Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 27 april 2007
gepubliceerd op 25 juni 2007

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek

bron
vlaamse overheid
numac
2007035762
pub.
25/06/2007
prom.
27/04/2007
ELI
eli/besluit/2007/04/27/2007035762/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

27 APRIL 2007. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek


De Vlaamse Regering, Gelet op de wet van 11 juli 1969 betreffende pesticiden en grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt, inzonderheid op artikel 2, § 1, gewijzigd bij de wetten van 21 december 1998 en 5 februari 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 juli 2001 betreffende de nationale rassencatalogi voor landbouwgewassen en groentegewassen, inzonderheid op artikel 7, § 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 29 maart 2004 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek, gewijzigd bij ministerieel besluit van 24 april 2006;

Overwegende dat de richtlijn 2003/90/EG van de Raad van 6 oktober 2003 houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 7 van de richtlijn 2002/53/EG van de Raad met betrekking tot de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouwgewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek, laatst gewijzigd werd door de richtlijn 2005/91 van de Commissie van 16 december 2005, en dat die richtlijnen een verplichting inhouden om er zich binnen de voorgeschreven termijn naar te schikken;

Overwegende dat de richtlijn 2003/91/EG houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 7 van richtlijn 2002/55/EG van de Raad met betrekking tot de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek, laatst gewijzigd werd door de richtlijn 2006/127/EG van de Commissie van 7 december 2006 en dat die richtlijnen een verplichting inhouden om er zich binnen de voorgeschreven termijn naar te schikken;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 12 januari 2007;

Gelet op het overleg tussen de gewesten en de federale overheid op 15 januari 2007, bekrachtigd door de Interministeriële Conferentie Landbouwbeleid op 5 februari 2007;

Gelet op advies nr. 42.392/3 van de Raad van State, gegeven op 20 maart 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.§ 1. De officiële onderzoeken bij de toelating van rassen van landbouw- en groentegewassen, voor wat betreft het onderzoek van onderscheidbaarheid, bestendigheid en homogeniteit, voldoen aan hetzij aan de "Protocollen inzake het onderzoek op onderscheidbaarheid, homogeniteit en bestendigheid" van de raad van bestuur van het Communautair Bureau voor plantenrassen (CBP), hetzij aan de richtsnoeren voor het uitvoeren van tests inzake onderscheidbaarheid, homogeniteit en bestendigheid, van de Internationale Unie tot Bescherming van Kweekproducten (UPOV).

De lijst van gewassen die moeten voldoen aan de CBP-testrichtsnoeren is opgenomen in bijlage I. De lijst van gewassen die moeten voldoen aan de UPOV-testrichtsnoeren is opgenomen in bijlage II. § 2. Alle raskenmerken in de in bijlage I vermelde testrichtsnoeren en alle met een asterisk (*) aangegeven raskenmerken in de bijlage II vermelde testrichtsnoeren worden in aanmerking genomen, tenzij de waarneming van een bepaald kenmerk onmogelijk wordt gemaakt door de expressie van een ander kenmerk, of de expressie van een kenmerk wordt verhinderd door de omstandigheden waaronder de test plaatsvindt. § 3. Bij het onderzoek van de in bijlage I en II opgenomen gewassen wordt voldaan aan de minimumeisen betreffende het verrichten van het onderzoek met betrekking tot proefopzet en teeltomstandigheden, die zijn opgenomen in de in die bijlagen vermelde testrichtsnoeren.

Art. 2.De officiële onderzoeken bij de toelating van rassen van landbouwgewassen en industriële cichorei voor wat betreft het onderzoek van de cultuur- en gebruikswaarde, strekken zich tenminste uit tot de in bijlage III vermelde kenmerken, met behoud van de toepassing van artikel 4, § 2, van het koninklijk besluit van 8 juli 2001 betreffende de nationale rassencatalogi voor landbouwgewassen en groentegewassen.

Art. 3.Onderzoeken die voor 1 juli 2007 zijn begonnen, vallen onder toepassing van respectievelijk bijlage I, a), en bijlage II, b).

Art. 4.De Vlaamse minister, bevoegd voor het landbouwbeleid en de zeevisserij kan de bijlagen van dit besluit aanvullen en wijzigen overeenkomstig de beslissingen van de instellingen van de Europese Gemeenschap.

Art. 5.Het ministerieel besluit van 29 maart 2004 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek gewijzigd bij het ministerieel besluit van 24 april 2006, wordt opgeheven.

Art. 6.De Vlaamse minister, bevoegd voor het Landbouwbeleid en de zeevisserij, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 27 april 2007.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, Y. LETERME

Bijlage I. - Lijst van gewassen die moeten voldoen aan de CBP-testrichtsnoeren a) tot en met 30 juni 2007 Landbouwgewassen. 1) voedererwt, protocol TP 7/1 van 6 november 2003 2) koolzaad, protocol TP 36/1 van 25 maart 2004 3) zonnebloem, protocol TP 81/1 van 31 oktober 2002 4) haver, protocol TP 20/1 van 6 november 2003 5) gerst, protocol TP 19/2 van 6 november 2003 6) rijst, protocol TP 16/1 van 18 november 2004 7) rogge, protocol TP 58/1 van 31 oktober 2002 8) triticale, protocol TP 121/1 van 6 november 2003 9) tarwe, protocol TP 3/3 van 6 november 2003 10) harde tarwe, protocol TP 120/2 van 6 november 2003 11) maïs, protocol TP 2/2 van 15 november 2001 12) aardappel, protocol TP 23/1 van 27 maart 2002 Groentegewassen 1) prei, protocol TP/85/1 van 15 november 2001 2) asperge, protocol TP/130/1 van 27 maart 2002 3) bloemkool, protocol TP/45/1 van 15 november 2001 4) broccoli, protocol TP/151/1 van 27 maart 2002 5) spruitkool, protocol TP/54/1 van 27 maart 2002 6) savooiekool, protocol TP/48/1 van 15 november 2001 7) witte kool, protocol TP/48/1 van 15 november 2001 8) rodekool, protocol TP/48/1 van 15 november 2001 9) paprika/Spaanse peper, protocol TP/76/1 van 27 maart 2002 10) krulandijvie/andijvie, protocol TP/118/1 van 27 maart 2002 11) meloen, protocol TP/104/1 van 27 maart 2002 12) komkommer/augurk, protocol TP/61/1 van 27 maart 2002 13) wortel, protocol TP/49/6 van 27 maart 2002 14) sla, protocol TP/13/1 van 15 november 2001 15) tomaat, protocol TP/44/2 van 15 november 2001 16) boon, protocol TP/12/1 van 15 november 2001 17) radijs/rammenas, protocol TP/64/6 van 27 maart 2002 18) spinazie, protocol TP/55/6 van 27 maart 2002 19) veldsla, protocol TP/75/6 van 27 maart 2002 b) vanaf 1 juli 2007 Landbouwgewassen 1) voedererwt, protocol TP 7/1 van 6 november 2003 2) koolzaad, protocol TP 36/1 van 25 maart 2004 3) zonnebloem, protocol TP 81/1 van 31 oktober 2002 4) haver, protocol TP 20/1 van 6 november 2003 5) gerst, protocol TP 19/2 van 6 november 2003 6) rijst, protocol TP 16/1 van 18 november 2004 7) rogge, protocol TP 58/1 van 31 oktober 2002 8) triticale, protocol TP 121/1 van 6 november 2003 9) tarwe, protocol TP 3/3 van 6 november 2003 10) harde tarwe, protocol TP 120/2 van 6 november 2003 11) maïs, protocol TP 2/2 van 15 november 2001 12) aardappel, protocol TP 23/1 van 27 maart 2002 Groentegewassen 1) ui en echalion, protocol TP/46/1 van 14 juni 2005 2) sjalot, protocol TP/46/1 van 14 juni 2005 3) prei, protocol TP/85/1 van 15 november 2001 4) knoflook, protocol TP/162/1 van 25 maart 2004 5) asperge, protocol TP/130/1 van 27 maart 2002 6) bloemkool, protocol TP/45/1 van 15 november 2001 7) broccoli, protocol TP/151/1 van 27 november 2002 8) spruitkool, protocol TP/54/2 van 1 december 2005 9) koolrabi, protocol TP/65/1 van 25 maart 2004 10) savooiekool, protocol TP/48/2 van 1 december 2005 11) wittekool, protocol TP/48/2 van 1 december 2005 12) rodekool, protocol TP/48/2 van 1 december 2005 13) paprika/Spaanse peper, protocol TP/76/1 van 27 maart 2002 14) krulandijvie/andijvie, protocol TP/118/1 van 1 december 2005 15) cichorei voor de industrie, protocol TP/172/2 van 1 december 2005 16) witlof, protocol TP/173/1 van 25 maart 2004 17) meloen, protocol TP/104/1 van 27 maart 2002 18) komkommer/augurk, protocol TP/61/1 van 27 maart 2002 19) courgette, protocol TP/119/1 van 25 maart 2004 20) artisjok en kardoen, protocol TP 184/1 van 25 maart 2004 21) wortel en voederwortel, protocol TP/49/2 van 1 december 2005 22) knolvenkel, protocol TP/183/1 van 25 maart 2004 23) sla, protocol TP/13/2 van 1 december 2005 24) tomaat, protocol TP/44/2 van 15 november 2001 25) stamboon en stokboon, protocol TP/12/2 van 1 december 2005 26) kreukzadige doperwt, rondzadige doperwt en peul, protocol TP/07/1 van 6 november 2003 27) radijs, protocol TP/64/1 van 27 maart 2002 28) spinazie, protocol TP/55/1 van 27 maart 2002 29) veldsla, protocol TP/75/1 van 27 maart 2002 30) tuinboon, protocol TP Broadbean/1 van 25 maart 2004 31) suikermaïs en pofmaïs, protocol TP 2/2 van 15 november 2001 De tekst van deze protocollen is te vinden op de website van het CBP ( www.cpvo.eu.int ).

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek.

De Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, Y. LETERME

Bijlage II. - Lijst van gewassen die moeten voldoen aan de UPOV-testrichtsnoeren a) tot en met 30 juni 2007 Landbouwgewassen 1) voederbieten, richtsnoer TG/150/3 van 4 november 1994 2) kruipend struisgras/heidestruisgras, richtsnoer TG/30/6 van 12 oktober 1990 3) hoog struisgras, richtsnoer TG/30/6 van 12 oktober 1990 4) wit struisgras, richtsnoer TG/30/6 van 12 oktober 1990 5) gewoon struisgras, richtsnoer TG/30/6 van 12 oktober 1990 6) paardengras, richtsnoer TG/180/3 van 4 april 2001 7) alaskadravik, richtsnoer TG/180/3 van 4 april 2001 8) kropaar, richtsnoer TG/31/8 van 17 april 2002 9) rietzwenkgras, richtsnoer TG/39/8 van 17 april 2002 10) schapegras, richtsnoer TG/67/4 van 12 november 1980 11) beemdlangbloem, richtsnoer TG/39/8 van 17 april 2002 12) roodzwenkgras, richtsnoer TG/67/4 van 12 november 1980 13) Italiaans raaigras, richtsnoer TG/4/7 van 12 oktober 1990 14) Engels raaigras, richtsnoer TG/4/7 van 12 oktober 1990 15) gekruist raaigras, richtsnoer TG/4/7 van 12 oktober 1990 16) kleine timothee, richtsnoer TG/34/6 van 7 november 1984 17) veldbeemdgras, richtsnoer TG/33/6 van 12 oktober 1990 18) witte lupine, richtsnoer TG/66/3 van 14 november 1979 19) blauwe lupine, richtsnoer TG/66/3 van 14 november 1979 20) gele lupine, richtsnoer TG/66/3 van 14 november 1979 21) luzerne, richtsnoer TG/6/4 van 21 oktober 1988 22) rode klaver, richtsnoer TG/5/7 van 4 april 2001 23) witte klaver, richtsnoer TG/38/7 van 9 april 2003 24) paardenboon/veldboon, richtsnoer TG/8/6 van 17 april 2002 25) voederwikke, richtsnoer TG/32/6 van 21 oktober 1988 26) koolraap, richtsnoer TG/89/6 van 4 april 2001 27) bladrammenas, richtsnoer TG/178/3 van 4 april 2001 28) grondnoot, richtsnoer TG/93/3 van 13 november 1985 29) raapzaad, richtsnoer TG/185/3 van 17 april 2002 30) saffloer, richtsnoer TG/134/3 van 12 oktober 1990 31) katoen, richtsnoer TG/88/6 van 4 april 2001 32) vlas, richtsnoer TG/57/6 van 20 oktober 1995 33) blauwmaanzaad, richtsnoer TG/166/3 van 24 maart 1999 34) gele mosterd, richtsnoer TG/179/3 van 4 april 2001 35) soja, richtsnoer TG/80/6 van 1 april 1998 36) sorgho, richtsnoer TG/122/3 van 6 oktober 1989 Groentegewassen 1) bieslook, richtsnoer TG/161/3 van 1 april 1998 2) knoflook, richtsnoer TG/162/4 van 4 april 2001 3) selderij, richtsnoer TG/82/4 van 17 april 2002 4) snijbiet, richtsnoer TG/106/3 van 7 oktober 1987 5) rode bieten, richtsnoer TG/60/6 van 18 oktober 1996 6) boerenkool, richtsnoer TG/90/6 van 17 april 2002 7) koolrabi, richtsnoer TG/65/4 van 17 april 2002 8) Chinese kool, richtsnoer TG/105/4 van 9 april 2003 9) meiraap/stoppelknol, richtsnoer TG/37/10 van 4 april 2001 10) witlof, richtsnoer TG/173/3 van 5 april 2000 11) bladcichorei, richtsnoer TG/154/3 van 18 oktober 1996 12) cichorei voor de industrie, richtsnoer TG/172/3 van 4 april 2001 13) watermeloen, richtsnoer TG/142/3 van 26 oktober 1993 14) pompoen, richtsnoer TG/155/3 van 18 oktober 1996 15) courgette, richtsnoer TG/119/4 van 17 april 2002 16) artisjok, richtsnoer TG/184/3 van 4 april 2001 17) venkel, richtsnoer TG/183/3 van 4 april 2001 18) peterselie, richtsnoer TG/136/4 van 18 oktober 1991 19) pronkboon, richtsnoer TG/9/5 van 9 april 2003 20) erwt, richtsnoer TG/7/9 van 4 november 1994 (+ rectificatie 18 oktober 1996) 21) rabarber, richtsnoer TG/62/6 van 24 maart 1999 22) schorseneer, richtsnoer TG/116/3 van 21 oktober 1988 23) aubergine, richtsnoer TG/117/4 van 17 april 2002 24) tuinboon, richtsnoer TG/206/1 van 9 april 2003 b) vanaf 1 juli 2007 Landbouwgewassen 1) voederbieten, richtsnoer TG/150/3 van 4 november 1994 2) kruipend struisgras/heidestruisgras, richtsnoer TG/30/6 van 12 oktober 1990 3) hoog struisgras, richtsnoer TG/30/6 van 12 oktober 1990 4) wit struisgras, richtsnoer TG/30/6 van 12 oktober 1990 5) gewoon struisgras, richtsnoer TG/30/6 van 12 oktober 1990 6) paardengras, richtsnoer TG/180/3 van 4 april 2001 7) alaskadravik, richtsnoer TG/180/3 van 4 april 2001 8) kropaar, richtsnoer TG/31/8 van 17 april 2002 9) rietzwenkgras, richtsnoer TG/39/8 van 17 april 2002 10) schapengras, richtsnoer TG/67/4 van 12 november 1980 11) beemdlangbloem, richtsnoer TG/39/8 van 17 april 2002 12) roodzwenkgras, richtsnoer TG/67/4 van 12 november 1980 13) Italiaans raaigras, richtsnoer TG/4/7 van 12 oktober 1990 14) Engels raaigras, richtsnoer TG/4/7 van 12 oktober 1990 15) gekruist raaigras, richtsnoer TG/4/7 van 12 oktober 1990 16) kleine timothee, richtsnoer TG/34/6 van 7 november 1984 17) veldbeemdgras, richtsnoer TG/33/6 van 12 oktober 1990 18) witte lupine, richtsnoer TG/66/3 van 14 november 1979 19) blauwe lupine, richtsnoer TG/66/3 van 14 november 1979 20) gele lupine, richtsnoer TG/66/3 van 14 november 1979 21) luzerne, richtsnoer TG/6/4 van 21 oktober 1988 22) rode klaver, richtsnoer TG/5/7 van 4 april 2001 23) witte klaver, richtsnoer TG/38/7 van 9 april 2003 24) paardenboon/veldboon, richtsnoer TG/8/6 van 17 april 2002 25) voederwikke, richtsnoer TG/32/6 van 21 oktober 1988 26) koolraap, richtsnoer TG/89/6 van 4 april 2001 27) bladrammenas, richtsnoer TG/178/3 van 4 april 2001 28) grondnoot, richtsnoer TG/93/3 van 13 november 1985 29) raapzaad, richtsnoer TG/185/3 van 17 april 2002 30) saffloer, richtsnoer TG/134/3 van 12 oktober 1990 31) katoen, richtsnoer TG/88/6 van 4 april 2001 32) vlas, richtsnoer TG/57/6 van 20 oktober 1995 33) blauwmaanzaad, richtsnoer TG/166/3 van 24 maart 1999 34) gele mosterd, richtsnoer TG/179/3 van 4 april 2001 35) soja, richtsnoer TG/80/6 van 1 april 1998 36) sorgho, richtsnoer TG/122/3 van 6 oktober 1989 Groentegewassen 1) stengelui, richtsnoer TG/161/3 van 1 april 1998 2) bieslook, richtsnoer TG/198/1 van 9 april 2003 3) bleekselderij, richtsnoer TG/82/4 van 17 april 2002 4) knolselderij, richtsnoer TG/74/4 corr.van 17 april 2002 + 5 april 2006 5) snijbiet, richtsnoer TG/106/4 van 31 maart 2004 6) rode biet, inclusief Cheltenham beet, richtsnoer TG/60/6 van 18 oktober 1996 7) boerenkool, richtsnoer TG/90/6 van 31 maart 2004 8) Chinese kool, richtsnoer TG/105/4 van 9 april 2003 9) meiraap/stoppelknol, richtsnoer TG/37/10 van 4 april 2001 10) bladcichorei, richtsnoer TG/154/3 van 18 oktober 1996 11) watermeloen, richtsnoer TG/142/4 van 31 maart 2004 12) pompoen, richtsnoer TG/155/3 van 18 oktober 1996 13) peterselie, richtsnoer TG/136/5 van 6 april 2005 14) pronkboon, richtsnoer TG/9/5 van 9 april 2003 15) rammenas, richtsnoer TG/63/6 van 24 maart 1999 16) rabarber, richtsnoer TG/62/6 van 24 maart 1999 17) schorseneer, richtsnoer TG/116/3 van 21 oktober 1988 18) aubergine, richtsnoer TG/117/4 van 17 april 2002 De tekst van deze richtsnoeren is te vinden op de website van het UPOV (www.upov.int).

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, Y. LETERME

Bijlage III. - Kenmerken aan de hand waarvan de cultuur- en gebruikswaarde wordt onderzocht 1. Opbrengst 2.Resistentie tegen schadelijke organismen 3. Gedrag ten opzicht van milieufactoren 4.Kwaliteit Bij de indiening van de resultaten moeten de toegepaste methoden worden vermeld.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, Y. LETERME

^