Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 21 december 2018
gepubliceerd op 27 maart 2019

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2016 houdende eenmalige subsidiëring van de digitale behandeling van de omgevingsvergunning

bron
vlaamse overheid
numac
2019011345
pub.
27/03/2019
prom.
21/12/2018
ELI
eli/besluit/2018/12/21/2019011345/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/09/2016 pub. 26/10/2016 numac 2016036488 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende eenmalige subsidiëring van de digitale behandeling van de omgevingsvergunning sluiten houdende eenmalige subsidiëring van de digitale behandeling van de omgevingsvergunning


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, artikel 4, eerste lid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/09/2016 pub. 26/10/2016 numac 2016036488 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende eenmalige subsidiëring van de digitale behandeling van de omgevingsvergunning sluiten houdende eenmalige subsidiëring van de digitale behandeling van de omgevingsvergunning;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 14 december 2018;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/09/2016 pub. 26/10/2016 numac 2016036488 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende eenmalige subsidiëring van de digitale behandeling van de omgevingsvergunning sluiten houdende eenmalige subsidiëring van de digitale behandeling van de omgevingsvergunning wordt het woord "eenmalige" opgeheven.

Art. 2.In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van 24 februari 2017 en 22 december 2017, wordt een artikel 3/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Artikel 3/1.Binnen de perken van de daarvoor bestemde kredieten op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap wordt een subsidie toegekend aan de Vlaamse gemeenten en de Vlaamse provincies als tegemoetkoming voor de digitale aanpassingen in het kader van de uitbreiding van de omgevingsvergunning met de omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten en vegetatiewijzigingen en in het kader van de herwerkingen van de dossierbehandelingssystemen die informatie uitwisselen met het Omgevingsloket.

De subsidie, vermeld in het eerste lid, bedraagt 4.500 euro per gemeente en per provincie. Met gemeenten worden de gemeenten bedoeld die bestaan op 1 augustus 2018.

Het departement betaalt de subsidie, vermeld in het tweede lid, uiterlijk op 30 juni 2019 uit aan de provincies en de gemeenten. Het subsidiebedrag wordt overgeschreven op het rekeningnummer dat de gemeente of de provincie aan het departement heeft bezorgd.".

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening.

Art. 4.De Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 21 december 2018.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE

^