Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 19 september 2022
gepubliceerd op 27 september 2022

Ministerieel besluit tot invoering van een tijdelijk verbod op de visvangst in de Maas vanaf de Franse grens tot de stuw van La Plante wegens stilleggen van de Maas

bron
waalse overheidsdienst
numac
2022205659
pub.
27/09/2022
prom.
19/09/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 SEPTEMBER 2022. - Ministerieel besluit tot invoering van een tijdelijk verbod op de visvangst in de Maas vanaf de Franse grens tot de stuw van La Plante wegens stilleggen van de Maas


De Minister van Visvangst, Gelet op het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014203411 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren sluiten betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren, inzonderheid op artikel 10, § 4, 2°;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 8 december 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 08/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016027335 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden voor de opening en de nadere regels voor de beoefening van de visvangst sluiten betreffende de voorwaarden voor de opening en de nadere regels voor de beoefening van de visvangst, inzonderheid op artikel 7, 2°, e) en f);

Gelet op het gunstige advies van de erkende hengelfederatie van het deelstroomgebied van de Maas Bovenmaas, overgemaakt op 9 september 2022;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de Maas wordt stilgelegd vanaf 24 september 2022 om 19u30 tot en met 17 oktober om 6u00;

Overwegende dat het Maaspeil met 10 cm per uur zal dalen en dat de stroom zich geleidelijk in zijn natuurlijke loop terug zal trekken;

Overwegende dat vissen bij deze operatie dreigen gevangen te blijven in door het zakkende waterpeil veroorzaakte waterplassen die niet meer communiceren met de hoofdwaterloop van de Maas;

Overwegende dat de abnormaal lage waterpeilen en de daaruit volgende drastische vermindering van de habitats ervoor zorgen, dat vissen in de overige habitats geconcentreerd zullen zijn;

Overwegende dat deze voorwaarden een stress-situatie bij de vissen zal veroorzaken, waardoor zij zullen samenscholen en het vangen ervan daardoor wezenlijk vergemakkelijkt wordt;

Overwegende dat het raadzaam is de rust van de vissen te bevorderen om hun overleving tijdens deze stilleggingsperiode te verzekeren;

Overwegende dat de Maas een waterweg is, dat het visrecht het Waals Gewest toebehoort en dat het Gewest aan eenieder die houder is van een visvergunning het uitoefenen van het visrecht toestaat, Besluit :

Artikel 1.De visvangst wordt tijdelijk verboden in de hoofdwaterloop van de Maas, evenals op de bijwaterlopen ervan vanaf de Franse grens (KM 0) tot aan de stuw van La Plante (KM 45) te Namen.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking om 24 september 2022 om 19u30 en is van toepassing tot 17 oktober 2022 om 6u00.

Namen, 19 september 2022.

W. BORSUS

^