Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 04 mei 2020
gepubliceerd op 13 mei 2020

Besluit van de Waalse Regering houdende noodmaatregelen inzake de hervatting van de technische keuring en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 26 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake technische keuring

bron
waalse overheidsdienst
numac
2020020895
pub.
13/05/2020
prom.
04/05/2020
ELI
eli/besluit/2020/05/04/2020020895/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

4 MEI 2020. - Besluit van de Waalse Regering houdende noodmaatregelen inzake de hervatting van de technische keuring en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 26 maart 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 26/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020030425 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende noodmaatregelen inzake technische keuring sluiten houdende noodmaatregelen inzake technische keuring


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op de wet van 21 juni 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen ;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 maart 1968Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 03/06/2014 numac 2014014295 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 16/03/2005 numac 2005000019 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de motorvoertuigen en hun aanhangwagens moeten voldoen. - Duitse vertaling sluiten houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen ;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 december 1994Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/12/1994 pub. 27/04/2007 numac 2007000233 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit nr. 53 met betrekking tot de bijzondere regeling van belastingheffing over de winstmarge voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten. - Duitse vertaling sluiten tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en de regeling van de administratieve controle van de instellingen belast met de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/03/2017 pub. 04/05/2017 numac 2017202216 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 1994 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en de regeling van de administratieve controle van de instellingen belast met de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 1994Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/12/1994 pub. 27/04/2007 numac 2007000233 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit nr. 53 met betrekking tot de bijzondere regeling van belastingheffing over de winstmarge voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten. - Duitse vertaling sluiten tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en de regeling van de administratieve controle van de instellingen belast met de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 mei 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 17/05/2018 pub. 12/06/2018 numac 2018202912 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 03/06/2014 numac 2014014295 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 16/03/2005 numac 2005000019 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de motorvoertuigen en hun aanhangwagens moeten voldoen. - Duitse vertaling sluiten houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 maart 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 26/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020030425 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende noodmaatregelen inzake technische keuring sluiten houdende noodmaatregelen inzake technische keuring;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 maart 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/03/2020 pub. 23/03/2020 numac 2020030347 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken sluiten houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 17 april 2020;

Gelet op het ministerieel besluit van 31 maart 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030533 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 26 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake technische keuring sluiten tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 26 maart 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 26/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020030425 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende noodmaatregelen inzake technische keuring sluiten houdende noodmaatregelen inzake technische keuring;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Gelet op de dringendheid, waardoor we het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State niet binnen vijf dagen kunnen afwachten, dat inderdaad, de andere Gewesten besloten hebben de technische keuring op 4 mei 2020 te heropenen; dat in Wallonië op dinsdag 28 april 2020 en donderdag 30 april 2020 twee keer een drieledig sociaal overleg tussen de Overheid - technische keuring - vakbondsorganisaties nodig was om tot een akkoord te komen over de procedures voor de volledige hervatting van de technische keuring; dat een vertraagde opening in Wallonië het risico met zich meebrengt dat de technische keuringsstations van de andere Gewesten nog meer worden overbelast; dat de inhaalrace in Wallonië in de komende maanden nog groter zou worden; dat het economisch gezien noodzakelijk is om de tweedehandsmarkt in Wallonië zo snel mogelijk weer op gang te brengen; daarom is het van essentieel belang om onverwijld de nodige maatregelen te nemen;

Overwegende dat het in deze context van uitzonderlijke gezondheidscrisis noodzakelijk is geweest de organisatie van de technische keuring van voertuigen op te schorten; dat deze beslissing tot opschorting van de activiteit vergezeld ging van maatregelen met betrekking tot de verlenging van de geldigheid van de keuringsbewijzen voor de technische keuring;

Overwegende het verslag van 22 april 2020 van de GEES (Groep van Experts die belast zijn met de Exit Strategy) dat een gefaseerde aanpak voor het geleidelijk afbouwen van de maatregelen bevat en dat voornamelijk gebaseerd is op drie essentiële aspecten, met name het dragen van een mondmasker, testing en tracing ; dat het verslag een evenwicht tracht te verzekeren tussen het behoud van de gezondheid, zij het fysiek of mentaal, het vervullen van de pedagogische opdrachten op vlak van onderwijs en de heropstart van de economie; dat de GEES is samengesteld uit deskundigen van verschillende vakdomeinen, waaronder artsen, virologen en economen;

Gelet op de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van 24 april 2020 die daaruit zijn voortgevloeid;

Overwegende dat de ontwikkeling van de context van een uitzonderlijke gezondheidscrisis het mogelijk maakt een einde te maken aan de opschorting van de organisatie van de technische keuring van voertuigen op 4 mei;

Gelet op de bepalingen en maatregelen die van toepassing zijn op werkgevers en werknemers in het kader van de wet van 4 augustus 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Arabische Republiek Egypte tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Kaïro op 3 januari 1991 type wet prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Franse Republiek betreffende het kraamgeld, ondertekend te Brussel op 26 april 1993 type wet prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Gabon tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 14 januari 1993 sluiten betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, en de uitvoeringsbesluiten;

Overwegende dat het dragen van een mondmasker of van elk ander alternatief in stof een belangrijke rol speelt in de strategie om de maatregelen geleidelijk aan af te bouwen; dat het dragen van mondmaskers dan ook wordt aanbevolen aan de bevolking voor elke situatie waarin de regels van social distancing niet kunnen worden nageleefd, om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan;

Dat deze passende preventiemaatregelen veiligheids- en gezondheidsvoorschriften zijn van materiële, technische en/of organisatorische aard zoals bepaald in de generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan, die ter beschikking wordt gesteld op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, aangevuld met richtlijnen op sectoraal en/of ondernemingsniveau, en/of andere passende maatregelen die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden;

Overwegende dat collectieve maatregelen steeds voorrang hebben op individuele maatregelen. Dat deze passende preventiemaatregelen op ondernemingsniveau worden uitgewerkt en genomen met inachtneming van de regels van het sociaal overleg in de onderneming, of bij ontstentenis daarvan in overleg met de betrokken werknemers, en in overleg met de diensten voor preventie en bescherming op het werk;

Overwegende dat de opschorting van de controles heeft geleid tot een opeenstapeling van voertuigen die in de komende weken voor technische keuring moeten worden aangeboden;

Dat er nu alleen nog maar controles op afspraak worden georganiseerd, gezien de context van de gezondheidscrisis;

Gelet op de noodzakelijke continuïteit tussen de regelingen die zijn getroffen bij opschorting van de activiteiten en de regelingen die zijn getroffen bij de hervatting van de activiteiten in de technische keuringsstations;

Dat de terugwerkende kracht van de maatregel ten goede komt aan de betrokken personen en gerechtvaardigd is ;

Op de voordracht van de Minister van Verkeersveiligheid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De eerste periodieke keuringen, de periodieke keuringen en de niet-periodieke keuringen voorzien in respectievelijk artikel 23ter en artikel 23sexies, § 1, 5°, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 03/06/2014 numac 2014014295 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 16/03/2005 numac 2005000019 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de motorvoertuigen en hun aanhangwagens moeten voldoen. - Duitse vertaling sluiten houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, hierna " koninklijk besluit van 15 maart 1968Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 03/06/2014 numac 2014014295 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 16/03/2005 numac 2005000019 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de motorvoertuigen en hun aanhangwagens moeten voldoen. - Duitse vertaling sluiten" genoemd, zijn, zonder wijziging van de cyclus van de periodieke keuringen: 1° uitgesteld met zes maanden voor voertuigen waarvoor die periode van 1 maart 2020 tot 3 mei 2020 verstrijkt;2° uitgesteld met een maand voor voertuigen waarvoor die periode is verstreken van 4 mei 2020 tot en met 31 mei 2020.

Art. 2.De geldigheidsduur van het keuringsbewijs, afgegeven overeenkomstig artikel 23decies, §§ 1 en 2, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 03/06/2014 numac 2014014295 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 16/03/2005 numac 2005000019 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de motorvoertuigen en hun aanhangwagens moeten voldoen. - Duitse vertaling sluiten, dat verstrijkt van 1 maart 2020 tot 3 mei 2020, wordt met zes maanden verlengd.

De geldigheidsduur van het keuringsbewijs dat verstrijkt vóór 1 maart 2020 wordt met twee maanden verlengd voor de berekening van de toeslag bedoeld in artikel 23undecies, § 1, 4°, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 03/06/2014 numac 2014014295 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 16/03/2005 numac 2005000019 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de motorvoertuigen en hun aanhangwagens moeten voldoen. - Duitse vertaling sluiten.

De geldigheidsduur van het keuringsbewijs, afgegeven overeenkomstig artikel 23decies, §§ 1 en 2, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 03/06/2014 numac 2014014295 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 16/03/2005 numac 2005000019 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de motorvoertuigen en hun aanhangwagens moeten voldoen. - Duitse vertaling sluiten, dat verstrijkt van 4 mei 2020 tot 31 mei 2020, wordt met één maanden verlengd.

De verlenging van de geldigheidsduur van de keuringsbewijzen houdt geen wijziging in van de cyclus van de periodieke keuringen.

Art. 3.§ 1. In afwijking van artikel 23ter, § 2, 1°, a) en b), van het koninklijk besluit van 15 maart 1968Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 03/06/2014 numac 2014014295 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 16/03/2005 numac 2005000019 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de motorvoertuigen en hun aanhangwagens moeten voldoen. - Duitse vertaling sluiten : 1° de leeftijd van de in § 1, 1° bedoelde voertuigen wordt verhoogd tot zes jaar en zes maanden te rekenen van de datum van eerste in verkeerstelling en de kilometerstand wordt verhoogd tot 112.500 km ; 1° de leeftijd van de in § 1, 2° bedoelde voertuigen wordt verhoogd tot zes jaar en één maand te rekenen van de datum van eerste in verkeerstelling en de kilometerstand wordt verhoogd tot 102.000 km. § 2 De in de artikelen 1 en 2 bedoelde voertuigen worden opnieuw bijeengeroepen volgens de door de minister of zijn afgevaardigde vastgestelde procedures om de oplossing van de vertraging ten gevolge van de opschorting van de technische keuring te organiseren.

Art. 4.In afwijking van artikel 23decies, § 7, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 03/06/2014 numac 2014014295 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 16/03/2005 numac 2005000019 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de motorvoertuigen en hun aanhangwagens moeten voldoen. - Duitse vertaling sluiten worden de aanvragen om inschrijving waarvan de geldigheidsduur is verstreken van 16 maart 2020 tot 18 mei 2020, door het technisch keuringsstation dat ze heeft afgegeven, met twee maanden verlengd.

De nieuwe aanvraag om inschrijving wordt afgegeven op basis van de oude aanvraag om inschrijving zonder dat het voertuig wordt aangeboden.

Het tarief bedoeld in artikel 23 undecies, § 1, 6°, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 03/06/2014 numac 2014014295 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 16/03/2005 numac 2005000019 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de motorvoertuigen en hun aanhangwagens moeten voldoen. - Duitse vertaling sluiten is van toepassing voor de afgifte van de nieuwe aanvraag om inschrijving.

Art. 5.Tussen 4 mei 2020 en 31 december 2020 wordt het bedrag van de heffing, inclusief de belasting over de toegevoegde waarde, die door de erkende keuringsinstanties voor motorvoertuigen moet worden aangerekend voor het niet aanbieden van het voertuig voor een technische keuring, na het maken van een afspraak, vastgesteld op 30,00 EUR, met uitzondering van de uitzonderingen die door de minister of zijn afgevaardigde worden bepaald.

Art. 6.De volledige keuring uitgevoerd overeenkomstig artikel 23septies, § 2, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 03/06/2014 numac 2014014295 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 16/03/2005 numac 2005000019 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de motorvoertuigen en hun aanhangwagens moeten voldoen. - Duitse vertaling sluiten, waarvoor de termijn van twee maanden na het verstrijken van de geldigheid van de vorige gedeeltelijke keuring eindigt vanaf 16 maart 2020 tot 18 mei 2020, wordt aangerekend volgens de heffing voor een technische herkeuring bedoeld in artikel 23undecies, § 1, 2°, c), van datzelfde besluit indien het betrokken voertuig vóór 30 juni wordt aangeboden.

Art. 7.In afwijking van artikel 23sexies, § 4, 2°, eerste lid, en 3°, derde lid, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 03/06/2014 numac 2014014295 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 16/03/2005 numac 2005000019 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de motorvoertuigen en hun aanhangwagens moeten voldoen. - Duitse vertaling sluiten, hebben de niet-periodieke controles die vanaf 4 mei 2020 tot en met 31 december 2020 worden uitgevoerd, enkel betrekking op de punten vermeld in bijlage 41, punt A, van datzelfde besluit.

Art. 8.De procedures voor de hervatting van de technische keuringen worden door de instanties uitgevoerd volgens de richtlijnen van de minister of zijn afgevaardigde.

Art. 9.Het besluit van de Waalse Regering van 26 maart 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 26/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020030425 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende noodmaatregelen inzake technische keuring sluiten houdende noodmaatregelen inzake technische keuring en het ministerieel besluit van 31 maart 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030533 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 26 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake technische keuring sluiten tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 26 maart 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 26/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020030425 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende noodmaatregelen inzake technische keuring sluiten houdende noodmaatregelen inzake technische keuring worden opgeheven.

Art. 10.Dit besluit treedt in werking op 4 mei 2020.

Art. 11.De Minister van Verkeersveiligheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 4 mei 2020.

Voor de Regering : De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Ambtenarenzaken, Informatica, Administratieve Vereenvoudiging, belast met Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid, V. DE BUE

^