Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 27 september 2022

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/07/2022 pub. 27/09/2022 numac 2022042011 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, opdat de raad van de hulpverleningszone elektronische vergaderingen op afstand kan houden wanneer de agenda dat mogelijk maakt type wet prom. 11/09/2022 pub. 27/09/2022 numac 2022042069 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot invoering van een algemene declassificatieregeling van de geclassificeerde stukken (1)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/11/2006 pub. 27/09/2022 numac 2022033281 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit betreffende het telewerk en het satellietwerk in het federaal administratief openbaar ambt. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 27/09/2022 numac 2022033297 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werk-loosheidsreglementering en tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 2003 tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, q, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, betreffende de onthaal-ouders, houdende de aanpassing van sommige bedragen in het kader van het gebruik van de welvaartsenveloppe 2021-2022. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 06/09/2022 pub. 27/09/2022 numac 2022033385 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot voorlopige wijziging van artikel 420, § 3, 1° van de programmawet van 27 december 2004 type koninklijk besluit prom. 20/09/2022 pub. 27/09/2022 numac 2022042068 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/09/2022 numac 2022042020 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Aardgasvervoersleidingen Vervoersvergunning A329-4178 Bij ministerieel besluit van 2 september 2022 wordt een verlenging van de vervoersvergunning A322-595 van 19 januari 1973 voor het vervoer van aardgas door middel van leidingen, verleend a type ministerieel besluit prom. 19/09/2022 pub. 27/09/2022 numac 2022205659 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot invoering van een tijdelijk verbod op de visvangst in de Maas vanaf de Franse grens tot de stuw van La Plante wegens stilleggen van de Maas type ministerieel besluit prom. 16/09/2022 pub. 27/09/2022 numac 2022205660 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot invoering van een tijdelijk verbod op visvangst in verscheidene waterlopen of waterloopsegmenten vanwege het uitzonderlijk lage waterpeil

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/07/2022 pub. 27/09/2022 numac 2022021181 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop "Helihaven-Antwerpen" op het grondgebied van de Gemeente Brussel-Stad

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/09/2022 pub. 27/09/2022 numac 2022033392 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 oktober 2020 tot benoeming van de leden van het Comité "Welzijn en Gezondheid" van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" type besluit van de waalse regering prom. 08/09/2022 pub. 27/09/2022 numac 2022033393 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 juli 2020 tot hernieuwing en benoeming van de leden van de Algemene Raad van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles"

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/09/2022 pub. 27/09/2022 numac 2022033400 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 juli 2020 tot aanwijzing van de leden van de gewestelijke kamer van beroep

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2022 pub. 27/09/2022 numac 2022033474 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij aan Infrabel een afwijking wordt toegestaan voor het gebruik van pesticiden voor het spooronderhoud type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2022 pub. 27/09/2022 numac 2022033473 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij aan de vzw "Association Belge de Vapeur Vive - Le Petit Train de La Louvière" een afwijking wordt toegestaan voor het gebruik van pesticiden voor het spooronderhoud

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/06/2022 pub. 27/09/2022 numac 2022041687 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2018 betreffende de overname van de sectoren psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, revalidatieovereenkomsten, revalidatieziekenhuizen en multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging en het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2021 over de tenuitvoerlegging van BelRAI en tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering over het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/09/2022 numac 2022033404 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC-CC-22/0031: ITM Alimentaire Belgium/Mestdagh Op 9 september 2022 ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit een aanmelding van Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector detailhandel in niet-gespeciali(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 27/09/2022 numac 2022205410 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Vergelijkende selectie van Franstalige Coaches gespecialiseerd in welzijn op het werk (niveau B) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: REQ196 Solliciteren kan tot en met 11/10/2022 via www.talent.brussels. D(...) Een lijst van maximaal 12 laureaten, geldig voor 6 maand, zal na de selectie worden opgesteld. type lijst prom. -- pub. 27/09/2022 numac 2022205414 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige System Engineers (niveau A2) voor FOD Financiën. - Selectienummer: ANG18234 Deze selectie werd afgesloten op 22/06/2022. De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, best(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type lijst prom. -- pub. 27/09/2022 numac 2022205457 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Vergelijkende selectie van Franstalige Data Stewards (niveau A) voor de Gewestelijke Overheidsdients Brussel. - Selectienummer: REQ169 Solliciteren kan tot en met 11/10/2022 via www.talent.brussels. De gedetailleerde functiebeschrijv(...) Een lijst van maximaal 10 laureaten, geldig voor 6 maand, zal na de selectie worden opgesteld. (...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 27/09/2022 numac 2022032964 bron belgisch instituut voor postdiensten en telecommunicatie Mededeling van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie . - Technische voorschriften betreffende het gebruik van de radioapparatuur Deze publicatie is voorgeschreven door artikel 5, § 1, van het koninklijk besluit (...) Deze besluiten werden gepubliceerd op de website van het BIPT (www.bipt.be).

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2022 numac 2022205602 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van het mandaat van de voorzitster en van mandaten van leden en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 13 Bij hetzelfde besluit, worden hernieuwd voor een termijn van vier jaar, als leden van het Comité va(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 27/09/2022 numac 2022033271 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Oproep tot kandidaten voor de mandaten van directeur van het algemeen secretariaat en directeur van de eerstelijnsdienst van de Gegevensbeschermingsautoriteit Als gevolg van de opheffing van het mandaat van twee leden van het directiecomit(...) De leden van het directiecomité worden benoemd voor een eenmaal hernieuwbare termijn van zes jaar. type vacante bettreking prom. -- pub. 27/09/2022 numac 2022033333 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - **** betrekkingen **** **** plaatsen van deskundige hoofdzakelijk ingeschakeld in de ondersteunende processen niveau **** voor de Rechterlijke orde worden vacant verklaard voor benoeming via werving, (...) Financieel deskundige bij de **** van het College van hoven en rechtbanken: 3 (****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 27/09/2022 numac 2022042079 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - **** betrekkingen **** **** plaatsen van deskundige dossierbeheer hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen niveau **** voor de Rechterlijke orde worden vacant verklaard voor benoeming via ****(...) - Deskundige dossierbeheer hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij de dienst **** ****(...)

document

type document prom. -- pub. 27/09/2022 numac 2022021003 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Stad Brussel. - Goedkeuring onder voorbehoud Bij besluit van 23/12/2021 worden onder voorbehoud goedgekeurd de beraadslagingen van 22/11/2021 en van 06/12/2021 waarbij de raad van de Stad Brussel de begrotingswijzigingen 01 en 02 van het dienstj type document prom. 14/07/2022 pub. 27/09/2022 numac 2022033391 bron waalse overheidsdienst Beheerscontract van de SOWAER 2022 - 2027 type document prom. -- pub. 27/09/2022 numac 2022205415 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Businessanalisten A2 (niveau A2) voor FOD Financiën. - Selectienummer: ANG19421 Deze selectie werd afgesloten op 23/06/2022. Er zijn geen geslaagden. type document prom. -- pub. 27/09/2022 numac 2022205593 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Integration Architects/Solution Architects (niveau A2) voor FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG22313 Deze selectie werd afgesloten op 06/09/2022. Er zijn geen ges(...)
^