Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 20 maart 2020
gepubliceerd op 22 april 2020

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs, de studiebekrachtiging en de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden meubelmakerij, schrijnwerkerij en specifieke personenzorg

bron
vlaamse overheid
numac
2020030637
pub.
22/04/2020
prom.
20/03/2020
ELI
eli/besluit/2020/03/20/2020030637/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

20 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs, de studiebekrachtiging en de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden meubelmakerij, schrijnwerkerij en specifieke personenzorg


DE VLAAMSE REGERING, Rechtsgronden Dit besluit is gebaseerd op: - op het decreet van 15 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/06/2007 pub. 31/08/2007 numac 2007036482 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het volwassenenonderwijs sluiten betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 9, gewijzigd bij de decreten van 23 december 2016 en 4 mei 2018, artikel 24, § 1, gewijzigd bij de decreten van 30 april 2009, 1 juli 2011, 19 juni 2015, en 5 april 2019, en § 2, artikel 25ter, ingevoegd bij het decreet van 1 juli 2011, artikel 41, § 4, 2°, gewijzigd bij de decreten van 30 april 2009, 12 juli 2013 en 4 mei 2018, en 3°, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016, en artikel 42, gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009.

Vormvereisten De volgende vormvereisten zijn vervuld: - De pedagogische begeleidingsdiensten en het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs hebben hun voordracht gedaan op 15 september 2019. - De onderwijsinspectie heeft advies gegeven op 10 oktober 2019. - De Vlaamse Onderwijsraad heeft advies gegeven op 12 november 2019. - De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft een akkoord gegeven op 13 december 2019. - De gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X, van onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van het overkoepelend onderhandelingscomité, vermeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs heeft protocol nr. 146 houdende de conclusies van de onderhandelingen gesloten op 31 januari 2020. - De Raad van State heeft advies 66.987/1 gegeven op 26 februari 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Initiatiefnemer Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In bijlage I bij het decreet van 15 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/06/2007 pub. 31/08/2007 numac 2007036482 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het volwassenenonderwijs sluiten betreffende het volwassenenonderwijs, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2019, wordt de indeling van de studiegebieden van het secundair volwassenenonderwijs in opleidingen vervangen door de indeling, opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 2.Bijlage IX bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2007 pub. 31/08/2007 numac 2007036454 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied bijzondere educatieve noden type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2007 pub. 28/08/2007 numac 2007036450 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2007 pub. 28/08/2007 numac 2007036442 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied informatie- en communicatietechnologie sluiten betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2019, wordt vervangen door bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 3.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008202740 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied "personenzorg" type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008036106 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied huishoudelijk onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 01/10/2008 numac 2008036121 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied bijzondere educatieve noden type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008036101 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied Nederlands tweede taal type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008036103 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied talen richtgraad 3 en 4 sluiten betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden meubelmakerij en schrijnwerkerij, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 08/09/2017 pub. 05/10/2017 numac 2017013316 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de regelgeving betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden algemene personenzorg, ambachtelijk erfgoed, assistentie vrije zorgberoepen, chemie, informatie- en communicatietechnologie, meubelmakerij, schrijnwerkerij en specifieke personenzorg sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 1° wordt vervangen door wat volgt: "1° bijlage VI, bijlage VII, bijlage XVII en XVIII, bijlage XXII en bijlage XXVIII voor het studiegebied meubelmakerij;"; 2° in punt 2° wordt de zinsnede "en bijlage XXIII tot en met XXVII" vervangen door de zinsnede ", bijlage XXIII tot en met XXVII en bijlage XXIX".

Art. 4.Bijlage XXII bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 08/09/2017 pub. 05/10/2017 numac 2017013316 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de regelgeving betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden algemene personenzorg, ambachtelijk erfgoed, assistentie vrije zorgberoepen, chemie, informatie- en communicatietechnologie, meubelmakerij, schrijnwerkerij en specifieke personenzorg sluiten, wordt vervangen door bijlage 3, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 5.Aan hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 08/09/2017 pub. 05/10/2017 numac 2017013316 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de regelgeving betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden algemene personenzorg, ambachtelijk erfgoed, assistentie vrije zorgberoepen, chemie, informatie- en communicatietechnologie, meubelmakerij, schrijnwerkerij en specifieke personenzorg sluiten, worden een bijlage XXVIII en XXIX toegevoegd, die als bijlage 4 en 5 bij dit besluit zijn gevoegd.

Art. 6.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008202740 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied "personenzorg" type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008036106 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied huishoudelijk onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 01/10/2008 numac 2008036121 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied bijzondere educatieve noden type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008036101 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied Nederlands tweede taal type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008036103 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied talen richtgraad 3 en 4 sluiten betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden algemene personenzorg, assistentie vrije zorgberoepen en specifieke personenzorg, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 08/09/2017 pub. 05/10/2017 numac 2017013316 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de regelgeving betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden algemene personenzorg, ambachtelijk erfgoed, assistentie vrije zorgberoepen, chemie, informatie- en communicatietechnologie, meubelmakerij, schrijnwerkerij en specifieke personenzorg sluiten en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, 2°, wordt de zinsnede "bijlage IV en" opgeheven;2° in het eerste lid, 3°, wordt de zinsnede "en bijlage IX" vervangen door de zinsnede ", bijlage IX, bijlage XV en bijlage XVI";3° in het tweede lid wordt punt 1° opgeheven;4° in het tweede lid, 4°, wordt de zinsnede "bijlage I tot en met IV, bijlage VIII en bijlage IX" vervangen door de zinsnede "bijlage III, bijlage VIII tot en met bijlage X, bijlage XV en bijlage XVI";5° aan het tweede lid worden een punt 7° tot en met 10° toegevoegd, die luiden als volgt: "7° de opleiding Kinderbegeleider Baby's en Peuters kan voor snel lerende cursisten 668 lestijden bedragen, waarbij de module EHBO en levensreddend handelen maar 8 lestijden bedraagt en de module Stage Kinderbegeleider Baby's en Peuters maar 40 lestijden bedraagt;8° de opleiding Kinderbegeleider Schoolgaande Kinderen kan voor snel lerende cursisten 628 lestijden bedragen, waarbij de module EHBO en levensreddend handelen maar 8 lestijden bedraagt en de module Stage Kinderbegeleider Schoolgaande Kinderen maar 40 lestijden bedraagt;9° de opleiding Kinderbegeleider Baby's en Peuters kan voor traag lerende cursisten 1030 lestijden bedragen, waarbij de modules De kinderopvang en ik, Basis verzorging, Samenwerken in het team en interdisciplinair en Indeling tijd en ruimte baby's en peuters 40 lestijden bedragen, de modules Basisprincipes van pedagogisch handelen en Voeding baby's en peuters 60 lestijden bedragen, de modules Pedagogisch handelen baby's en peuters, Omgaan met diversiteit in de kinderopvang, Verzorging baby's en peuters, Kwaliteitsvol werken in de kinderopvang en Samenwerken met gezinnen en hun context 80 lestijden bedragen, de module Spel baby's en peuters 120 lestijden bedraagt en de module Stage Kinderbegeleider Baby's en Peuters 160 lestijden bedraagt; 10° de opleiding Kinderbegeleider Schoolgaande Kinderen kan voor traag lerende cursisten 970 lestijden bedragen, waarbij de modules De kinderopvang en ik, Basis verzorging, Samenwerken in het team en interdisciplinair, Indeling tijd en ruimte schoolgaande kinderen, Zorg schoolgaande kinderen en Voeding schoolgaande kinderen 40 lestijden bedragen, de module Basisprincipes van pedagogisch handelen 60 lestijden bedraagt, de modules Pedagogisch handelen schoolgaande kinderen, Omgaan met diversiteit in de kinderopvang, Kwaliteitsvol werken in de kinderopvang en Samenwerken met gezinnen en hun context 80 lestijden bedragen, de module Spel schoolgaande kinderen 120 lestijden bedraagt en de module Stage Kinderbegeleider Schoolgaande kinderen 160 lestijden bedraagt.".

Art. 7.In hetzelfde besluit worden de volgende bijlagen opgeheven: 1° bijlage I, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 08/09/2017 pub. 05/10/2017 numac 2017013316 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de regelgeving betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden algemene personenzorg, ambachtelijk erfgoed, assistentie vrije zorgberoepen, chemie, informatie- en communicatietechnologie, meubelmakerij, schrijnwerkerij en specifieke personenzorg sluiten;2° bijlage II, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 06/09/2013 pub. 11/10/2013 numac 2013035831 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 06/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013035829 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2010 betreffende de organisatie van examencommissies door de Centra voor Volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 06/09/2013 pub. 25/09/2013 numac 2013035822 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 94 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 06/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013035818 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldigingsregeling van de leermeesters godsdienst en de godsdienstleraars sluiten.

Art. 8.Aan hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2019, worden een bijlage XV en XVI toegevoegd, die als bijlage 6 en 7 bij dit besluit zijn gevoegd.

Art. 9.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 februari 2020, met uitzondering van artikel 4, dat in werking treedt op 1 september 2021, en artikel 7, dat in werking treedt op 1 september 2022.

Art. 10.De Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 20 maart 2020.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, B. WEYTS

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^