Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 25 juni 2007

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/06/2007 numac 2007007157 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit ****. 6530 van 21 april 2007, wordt kolonel van het vliegwezen **** ****. ****, op 6 augustus 2007, voor de duur van zijn opdracht, aangesteld in de graad van **** type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 25/06/2007 numac 2007022775 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan « ASBL Office communal du Tourisme de Soignies » type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 25/06/2007 numac 2007022975 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat de patiënten die lijden aan het syndroom van Sjögren betreft type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 25/06/2007 numac 2007022976 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor wat de actieve verbandmiddelen betreft type koninklijk besluit prom. 13/06/2007 pub. 25/06/2007 numac 2007022994 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot uitbreiding van het toepassingsgebied van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 07/06/2007 pub. 25/06/2007 numac 2007023021 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 07/06/2007 pub. 25/06/2007 numac 2007023022 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd type koninklijk besluit prom. 07/06/2007 pub. 25/06/2007 numac 2007023020 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/01/2007 pub. 25/06/2007 numac 2007009613 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Commissie van Toezicht te Doornik type ministerieel besluit prom. 05/06/2007 pub. 25/06/2007 numac 2007009612 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Commissie van Toezicht type ministerieel besluit prom. 23/04/2007 pub. 25/06/2007 numac 2007011198 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Raad voor de Intellectuele Eigendom type ministerieel besluit prom. 06/06/2007 pub. 25/06/2007 numac 2007011318 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een door een beheersvennootschap aangewezen persoon, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 06/06/2007 pub. 25/06/2007 numac 2007011317 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een door een beheersvennootschap aangewezen persoon, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten

decreet

type decreet prom. 14/06/2007 pub. 25/06/2007 numac 2007202071 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 10 april 2003 betreffende de financiële incentives voor de opleiding van werknemers die bij een onderneming in dienst zijn

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. -- pub. 25/06/2007 numac 2007033039 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Benoeming Bij besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 19 april 2007, met toepassing van artikel 5, §6, alinea 3 van het decreet van 26 juni 2000 houdende oprichting van een Sociaal-Economische Raad van de Duitstalige Geme

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2007 pub. 25/06/2007 numac 2007035762 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 31/05/2007 pub. 25/06/2007 numac 2007202051 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 november 2006 tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Le Logis dourois, SC" type besluit van de waalse regering prom. 14/06/2007 pub. 25/06/2007 numac 2007202070 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 7 november 2002 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de bedrijven voor aangepast werk

erratum

type erratum prom. -- pub. 25/06/2007 numac 2007202093 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige attachés-aspiranten Medische Inspectie (niveau A) voor de FOD Justitie (AFG07006). - Uitslagen. - Erratum De resultaten van deze selectie werden reeds gepubliceerd op 19 juni 2007. Die publicatie bevatte de verkeer(...) Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. DEWITTE, MICHAEL, 603(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/06/2007 numac 2007007167 bron ministerie van landsverdediging Instituut voor Veteranen Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 6554 van 25 april 2007 wordt de heer Michel Jaupart benoemd tot adjunct-leidend bij het Ins (1) De kopij vermeldt : "Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2007." (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/06/2007 numac 2007022983 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 juni 2007, dat uitwerking he Bij hetzelfde besluit, wordt de heer Bourda, A., benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij voo(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/06/2007 numac 2007022984 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor implantaten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 3 juni 2007, dat uitwerking heeft me Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij genoemde raad, als vertegenwoordigers van een v(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/06/2007 numac 2007022985 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische geneeskundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 3 juni 2007, dat uitwerking heeft met Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. Monten, C., benoemd tot plaatsvervangend lid bij genoemde raad, (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/06/2007 numac 2007022986 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nationale raad voor kwaliteitspromotie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 3 juni 2007, 1° Als vertegenwoordigers : a) van de universiteiten : De heren Bossaert, L., Casteleyn, P.(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 25/06/2007 numac 2007022960 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Centrum voor **** in Diergeneeskunde en **** **** begeven betrekking Een betrekking van **** is te begeven bij het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en **** te ****. **** ****(...) De aanwerving **** in de activiteiten van het **** ****. Dit departement ****(...)

document

type document prom. -- pub. 25/06/2007 numac 2007027086 bron ministerie van het waalse gewest "Agentschap voor technologische stimulering" Op 20 juni 2007 is het beheerscontract gesloten tussen de Waalse Regering, vertegenwoordigd door de Minister-President en de Minister van Onderzoek, Nie(...) Een afschrift kan worden verkregen door een schrijven te sturen naar het Agentschap, gelegen rue du(...) type document prom. -- pub. 25/06/2007 numac 2007027087 bron ministerie van het waalse gewest Beheerscontract van de "Société wallonne des Eaux" Op 24 mei 2007 is het beheerscontract van de "Société wallonne des Eaux" gesloten tussen de Waalse Regering, vertegenwoordigd door de Minister van (...) Het volledige beheerscontract kan worden ingezien op de website www.swde.be. Een afschrift kan word(...)
^