Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 26 oktober 2016

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/10/2016 numac 2016000662 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie.- Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 3 oktober 2016 wordt de heer Olivier LIBOIS aangewezen in het mandaat van korpschef van de lokale politie van de politiezone NAMEN voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/10/2016 numac 2016000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 14 september 2016 wordt het mandaat van de heer Laurent VAN DOREN, als korpschef van de lokale politie van de politiezone ORNE-THYLE, met ingang van 11 ju type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/10/2016 numac 2016000665 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit van 16 september 2016 wordt het mandaat van de heer Alain BAL, als korpschef van de lokale politie van de politiezone GERMINALT, met ingang van 17 september 20 type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/10/2016 numac 2016000664 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit van 16 september 2016 wordt het mandaat van de heer Stéphane VANHAEREN, als korpschef van de lokale politie van de politiezone BRAINE-L'ALLEUD, met ingang van type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/10/2016 numac 2016000667 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit van 3 oktober 2016 wordt het mandaat van de heer Jean-Michel JOSEPH, als korpschef van de lokale politie van de politiezone van MOESKROEN, met ingang van 19 no type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/10/2016 numac 2016000666 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit van 16 september 2016 wordt het mandaat van de heer Vincent LEONARD, als korpschef van de lokale politie van de politiezone SEMOIS ET LESSE, met ingang van 19 type koninklijk besluit prom. 23/10/2016 pub. 26/10/2016 numac 2016003368 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 april 2016 houdende het reglement van EuroMillions, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/10/2016 numac 2016009533 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2016 is het aantal te benoemen kandidaat-gerechtsdeurwaarders voor het jaar 2017 vastgesteld als volgt : - voor de Franse taalrol : 18; - voor de Nederlandse taalrol : 27. Het b type koninklijk besluit prom. 17/10/2016 pub. 26/10/2016 numac 2016011423 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van een plafond voor afwikkelingsvergoedingen voor binnenlandse debetkaarttransacties van consumenten type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/10/2016 numac 2016014322 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 18 september 2016 wordt de heer Steven VANTHUYNE, in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken met ingang van 1 oktober 2016 overgeplaatst naar de Federale Overheidsdienst Mobiliteit Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/10/2016 numac 2016015131 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière hoofdbestuur. - Personeel Federale mobiliteit Bij koninklijk besluit van 29 september 2016 en met ingang van 1 mei 2016 wordt mevrouw Siska CASTELAIN overgeplaatst in het kader van de federale mobiliteit van de Federale Overheidsdien Bij koninklijk besluit van 29 september 2016 en met ingang van 1 juli 2016 wordt mevrouw Griet GREG(...) type koninklijk besluit prom. 17/10/2016 pub. 26/10/2016 numac 2016022431 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/10/2016 pub. 26/10/2016 numac 2016003369 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de rentevoet van de uit te keren intresten voor de bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven consignaties, deposito's en borgtochten type ministerieel besluit prom. 25/05/2016 pub. 26/10/2016 numac 2016029477 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/10/2016 numac 2016031682 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 11 augustus 2016 wordt een subsidie van 7 000,00 euro toegekend aan de gemeente Sint-Joost-ten-Noode ter ondersteuning van gelijkheid in het lok type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/10/2016 numac 2016031683 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 11 augustus 2016 wordt een subsidie van 13 376,25 euro toegekend aan de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe ter ondersteuning van gelijkheid in het type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/10/2016 numac 2016031684 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 11 augustus 2016 wordt een subsidie van 7 000,00 euro toegekend aan de gemeente Sint-Jans-Molenbeek ter ondersteuning van gelijkheid in het loka type ministerieel besluit prom. 13/10/2016 pub. 26/10/2016 numac 2016031706 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit houdende vaststelling van de vergoeding van de leden van de Commissie voor de toestemming voor gebruik wegens therapeutische noodzaak van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie type ministerieel besluit prom. 13/10/2016 pub. 26/10/2016 numac 2016031707 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit houdende de aanstelling van de leden van de Commissie voor de toestemming voor gebruik wegens therapeutische noodzaak van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/10/2016 numac 2016205311 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke Besturen EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 31 augustus 2016 worden de jaarrekeningen voor het boekjaar 2015 van de stad Edingen, aangenomen in de vergadering van de gemeenteraad van 12 mei 2016, goedgekeurd. type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/10/2016 numac 2016205444 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van de specifieke aanvullende vorming en het specifieke examen voor coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid Bij ministerieel besluit van 21 oktober 2016 worden de cursussen van nive type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/10/2016 numac 2016205461 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van een cursus van aanvullende vorming vereist voor preventieadviseurs Bij ministerieel besluit van 21 oktober 2016 worden de cursussen van niveau I als cursus van aanvullende vorming ver type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/10/2016 numac 2016205462 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van de specifieke aanvullende vorming en het specifieke examen voor coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid Bij ministerieel besluit van 21 oktober 2016 worden de cursussen van nive

decreet

type decreet prom. 30/06/2016 pub. 26/10/2016 numac 2016029497 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het inclusief onderwijs voor sociale promotie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2016 pub. 26/10/2016 numac 2016029494 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van artikel 24ter tweede lid van het decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde en gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/08/2016 pub. 26/10/2016 numac 2016029499 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de franse Gemeenschap van 25 mei 2016 waarbij de organisatie wordt toegelaten van masters in de Engelse taal type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/09/2016 pub. 26/10/2016 numac 2016029495 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toepassing van artikel 47 van het programmadecreet van 10 december 2015 houdende verschillende maatregelen inzake gespecialiseerd onderwijs, schoolgebouwen, kind, cultuur, hoger onderwijs, financiering van het universitair en niet-universitair hoger onderwijs en onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/09/2016 pub. 26/10/2016 numac 2016029496 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 februari 1995 betreffende de uitvoering van artikel 32 van de wet van 29 mei 1959 en de wijze van betaling van de werkingstoelagen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/08/2016 pub. 26/10/2016 numac 2016029502 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 april 2005 tot vaststelling van de wijze waarop de aanvragen voor studietoelagen voor het secundair onderwijs moeten worden ingediend en van de voorwaarden voor de toekenning van die toelagen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2016 pub. 26/10/2016 numac 2016029501 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van masters specialisatie van de gezondheidssector type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/09/2016 pub. 26/10/2016 numac 2016029511 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 februari 2014 tot benoeming van de leden van de raad van bestuur en de ondervoorzitters van de ARES

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/09/2016 pub. 26/10/2016 numac 2016036488 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende eenmalige subsidiëring van de digitale behandeling van de omgevingsvergunning type besluit van de vlaamse regering prom. 30/09/2016 pub. 26/10/2016 numac 2016036495 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het Pendelfonds

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/10/2016 pub. 26/10/2016 numac 2016205312 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de lijst van het uitzonderlijke onroerende erfgoed van Wallonië type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 26/10/2016 numac 2016205330 bron waalse overheidsdienst Gewestelijke overheidsdiensten. - Office francophone de la formation en alternance Bij besluit van de Waalse Regering van 18 augustus 2016, dat uitwerking heeft op 1 juni 2016, wordt de heer Eric Helle(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 26/10/2016 numac 2016000682 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere bewaking Bij besluit van 15/04/2016 wordt de vergunning tot het organiseren van een interne bewak De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescher(...) type vergunning prom. -- pub. 26/10/2016 numac 2016000683 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 23/03/2016 wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonder De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescher(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/10/2016 numac 2016022424 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2016, dat in werking treedt de dag van deze Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. WYVERKENS Mona benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend l(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/10/2016 numac 2016022425 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Speciale afdeling van de Technische ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2016, dat in werki Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. WYVERKENS Mona benoemd, in de hoedanigheid van plaatsvervangend (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/10/2016 numac 2016022426 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2016, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eer Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. WYVERKENS Mona benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend l(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/10/2016 numac 2016022430 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Accrediteringsstuurgroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2016, dat in werking treedt de dag Bij hetzelfde besluit, worden Mevr. DUHEM Katelijn en de heer FONTAINE Jimmy, benoemd in de hoedani(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 26/10/2016 numac 2016009534 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vergelijkend examen voor de rangschikking van kandidaat-gerechtsdeurwaarders voor het jaar 2017. - Oproep tot de kandidaten Bij toepassing van artikel 510 van het Gerechtelijk Wetboek, zullen weldra de Nederlandstalige en Om tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder te kunnen worden benoemd moet de kandidaat : 1° houder zij(...)

document

type document prom. -- pub. 26/10/2016 numac 2016031614 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bevorderingen Bij beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 juli 2016, wordt Mevr. BERTHELON Sophie benoemd in de graad van eerste attaché met ingang vanaf 1 juli 2016. Bij beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Reg Bij beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 juli 2016, wordt de heer RICHAR(...)
^