Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 17 maart 2017
gepubliceerd op 18 april 2017

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van de organisatoren kinderopvang en buitenschoolse opvang ter uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord

bron
vlaamse overheid
numac
2017040188
pub.
18/04/2017
prom.
17/03/2017
ELI
eli/besluit/2017/03/17/2017040188/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

17 MAART 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van de organisatoren kinderopvang en buitenschoolse opvang ter uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 30 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035799 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin sluiten tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin, artikel 6, artikel 8, § 2 en artikel 12;

Gelet op het decreet van 20 april 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/04/2012 pub. 15/06/2012 numac 2012035637 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters sluiten houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters, artikel 10, 3° ;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 9 december 2016;

Gelet op advies 60.710/3 van de Raad van State, gegeven op 10 februari 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat er op 6 juni 2005 een Vlaams Intersectoraal Akkoord is gesloten voor de social profit voor de jaren 2006 tot 2010, tussen enerzijds de Vlaamse sociale partners en anderzijds de Vlaamse overheid;

Overwegende dat er op 2 december 2011 een Vlaams Intersectoraal Akkoord is gesloten voor de Social Profit voor de jaren 2011 tot 2015, tussen enerzijds de Vlaamse sociale partners en anderzijds de Vlaamse overheid, en dat dat akkoord de basis vormt voor een recurrent systeem omdat de VIA-middelen die uit het akkoord voortvloeien, recurrent blijven bestaan;

Overwegende dat het akkoord de verbetering van de arbeidsvoorwaarden beoogt, en dat de Vlaamse overheid instaat voor de subsidiëring van de organisaties die de maatregelen, zoals bepaald in de akkoorden, uitvoeren;

Overwegende dat er afgesproken is dat Kind en Gezin de specifieke subsidie uitbetaalt aan de betrokken organisatoren kinderopvang en buitenschoolse opvang, ook al behoort de subsidie niet tot de reguliere subsidie voor kinderopvang of buitenschoolse opvang;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder : 1° equivalentvolle FCUD-opvangplaats : een plaats gerealiseerd door inzet van FCUD personeel in de buitenschoolse kinderopvang;2° openbaar bestuur : een organisator met een van de volgende rechtsvormen: een gemeentebestuur, een stadsbestuur, een provinciebestuur, een Europese instelling, een OCMW, een openbare instelling, een autonome vereniging, een openbare universitaire instelling, een gemeentelijke vzw, een vereniging van OCMW's of een vereniging van gemeenten;3° organisator gezinsopvang : een organisator met een vergunning voor gezinsopvang van baby's en peuters als vermeld in artikel 4, eerste lid, 1°, van het decreet van 20 april 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/04/2012 pub. 15/06/2012 numac 2012035637 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters sluiten houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters en een organisator met een vergunning voor groepsopvang van baby's en peuters als vermeld in artikel 4, eerste lid, 2°, van het decreet van 20 april 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/04/2012 pub. 15/06/2012 numac 2012035637 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters sluiten houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters die de subsidie, vermeld in artikel 59, § 1, van het Subsidiebesluit van 22 november 2013, ontvangt;4° organisator groepsopvang : een organisator met een vergunning voor groepsopvang van baby's en peuters als vermeld in artikel 4, eerste lid, 2°, van het decreet van 20 april 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/04/2012 pub. 15/06/2012 numac 2012035637 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters sluiten houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters, met uitzondering van een organisator met een vergunning voor groepsopvang van baby's en peuters als vermeld in artikel 4, eerste lid, 2°, van het decreet van 20 april 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/04/2012 pub. 15/06/2012 numac 2012035637 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters sluiten houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters die de subsidie, vermeld in artikel 59, § 1, van het Subsidiebesluit van 22 november 2013, ontvangt;5° subsidie voor buitenschoolse opvang in een afzonderlijke binnenruimte : een subsidie voor buitenschoolse opvang in een afzonderlijke binnenruimte als vermeld in artikel 42 tot en met 48 van het Subsidiebesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014;6° subsidie voor DAC : een subsidie als vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 2015 houdende de regeling van de toekenning van subsidies aan de organisatoren van kinderopvang, buitenschoolse opvang en adoptiebemiddeling die personeelsleden te werk stellen in een gewezen DAC-statuut, toegekend aan een organisator van kinderopvang of een organisator van buitenschoolse opvang;7° subsidie voor een project FCUD : een subsidie voor een project FCUD als vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2016 pub. 08/09/2016 numac 2016036283 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende subsidiëring van projecten vanuit het vroegere Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten en voor personeelsleden met een gewezen gescostatuut sluiten betreffende subsidiëring van projecten vanuit het vroegere Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten en voor personeelsleden met een gewezen gescostatuut;8° subsidie voor gemandateerde voorziening, coördinatiepunt of flexibele opvangpool : een subsidie voor een gemandateerde voorziening, voor coördinatiepunten en voor flexibele opvangpools als vermeld in artikel 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2015 pub. 15/12/2015 numac 2015036523 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van gemandateerde voorzieningen, coördinatiepunten en flexibele opvangpools van doelgroepwerknemers, de voorwaarden voor de toestemming en de subsidiëring van lokale diensten buurtgerichte buitenschoolse opvang, en de voorwaarden voor een aanvullende subsidie voor organisatoren met een vergunning groepsopvang en een plussubsidie sluiten houdende de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van gemandateerde voorzieningen, coördinatiepunten en flexibele opvangpools van doelgroepwerknemers, de voorwaarden voor de toestemming en de subsidiëring van lokale diensten buurtgerichte buitenschoolse opvang, en de voorwaarden voor een aanvullende subsidie voor organisatoren met een vergunning groepsopvang en een plussubsidie;9° subsidie voor initiatief voor buitenschoolse opvang : een subsidie voor initiatief voor buitenschoolse opvang als vermeld in artikel 19 tot en met 31 van het Subsidiebesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014;10° subsidie voor inkomenstarief T2a : een subsidie voor inkomenstarief waarbij een organisator gezinsopvang voor de gesubsidieerde kinderopvangplaatsen een subsidiebedrag ontvangt als vermeld in artikel 17 van het Subsidiebesluit van 22 november 2013, en waarbij een organisator groepsopvang voor de gesubsidieerde kinderopvangplaatsen een subsidiebedrag ontvangt als vermeld in artikel 18 van het Subsidiebesluit van 22 november 2013;11° subsidie voor inkomenstarief T2b : een subsidie voor inkomenstarief waarbij een organisator gezinsopvang voor de gesubsidieerde kinderopvangplaatsen een subsidiebedrag ontvangt als vermeld in artikel 58 of 59, § 1, van het Subsidiebesluit van 22 november 2013, en waarbij een organisator groepsopvang voor de gesubsidieerde kinderopvangplaatsen een subsidiebedrag ontvangt als vermeld in artikel 59, § 2, van het Subsidiebesluit van 22 november 2013;12° subsidie voor lokale diensten : een subsidie voor lokale diensten buitenschoolse opvang als vermeld in artikel 40 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2015 pub. 15/12/2015 numac 2015036523 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van gemandateerde voorzieningen, coördinatiepunten en flexibele opvangpools van doelgroepwerknemers, de voorwaarden voor de toestemming en de subsidiëring van lokale diensten buurtgerichte buitenschoolse opvang, en de voorwaarden voor een aanvullende subsidie voor organisatoren met een vergunning groepsopvang en een plussubsidie sluiten houdende de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van gemandateerde voorzieningen, coördinatiepunten en flexibele opvangpools van doelgroepwerknemers, de voorwaarden voor de toestemming en de subsidiëring van lokale diensten buurtgerichte buitenschoolse opvang, en de voorwaarden voor een aanvullende subsidie voor organisatoren met een vergunning groepsopvang en een plussubsidie.

Art. 2.Een organisator met minstens één werknemer als vermeld in artikel 5, vierde lid, ontvangt een subsidie ter uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord conform de bepalingen van dit besluit.

Art. 3.De bedragen van de subsidies of de budgetten, vermeld in dit besluit, worden aangepast aan de afgevlakte gezondheidsindex.

Overeenkomstig artikel 89, eerste lid, 28° en 58°, van het decreet van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015036624 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016 sluiten houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016 wordt verstaan onder afgevlakte gezondheidsindex: het prijsindexcijfer, vermeld in artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van `s lands concurrentievermogen, dat wordt berekend en toegepast conform artikel 2 tot en met 2quater van het voormelde koninklijk besluit.

De toepassing van het eerste lid mag niet leiden tot een nominale vermindering van de subsidies, vermeld in het eerste lid, in de periode van 1 april tot aan de referentiemaand, vermeld in artikel 2, § 4, van het voormelde koninklijk besluit.

Deze aanpassing gebeurt telkens twee maanden nadat de afgevlakte gezondheidsindex een bepaalde drempelwaarde overschrijdt.

Art. 4.§ 1. De subsidie geldt per kalenderjaar. In afwijking daarvan ontvangt de organisator die stopt, de subsidie alleen voor de periode van 1 januari tot en met de laatste dag vóór zijn stopzetting.

De subsidie wordt berekend op basis van het aantal gesubsidieerde opvangplaatsen op 1 januari van het kalenderjaar waarvoor de subsidie geldt of op basis van de personen die bij de organisator werken op 1 januari van het kalenderjaar waarvoor de subsidie geldt. § 2. De subsidie wordt betaald met één voorschot per jaar en bedraagt maximaal 80% van de geraamde subsidie. Dat voorschot wordt betaald uiterlijk op 30 juni van het kalenderjaar in kwestie. Het saldo wordt uiterlijk afgerekend op 1 april van het kalenderjaar dat volgt op het kalenderjaar in kwestie.

In afwijking van het eerste lid kan Kind en Gezin, bij ernstige problemen bij de organisator, en minstens als er een risico is op plotse stopzetting van de specifieke dienstverlening, of bij vermoeden van fraude door de organisator beslissen om een specifieke regeling toe te passen voor de uitbetaling van de voorschotten.

Art. 5.Het budget voor de subsidie voor werkdrukvermindering voor de organisatoren, vermeld in artikel 8 en 12, bedraagt in totaal 4.445.085,71 euro. Het budget voor de subsidie voor werkdrukvermindering voor de organisatoren, vermeld in artikel 19, 24, 27, 31, 35 en 40, bedraagt in totaal 877.590,78 euro.

Het totaalbedrag, vermeld in het eerste lid, wordt geïndexeerd conform artikel 3. Na de indexering wordt het totaalbedrag verdeeld, rekening houdend met de criteria, vermeld in het derde lid, en het aantal voltijdsequivalenten, vermeld in het vierde lid.

De organisator ontvangt een bedrag per voltijdsequivalent, meer bepaald : 1° een bedrag per voltijdsequivalent van 45 tot en met 49 jaar;2° twee keer het bedrag, vermeld in punt 1°, per voltijdsequivalent van 50 tot en met 54 jaar;3° drie keer het bedrag, vermeld in punt 1°, per voltijdsequivalent van 55 jaar of ouder. De volgende medewerkers worden in acht genomen: 1° voor de organisator kinderopvang : de werknemers, vermeld in artikel 60, eerste lid, 2°, van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013;2° voor de organisator buitenschoolse opvang : de werknemers, vermeld in artikel 52, tweede en derde lid, van het Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014. HOOFDSTUK 2. - Kinderopvang Afdeling 1. - Groepsopvang

Art. 6.Een organisator groepsopvang met basissubsidie die geen openbaar bestuur is, ontvangt van Kind en Gezin een subsidie voor managementondersteuning, van 14,08 euro per gesubsidieerde kinderopvangplaats.

Art. 7.Een organisator groepsopvang met een subsidie voor inkomenstarief T2a die geen openbaar bestuur is, ontvangt van Kind en Gezin een subsidie voor de eindejaarspremie. De subsidie bedraagt: 1° 110,94 euro per gesubsidieerde kinderopvangplaats T2a als de gemiddelde leeftijd van de medewerkers, vermeld in artikel 5, vierde lid, twintig jaar is;2° voor elk jaar boven de gemiddelde leeftijd, vermeld in punt 1°, van twintig jaar tot maximaal een gemiddelde leeftijd van zestig jaar, wordt het bedrag, vermeld in punt 1°, verhoogd met 2,28 euro per gesubsidieerde kinderopvangplaats waarvoor de organisator een subsidie voor inkomenstarief T2a ontvangt.

Art. 8.Een organisator groepsopvang met een subsidie voor inkomenstarief T2a die geen openbaar bestuur is, ontvangt van Kind en Gezin een subsidie voor werkdrukvermindering. De subsidie wordt berekend conform artikel 5.

Art. 9.Een organisator groepsopvang met een subsidie voor inkomenstarief T2a of T2b die een openbaar bestuur is, ontvangt van Kind en Gezin een subsidie voor werkdrukvermindering van 43,14 euro per gesubsidieerde kinderopvangplaats waarvoor de organisator een subsidie voor inkomenstarief T2a of T2b ontvangt. Afdeling 2. - Gezinsopvang

Art. 10.Een organisator gezinsopvang met een subsidie voor inkomenstarief T2a of T2b die geen openbaar bestuur is, ontvangt van Kind en Gezin een subsidie voor managementondersteuning van 0,83 euro per gesubsidieerde kinderopvangplaats waarvoor de organisator een subsidie voor inkomenstarief T2a of T2b ontvangt.

Art. 11.Een organisator gezinsopvang met een subsidie voor inkomenstarief T2a die geen openbaar bestuur is, ontvangt van Kind en Gezin een subsidie voor de eindejaarspremie. De subsidie bedraagt: 1° 4,28 euro per gesubsidieerde kinderopvangplaats T2a als de gemiddelde leeftijd van de medewerkers, vermeld in artikel 5, vierde lid, twintig jaar is;2° voor elk jaar boven de gemiddelde leeftijd, vermeld in punt 1°, van twintig jaar tot maximaal een gemiddelde leeftijd van zestig jaar, wordt het bedrag, vermeld in punt 1°, verhoogd met 0,11 euro per gesubsidieerde kinderopvangplaats waarvoor de organisator een subsidie voor inkomenstarief T2a ontvangt.

Art. 12.Een organisator gezinsopvang met een subsidie voor inkomenstarief T2a die geen openbaar bestuur is, ontvangt van Kind en Gezin een subsidie voor werkdrukvermindering. De subsidie wordt berekend conform artikel 5.

Art. 13.Een organisator gezinsopvang met een subsidie voor inkomenstarief T2a of T2b die een openbaar bestuur is, ontvangt van Kind en Gezin een subsidie voor werkdrukvermindering van 2,10 euro per gesubsidieerde kinderopvangplaats waarvoor de organisator een subsidie voor inkomenstarief T2a of T2b ontvangt.

Art. 14.Een organisator gezinsopvang met een subsidie voor inkomenstarief T2a of T2b ontvangt van Kind en Gezin een subsidie voor de coördinatiefunctie van 7,99 euro per gesubsidieerde kinderopvangplaats waarvoor de organisator een subsidie voor inkomenstarief T2a of T2b ontvangt. HOOFDSTUK 3. - Buitenschoolse opvang Afdeling 1. - Organisatoren met een attest van toezicht voor

groepsopvang

Art. 15.Een organisator met een attest van toezicht voor groepsopvang als vermeld in artikel 3 van het kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014, die geen openbaar bestuur is, ontvangt van Kind en Gezin een subsidie voor managementondersteuning van 3,37 euro per geattesteerde opvangplaats. Afdeling 2. - Initiatief voor buitenschoolse opvang

Art. 16.Een organisator met een subsidie voor initiatief voor buitenschoolse opvang die geen openbaar bestuur is, ontvangt van Kind en Gezin een subsidie voor managementondersteuning. De subsidie bedraagt : 1° 5,48 euro per equivalentvolle opvangplaats voor de eerste 21 equivalentvolle opvangplaatsen;2° 3,24 euro per equivalentvolle opvangplaats vanaf de 22ste equivalentvolle opvangplaats;3° 2,82 euro per equivalentvolle opvangplaats vanaf de 232ste equivalentvolle opvangplaats.

Art. 17.Een organisator met een subsidie voor initiatief voor buitenschoolse opvang die geen openbaar bestuur is, ontvangt van Kind en Gezin een subsidie voor de eindejaarspremie. De subsidie bedraagt : 1° 33,04 euro per equivalentvolle opvangplaats voor de eerste 21 equivalentvolle opvangplaatsen;2° 19,57 euro per equivalentvolle opvangplaats vanaf de 22ste equivalentvolle opvangplaats;3° 16,98 euro per equivalentvolle opvangplaats vanaf de 232ste equivalentvolle opvangplaats.

Art. 18.Een organisator met een subsidie voor initiatief voor buitenschoolse opvang, ontvangt van Kind en Gezin een subsidie voor de coördinatiefunctie. De subsidie bedraagt : 1° 20,85 euro per equivalentvolle opvangplaats voor de eerste 21 equivalentvolle opvangplaatsen;2° 10,42 euro per equivalentvolle opvangplaats vanaf de 22ste equivalentvolle opvangplaats;3° 6,44 euro per equivalentvolle opvangplaats vanaf de 232ste equivalentvolle opvangplaats.

Art. 19.Een organisator met een subsidie voor initiatief voor buitenschoolse opvang die geen openbaar bestuur is, ontvangt van Kind en Gezin een subsidie voor werkdrukvermindering. De subsidie wordt berekend conform artikel 5.

Art. 20.Een organisator met een subsidie voor initiatief voor buitenschoolse opvang, die een openbaar bestuur is, ontvangt van Kind en Gezin een subsidie voor werkdrukvermindering. De subsidie bedraagt : 1° 13,77 euro per equivalentvolle opvangplaats voor de eerste 21 equivalentvolle opvangplaatsen;2° 8,15 euro per equivalentvolle opvangplaats vanaf de 22ste equivalentvolle opvangplaats;3° 7,07 euro per equivalentvolle opvangplaats vanaf de 232ste equivalentvolle opvangplaats. Afdeling 3. - Projecten FCUD

Art. 21.Een organisator van buitenschoolse opvang die een subsidie voor een project FCUD krijgt, met uitzondering van de projecten FCUD voor zieke kinderen, die geen openbaar bestuur is, ontvangt van Kind en Gezin een subsidie voor managementondersteuning. De subsidie bedraagt : 1° 11,23 euro per equivalentvolle FCUD-opvangplaats voor de eerste 21 equivalentvolle opvangplaatsen;2° 7,02 euro per equivalentvolle FCUD-opvangplaats vanaf de 22ste equivalentvolle opvangplaats;3° 6,59 euro per equivalentvolle FCUD-opvangplaats vanaf de 232ste equivalentvolle opvangplaats.

Art. 22.Een organisator van buitenschoolse opvang die een subsidie voor een project FCUD krijgt, met uitzondering van de projecten FCUD voor zieke kinderen, en die geen openbaar bestuur is, ontvangt van Kind en Gezin een subsidie voor de eindejaarspremie. De subsidie bedraagt : 1° 67,71 euro per equivalentvolle FCUD-opvangplaats voor de eerste 21 equivalentvolle opvangplaatsen;2° 42,32 euro per equivalentvolle FCUD-opvangplaats vanaf de 22ste equivalentvolle opvangplaats;3° 39,73 euro per equivalentvolle FCUD-opvangplaats vanaf de 232ste equivalentvolle opvangplaats.

Art. 23.Een organisator van buitenschoolse opvang die een subsidie voor een project FCUD krijgt, met uitzondering van de projecten FCUD voor zieke kinderen, ontvangt van Kind en Gezin een subsidie voor de coördinatiefunctie. De subsidie bedraagt : 1° 20,85 euro per equivalentvolle FCUD-opvangplaats voor de eerste 21 equivalentvolle opvangplaatsen;2° 10,42 euro per equivalentvolle FCUD-opvangplaats vanaf de 22ste equivalentvolle opvangplaats;3° 6,44 euro per equivalentvolle FCUD-opvangplaats vanaf de 232ste equivalentvolle opvangplaats.

Art. 24.Een organisator van buitenschoolse opvang die een subsidie voor een project FCUD krijgt, met uitzondering van de projecten FCUD voor zieke kinderen, en die geen openbaar bestuur is, ontvangt van Kind en Gezin een subsidie voor werkdrukvermindering. De subsidie wordt berekend conform artikel 5. Afdeling 4. - Buitenschoolse opvang in een afzonderlijke binnenruimte

Art. 25.Een organisator met een subsidie voor buitenschoolse opvang in een afzonderlijke binnenruimte, die geen openbaar bestuur is, ontvangt van Kind en Gezin een subsidie voor managementondersteuning van 7,40 euro per gesubsidieerde opvangplaats.

Art. 26.Een organisator met een subsidie voor buitenschoolse opvang in een afzonderlijke binnenruimte, die geen openbaar bestuur is, ontvangt van Kind en Gezin een subsidie voor de eindejaarspremie van 60,88 euro per gesubsidieerde opvangplaats.

Art. 27.Een organisator met een subsidie voor buitenschoolse opvang in een afzonderlijke binnenruimte, die geen openbaar bestuur is, ontvangt van Kind en Gezin een subsidie voor werkdrukvermindering. De subsidie wordt berekend conform artikel 5.

Art. 28.Een organisator met een subsidie voor buitenschoolse opvang in een afzonderlijke binnenruimte, die een openbaar bestuur is, ontvangt van Kind en Gezin een subsidie voor werkdrukvermindering van 27,32 euro per gesubsidieerde opvangplaats. Afdeling 5. - Lokale diensten buitenschoolse opvang

Art. 29.Een organisator met een subsidie voor lokale diensten, die geen openbaar bestuur is, ontvangt van Kind en Gezin een subsidie voor managementondersteuning van 9,99 euro per gesubsidieerde opvangplaats.

Art. 30.Een organisator met een subsidie voor lokale diensten, die geen openbaar bestuur is, ontvangt van Kind en Gezin een subsidie voor de eindejaarspremie van 82,16 euro per gesubsidieerde opvangplaats.

Art. 31.Een organisator met een subsidie voor lokale diensten, die geen openbaar bestuur is, ontvangt van Kind en Gezin een subsidie voor werkdrukvermindering. De subsidie wordt berekend conform artikel 5.

Art. 32.Een organisator met een subsidie voor lokale diensten, die een openbaar bestuur is, ontvangt van Kind en Gezin een subsidie voor werkdrukvermindering van 28,93 euro per gesubsidieerde opvangplaats. HOOFDSTUK 4. - Gemandateerde voorzieningen

Art. 33.Een organisator met een subsidie voor gemandateerde voorziening, coördinatiepunt of flexibele opvangpool, die geen openbaar bestuur is, ontvangt van Kind en Gezin een subsidie voor managementondersteuning van 94,31 euro per voltijdsequivalent doelgroepwerknemer én per voltijdsequivalent coördinatiefunctie.

Art. 34.Een organisator met een subsidie voor gemandateerde voorziening, coördinatiepunt of flexibele opvangpool, die geen openbaar bestuur is, ontvangt van Kind en Gezin een subsidie voor de eindejaarspremie van 775,73 euro per voltijdsequivalent doelgroepwerknemer én per voltijds equivalent coördinatiefunctie.

Art. 35.Een organisator met een subsidie voor gemandateerde voorziening, coördinatiepunt of flexibele opvangpool, die geen openbaar bestuur is, ontvangt van Kind en Gezin een subsidie voor werkdrukvermindering. De subsidie wordt berekend conform artikel 5.

Art. 36.Een organisator met een subsidie voor gemandateerde voorziening, coördinatiepunt of flexibele opvangpool, die een openbaar bestuur is, ontvangt van Kind en Gezin een subsidie voor werkdrukvermindering van 236,98 euro per voltijdsequivalent doelgroepwerknemer én per voltijds equivalent coördinatiefunctie. HOOFDSTUK 5. - Projecten gesco

Art. 37.Een organisator met een subsidie voor een project gesco ontvangt van Kind en Gezin een subsidie tot uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord. De subsidie bedraagt : 1° voor een organisator die geen openbaar bestuur is, 1851,94 euro per voltijdsequivalent weerwerkgesco;2° voor een organisator die een openbaar bestuur is, 1292,80 euro per voltijdsequivalent weerwerkgesco. In het eerste lid wordt verstaan onder subsidie voor een project gesco: een subsidie voor een project gesco als vermeld in artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2016 pub. 08/09/2016 numac 2016036283 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende subsidiëring van projecten vanuit het vroegere Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten en voor personeelsleden met een gewezen gescostatuut sluiten betreffende subsidiëring van projecten vanuit het vroegere Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten en voor personeelsleden met een gewezen gescostatuut. HOOFDSTUK 6. - DAC

Art. 38.Een organisator met een subsidie voor DAC, die geen openbaar bestuur is, ontvangt van Kind en Gezin een subsidie voor managementondersteuning van 94,31 euro per voltijdsequivalent gewezen DAC-personeelslid zolang de organisator voor dat personeelslid DAC-subsidies ontvangt van Kind en Gezin.

Art. 39.Een organisator met een subsidie voor DAC, die geen openbaar bestuur is, ontvangt van Kind en Gezin een subsidie voor de eindejaarspremie 775,73 euro per voltijdsequivalent gewezen DAC-personeelslid zolang de organisator voor dat personeelslid DAC-subsidies ontvangt van Kind en Gezin.

Art. 40.Een organisator met een subsidie voor DAC, die geen openbaar bestuur is, ontvangt van Kind en Gezin een subsidie voor werkdrukvermindering. De subsidie wordt berekend conform artikel 5. HOOFDSTUK 7. - Slotbepalingen

Art. 41.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2016.

Art. 42.De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 17 maart 2017.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

^