toepassing van artikel 4 van het decreet van 18 mei 2012 betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijs voor het schooljaar 2016-2017 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/10/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016029619 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van 19 bijkomende lestijden aan 2 schoolinrichtingen voor gewoon basisonderwijs voor de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers met toepassing van artikel 12 van het decreet van 18 mei 2012 betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, voor het schooljaar 2016-2017 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/10/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016029620 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van een afwijking aan 4 schoolinrichtingen voor gewoon lager onderwijs voor de verdere organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers met toepassing van artikel 6, derde lid van het decreet van 18 mei 2012 betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, voor het schooljaar 2016-2017 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 29/12/2016 numac 2016029625 bron ministerie van de franse gemeenschap "Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Informatique et de la Communication » (Overheidsbedrijf voor de nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën) Benoeming van ambtenaren-generaal tot mandaathouder Bij besl(...) Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 juli 2016, wordt de heer Lionel BO(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 29/12/2016 numac 2016029626 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoeming van ambtenaren-generaal tot mandaathouder Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2016, wordt de heer Yves POLOME bij mandaat benoemd in het volgende ambt : adjunct-directeur-generaal van de algemene diens Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2016, wordt de heer Pierr(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016031882 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de onteigeningsplannen bij hoogdringendheid om redenen van openbaar nut ten gunste van de gemeente Elsene voor de goederen gelegen Majoor René Dubreucqstraat 39 en Troonstraat 143-145, te 1050 Elsene

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/10/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016036660 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016206423 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de integrale en sectorale voorwaarden betreffende de individuele zuiveringseenheden en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 25 september 2008 tot bepaling van de integrale exploitatievoorwaarden voor individuele zuiveringseenheden en installaties en van het besluit van 6 november 2008 tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende de individuele zuiveringsstations en -systemen geïnstalleerd in afwijking van de verplichting tot aansluiting op de riolering

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/12/2016 numac 2016018427 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Mevrouw Saartje VANDENBROUCKE c.s. heeft de nietigverklari Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 20 september 2016. Deze zaak is inge(...) type bericht prom. -- pub. 29/12/2016 numac 2016018426 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De BVBA DAKE INVEST en L'AIR CHIC hebben de nietigverklari Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 3 maart 2016. Deze zaak is ingeschre(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 29/12/2016 numac 2016206554 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende bevorderingsselectie van Franstalige coördinatoren (niveau B) voor FOD Mobiliteit en Vervoer (BFG16085) Deze selectie werd afgesloten op 15 december 2016. Er is 1 laureaat. De lijst van laureaten is o(...) type lijst prom. -- pub. 29/12/2016 numac 2016206555 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende bevorderingsselectie van Franstalige controleurs (niveau B) voor FOD Mobiliteit en Vervoer (BFG16086) Deze selectie werd afgesloten op 15 december 2016 (datum P.V). Er is 1 laureaat. De lijst van laur(...) type lijst prom. -- pub. 29/12/2016 numac 2016206563 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende bevorderingsselectie van Nederlandstalige dossierbeheerders (niveau B) voor FOD Mobiliteit en Vervoer (BNG16084) Deze selectie werd afgesloten op 15 december 2016. Er zijn 7 laureaten. De lijst van la(...) type lijst prom. -- pub. 29/12/2016 numac 2016206564 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende bevorderingsselectie van Nederlandstalige coördinatoren (niveau B) voor FOD Mobiliteit en Vervoer (BNG16085) Deze selectie werd afgesloten op 15 december 2016. Er zijn 6 laureaten. De lijst van laurea(...) type lijst prom. -- pub. 29/12/2016 numac 2016206565 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende bevorderingsselectie van Nederlandstalige controleurs (niveau B) voor FOD Mobiliteit en Vervoer (BNG16086) Deze selectie werd afgesloten op 15 december 2016. Er zijn 7 laureaten. De lijst van laureate(...)

programmadecreet

type programmadecreet prom. 21/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016027338 bron waalse overheidsdienst Programmadecreet met betrekking tot verschillende maatregelen betreffende de begroting type programmadecreet prom. 21/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016027339 bron waalse overheidsdienst Programmadecreet houdende verschillende maatregelen betreffende de begroting voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet

document

type document prom. -- pub. 29/12/2016 numac 2016206549 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende bevorderingsselectie van Franstalige verantwoordelijken vergunningen van vervoer (niveau A) voor FOD Mobiliteit en Vervoer (BFG16080) Deze selectie werd afgesloten op 16 november. Er zijn 4 laureaten. type document prom. -- pub. 29/12/2016 numac 2016206551 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende bevorderingsselectie van Franstalige verantwoordelijken verval en medische selectie (niveau A) voor FOD Mobiliteit en Vervoer (BFG16082) Deze selectie werd afgesloten op 16 november 2016. Er is 1 laureaa(...) De lijst is twee jaar geldig. type document prom. -- pub. 29/12/2016 numac 2016206548 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende bevorderingsselectie van Franstalige attachés spoorbeleid (niveau A) voor FOD Mobiliteit en Vervoer (BFG16079) Deze selectie werd afgesloten op 16 november 2016. Er zijn 3 laureaten. De lijst is twee (...) type document prom. -- pub. 29/12/2016 numac 2016206550 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende bevorderingsselectie van Franstalige verantwoordelijken transportorganisatoren (niveau A) voor FOD Mobiliteit en Vervoer (BFG16081) Deze selectie werd afgesloten op 16 november 2016. Er is 1 laureaat. type document prom. -- pub. 29/12/2016 numac 2016206552 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende bevorderingsselectie van Franstalige attachés boekhouding (niveau A) voor FOD Mobiliteit en Vervoer (BFG16083) Deze selectie werd afgesloten op 16 november 2016. Er is 1 laureaat. De lijst is twee jaa(...) type document prom. -- pub. 29/12/2016 numac 2016206553 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende bevorderingsselectie van Franstalige dossierbeheerders (niveau B) voor FOD Mobiliteit en Vervoer (BFG16084) Deze selectie werd afgesloten op 15 december 2016. Er zijn 0 laureaten. (...) type document prom. -- pub. 29/12/2016 numac 2016206558 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende bevorderingsselectie van Nederlandstalige verantwoordelijken vergunningen van vervoer (niveau A) voor FOD Mobiliteit en Vervoer (BNG16080) Deze selectie werd afgesloten op 16 november 2016. Er zijn 0 lau(...) type document prom. -- pub. 29/12/2016 numac 2016206559 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende bevorderingsselectie van Nederlandstalige verantwoordelijken transportorganisatoren (niveau A) voor FOD Mobiliteit en Vervoer (BNG16081) Deze selectie werd afgesloten op 16 november 2016. Er zijn 2 laure(...) De lijst is twee jaar geldig. type document prom. -- pub. 29/12/2016 numac 2016206556 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende bevorderingsselectie van Franstalige Java ontwikkelaars (niveau A) voor FOD Mobiliteit en Vervoer (BFG16087) Deze selectie werd afgesloten op 16 november 2016. Er zijn 2 laureaten. De lijst is twee ja(...) type document prom. -- pub. 29/12/2016 numac 2016206557 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende bevorderingsselectie van Nederlandstalige attachés spoorbeleid (niveau A) voor FOD Mobiliteit en Vervoer (BNG16079) Deze selectie werd afgesloten op 16 november 2016. Er zijn 2 laureaten. De lijst is (...) type document prom. -- pub. 29/12/2016 numac 2016206562 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende bevorderingsselectie van Nederlandstalige attachés boekhouding (niveau A), voor FOD Mobiliteit en Vervoer (BNG16083) Deze selectie werd afgesloten op 16 november 2016. Er zijn geen laureaten.(...) type document prom. -- pub. 29/12/2016 numac 2016206561 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende bevorderingsselectie van Nederlandstalige verantwoordelijken verval en medische selectie (niveau A), voor FOD Mobiliteit en Vervoer (BNG16082) Deze selectie werd afgesloten op 16 november 2016. Er zijn 2(...) De lijst is 2 jaar geldig. type document prom. -- pub. 29/12/2016 numac 2016206566 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende bevorderingsselectie van Nederlandstalige Java ontwikkelaars (niveau A) voor FOD Mobiliteit en Vervoer (BNG16087) Deze selectie werd afgesloten op 16 november 2016. Er zijn 1 laureaat. De lijst is twe(...) type document prom. -- pub. 29/12/2016 numac 2016206479 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Rechtbank van eerste aanleg Waals-Brabant De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 10 november 2016, heeft Mevr. Puffet, M., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg Waals-Brabant, aangewezen tot ondervo
^