Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 23 december 2016
gepubliceerd op 30 december 2016

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2016 houdende de transitie van personen met een handicap die gebruikmaken van een persoonlijke-assistentiebudget of een persoonsgebonden budget of die ondersteund worden door een flexibel aanbodcentrum voor meerderjarigen of een thuisbegeleidingsdienst, naar persoonsvolgende financiering en houdende de transitie van de flexibele aanbodcentra voor meerderjarigen en de thuisbegeleidingsdiensten

bron
vlaamse overheid
numac
2016036772
pub.
30/12/2016
prom.
23/12/2016
ELI
eli/besluit/2016/12/23/2016036772/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

23 DECEMBER 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 07/09/2016 numac 2016036142 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de transitie van personen met een handicap die gebruikmaken van een persoonlijke-assistentiebudget of een persoonsgebonden budget of die ondersteund worden door een flexibel aanbodcentrum voor meerderjarigen of een thuisbegeleidingsdienst, naar persoonsvolgende financiering en houdende de transitie van de flexibele aanbodcentra voor meerderjarigen en de thuisbegeleidingsdiensten sluiten houdende de transitie van personen met een handicap die gebruikmaken van een persoonlijke-assistentiebudget of een persoonsgebonden budget of die ondersteund worden door een flexibel aanbodcentrum voor meerderjarigen of een thuisbegeleidingsdienst, naar persoonsvolgende financiering en houdende de transitie van de flexibele aanbodcentra voor meerderjarigen en de thuisbegeleidingsdiensten


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, artikel 8, 2°, gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014035693 bron vlaamse overheid DECREET houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap sluiten;

Gelet op het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014035693 bron vlaamse overheid DECREET houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap sluiten houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap, artikel 46;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 07/09/2016 numac 2016036142 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de transitie van personen met een handicap die gebruikmaken van een persoonlijke-assistentiebudget of een persoonsgebonden budget of die ondersteund worden door een flexibel aanbodcentrum voor meerderjarigen of een thuisbegeleidingsdienst, naar persoonsvolgende financiering en houdende de transitie van de flexibele aanbodcentra voor meerderjarigen en de thuisbegeleidingsdiensten sluiten houdende de transitie van personen met een handicap die gebruikmaken van een persoonlijke-assistentiebudget of een persoonsgebonden budget of die ondersteund worden door een flexibel aanbodcentrum voor meerderjarigen of een thuisbegeleidingsdienst, naar persoonsvolgende financiering en houdende de transitie van de flexibele aanbodcentra voor meerderjarigen en de thuisbegeleidingsdiensten;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 8 december 2016;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat de reglementaire bepalingen over de transitie van personen met een handicap die gebruikmaken van de flexibele aanbodcentra voor meerderjarigen, en de thuisbegeleidingsdiensten dringen moeten aangepast worden, rekening houdend met de vaststelling dat de bestaande regeling eventueel ongewenste effecten kan genereren, opdat die personen met een handicap met ingang van 1 januari 2017 effectief kunnen beschikken over zorggebonden middelen die ze vanaf die datum kunnen inzetten, zoals een persoonsvolgende budget;

Gelet op advies 60.629/1 van de Raad van State, gegeven op 16 december 2016 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 07/09/2016 numac 2016036142 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de transitie van personen met een handicap die gebruikmaken van een persoonlijke-assistentiebudget of een persoonsgebonden budget of die ondersteund worden door een flexibel aanbodcentrum voor meerderjarigen of een thuisbegeleidingsdienst, naar persoonsvolgende financiering en houdende de transitie van de flexibele aanbodcentra voor meerderjarigen en de thuisbegeleidingsdiensten sluiten houdende de transitie van personen met een handicap die gebruikmaken van een persoonlijke-assistentiebudget of een persoonsgebonden budget of die ondersteund worden door een flexibel aanbodcentrum voor meerderjarigen of een thuisbegeleidingsdienst, naar persoonsvolgende financiering en houdende de transitie van de flexibele aanbodcentra voor meerderjarigen en de thuisbegeleidingsdiensten worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° aan paragraaf 1, tweede lid, wordt een punt 5° toegevoegd, dat luidt als volgt: "5° de personeels- en werkingssubsidies die worden ingezet voor de ondersteuning van meerderjarige personen met een handicap, die toegekend zijn met toepassing van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp."; 2° in paragraaf 1, vijfde lid, wordt tussen de zinsnede "het tweede lid, 4° " en de zinsnede ", kunnen" de zinsnede "en 5° " ingevoegd;3° in paragraaf 2, 3°, wordt de zinsnede "resterende personeelspunten FAM + (resterende personeelspunten FAM x 3,03)/85,85" vervangen door de zinsnede "resterende personeelspunten FAM + (resterende personeelspunten FAM x werkgeversforfait) + (resterende personeelspunten FAM x3,03)/85,85)";4° in paragraaf 2, 4°, wordt het getal "924,6" vervangen door het getal "894,87";5° in paragraaf 2, 5°, wordt het getal "924,6" vervangen door het getal "894,87";6° in paragraaf 3, tweede lid, wordt het getal "924,6" vervangen door het getal "894,87".

Art. 2.In artikel 14 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "en de thuisbegeleidingsdiensten" opgeheven;2° tussen het eerste lid en het tweede lid wordt twee leden ingevoegd, die luiden als volgt: "De thuisbegeleidingsdiensten schatten in of ze aan meerderjarige personen met een handicap rechtstreeks toegankelijke hulp of niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning bieden en vertalen de huidige ondersteuning die ze bieden aan meerderjarige personen met een handicap aan wie ze niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning bieden, in ondersteuningsfuncties als vermeld in artikel 1, 14°, van het besluit van 27 november 2015, met vermelding van de frequentie, vermeld in artikel 7, eerste lid, 8°, van het voormelde besluit. De thuisbegeleidingsdiensten bieden rechtstreeks toegankelijke hulp als vermeld in het eerste lid, als de inschatting van de ondersteuningsfuncties waarvan de persoon gebruikmaakt, met toepassing van artikel 19 en 20 van het besluit van 27 november 2015, resulteert in een gewicht van minder dan 2.".

Art. 3.In artikel 15 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "en thuisbegeleidingsdiensten" opgeheven;2° tussen het eerste lid en het tweede lid wordt een lid ingevoegd, dat luidt als volgt: "De thuisbegeleidingsdiensten maken een inschatting van de zorgzwaarte van de meerderjarige personen met een handicap aan wie ze niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning bieden.Ze maken in dat kader een inschatting voor de parameter begeleiding, die de behoefte aan ondersteuning door personen overdag uitdrukt, en de parameter permanentie, die de behoefte aan aanwezigheid van en toezicht door personen overdag uitdrukt.".

Art. 4.Aan artikel 16 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "en of de inschatting van de zorgzwaarte is gebeurd conform de sjablonen en de richtlijnen, vermeld in artikel 15, derde lid" toegevoegd.

Art. 5.In artikel 17, derde lid, van hetzelfde besluit wordt het woord "lager" vervangen door het woord "hoger".

Art. 6.In artikel 18 van hetzelfde besluit wordt het eerste lid vervangen door wat volgt: "De ondersteuning van de personen die met toepassing van artikel 17, tweede lid, of overeenkomstig de inschatting van de thuisbegeleidingsdiensten moeten worden beschouwd als personen die gebruikmaken van rechtstreeks toegankelijke hulp, wordt niet vertaald in zorggebonden punten die kunnen worden besteed als een budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning.".

Art. 7.Artikel 22 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 22.Als de som van het voorlopige individuele aantal zorggebonden punten, vermeld in artikel 17, van de meerderjarige gebruikers van een FAM of een thuisbegeleidingsdienst, met uitzondering van de gebruikers, vermeld in artikel 18, eerste lid, groter is dan het aantal zorggebonden middelen dat voor een FAM of een thuisbegeleidingsdienst beschikbaar is voor de niet rechtstreeks toegankelijke ondersteuning, vermeld in artikel 21, eerste lid, wordt het voorlopige individuele aantal zorggebonden punten van elke gebruiker, met uitzondering van de gebruikers, vermeld in artikel 18, eerste lid, verminderd met een percentage dat wordt bepaald door het verschil.

Als het aantal zorggebonden middelen dat voor een FAM of thuisbegeleidingsdienst beschikbaar is voor niet rechtstreeks toegankelijke ondersteuning, vermeld in artikel 21, eerste lid, groter is dan de som van het voorlopige individuele aantal zorggebonden punten van alle meerderjarige gebruikers van een FAM of een thuisbegeleidingsdienst, met uitzondering van de gebruikers, vermeld in artikel 18, eerste lid, wordt het voorlopige individuele aantal zorggebonden punten van elke meerderjarige gebruiker, met uitzondering van de gebruikers, vermeld in artikel 18, eerste lid, vermeerderd met een percentage dat wordt bepaald door het verschil.

In afwijking van het tweede lid wordt het voorlopige individuele aantal zorggebonden middelen niet vermeerderd voor de meerderjarige gebruikers van een FAM of een thuisbegeleidingsdienst die alleen gebruikmaken van individuele ondersteuningsfuncties als vermeld in artikel 1, 7°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2016 over de indiening en de afhandeling van de aanvraag van een budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over de terbeschikkingstelling van dat budget.

De FAM of thuisbegeleidingsdienst wordt amtshalve erkend voor de uitbouw van rechtstreeks toegankelijke hulp, vermeld in artikel 2 van het besluit van 22 februari 2013, voor het gedeelte van het aantal zorggebonden middelen dat voor een FAM of thuisbegeleidingsdienst beschikbaar is voor niet rechtstreeks toegankelijke ondersteuning, vermeld in artikel 21, eerste lid, van dit besluit, dat als gevolg van de toepassing van het tweede lid niet wordt benut.".

Art. 8.Artikel 25 en 27 van hetzelfde besluit worden opgeheven.

Art. 9.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2016.

Art. 10.De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 23 december 2016.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

^