Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 04 april 2014
gepubliceerd op 08 mei 2014

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels betreffende een eenmalige subsidie aan de gemeenten in het kader van het digitaliseren van het ruimtelijke vergunningenbeleid

bron
vlaamse overheid
numac
2014035505
pub.
08/05/2014
prom.
04/04/2014
ELI
eli/besluit/2014/04/04/2014035505/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

4 APRIL 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels betreffende een eenmalige subsidie aan de gemeenten in het kader van het digitaliseren van het ruimtelijke vergunningenbeleid


De Vlaamse Regering, Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, artikel 5.5.1;

Gelet op het begrotingsakkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor begroting, gegeven op 31 januari 2014;

Gelet op advies nr 55.567/1 van de Raad van State, gegeven op 31 maart 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/05/2000 pub. 20/05/2000 numac 2000035476 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de organisatie van het vergunningenregister sluiten houdende de organisatie van het vergunningenregister;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 houdende de digitalisering van het ruimtelijke vergunningenbeleid;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder: 1° departement: het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed; 2° gemeentelijke vergunningenregister: het geactualiseerd vergunningenregister zoals bedoeld in artikel 5.1.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 3° omgevingsloket: digitaal loket dat toegang geeft tot het uitwisselingsplatform, vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 houdende de digitalisering van het ruimtelijke vergunningenbeleid;4° uitwisselingsplatform: een digitaal platform voor het uitwisselen van digitale aanvraagdossiers, vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 houdende de digitalisering van het ruimtelijke vergunningenbeleid.

Art. 2.Binnen de daarvoor bestemde kredieten op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap kunnen subsidies worden toegekend aan gemeenten als tegemoetkoming in de noodzakelijke investeringen met het oog op de digitale behandeling en verwerking, en de uitwisseling van dossiers via het omgevingsloket of zijn uitwisselingsplatform.

De subsidie kan aangevraagd worden nadat de gemeente heeft beslist toe te treden tot het omgevingsloket en het uitwisselingsplatform en nadat minstens de digitale gegevens van het gemeentelijke vergunningenregister voor het meest recente volledige kalenderjaar aan het departement werden bezorgd.

De eenmalige subsidie wordt toegekend ten vroegste een maand voor de toetreding tot het omgevingsloket en uitwisselingsplatform en in de volgorde waarin de aanvragen die voldoen aan de gestelde voorwaarden, bij het departement worden ingediend en binnen de perken van de begroting.

Art. 3.De eenmalige subsidie wordt op de volgende wijze berekend op basis van het aantal dossiers zoals opgenomen voor het meest recente volledige kalenderjaar in het geactualiseerde gemeentelijke vergunningenregister: 1° minder dan 200 aanvragen en meldingen: subsidie van 7.500 euro; 2° tussen 200 en 500 aanvragen en meldingen: subsidie van 10.000 euro; 3° meer dan 500 aanvragen en meldingen: subsidie van 12.500 euro.

Art. 4.De aanvraag van een eenmalige subsidie bevat de volgende gegevens: 1° de datum van toetreding tot het omgevingsloket en uitwisselingsplatform;2° de datum waarop de geactualiseerde bijwerking van het vergunningenregister werd bezorgd;3° het totale aantal aanvragen en meldingen voor het kalenderjaar, vermeld in artikel 3.

Art. 5.Het departement betaalt de eenmalige subsidie zonder verdere formaliteiten uit na controle van de actualisatie van het vergunningenregister.

Art. 6.De Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 4 april 2014.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, Ph. MUYTERS

^