Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 27 november 2015
gepubliceerd op 29 december 2015

Besluit van de Vlaamse Regering houdende definitieve vaststelling van de kaarten van de historisch permanente graslanden in de landbouwstreek de Polders en houdende vaststelling van bijhorende beschermingsbepalingen

bron
vlaamse overheid
numac
2015036604
pub.
29/12/2015
prom.
27/11/2015
ELI
eli/besluit/2015/11/27/2015036604/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

27 NOVEMBER 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende definitieve vaststelling van de kaarten van de historisch permanente graslanden in de landbouwstreek de Polders en houdende vaststelling van bijhorende beschermingsbepalingen


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 21 oktober 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/10/1997 pub. 10/01/1998 numac 1997036441 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu sluiten betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, artikel 9bis, § 7, ingevoegd bij het decreet van 9 mei 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/05/2014 pub. 07/07/2014 numac 2014035694 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos sluiten;

Gelet op het decreet van 9 mei 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/05/2014 pub. 07/07/2014 numac 2014035694 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos sluiten tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos, artikel 113;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/09/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014036700 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 69 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges sluiten houdende de voorlopige vaststelling van de historisch permanente graslanden in de landbouwstreek de Polders;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1998 pub. 10/09/1998 numac 1998035981 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu sluiten tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/10/1997 pub. 10/01/1998 numac 1997036441 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu sluiten betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu;

Gelet op het gemotiveerde advies van de verificatiecommissie van 12 maart 2015 met betrekking tot het openbaar onderzoek over de kaarten die voorlopig zijn vastgesteld bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/09/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014036700 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 69 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges sluiten;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 14 september 2015;

Gelet op advies 58.253/1 van de Raad van State, gegeven op 5 november 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende het voorstel van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek waarbij op basis van wetenschappelijke criteria een kaart is bepaald van de historisch permanente graslanden met een bijzondere biologische waarde in de landbouwstreek de Polders, die de basis heeft gevormd voor de kaarten die voorlopig vastgesteld zijn bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/09/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014036700 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 69 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges sluiten;

Overwegende dat de kaart met de historisch permanente graslanden als voorlopig vastgesteld bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/09/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014036700 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 69 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges sluiten aan een openbaar onderzoek is onderworpen conform artikel 9bis, § 3, van het decreet van 21 oktober 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/10/1997 pub. 10/01/1998 numac 1997036441 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu sluiten, dat het openbaar onderzoek liep van 13 oktober 2014 tot en met 12 december 2014;

Overwegende dat de verificatiecommissie, opgericht bij het ministerieel besluit van 3 februari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/02/2015 pub. 05/03/2015 numac 2015035226 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van het model van verslag ter naleving van de disciplinaire maatregelen overeenkomstig het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 sluiten, de wetenschappelijke correctheid van alle opmerkingen onderzocht heeft conform artikel 9bis, § 6, van het decreet van 21 oktober 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/10/1997 pub. 10/01/1998 numac 1997036441 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu sluiten, en dat de verificatiecommissie over het resultaat van haar onderzoek een gemotiveerd advies heeft uitgebracht dat is bezorgd aan de Vlaamse Regering;

Overwegende dat de termijn van orde van 210 dagen als voorzien in artikel 9bis, § 7, van het voormelde decreet van 21 oktober 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/10/1997 pub. 10/01/1998 numac 1997036441 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu sluiten niet kon worden gehaald ten gevolge van de complexiteit van het dossier, inzonderheid de noodzakelijke evaluatie en analyse van de gevolgen van een beschermingsbeslissing voor de realisatiemogelijkheden van de planologische bestemming agrarisch gebied, waarbij de afbakening van de huiskavels van de landbouwbedrijven heel wat tijd in beslag heeft genomen, ten einde een weloverwogen, definitieve beslissing te kunnen nemen;

Overwegende dat voor de niet-naleving van de betrokken termijn geen sanctie is voorzien;

Overwegende de beslissing van de Vlaamse Regering van 3 juli 2015;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Definitieve vaststelling van historisch permanente graslanden

Artikel 1.Ter uitvoering van artikel 9bis, § 7, van het decreet van 21 oktober 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/10/1997 pub. 10/01/1998 numac 1997036441 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu sluiten betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, worden in het studiegebied zoals weergegeven op de kaart die als bijlage 1 bij dit besluit is gevoegd, de historisch permanente graslanden zoals weergegeven op de kaarten die als bijlage 2 bij dit besluit zijn gevoegd, definitief vastgesteld. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingsbepalingen

Art. 2.In artikel 7, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1998 pub. 10/09/1998 numac 1998035981 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu sluiten tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/10/1997 pub. 10/01/1998 numac 1997036441 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu sluiten betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014, wordt punt 4° vervangen door wat volgt: "4° historisch permanente graslanden, met inbegrip van het daaraan verbonden microreliëf en poelen, als ze in de volgende gebieden liggen: a) groengebieden, parkgebieden, buffergebieden, bosgebieden en de bestemmingsgebieden die vergelijkbaar zijn met die gebieden, aangewezen op de plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen die van kracht zijn in de ruimtelijke ordening;b) een beschermd cultuurhistorisch landschap; c) de speciale beschermingszones Poldercomplex (BE2500932) en Het Zwin (BE2501033), zoals aangeduid bij het besluit van de Vlaamse Executieve van 17 oktober 1988 tot aanwijzing van speciale beschermingszones in de zin van artikel 4 van de Richtlijn 79/409/E.E.G. van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand, als er voor die gebieden geen afwijkende instandhoudingsdoelstellingen vastgesteld zijn op grond van artikel 36ter, § 1, van het decreet; d) in een gebied waarin bij besluit van de Vlaamse Regering historisch permanente graslanden definitief zijn vastgesteld conform artikel 9bis, § 7, van het decreet van 21 oktober 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/10/1997 pub. 10/01/1998 numac 1997036441 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu sluiten betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.In een dergelijk gebied is het wijzigen van historisch permanente graslanden verboden als ze definitief zijn vastgesteld conform artikel 9bis, § 7, van voornoemd decreet en als ze zich bevinden in de gebieden vermeld in punt a), b) of c).".

Art. 3.In artikel 8 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt punt 5° vervangen door wat volgt: "5° het wijzigen van historisch permanente graslanden, met inbegrip van het daaraan verbonden microreliëf en poelen, als ze in de volgende gebieden liggen: a) valleigebieden, brongebieden, natuurontwikkelingsgebieden, agrarische gebieden met ecologisch belang of agrarische gebieden met bijzondere waarde en de bestemmingsgebieden die vergelijkbaar zijn met die gebieden, aangewezen op de plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen die van kracht zijn in de ruimtelijke ordening;b) de speciale beschermingszone IJzervallei (BE 2500831), aangewezen ter uitvoering van de Vogelrichtlijn;c) de speciale beschermingszones aangewezen ter uitvoering van de Habitatrichtlijn, als het desbetreffende type historisch permanent grasland binnen deze perimeters als habitat is aangemeld;d) in een gebied waarin bij besluit van de Vlaamse Regering historisch permanente graslanden definitief zijn vastgesteld conform artikel 9bis, § 7, van het decreet van 21 oktober 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/10/1997 pub. 10/01/1998 numac 1997036441 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu sluiten betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.In een dergelijk gebied is het wijzigen van historisch permanente graslanden een vergunningsplichtige activiteit als ze definitief zijn vastgesteld conform artikel 9bis, § 7, van voornoemd decreet en als ze zich bevinden in de gebieden vermeld in punt a), b) of c)."; 2° in paragraaf 2 wordt punt 4° opgeheven. HOOFDSTUK 3. - Slotbepalingen

Art. 4.Artikel 79 van het decreet van 9 mei 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/05/2014 pub. 07/07/2014 numac 2014035694 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos sluiten tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos treedt in werking de tiende dag na die van de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.

Art. 5.De Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 27 november 2015.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^