Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 23 februari 2018
gepubliceerd op 28 mei 2018

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 1998 tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van de centra voor ontwikkelingsstoornissen, wat betreft de verhoging van de programmatie en de vergoeding per onderzoek

bron
vlaamse overheid
numac
2018012202
pub.
28/05/2018
prom.
23/02/2018
ELI
eli/besluit/2018/02/23/2018012202/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

23 FEBRUARI 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/1998 pub. 03/10/1998 numac 1998036066 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van de centra voor ontwikkelingsstoornissen sluiten tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van de centra voor ontwikkelingsstoornissen, wat betreft de verhoging van de programmatie en de vergoeding per onderzoek


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, artikel 8, 7°, ingevoegd bij het decreet van 25 april 2014;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/1998 pub. 03/10/1998 numac 1998036066 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van de centra voor ontwikkelingsstoornissen sluiten tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van de centra voor ontwikkelingsstoornissen;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 7 december 2017;

Gelet op advies 62.842/1 van de Raad van State, gegeven op 14 februari 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/1998 pub. 03/10/1998 numac 1998036066 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van de centra voor ontwikkelingsstoornissen sluiten tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van de centra voor ontwikkelingsstoornissen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 juli 2000, 15 juli 2002 en 18 juli 2008, wordt punt 8° opgeheven.

Art. 2.In artikel 4, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 juli 2000, 15 juli 2002, 18 juli 2008 en 19 september 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 6°, a), wordt het getal "62,88" vervangen door het getal "69,42";2° in punt 6°, b), wordt het getal "31,44" vervangen door het getal "34,71";3° in punt 8° wordt de zinsnede "het kwaliteits decreet van 29 april 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/04/1997 pub. 11/06/1997 numac 1997035637 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet inzake de kwaliteitszorg in de welzijnsvoorzieningen sluiten inzake kwaliteitszorg in de welzijnsvoorzieningen" vervangen door de zinsnede "het decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen".

Art. 3.Aan artikel 6 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2000 pub. 26/10/2000 numac 2000036011 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 16 juni 1998 tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van de centra voor ontwikkelingsstoornissen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2000 pub. 17/01/2001 numac 2001035014 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1997 tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van de centra voor integrale gezinszorg sluiten en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008, 19 september 2011 en 7 september 2012, wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "De programmatienorm wordt vanaf 1 januari 2018 bepaald op 5.689 multidisciplinaire onderzoeken als maximale totale erkende capaciteit.".

Art. 4.In artikel 14 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/09/2011 pub. 20/10/2011 numac 2011205292 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 1998 tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van de centra voor ontwikkelingsstoornissen sluiten en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012, worden volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2 wordt het getal "760,29" vervangen door het getal "865,00";2° er wordt een paragraaf 4 toegevoegd, die luidt als volgt: " § 4.Het bedrag, vermeld in paragraaf 2, bestaat voor 85% uit personeelssubsidies en voor 15% uit werkingssubsidies.".

Art. 5.In artikel 15, eerste lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2000 pub. 26/10/2000 numac 2000036011 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 16 juni 1998 tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van de centra voor ontwikkelingsstoornissen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2000 pub. 17/01/2001 numac 2001035014 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1997 tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van de centra voor integrale gezinszorg sluiten en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 10 juli 2001 en 19 september 2011, wordt het woord "Fonds" vervangen door het woord "agentschap".

Art. 6.In artikel 17, eerste lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/09/2011 pub. 20/10/2011 numac 2011205292 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 1998 tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van de centra voor ontwikkelingsstoornissen sluiten, wordt het jaartal "2011" vervangen door het jaartal "2018".

Art. 7.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2018.

Art. 8.De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 23 februari 2018.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

^