Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 23 september 2016
gepubliceerd op 26 oktober 2016

Besluit van de Vlaamse Regering houdende eenmalige subsidiëring van de digitale behandeling van de omgevingsvergunning

bron
vlaamse overheid
numac
2016036488
pub.
26/10/2016
prom.
23/09/2016
ELI
eli/besluit/2016/09/23/2016036488/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

23 SEPTEMBER 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende eenmalige subsidiëring van de digitale behandeling van de omgevingsvergunning


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 23/10/2014 numac 2014036510 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de omgevingsvergunning type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035897 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning sluiten betreffende de omgevingsvergunning, artikel 4, eerste lid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 04/04/2014 pub. 08/05/2014 numac 2014035505 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels betreffende een eenmalige subsidie aan de gemeenten in het kader van het digitaliseren van het ruimtelijke vergunningenbeleid sluiten tot vaststelling van de regels betreffende een eenmalige subsidie aan de gemeenten in het kader van het digitaliseren van het ruimtelijke vergunningenbeleid;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de financiën en de begrotingen, gegeven op 15 juli 2016;

Gelet op de adviesaanvraag, die op 19 juli 2016 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen de voorziene termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder: 1° besluit van 27 november 2015: het besluit van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 23/10/2014 numac 2014036510 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de omgevingsvergunning type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035897 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning sluiten betreffende de omgevingsvergunning;2° departementen: het Departement Ruimte Vlaanderen, vermeld in artikel 29, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/06/2005 pub. 22/09/2005 numac 2005036144 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie type besluit van de vlaamse regering prom. 03/06/2005 pub. 20/07/2005 numac 2005035804 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor het verlenen van subsidies met betrekking tot het VESOC-actieplan « 2005 Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit » sluiten met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie, en het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, vermeld in artikel 27, § 1, van het voormelde besluit, gezamenlijk.

Art. 2.In dit artikel wordt verstaan onder omgevingsloket: het digitale loket, vermeld in artikel 147, derde lid, van het besluit van 27 november 2015.

Binnen de perken van de daarvoor bestemde kredieten op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap wordt een subsidie van 3000 euro (drieduizend euro) toegekend aan de Vlaamse gemeenten en de Vlaamse provincies die op 1 december 2016 nog niet op het uitwisselingsplatform digitale bouwaanvraag zijn aangesloten en het omgevingsloket gebruiken vanaf 23 februari 2017, als tegemoetkoming in de noodzakelijke investeringen met het oog op de digitale behandeling en verwerking, en de uitwisseling van dossiers via het omgevingsloket.

De departementen betalen die subsidie uiterlijk uit op 1 september 2017 als de gemeente of de provincie vóór 1 juni 2017 de departementen heeft laten weten op welk rekeningnummer de subsidie uitbetaald kan worden.

Art. 3.In dit artikel wordt verstaan onder uitwisselingsplatform omgevingsvergunning: het digitale platform, vermeld in artikel 147, eerste lid, van het besluit van 27 november 2015.

Binnen de perken van de daarvoor bestemde kredieten op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap wordt een subsidie toegekend aan de Vlaamse gemeenten en de Vlaamse provincies als tegemoetkoming voor de aansluiting van het gemeentelijk of provinciaal dossiersysteem op het uitwisselingsplatform omgevingsvergunning of de aanpassing van dat systeem aan de regeling rond omgevingsvergunning.

De subsidie, vermeld in het tweede lid, bedraagt: 1° 4500 euro (vierduizend vijfhonderd euro) als de Vlaamse gemeente of de Vlaamse provincie op 23 februari 2017 al op het uitwisselingsplatform digitale bouwaanvraag is aangesloten en gebruikmaakt van het uitwisselingsplatform omgevingsvergunning;2° 4500 euro (vierduizend vijfhonderd euro) als de Vlaamse gemeente of de Vlaamse provincie op het uitwisselingsplatform omgevingsvergunning aansluit in de periode van 23 februari 2017 tot en met 22 augustus 2017;3° 3000 euro (drieduizend euro) als de Vlaamse gemeente of de Vlaamse provincie op het uitwisselingsplatform omgevingsvergunning aansluit in de periode van 23 augustus 2017 tot en met 22 februari 2018. De departementen betalen de subsidie, vermeld in het derde lid, 1°, uiterlijk uit op 1 september 2017 als de gemeente of de provincie vóór 1 juni 2017 de departementen heeft laten weten op welk rekeningnummer de subsidie uitbetaald kan worden.

De departementen betalen de subsidie, vermeld in het derde lid, 2° en 3°, uiterlijk uit in de vierde maand van 2018. Het subsidiebedrag wordt overgeschreven op het rekeningnummer dat de gemeente of de provincie aan de departementen heeft bezorgd, conform artikel 2, derde lid.

De subsidies, vermeld in het derde lid, worden uitbetaald na de vaststelling van een werkende connectie tussen het betreffende dossiersysteem en het uitwisselingsplatform omgevingsvergunning.

Art. 4.Het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 04/04/2014 pub. 08/05/2014 numac 2014035505 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels betreffende een eenmalige subsidie aan de gemeenten in het kader van het digitaliseren van het ruimtelijke vergunningenbeleid sluiten tot vaststelling van de regels betreffende een eenmalige subsidie aan de gemeenten in het kader van het digitaliseren van het ruimtelijke vergunningenbeleid wordt opgeheven op 1 december 2016.

Art. 5.Subsidies die aangevraagd zijn op grond van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 04/04/2014 pub. 08/05/2014 numac 2014035505 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels betreffende een eenmalige subsidie aan de gemeenten in het kader van het digitaliseren van het ruimtelijke vergunningenbeleid sluiten tot vaststelling van de regels betreffende een eenmalige subsidie aan de gemeenten in het kader van het digitaliseren van het ruimtelijke vergunningenbeleid, zoals van kracht vóór de inwerkingtreding van dit besluit, worden toegekend op voorwaarde dat de effectieve toetreding tot het uitwisselingsplatform, vermeld in artikel 1, 4°, van het voormelde besluit van 4 april 2014, zoals van kracht vóór de inwerkingtreding van dit besluit, plaatsvond vóór 1 december 2016.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op de datum van inwerkingtreding van artikel 4, eerste lid, van het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 23/10/2014 numac 2014036510 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de omgevingsvergunning type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035897 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning sluiten.

Art. 7.De Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening en voor het leefmilieu en het waterbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 23 september 2016.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE

^