Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 06 september 2013
gepubliceerd op 11 oktober 2013

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs

bron
vlaamse overheid
numac
2013035831
pub.
11/10/2013
prom.
06/09/2013
ELI
eli/besluit/2013/09/06/2013035831/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

6 SEPTEMBER 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 betreffende het onderwijs XIII-Mozaiek, artikel IX.2, § 2, gewijzigd bij het decreet van 21 december 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2012 pub. 19/02/2013 numac 2013035167 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XXII type decreet prom. 21/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012036282 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013 sluiten;

Gelet op het decreet van 14 februari 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/02/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003035650 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs XIV sluiten betreffende het onderwijs XIV, artikel X.40, gewijzigd bij de decreten van 15 juni 2007, 30 april 2009 en 9 juli 2010, en artikel X.42, gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/07/2010 pub. 31/08/2010 numac 2010035634 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XX type decreet prom. 09/07/2010 pub. 19/07/2010 numac 2010035483 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid sluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 24 mei 2013;

Gelet op protocol nr. 793 van 12 juli 2013 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in de gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X en van onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 560 van 12 juli 2013 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in het overkoepelend onderhandelingscomité, vermeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 22 juli 2013 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 3, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/11/2007 pub. 06/02/2008 numac 2007037219 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2001 betreffende de bekwaamheidsbewijzen en de prestatie- en bezoldigingsregeling voor de personeelsleden van de centra voor volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 09/11/2007 pub. 23/01/2008 numac 2008035016 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddeschalen en de bezoldigingsregeling in het gewoon kleuter-, lager en basisonderwijs, en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddeschalen en de bezoldiging in het buitengewoon onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 09/11/2007 pub. 18/12/2007 numac 2007037180 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 1991 tot uitvoering van het decreet van 17 juli 1991 betreffende inspectie, Dienst voor Onderwijsontwikkeling en pedagogische begeleidingsdiensten, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 1993 tot uitvoering van het decreet van 1 december 1993 betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 tot vaststelling van de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen van de personeelsleden van de centra voor leerlingenbegeleiding sluiten worden punt 11° tot en met 18° opgeheven.

Art. 2.In artikel 4, § 4, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 06/12/2006 numac 2006036667 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Nederlands tweede taal type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006036644 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 1989 tot vaststelling van de algemene vakken, de kunstvakken, de technische vakken en de praktische vakken in de instellingen voor voltijds secundair onderwijs en in de instellingen voor voltijds secundair onderwijs die als centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs fungeren, georganiseerd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, met uitzondering van de instellingen voor buitengewoon secundair onderwijs sluiten en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 september 2010, wordt de zinsnede « Voor de algemene vakken Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Nederlands voor nieuwkomers, Russisch en Spaans » vervangen door de zinsnede « Voor de vakken die als algemeen vak worden beschouwd ter uitvoering van artikel 152, tweede lid, van de Codex Secundair onderwijs, alsook voor het algemene vak Nederlands voor nieuwkomers, ».

Art. 3.In artikel 6, § 1, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 november 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 28/11/2003 pub. 13/02/2004 numac 2004035182 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en van het besluit van de Vlaamse regering van 5 maart 1996 houdende Vlaams reglement betreffende de bodemsanering type besluit van de vlaamse regering prom. 28/11/2003 pub. 23/12/2003 numac 2003036202 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 2001 betreffende de slachtpremie in de rundvleessector type besluit van de vlaamse regering prom. 28/11/2003 pub. 23/12/2003 numac 2003036221 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 2001 betreffende de zoogkoeienpremie en het extensiveringsbedrag voor zoogkoeien sluiten en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 september 2005, 9 november 2007, 17 september 2010 en 7 september 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 2.bis wordt vervangen door wat volgt : « 2bis. het diploma van master; »; 2° punt 34.bis wordt vervangen door wat volgt : « 34bis. het diploma van professioneel gerichte bachelor »; 3° er wordt een punt 34ter ingevoegd, dat luidt als volgt : « 34ter.het diploma van academisch gerichte bachelor; ».

Art. 4.In artikel 7, § 1, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/11/2007 pub. 06/02/2008 numac 2007037219 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2001 betreffende de bekwaamheidsbewijzen en de prestatie- en bezoldigingsregeling voor de personeelsleden van de centra voor volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 09/11/2007 pub. 23/01/2008 numac 2008035016 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddeschalen en de bezoldigingsregeling in het gewoon kleuter-, lager en basisonderwijs, en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddeschalen en de bezoldiging in het buitengewoon onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 09/11/2007 pub. 18/12/2007 numac 2007037180 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 1991 tot uitvoering van het decreet van 17 juli 1991 betreffende inspectie, Dienst voor Onderwijsontwikkeling en pedagogische begeleidingsdiensten, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 1993 tot uitvoering van het decreet van 1 december 1993 betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 tot vaststelling van de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen van de personeelsleden van de centra voor leerlingenbegeleiding sluiten en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008, 17 september 2010, 15 juli 2011 en 7 september 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 5, 2°, wordt de zinsnede « Vanaf 1 september 1999 wordt met dat bekwaamheidsbewijs evenwel niet bedoeld » vervangen door de zinsnede « Met dat bekwaamheidsbewijs wordt evenwel niet bedoeld »;2° punt 6 wordt vervangen door wat volgt : « 6.bachelor : a) een diploma van professioneel gerichte bachelor als vermeld in artikel 6, § 1, 34bis;b) een diploma van academisch gerichte bachelor als vermeld in artikel 6, § 1, 34ter;»; 3° in punt 7 worden de woorden « ten minste professioneel gerichte bachelor, afgekort ten minste PBA » vervangen door de woorden « ten minste bachelor »;4° in punt 8 wordt het woord « PBA » vervangen door het woord « bachelor »;5° punt 10, 11, 12, 15, 16, 17 en 18 worden opgeheven.6° in punt 49 wordt het woord « PBA » vervangen door het woord « bachelor »;7° in punt 49 wordt de zinsnede « professioneel gerichte bachelor zoals bedoeld in punt 34bis van artikel 6 van dit besluit » vervangen door de zinsnede « bachelor vermeld in punt 6 »;8° in punt 50 wordt het woord « PBA » telkens vervangen door het woord « bachelor »;9° er wordt een punt 51 toegevoegd, dat luidt als volgt : « 51.PBA : professioneel gerichte bachelor. ».

Art. 5.In artikel 10, § 3, tweede lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2009 pub. 23/10/2009 numac 2009036004 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende bepaalde aspecten van de administratieve en geldelijke toestand van bepaalde personeelsleden van het onderwijs die opnieuw in actieve dienst treden of prestaties leveren die als overwerk of bijbetrekking worden beschouwd sluiten, worden de woorden « in de vierde graad BSO of » opgeheven.

Art. 6.In artikel 12, § 1, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/09/2005 pub. 05/12/2005 numac 2005036452 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2001 betreffende de bekwaamheidsbewijzen en de prestatie- en de bezoldigingsregeling voor de personeelsleden van de centra voor volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 23/09/2005 pub. 18/11/2005 numac 2005036342 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de interlandelijke adoptie type besluit van de vlaamse regering prom. 23/09/2005 pub. 19/10/2005 numac 2005036271 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2001 houdende de subsidiëring van de kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen die door de gemeenten uitgevoerd worden type besluit van de vlaamse regering prom. 23/09/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005036475 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid sluiten en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2009 pub. 23/10/2009 numac 2009036004 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende bepaalde aspecten van de administratieve en geldelijke toestand van bepaalde personeelsleden van het onderwijs die opnieuw in actieve dienst treden of prestaties leveren die als overwerk of bijbetrekking worden beschouwd sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 2° wordt de zinsnede « en/of in de vierde graad » opgeheven;2° in punt 4° worden de woorden « de vierde graad van het secundair onderwijs en » opgeheven.

Art. 7.In artikel 13 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 14 maart 2003 en 4 september 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt a), tweede streepje, worden de woorden « en/of in de vierde graad » opgeheven;2° in punt a), derde streepje, wordt de zinsnede « , de vierde graad » opgeheven;3° in punt b), 2°, wordt de zinsnede « , derde en vierde graad » vervangen door de woorden « en derde graad ».

Art. 8.In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012, worden een artikel 16vicies en 16vicies semel ingevoegd, die luiden als volgt : « Art.16vicies. § 1. Er worden overgangsmaatregelen toegekend aan de personeelsleden die in het bezit zijn van een van de volgende diploma's of getuigschriften : 1° het diploma van de voortgezette lerarenopleiding zorgverbreding en remediërend leren;2° het diploma van bachelor in het onderwijs : zorgverbreding en remediërend leren;3° het diploma van de voortgezette studie van geaggregeerde voor het buitengewoon onderwijs;4° het diploma van de voortgezette studie van geaggregeerde voor het buitengewoon onderwijs en remedial teaching;5° het diploma van de voortgezette studie van remedial teacher, of het diploma van de voortgezette lerarenopleiding buitengewoon onderwijs;6° het diploma van bachelor in het onderwijs : buitengewoon onderwijs;7° het bekwaamheidsgetuigschrift tot het geven van buitengewoon onderwijs . De personeelsleden, vermeld in het eerste lid, moeten aan een van de volgende voorwaarden voldoen : 1° uiterlijk op 31 augustus 2013 vastbenoemd zijn;2° tijdens de schooljaren 2010-2011, 2011-2012 of 2012-2013 tijdelijk aangesteld of tijdelijk belast geweest zijn met een opdracht in het onderwijs, met uitzondering van de hogescholen en universiteiten. § 2. De personeelsleden, vermeld in § 1, die op basis van de reglementering die van kracht was voor 1 september 2013 in het bezit waren van een bewijs van pedagogische bekwaamheid en vanaf 1 september 2013 krachtens de gewijzigde reglementering geen bewijs van pedagogische bekwaamheid meer hebben, worden geacht alsnog over een bewijs van pedagogische bekwaamheid te beschikken. § 3. De overgangsmaatregel, vermeld in § 2, wordt toegekend op 1 september 2013, rekening houdend met de onderstaande bepalingen : 1° voor de personeelsleden, vermeld in § 1, tweede lid, 1°, blijven de overgangsmaatregelen gelden, zolang ze in dienst blijven in het onderwijs, met uitzondering van de hogescholen en universiteiten;2° voor de personeelsleden, vermeld in § 1, tweede lid, 2°, blijven de overgangsmaatregelen gelden, zolang zij ononderbroken in dienst blijven in het onderwijs, met uitzondering van de hogescholen en universiteiten, en gefinancierd of gesubsidieerd worden door de Vlaamse Gemeenschap.De volgende perioden worden daarbij niet als een onderbreking beschouwd : a) vakantieperioden;b) loopbaanonderbreking;c) militaire dienst;d) perioden van wederoproeping;e) ziekte- en bevallingsverloven;f) onbezoldigde ouderschapsverloven;g) perioden van verwijdering uit een risico in het kader van bedreiging door een beroepsziekte of moederschapsbescherming;h) verloven van korte duur met behoud van salaris of salaristoelage ter gelegenheid van sommige gebeurtenissen van familiale of sociale aard;i) verloven zonder behoud van salaris of salaristoelage voor een maximumduur van zes werkdagen per schooljaar;j) een onderbreking van een doorlopende periode van maximaal twee kalenderjaren. Art.16vicies semel. § 1. Er gelden overgangsmaatregelen voor de personeelsleden die in het bezit zijn van een van de volgende bekwaamheidsbewijzen : 1° master in de kinesitherapie + BPB;2° master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie + BPB;3° master of Adapted Physical Activity + BPB;4° master of Rehabilitation Sciences and Physiotherapy + BPB. De personeelsleden, vermeld in het eerste lid, moeten aan een van de volgende voorwaarden voldoen : 1° uiterlijk op 31 augustus 2013 vastbenoemd zijn voor respectievelijk het algemene vak sport of het algemene vak lichamelijke opvoeding;2° in de loop van het schooljaar 2010-2011, 2011-2012 of 2012-2013 tijdelijk aangesteld zijn of tijdelijk belast geweest zijn met respectievelijk het algemene vak sport of het algemene vak lichamelijke opvoeding. § 2. De personeelsleden, vermeld in § 1, die op basis van de reglementering die voor 1 september 2013 van kracht was, organiek of via overgangsmaatregelen, in het bezit waren van een vereist bekwaamheidsbewijs voor het vak, vermeld in paragraaf 1, en die vanaf 1 september 2013 geen vereist bekwaamheidsbewijs hebben voor dat vak, worden geacht in het bezit te zijn van een vereist bekwaamheidsbewijs voor dat vak in de betreffende graad en/of onderwijsvorm. § 3. De overgangsmaatregelen, vermeld in § 2, worden toegekend op 1 september 2013, rekening houdend met de onderstaande bepalingen : 1° voor de personeelsleden, vermeld in paragraaf 1, tweede lid, 1°, blijven de overgangsmaatregelen gelden zolang ze in dienst zijn in het onderwijs, de hogescholen en de universiteiten uitgezonderd;2° voor de personeelsleden, vermeld in § 1, tweede lid, 2°, blijven de overgangsmaatregelen gelden zolang zij ononderbroken in dienst zijn in het onderwijs, de hogescholen en de universiteiten uitgezonderd, en gefinancierd of gesubsidieerd worden door de Vlaamse Gemeenschap.Voor de toepassing van deze bepaling worden de volgende perioden niet als een onderbreking beschouwd : 1° vakantieperioden;2° loopbaanonderbreking;3° militaire dienst;4° perioden van wederoproeping;5° ziekte- en bevallingsverloven;6° onbezoldigde ouderschapsverloven;7° perioden van verwijdering uit een risico in het kader van bedreiging door een beroepsziekte of moederschapsbescherming;8° verloven van korte duur met behoud van salaris of salaristoelage ter gelegenheid van sommige gebeurtenissen van familiale of sociale aard;9° verloven zonder behoud van salaris of salaristoelage tot maximaal zes werkdagen per schooljaar;10° een onderbreking van een doorlopende periode van maximaal twee kalenderjaren.».

Art. 9.In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012, wordt een artikel 17duodevicies ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 17duodevicies.De personeelsleden, vermeld in artikel 16vicies semel, § 1, genieten voor het algemene vak sport respectievelijk het algemene vak lichamelijke opvoeding de salarisschaal die hen op grond van de reglementering die gold voor 1 september 2013 mocht worden verleend voor het algemene vak sport respectievelijk het algemene vak lichamelijke opvoeding, tenzij het bekwaamheidsbewijs waarover zij beschikken, recht geeft op een hogere salarisschaal. ».

Art. 10.Artikel 21bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 augustus 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 31/08/1999 pub. 07/03/2000 numac 2000035148 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage sluiten en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012, wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 21bis.De bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen, vermeld in bijlage I, die bij dit besluit is gevoegd, hebben uitwerking vanaf 1 september 2013. ».

Art. 11.Bijlage I bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012, wordt vervangen door bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 12.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 6 september 2013.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Kris PEETERS De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, Pascal SMET

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^