Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 9 augustus 2007

Snelle toegang:

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 09/08/2007 numac 2007009692 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, gegeven op 29 mei 2007, is ten verzoeke van de heer S

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/07/2007 pub. 09/08/2007 numac 2007012283 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 18/07/2007 pub. 09/08/2007 numac 2007012334 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/08/2007 numac 2007009735 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 31 juli 2007 is aan de heer Van Ingelgem, A., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, opdracht gegeven om het ambt van openbaar ministerie tijdelijk waar te nemen bij het Hof van Cass Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/08/2007 numac 2007009734 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 3 augustus 2007 : blijft aan Mevr. Verly, V., assistent bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te verv is aan Mevr. Mossiat, V., medewerker bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank v(...) type ministerieel besluit prom. 29/05/2007 pub. 09/08/2007 numac 2007014214 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de commissie belast met de herziening van het privaatrechtelijk en publiekrechtelijk maritiem recht type ministerieel besluit prom. 13/07/2007 pub. 09/08/2007 numac 2007023132 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vastlegging van de samenstelling van de Departementale Stagecommissie type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/08/2007 numac 2007023186 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bijzondere Verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders gebezigd door de ladings- en lossingsondernemingen en door de stuwadoors in de havens, losplaatsen, stapelplaatsen en stations. - Raad van Beheer. - Ontslag en benoeming van l Bij ministerieel besluit van 19 juli 2007 : wordt eervol ontslag uit hun mandaat van lid van de (...) type ministerieel besluit prom. 06/07/2007 pub. 09/08/2007 numac 2007202474 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 april 2005 betreffende de modaliteiten en de procedure voor de toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik

decreet

type decreet prom. 12/07/2007 pub. 09/08/2007 numac 2007202472 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het besluit van 9 februari 2006 tot wijziging, ter uitvoering van artikel 1 van het programmadecreet van 3 februari 2005 betreffende de economische heropleving en de administratieve vereenvoudiging, van het decreet van 11 juli 2002 betreffende de toekenning van een premie voor de invoering van e-business in de kleine en middelgrote ondernemingen en van de decreten van 11 maart 2004 betreffende respectievelijk de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen, de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen, de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 09/08/2007 numac 2007031348 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Toelatingen tot de stage. - Benoemingen Verlof wegens opdracht. - Mobiliteit Bij besluit van de **** **** Regering van 26 juni 2007 wordt de heer ****, ****, toegelaten tot de stage voor een termijn van één jaar met **** **** besluit van de **** **** Regering van 26 juni 2007 wordt Mevr. ****, ****(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 09/08/2007 numac 2007031357 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Pensioen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 juli 2007 wordt Mevr. Pulings, Ann, Attachee bij het Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting /Directie Studies en Planning, gemachtigd aanspraak te make(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 09/08/2007 numac 2007031356 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Pensioen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2006 wordt Mevr Heine, Christiane, Attachee bij het bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting /Directie Administratief en Financieel Beheer, gemachti(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2007 pub. 09/08/2007 numac 2007036290 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor het verlenen van subsidies ter ondersteuning en uitvoering van het beleid van evenredige arbeidsdeelname en diversiteit type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2007 pub. 09/08/2007 numac 2007036331 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid, wat betreft de interfederale mobiliteit type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2007 pub. 09/08/2007 numac 2007036337 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de bepalingen en voorwaarden van erkenning en subsidiëring van organisaties inzake vrijetijdszorg voor personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2007 pub. 09/08/2007 numac 2007036344 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vergoeding van de multidisciplinaire teams en van gemachtigde experts

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 05/07/2007 pub. 09/08/2007 numac 2007202473 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende tijdelijke afwijking van Hoofdstuk VI van Titel III van Boek I van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode

lijst

type lijst prom. -- pub. 09/08/2007 numac 2007023164 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de geneesmiddelen voor menselijk gebruik waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen werd verleend tussen 1 maart 2007 en 31 maart 2007 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) Lijst van de geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik waarvoor een vergunning voor het in de ha(...)

erratum

type erratum prom. 25/04/2007 pub. 09/08/2007 numac 2007011420 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de verplichte verzekering voorzien door het koninklijk besluit van 15 december 2005 tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de landmeter-expert. - Erratum type erratum prom. 19/06/2007 pub. 09/08/2007 numac 2007023211 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen. - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 09/08/2007 numac 2007009732 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 20 april 2007, bladzijde 21442, regel 39, lezen : « vanaf 1 juni 2008 » i.p.v « 1 januari 2008 ». type vacante bettreking prom. -- pub. 09/08/2007 numac 2007009733 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen -griffier bij de arbeidsrechtbank te Nijvel : 1, vanaf 1 februari 2008; - adjunct-griffier bij de arbeidsrechtbank te Hasselt : 1, vanaf 1 maart 2008; - secretaris bij het parket van de arbeidsaudi De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schr(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 09/08/2007 numac 2007202507 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Aanwerving. - Uitslag Selectie van **** **** (niveau ****) voor het **** (****07014). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. ****, ****, 3290 ****. 2.(...) 3. DE ****, ****, 9255 ****. 4. ****, ****, 2547 LINT. (...)
^