Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 19 juli 2007
gepubliceerd op 09 augustus 2007

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor het verlenen van subsidies ter ondersteuning en uitvoering van het beleid van evenredige arbeidsdeelname en diversiteit

bron
vlaamse overheid
numac
2007036290
pub.
09/08/2007
prom.
19/07/2007
ELI
eli/besluit/2007/07/19/2007036290/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

19 JULI 2007. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor het verlenen van subsidies ter ondersteuning en uitvoering van het beleid van evenredige arbeidsdeelname en diversiteit


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt, inzonderheid op artikel 8; gewijzigd bij het decreet van 9 maart 2007;

Gelet op het decreet van 22 december 2006 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2001 houdende regeling van de begrotingscontrole en -opmaak; gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006;

Overwegende dat de gemeenschappelijke platformteksten van 3 december 2002 en 2 december 2003, gesloten tussen de Vlaamse Regering, de Vlaamse sociale partners en de allochtone gemeenschappen, respectievelijk de gebruikersorganisaties en de intermediaire organisatie van personen met een arbeidshandicap, een concreet groeipad voor evenredige arbeidsdeelname en diversiteit 2010 vastleggen;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 19 juli 2007;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat zonder uitstel de criteria, de voorwaarden en de nadere regels moeten worden vastgelegd voor het verlenen van subsidies ter ondersteuning en uitvoering van het beleid van evenredige arbeidsdeelname en diversiteit. Dat is nodig opdat de aanvragers hun aanvraag tot subsidie tijdig kunnen indienen en opdat de aanvragen tijdig kunnen worden behandeld, goedgekeurd en vastgelegd. Elke vertraging betekent een verstoring van de al opgezette dienstverlening en een belemmering in de ontwikkelingen van het diversiteitsbeleid;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Begrippen

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° de minister : de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, en de Vlaamse minister, bevoegd voor de beroepsomscholing en -bijscholing;2° de administratie : het Departement Werk en Sociale Economie van het Vlaams Ministerie van Werk en Sociale Economie;3° ERSV : erkend regionaal samenwerkingsverband als vermeld in hoofdstuk II van het decreet van 7 mei 2004 betreffende het statuut, de werking, de taken en de bevoegdheden van de erkende regionale samenwerkingsverbanden, de sociaal-economische raden van de regio en de regionale sociaal-economische overlegcomités;4° SERR : de Sociaal-Economische Raad van de Regio, vermeld in artikel 12 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende het statuut, de werking, de taken en de bevoegdheden van de erkende regionale samenwerkingsverbanden, de sociaal-economische raden van de regio en de regionale sociaal-economische overlegcomités;5° RESOC : het Regionaal Sociaal-Economisch Overlegcomité, vermeld in artikel 18 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende het statuut, de werking, de taken en de bevoegdheden van de erkende regionale samenwerkingsverbanden, de sociaal-economische raden van de regio en de regionale sociaal-economische overlegcomités;6° BNCTO : het Brussels Nederlandstalig Comité voor Tewerkstelling en Opleiding;7° allochtoon : persoon die tot een van de volgende categorieën behoort : a) personen met een sociaal-culturele herkomst van een ander land die legaal in België verblijven, die al dan niet Belg zijn geworden en die bovendien aan een van de volgende voorwaarden voldoen : 1) zij of hun ouders zijn in het kader van gastarbeid en volgmigratie naar ons land gekomen;2) ze hebben de status van ontvankelijk verklaarde asielzoeker of van vluchteling verkregen;3) ze hebben door regularisatie recht op verblijf in België verworven;b) personen die geen burger van de Europese Economische Ruimte zijn of van wie minstens een van de ouders of twee van de grootouders geen burger van de Europese Unie zijn;8° personen met een arbeidshandicap : mensen met een aantasting van hun mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke mogelijkheden, voor wie het uitzicht op het verwerven en behouden van een arbeidsplaats en op vooruitgang op die plaats, langdurig en in belangrijke mate beperkt is of bedreigd wordt;9° ouder wordende werknemers : werknemers als vermeld in artikel 2, 2°, van het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt, die ouder zijn dan vijftig jaar;10° kortgeschoolden : personen die aan een van de volgende voorwaarden voldoen : a) ze zijn houder van ten hoogste een diploma van het lager secundair onderwijs;b) ze zijn enkel houder van een getuigschrift van een middenstandsopleiding;c) ze zijn houder van een niet-erkend buitenlands diploma;11° minder zichtbare kansengroepen : deze categorie omvat onder andere homoseksuelen, lesbiennes en biseksuelen, hierna holebi's te noemen; mensen met hiv, armen, ex-gedetineerden, laaggeletterden; 12° kansengroepen : leden van categorieën van personen waarbij de werkzaamheidsgraad, dat is het procentuele aandeel van personen uit de categorie in kwestie op beroepsactieve leeftijd die effectief werken, lager ligt dan het gemiddelde van de totale Vlaamse beroepsbevolking;13° structurele projecten : a) het project Jobkanaal met als uitvoerders VOKA, UNIZO, VCSPO en als ondersteunende en faciliterende partner VKW;b) het project Diversiteitsconsulenten in de vakbonden met als uitvoerders ABVV, ACLVB en ACV;c) het project Work-up II met als uitvoerders het Forum van Etnisch-Culturele Minderheden en de federaties van allochtone verenigingen FZO, AIF, FMDO, IC, TUB, ACLI, UTV en FMV;d) het project Ondersteuning van gebruikersorganisaties op het vlak van het sociaal-economisch beleid van GRIP vzw;14° verticale mobiliteit : de toegang tot de onderneming, de instelling of het lokale bestuur en de doorstroming of promotie daarbinnen;15° horizontale mobiliteit : de mogelijkheid om op basis van de nodige kwalificaties binnen elke afdeling van de onderneming, de instelling of het lokale bestuur te werken zonder geconfronteerd te worden met enige vorm van directe of indirecte discriminatie;16° plan : een diversiteitsplan, een clusterdiversiteitsplan, een instapdiversiteitsplan of een groeidiversiteitsplan;17° de aanvrager : de indiener van een aanvraag tot subsidiëring van een plan. HOOFDSTUK II. - Gemeenschappelijke bepalingen over het diversiteitsplan, het clusterdiversiteitsplan, het instapdiversiteitsplan en het groeidiversiteitsplan

Art. 2.§ 1. Er kunnen subsidies worden toegekend voor de uitvoering van een plan binnen de kredieten die op de begroting zijn goedgekeurd voor de uitvoering van het Vlaamse impulsbeleid van evenredige arbeidsdeelname en diversiteit, zoals overeengekomen tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse sociale partners, als voldaan is aan de bepalingen van dit besluit. § 2. Ondernemingen, instellingen, arbeidsorganisaties uit de profit- en socialprofitsector en lokale besturen kunnen een aanvraag tot subsidiëring van een plan indienen.

Bij de toewijzing van de subsidies wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling tussen aanvragers uit de profit- en socialprofitsector. De klemtoon ligt daarbij op de profitsector zonder dat de engagementen rond diversiteit, die in de overeengekomen sectorconvenants zijn vastgelegd, onder druk komen te staan.

Maximaal 10 % van de te subsidiëren plannen wordt opengesteld voor lokale besturen. Het gemeentebestuur en het O.C.M.W. van dezelfde gemeente kunnen niet allebei in aanmerking komen voor dezelfde gesubsidieerde variant van een plan.

Minstens honderd van de te subsidiëren plannen richten zich hoofdzakelijk op leeftijdsdiversiteit, met bijzondere aandacht voor de instroom, re-integratie of retentie van ouder wordende werknemers.

In maximaal 10 % van de te subsidiëren diversiteits- en clusterdiversiteitsplannen en in maximaal 5 % van de instapdiversiteits- en groeidiversiteitsplannen worden centraal vernieuwende instrumenten en methodieken ingezet om een meer genderbewust personeels- en organisatiebeleid te ontwikkelen.

In minimaal 5 % van de te subsidiëren plannen worden specifieke acties voor armen of ex-gedetineerden ontwikkeld.

In minimaal tien van de te subsidiëren plannen worden specifieke acties uitgetest voor andere minder zichtbare kansengroepen.

Art. 3.Elk plan omvat een of meer van de volgende maatregelen en acties : 1° het doorlichten en optimaliseren van het selectie- en wervingsbeleid;2° het doorlichten en optimaliseren van het onthaalbeleid;3° het organiseren van coaching en interne begeleiding voor nieuwe medewerkers uit de kansengroepen;4° het organiseren of laten organiseren van taalopleidingen, taalstages of cursussen Nederlands op de werkvloer;5° het organiseren of laten organiseren van trainingen of opleidingen rond interculturele communicatie, het managen van verschillen of het tegengaan van alledaags racisme op de werkvloer;6° het organiseren of laten organiseren van aangepaste opleidingen, gericht op de horizontale of verticale mobiliteit of op de retentie van leden van de kansengroepen binnen de organisatie;7° acties rond competentiemanagement;8° acties rond levenslang leren, loopbaandienstverlening en -ontwikkeling;9° acties rond leeftijdsbewust personeelsbeleid;10° het aanpassen van technische opleidingen aan de specifieke behoeften van een of meer kansengroepen;11° het verhogen van de basiscompetenties inzake multimediale en digitale geletterdheid;12° het voorzien in redelijke aanpassingen voor de kansengroepen;13° het opzetten van nieuwe rekruteringskanalen, gekoppeld aan actieve wervingsinspanningen die gericht zijn op de kansengroepen;14° het voorzien in begeleide additionele stage- of werkervaringsplaatsen voor de kansengroepen;15° het functioneren als voorbeeldonderneming binnen een regio of sector;16° het voorkomen of remediëren van pestgedrag op het werk;17° specifieke acties, gericht op bijzonder kwetsbare categorieën binnen de kansengroepen, inzonderheid op armen en ex-gedetineerden;18° specifieke acties, gericht op minder zichtbare categorieën binnen de kansengroepen, inzonderheid op holebi's of mensen met hiv;19° in samenhang met minstens een van de acties, vermeld in punt 1° tot en met 18°, het voorzien in een projectstructuur om het draagvlak te verbreden en het beleid inzake diversiteit en evenredige arbeidsdeelname te volgen en te sturen;20° in samenhang met minstens een van de acties, vermeld in punt 1° tot en met 18°, en met de actie, vermeld in punt 19°, werken aan de interculturalisering of de diversifiëring van de dienstverlening of het klantenbestand van de organisatie.

Art. 4.In elk plan wordt aandacht besteed aan een combinatie van de volgende drie punten : 1° het aangeven van streefcijfers voor instroom, doorstroom, retentie of opleiding van kansengroepen met het oog op het « openen van deuren »;2° het waarderen van veranderende verschillen met het oog op het « openen van ogen »;3° het verankeren van de resultaten van het diversiteitsplan met het oog op het « openen van praktijken ».

Art. 5.Elk plan omvat concrete doelstellingen over het aantal personen van de kansengroepen dat kan instromen, doorstromen of opleiding volgen. De prioritaire doelgroepen binnen elk plan zijn allochtonen, ouder wordende werknemers en personen met een arbeidshandicap. Met behoud van de toepassing van artikel 2, § 2, vierde en vijfde lid, wordt in ieder plan daarom specifieke aandacht besteed aan een of meer van die kansengroepen. Daarnaast kunnen ook steeds acties worden ontwikkeld voor andere kansengroepen zoals kortgeschoolden, ex-gedetineerden, armen, en acties voor gelijke kansen van vrouwen en mannen.

Art. 6.§ 1. In organisaties met meer dan vijftig werknemers wordt elk plan begeleid door een interne werkgroep met minstens een vertegenwoordiger van : 1° de directie of het management;2° de directe leidinggevenden;3° de werknemersafgevaardigden. § 2. In organisaties met een ondernemingsraad is de interne werkgroep een werkgroep van de ondernemingsraad of neemt de ondernemingsraad de opdracht van de werkgroep over. § 3. De interne werkgroep gaat van start tijdens de eerste maand van de looptijd van het plan. Elke rapportage aan de administratie in het kader van de regelgeving betreffende diversiteitsplannen is voorafgaandelijk door de interne werkgroep besproken.

Art. 7.§ 1. Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet de aanvrager, vermeld in artikel 2, § 2 : 1° het engagement aangaan om ook na de subsidieperiode het beleid van evenredige arbeidsdeelname en diversiteit voort te zetten door aan te geven welke structurele effecten het plan in kwestie beoogt en hoe die zullen worden gerealiseerd;2° een plan voorleggen waarover de SERR van de regio in kwestie of het BNCTO advies heeft gegeven;3° in cofinanciering voorzien;4° nog geen subsidie hebben ontvangen voor een positieve-actieplan allochtonen, een actieplan evenredige arbeidsdeelname en diversiteit, een diversiteitsplan, een TRIVISI-leerproject of een Zilverpasplan. § 2. De aanvrager dient een aanvraag in bij de bevoegde SERR van de regio in kwestie of als in geval de aanvrager zijn zetel in Brussel heeft, bij het BNCTO, of bij de administratie, die in dat geval de aanvraag aan de bevoegde SERR of aan het BNCTO bezorgt. Hij gebruikt daarvoor een formulier dat hij bij de administratie kan verkrijgen. De SERR of het BNCTO beoordeelt de aanvraag en bezorgt zijn advies aan de administratie binnen dertig dagen na de ontvangst van de aanvraag. De administratie beoordeelt eveneens de aanvraag binnen dertig dagen na de ontvangst ervan. De minister beslist over de toekenning van de subsidie. § 3. Aanvragers die onder verschillende SERR's of onder het BNCTO en minstens een andere SERR ressorteren of aanvragers van een clusterdiversiteitsplan als vermeld in artikel 10, § 2, waarvan de participanten onder verschillende SERR's ressorteren, dienen de aanvraag in bij de administratie, die hierover een advies uitbrengt.

De administratie legt het dossier ter advies voor aan het BNCTO of aan de SERR van de regio waar de zetel van de aanvrager of de aanvrager-promotor van het clusterdiversiteitsplan is gelegen. Dat advies wordt aan de administratie bezorgd binnen dertig dagen na de ontvangst van de aanvraag. De minister beslist over de toekenning van de subsidie. § 4. Voor plannen met een looptijd van langer dan twaalf maanden bezorgt de aanvrager uiterlijk een maand na het verstrijken van de helft van de looptijd een beknopt tussentijds rapport aan de administratie, met een kopie aan de bevoegde SERR of het BNCTO, over : 1° de uitvoering van het plan;2° de stand van zaken;3° de knelpunten;4° de wijze waarop de personeelsvertegenwoordigers betrokken zijn bij de ontwikkeling en uitvoering van het plan in kwestie. De aanvrager gebruikt daarvoor een formulier dat hij bij de administratie kan verkrijgen. § 5. De subsidie wordt op basis van een inhoudelijk eindrapport, een financieel rapport en een advies door de bevoegde SERR toegekend. In het eindrapport wordt aangegeven wat de impact is op de organisatie van het afgeronde diversiteitsplan, welke structurele effecten verder worden beoogd en hoe die gerealiseerd zullen worden.

De stukken, vermeld in het eerste lid, worden uiterlijk twee maanden na de afloop van de subsidieperiode aan de administratie bezorgd. De aanvrager gebruikt daarvoor een formulier dat hij bij de administratie kan verkrijgen. § 6. Loonkosten en werkingsmiddelen ter uitvoering van het actieplan komen in aanmerking voor financiering. Alleen de kosten die voortvloeien uit de voorbereiding en de uitvoering van de specifieke acties in het plan en die gemaakt zijn in de loop van de subsidieperiode komen voor subsidiëring in aanmerking.

De volgende acties of maatregelen komen niet voor een subsidie in aanmerking : 1° de inschakeling van kansengroepen in het productieproces.De subsidie kan niet als inschakelingspremie worden aangewend; 2° de aanschaf van algemene investeringsgoederen;3° de reguliere technische opleidingen die ieder personeelslid moet volgen om een bepaalde functie adequaat te kunnen uitoefenen. § 7. Alle kosten moeten worden bewezen en de subsidie kan in geen geval gecumuleerd worden met andere toelagen voor dezelfde loonkosten en werkingsmiddelen. Bovendien moet duidelijk worden aangegeven op welke wijze de werknemers via de geëigende overlegkanalen geïnformeerd en betrokken werden bij de opmaak en de uitvoering van het plan in kwestie. HOOFDSTUK III. - Aanvullende bepalingen voor het diversiteitsplan

Art. 8.§ 1. Een diversiteitsplan is het geheel van maatregelen en acties binnen het personeels- en organisatiebeleid van een bedrijf of organisatie, waaronder de maatregelen en acties, vermeld in artikel 3, ter bevordering van de instroom, doorstroom, opleiding en retentie van kansengroepen via een planmatige en geïntegreerde aanpak. Een diversiteitsplan heeft mede tot doel de evenredige en volwaardige participatie van kansengroepen in alle afdelingen en functies van de organisatie te realiseren, zonder dat daarbij de relevante technisch-instrumentele functievereisten worden verlaagd. Dat doel wordt nagestreefd door op een planmatige manier als vermeld in § 2, direct en indirect discriminerende drempels weg te nemen of aangepaste voorzieningen te scheppen, waardoor de verticale en horizontale mobiliteit van de kansengroepen op de bedrijfsinterne arbeidsmarkt vergroten en de kans op hun voortijdige uitstroom vermindert. § 2. Het diversiteitsplan, met een looptijd van minstens twaalf en hoogstens vierentwintig maanden, bevat een vierstappenaanpak : 1° het omschrijven van het probleem aan de hand van een niet-limitatieve controlelijst;2° het bepalen van de oorzaken van het probleem;3° het vastleggen van een oplossingsstrategie;4° het uitvoeren, evalueren en verankeren van de gekozen oplossingsstrategie. § 3. In het diversiteitsplan wordt aangegeven hoe de acties een versterking betekenen voor een of meer van de volgende onderdelen van het personeelsbeleid : 1° aandacht voor eerder verworven competenties en competentiemanagement;2° levenslang leren en opleidingsbeleid;3° loopbaandienstverlening en -ontwikkeling;4° leeftijdsbewust personeelsbeleid;5° kwaliteit van de arbeid, met bijvoorbeeld aandacht voor een betere afstemming van arbeid, gezin en vrije tijd;6° voorkomen van werkloosheid bij ouder wordende werknemers bij bijvoorbeeld herstructurering. § 4. Ieder diversiteitsplan voorziet in de afname van een diversiteitsaudit, met het oog op de continuering van het diversiteitsbeleid na de afloop van de subsidieperiode.

Art. 9.Als een subsidie wordt toegekend, heeft de aanvrager recht op een tegemoetkoming van twee derde van de gedane en na controle geaccepteerde uitgaven voor het plan in kwestie, tot een bedrag van 10.000 euro. Als blijkt dat de jaarlijks beschikbare middelen voor de subsidiëring van de diversiteitsplannen worden overschreden, bekijkt de administratie de stand van zaken bij de andere plannen en projecten. Als uit de stand van uitvoering van de andere acties blijkt dat het totale beschikbare bedrag vermoedelijk zal worden overschreden, dan stelt de administratie een gemotiveerde rangorde op van de vijftien subsidieaanvragen voor een diversiteitsplan die het laatst werden ingediend. De minister beslist welke plannen nog worden goedgekeurd. HOOFDSTUK IV. - Aanvullende bepalingen voor het clusterdiversiteitsplan

Art. 10.§ 1. Een clusterdiversiteitsplan bestaat uit een groepering van verschillende diversiteitsplannen als vermeld in artikel 8 met een sterk gelijklopende inhoud en met een centrale aanvrager-promotor. Het clusterdiversiteitsplan voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 8. § 2. Naast de aanvragers, vermeld in artikel 2, § 2, kan een sectorfonds, een ERSV namens een RESOC of een SERR, of de projecthouder van een structureel project een aanvraag indienen.

Naast de aanvrager-promotor kan ook een van de onderstaande instanties in het clusterdiversiteitsplan participeren en voor een subsidie als vermeld in artikel 11 in aanmerking komen : 1° ondernemingen, instellingen of lokale besturen, afkomstig uit dezelfde sector of regio;2° minstens vier afzonderlijke bedrijfseenheden van dezelfde onderneming of groep. § 3. Ieder clusterdiversiteitsplan wordt begeleid door een werkgroep als vermeld in artikel 6 met minstens een vertegenwoordiger van elke participant in het cluster. Participerende organisaties met een ondernemingsraad betrekken die bij de uitwerking, voortgangscontrole en uitvoering van het clusterdiversiteitsplan. § 4. Minstens een vertegenwoordiger van elke organisatie die in het cluster participeert, neemt deel aan de diversiteitsaudit, vermeld in artikel 8, § 4.

Art. 11.§ 1. Als een subsidie wordt toegekend, heeft de aanvrager-promotor recht op een tegemoetkoming van twee derde van de gedane en na controle geaccepteerde uitgaven van iedere participant als vermeld in artikel 10, § 2, tweede lid, voor de uitvoering van de acties van het clusterdiversiteitsplan, maximaal 3 000 euro per participant. De aanvrager-promotor is belast met de verdeling van de subsidie over de participanten in het cluster, op basis van hun reëel gemaakte kosten.

Met behoud van de toepassing van artikel 7, § 5, wordt in het eindrapport uiteengezet hoe de opgedane kennis en ervaringen verder in de sector of de regio in kwestie worden bekendgemaakt en verspreid. § 2. Als blijkt dat de jaarlijks beschikbare middelen voor de subsidiëring van de clusterdiversiteitsplannen worden overschreden, bekijkt de administratie de stand van zaken bij de andere plannen en projecten. Als uit de stand van uitvoering van de andere acties blijkt dat het totale beschikbare bedrag vermoedelijk zal worden overschreden, dan stelt de administratie een gemotiveerde rangorde op van de drie subsidieaanvragen voor een clusterdiversiteitsplan die het laatst werden ingediend. De minister beslist welke plannen nog worden goedgekeurd. HOOFDSTUK V. - Aanvullende bepalingen voor het instapdiversiteitsplan

Art. 12.Een instapdiversiteitsplan bestaat uit een of meer maatregelen en acties als vermeld in artikel 3, waarmee een organisatie een opstap wil maken naar een personeels- en organisatiebeleid dat verschillen wil waarderen en kansen wil bieden aan personen uit de kansengroepen, gekoppeld aan een welomschreven engagement voor een vervolg op de instapacties.

Een instapdiversiteitsplan heeft een looptijd van minstens zes en hoogstens twaalf maanden.

Art. 13.Als een subsidie wordt toegekend, heeft de aanvrager recht op een tegemoetkoming van de helft van de gedane en na controle geaccepteerde uitgaven voor het instapdiversiteitsplan, tot een bedrag van 2.500 euro.

Als blijkt dat de jaarlijks beschikbare middelen voor de subsidiëring van de instapdiversiteitsplannen worden overschreden, bekijkt de administratie de stand van zaken bij de andere plannen en projecten.

Als uit de stand van uitvoering van de andere acties blijkt dat het totale beschikbare bedrag vermoedelijk zal worden overschreden, dan stelt de administratie een gemotiveerde rangorde op van de tien subsidieaanvragen voor een instapdiversiteitsplan die het laatst werden ingediend. De minister beslist welke plannen nog worden goedgekeurd. HOOFDSTUK VI. - Aanvullende bepalingen voor het groeidiversiteitsplan

Art. 14.Een groeidiversiteitsplan bestaat uit een of meer acties als vermeld in artikel 3, waarmee een organisatie, na de succesvolle afronding van een diversiteitsplan, een clusterdiversiteitsplan of een diversiteitsproject, of na de succesvolle deelname aan een regionale diversiteitsactie van een RESOC of SERR, haar diversiteitsbeleid verder wil verdiepen, verbreden of verankeren, en daarbij een welomschreven engagement aangaat voor overdraagbaarheid of interne mainstreaming.

Een groeidiversiteitsplan heeft een looptijd van ten minste zes maanden en ten hoogste twaalf maanden.

De organisatie met een groeidiversiteitsplan maakt haar ervaringen bekend en fungeert als voorbeeldonderneming binnen een regio of sector.

Met behoud van de toepassing van artikel 5 richt een groeidiversiteitsplan zich op een geïntegreerde wijze tot verschillende kansengroepen.

Art. 15.Als een subsidie wordt toegekend, heeft de aanvrager recht op een tegemoetkoming van de helft van de gedane uitgaven voor het groeidiversiteitsplan, tot een bedrag van 2.500 euro.

Als blijkt dat de jaarlijks beschikbare middelen voor de subsidiëring van de groeidiversiteitsplannen worden overschreden, bekijkt de administratie de stand van zaken bij de andere plannen en projecten.

Als uit de stand van uitvoering van de andere acties blijkt dat het totale beschikbare bedrag vermoedelijk zal worden overschreden, dan stelt de administratie een gemotiveerde rangorde op van de vijf subsidieaanvragen voor een groeidiversiteitsplan die het laatst werden ingediend. De minister beslist welke plannen nog worden goedgekeurd.

In afwijking van artikel 7, § 1, 4°, kan de aanvrager van een groeidiversiteitsplan wel een subsidie hebben ontvangen voor een positieve-actieplan allochtonen, een actieplan evenredige arbeidsdeelname en diversiteit, een diversiteitsplan, een TRIVISI-leerproject of een Zilverpasplan. HOOFDSTUK VII. - Ondersteuning bij het opstarten en uitvoeren van een diversiteitsproject

Art. 16.§ 1. Diversiteitsprojecten dienen ter ondersteuning van de structurele projecten en van de plannen en acties in de ondernemingen, instellingen, lokale besturen en sectoren. Ze hebben een experimenteel of innoverend karakter, moeten snel kunnen inspelen op gesignaleerde behoeften en een van hun componenten is steeds methodiekontwikkeling of -verfijning of ervaringsuitwisseling. Diversiteitsprojecten worden ontwikkeld met het oog op disseminatie en overdracht van de resultaten. § 2. Elk diversiteitsproject wordt uitgevoerd binnen een samenwerkingsverband tussen of met ondernemingen en instellingen, sociale partners, intermediaire organisaties, lokale besturen of vertegenwoordigers van de georganiseerde kansengroepen.

Diversiteitsprojecten rond regionale ervaringsuitwisseling als vermeld in § 4, 5°, kunnen alleen worden goedgekeurd als duidelijk is aangegeven hoe en met welke regionale partners van de structurele projecten zal worden samengewerkt. § 3. Diversiteitsprojecten hebben een looptijd van ten minste zes en ten hoogste vierentwintig maanden. Ze starten op zijn vroegst op 1 maart en uiterlijk op 1 december van het kalenderjaar van de aanvraag tot tegemoetkoming. § 4. De prioritaire actieterreinen waarrond diversiteitsprojecten kunnen worden ontwikkeld, zijn : 1° positieve communicatie of positieve beeldvorming rond evenredige arbeidsdeelname en diversiteit (bij het brede publiek);2° het ontwikkelen en uittesten van instrumenten en methodieken ter bevordering van een leeftijdsbewust personeelsbeleid;3° verdere methodiekontwikkeling, -verfijning of het uittesten ervan rond elders verworven competenties als sterke hefboom voor de arbeidskansen van kansengroepen;4° regionale ervaringsuitwisseling en sensibilisatie tussen en met ondernemingen, lokale besturen, kansengroepen, veldwerkers op het terrein van het diversiteitsmanagement en intermediaire organisaties;5° specifieke aandacht, onder andere verdere methodiekontwikkeling, -verfijning of het uittesten ervan, voor bijzondere categorieën binnen de kansengroepen, inzonderheid rond de positie van hoger opgeleide allochtonen;6° acties voor minder zichtbare categorieën binnen de kansengroepen, zoals holebi's of mensen met hiv;7° de ontwikkeling van acties of instrumenten in het kader van de armoedebestrijding, die rekening houden met de verschillen en specifieke behoeften van de diverse kansengroepen;8° de ontwikkeling van acties of instrumenten rond taal en cultuur binnen een traject naar werk;9° het ontwikkelen en uittesten van bedrijfsgerichte instrumenten en methodieken ter bevordering van de integratie van kansengroepen op de arbeidsmarkt. De lijst kan door de minister worden aangevuld als er zich initiatieven aandienen die een sterk beleidsrelevant karakter vertonen. § 5. Een goedgekeurd diversiteitsproject bevat steeds een disseminatiestrategie. Het project beschrijft hoe de producten of ervaringen in ruime kring worden bekendgemaakt en welke inspanningen zullen worden geleverd om ze elders toepasbaar te maken.

Mogelijkheden zijn onder andere : 1° regionale of sectorale studiedagen of colloquia;2° publicaties via pers, brochures, handleidingen of rapporten;3° vormings- of trainingsmateriaal.

Art. 17.§ 1. Er kunnen subsidies worden toegekend aan de diversiteitsprojecten, vermeld in artikel 16, binnen de kredieten die op de begroting zijn goedgekeurd voor de uitvoering van het Vlaamse impulsbeleid van evenredige arbeidsdeelname en diversiteit, zoals overeengekomen tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse sociale partners.

De aanvraag wordt ingediend bij de administratie. De aanvrager-promotor gebruikt daarvoor een formulier dat hij bij de administratie kan verkrijgen. De administratie beoordeelt de aanvraag op ontvankelijkheid, afstemming, overdraagbaarheid, inhoudelijke relevantie, effectiviteit en efficiëntie, en stelt er een advies over op. De minister beslist over de toekenning van de subsidie. § 2. De maximumsubsidie bedraagt 2.500 euro voor projecten rond ervaringsuitwisseling en sensibilisatie als vermeld in artikel 16, § 4, 4°. De maximale subsidie voor andere diversiteitsprojecten wordt bepaald op basis van de beschikbare middelen en de geconstateerde behoeften, met een maximumsubsidie per project van 20.000 euro. Als van dat bedrag in het projectvoorstel meer dan de helft naar boven wordt afgeweken, wordt de Inspectie van Financiën daarvan op de hoogte gesteld. Binnen een opschortende periode van twee weken kan de Inspectie van Financiën reageren op het projectvoorstel, waarna de minister beslist over de toekenning van de subsidie. HOOFDSTUK VIII. - Slotbepalingen

Art. 18.De sociaalrechtelijke inspecteurs van de entiteit Inspectie van het Departement Werk en Sociale Economie zijn gerechtigd om ter plaatse controle uit te oefenen op de aanwending van de toegekende subsidies en op de naleving van de bepalingen van dit besluit.

Art. 19.De middelen die samenhangen met de inzet van de aan de structurele projecten verbonden consulenten en van de projectontwikkelaars Leeftijd en Werk, worden vanaf 2008 jaarlijks geïndexeerd.

Art. 20.Dit besluit treedt in werking op 19 juli 2007.

Art. 21.De Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, en de Vlaamse minister, bevoegd voor de beroepsomscholing en -bijscholing, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 juli 2007.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming, F. VANDENBROUCKE

^