Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 8 mei 2014

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2014 numac 2014000415 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 25 april 2014, wordt met ingang van 1 mei 2014, de heer Van Verdegem, Etienne, bevorderd in de titel van adviseur-generaal in de klasse A4 bij de Algemene Directie instellingen en Bevolking va type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 08/05/2014 numac 2014003198 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende de bijdrage van België aan de zeventiende wedersamenstelling van de middelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2014 numac 2014003208 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Aanduiding Bij koninklijk besluit van 19 april 2014 wordt de heer Delaere, Christiaan A.D., aangeduid als houder van de staffunctie -1 "Directeur van de stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning" voor een periode Overeenkomstig artikel 12 van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de aanduiding e(...) type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 08/05/2014 numac 2014011297 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van drie effectieve leden en van drie plaatsvervangende leden van de raad van bestuur van het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 08/05/2014 numac 2014018141 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot erkenning van de instellingen bedoeld in artikel 10, § 3, van de wet van 25 maart 1964 op geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 28/02/2014 pub. 08/05/2014 numac 2014022172 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 20, §§ 1, b), en 2, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 08/05/2014 numac 2014201957 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 08/05/2014 numac 2014202514 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 144 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2014 numac 2014202799 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2013, dat in werking treedt op 31 mei 2014, is de heer André, J.-J., advocaat-generaal bij het arbeidshof te Brussel, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pensio Bij koninklijke besluiten van 25 oktober 2013, die in werking treden op 31 mei 2014 : - is (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2014 numac 2014202815 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 16 februari 2014 is de aanwijzing van de heer Thoreau, J., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket te Brussel, tot het mandaat van federaal magistraat bij het federaal parket, hernieuw Bij koninklijk besluit van 9 maart 2014, zijn vernieuwd de benoeming tot het ambt van rechter i(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2014 numac 2014202841 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 april 2014 is de aanwijzing van de heer Fiasse, V., substituut-procureur des Konings bij het parket te Charleroi, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij dit parket, hernieu Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2014 numac 2014202908 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijke besluiten van 10 april 2014, zijn benoemd tot gerechtsdeurwaarder : - de heer Courboin D., kandidaat-gerechtsdeurwaarder; - de heer Dupont G, kandidaat-gerechtsdeurwaarder; - M - de heer Lemouche E., licentiaat in de rechten; - mevr. Missal C., licentiaat in de rechten;

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/04/2014 pub. 08/05/2014 numac 2014003156 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de modaliteiten voor de afgifte van vergunningen om importeurs, monteurs of bouwers van motorvoertuigen te machtigen zelf de vignetten in te vullen of signalen door te zenden als bewijs van het regelmatig aanwezig zijn van motorvoertuigen type ministerieel besluit prom. 17/04/2014 pub. 08/05/2014 numac 2014007182 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende aanduiding van de voorzitters, de vice-voorzitters en van bepaalde leden van de raad van bestuur en van het wetenschappelijk comité van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie type ministerieel besluit prom. 14/03/2014 pub. 08/05/2014 numac 2014029259 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 1 juni 2012 houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs type ministerieel besluit prom. 14/03/2014 pub. 08/05/2014 numac 2014029260 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 08/05/2014 numac 2014202421 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Hasselt Bij beschikking van 31 maart 2014 werd de heer Willy SCHROEVEN, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Hasselt, door Mevrouw de voorzitter van deze rechtbank aangewezen om, vanaf 13 septe

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 08/05/2014 numac 2014202816 bron federale overheidsdienst justitie Aanwijzingen Hof van beroep te Bergen Bij beschikking van 26 maart 2014 van de eerste voorzitter van hof van beroep te Bergen, is de aanwijzing van de heer Resteau, P., raadsheer in het hof van beroep te Bergen, tot kamervoorzitter in dit ho Arbeidsrechtbank te Antwerpen Bij beschikking van 21 maart 2014, werd de heer Heerman, J., door (...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 08/05/2014 numac 2014029275 bron ministerie van de franse gemeenschap Rangschikking van roerende culturele goederen Bij ministerieel besluit van de Franse Gemeenschap van 14 maart 2014, heeft de Minister van Cultuur, Audiovisuele Sector, Gezondheid en Gelijke Kansen, de berline pour enfant (...) Bij ministerieel besluit van de Franse Gemeenschap van 14 maart 2014, heeft de Minister van Cultuur(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/03/2014 pub. 08/05/2014 numac 2014029288 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling van de nadere werkingsregels en het huishoudelijk reglement van de Selectie- en evaluatiecommissie opgericht bij artikel 90 van het decreet van 8 maart 2007 betreffende de algemene inspectiedienst, de dienst voor pedagogische raadgeving en begeleiding van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijs, de cellen voor pedagogische raadgeving en begeleiding van het door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde onderwijs en betreffende het statuut van de personeelsleden van de algemene inspectiedienst en van de pedagogische adviseurs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/04/2014 pub. 08/05/2014 numac 2014035505 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels betreffende een eenmalige subsidie aan de gemeenten in het kader van het digitaliseren van het ruimtelijke vergunningenbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 04/04/2014 pub. 08/05/2014 numac 2014035507 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de invoering van een erkenningsregeling voor verslaggevers en van een vrijstelling voor bepaalde gebouwen van landbouwbedrijven

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2014 pub. 08/05/2014 numac 2014202858 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij op zondag 8 juni 2014 een vrijstelling van de visvergunning toegekend wordt aan de deelnemers aan de dag "Pêche en fête" georganiseerd door de "Maison de la Pêche du Luxembourg" te Habay-la-Neuve type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2014 pub. 08/05/2014 numac 2014202859 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij op zondag 3 augustus 2014 een vrijstelling van de visvergunning toegekend wordt aan de deelnemers aan de hengelsportactiviteit georganiseerd door de hengelvereniging "Les Amis de la truite" van Biesme in het kader van haar dag "Pêche en Famille"

bericht

type bericht prom. -- pub. 08/05/2014 numac 2014202910 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 19 maart 2014 in zake Hedwig Lemmens tegen de « FEDERALE Verzekering, Gemeenschappelijke Kas voor verzekering tegen Arbeidsongevallen », waarvan de ex « Schendt het art. 12 in samenhang gelezen met art. 5 van de wet van 10 april 1971 betreffende de a(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 08/05/2014 numac 2014202842 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel 25bis van de Wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van On Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 08/05/2014 numac 2014009249 bron hoge raad voor de justitie Samenstelling van het Bureau Met toepassing van artikel 259bis-4, van het Gerechtelijk Wetboek heeft de Hoge Raad voor de Justitie op 26 maart 2014 Mevr. France BLANMAILLAND aangewezen op voorstel van het Franstalig college om Mevr. Michèle LOQU Overeenkomstig titel 5bis van het reglement betreffende de samenstelling van het bureau van de Hoge(...)

protocol

type protocol prom. -- pub. 08/05/2014 numac 2014024113 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Protocolakkoord betreffende de relatie tussen de personen die erkend zijn door Office de la Naissance et l'Enfance, de personen die tewerkgesteld zijn in een door Kind en Gezin vergunde of erkende opvang of opvang met een attest van toezicht van Ki Gelet op de artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet; Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus(...)

document

type document prom. -- pub. 08/05/2014 numac 2014203028 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige directiechauffeur (niveau C) voor de POD Wetenschapsbeleid De vergelijkende selectie van Franstalige directiechauffeur (m/v) (niveau C) voor de POD Wetenschapsbeleid (AFG14131) werd afgesloten op 28 (...) Er is 1 geslaagde.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2014 numac 2014009251 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat generaal Justitiehuizen Personeel. - Bevorderingen en benoemingen Bij koninklijk besluit van 19 april 2014, wordt Mevr. Pascariello, Sandra, attaché, geboren te Leut op 5 juli 1973, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse i Het beroep tot nietgiverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2014 numac 2014022180 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Raadgevende afdeling van het Observatorium voor de chronische ziekten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit va Bij hetzelfde besluit, wordt de heer DECHAMPS Alain, benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangen(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 08/05/2014 numac 2014202881 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 15 april 2014, pagina 32508, van twee vacante plaatsen van raadsheer in het hof van beroep te Luik, waarvan een dient te worden voorzien doo

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 08/05/2014 numac 2014203037 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** attaché manager **** **** **** vergelijkende selectie van **** attaché manager **** **** (niveau ****) voor de **** **** (****1(...) Er zijn 5 geslaagden.
^