Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 23 september 2016

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/09/2016 pub. 04/11/2016 numac 2016029519 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot vernieuwing van de erkenning van « U.P.F.F. » als representatieve organisatie van gebruikers type ministerieel besluit prom. 23/09/2016 pub. 11/01/2017 numac 2016031734 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegatie aan bepaalde ambtenaren van Brussel Plaatselijke Besturen in verband met het administratief toezicht op de gemeente, intercommunales, de politiezones en de erkende lokale instellingen voor het beheer van de tijdelijke erediensten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/09/2016 pub. 18/10/2016 numac 2016036468 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vrijstelling van bepaalde werknemersbijdragen voor ondernemingen die behoren tot de koopvaardijsector en tot wijziging van artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2015 houdende vrijstelling van bepaalde werkgeversbijdragen voor ondernemingen die behoren tot de koopvaardijsector en de zeesleepvaartsector en tot wijziging van artikel 14bis, eerste lid, van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen type besluit van de vlaamse regering prom. 23/09/2016 pub. 24/10/2016 numac 2016036478 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Cultuurprijzen van de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 23/09/2016 pub. 07/11/2016 numac 2016036485 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke intrekking van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 houdende de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan `Afbakening regionaalstedelijk gebied Mechelen' type besluit van de vlaamse regering prom. 23/09/2016 pub. 26/10/2016 numac 2016036488 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende eenmalige subsidiëring van de digitale behandeling van de omgevingsvergunning type besluit van de vlaamse regering prom. 23/09/2016 pub. 06/12/2016 numac 2016036585 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
^