Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 17 januari 2014
gepubliceerd op 21 februari 2014

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving naar aanleiding van de opheffing van het intern verzelfstandigd agentschap Centrale Accounting

bron
vlaamse overheid
numac
2014201121
pub.
21/02/2014
prom.
17/01/2014
ELI
eli/besluit/2014/01/17/2014201121/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

17 JANUARI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving naar aanleiding van de opheffing van het intern verzelfstandigd agentschap Centrale Accounting


De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 87, § 1 en § 3, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het bijzonder decreet van 7 juli 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005036659 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006 sluiten3 over de Vlaamse instellingen, artikel 21 en 22;

Gelet op het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, artikel 3, 5 en 6, gewijzigd bij het decreet van 16 maart 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/03/2012 pub. 02/04/2012 numac 2012035384 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake energie type decreet prom. 16/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012035357 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003 wat betreft beleidsondersteunende taken binnen een intern verzelfstandigd agentschap sluiten;

Gelet op het decreet van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005036659 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006 sluiten houdende de bepalingen voor de begeleiding van de begroting 2006, artikel 33 en 42;

Gelet op het decreet van 19 mei 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/05/2006 pub. 18/07/2006 numac 2006036104 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de oprichting en de werking van het Fonds voor Landbouw en Visserij type decreet prom. 19/05/2006 pub. 20/06/2006 numac 2006035921 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en energie sluiten betreffende de oprichting en de werking van het Fonds voor Landbouw en Visserij, artikel 3, § 3;

Gelet op het decreet van 19 mei 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/05/2006 pub. 18/07/2006 numac 2006036104 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de oprichting en de werking van het Fonds voor Landbouw en Visserij type decreet prom. 19/05/2006 pub. 20/06/2006 numac 2006035921 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en energie sluiten houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en energie, artikel 39;

Gelet op het decreet van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/07/2011 pub. 05/08/2011 numac 2011035642 bron vlaamse overheid Decreet houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof sluiten houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, artikel 33, artikel 46, § 1 en § 2, artikel 48 en 67;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2004 pub. 20/07/2004 numac 2004036176 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Centrale Accounting" sluiten tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Centrale Accounting";

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/06/2005 pub. 22/09/2005 numac 2005036144 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie sluiten met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie;

Gelet op het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/11/2006 pub. 18/01/2007 numac 2007035013 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie, de samenstelling en de werking van de Raad van het Fonds voor Landbouw en Visserij en tot vaststelling van het bijzonder reglement betreffende het beheer sluiten betreffende de organisatie, de samenstelling en de werking van de Raad van het Fonds voor Landbouw en Visserij en tot vaststelling van het bijzonder reglement betreffende het beheer;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/11/2006 pub. 12/01/2007 numac 2006037057 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek type besluit van de vlaamse regering prom. 24/11/2006 pub. 12/01/2007 numac 2006037056 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de werking, het beheer en de boekhouding van het Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos sluiten betreffende de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EV-INBO);

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/11/2006 pub. 12/01/2007 numac 2006037057 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek type besluit van de vlaamse regering prom. 24/11/2006 pub. 12/01/2007 numac 2006037056 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de werking, het beheer en de boekhouding van het Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos sluiten betreffende de werking, het beheer en de boekhouding van het Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos (OC-ANB);

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 februari 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/02/2007 pub. 08/03/2007 numac 2007035338 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek sluiten betreffende de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (EV-ILVO);

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005036659 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006 sluiten0 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005036659 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006 sluiten1 betreffende de begroting en de boekhouding van de Vlaamse rechtspersonen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005036659 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006 sluiten2 betreffende controle en single audit;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 5 november 2013;

Gelet op advies nr. 54.683/1 van de Raad van State, gegeven op 20 december 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand en de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 19 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/06/2005 pub. 22/09/2005 numac 2005036144 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie sluiten met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009, wordt paragraaf 1 vervangen door wat volgt : « § 1. Voor het beleidsdomein Financiën en Begroting wordt het Vlaams Ministerie van Financiën en Begroting opgericht, dat bestaat uit het gelijknamige departement en een agentschap zonder rechtspersoonlijkheid : Vlaamse Belastingdienst. »

Art. 2.In artikel VII 48, § 2, eerste lid, van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007, worden de woorden "agentschap de Centrale Accounting" vervangen door de woorden "Departement Financiën en Begroting".

Art. 3.In artikel 16, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/11/2006 pub. 18/01/2007 numac 2007035013 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie, de samenstelling en de werking van de Raad van het Fonds voor Landbouw en Visserij en tot vaststelling van het bijzonder reglement betreffende het beheer sluiten betreffende de organisatie, de samenstelling en de werking van de Raad van het Fonds voor Landbouw en Visserij en tot vaststelling van het bijzonder reglement betreffende het beheer worden de woorden "De Centrale Accounting van het beleidsdomein Financiën en Begroting" vervangen door de woorden "Het Departement Financiën en Begroting".

Art. 4.In artikel 1, 7, van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/11/2006 pub. 12/01/2007 numac 2006037057 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek type besluit van de vlaamse regering prom. 24/11/2006 pub. 12/01/2007 numac 2006037056 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de werking, het beheer en de boekhouding van het Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos sluiten betreffende de werking, het beheer en de boekhouding van het Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos (OC-ANB) worden de woorden "IVA Centrale Accounting" vervangen door de woorden "Departement Financiën en Begroting".

Art. 5.In artikel 1, 7, van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/11/2006 pub. 12/01/2007 numac 2006037057 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek type besluit van de vlaamse regering prom. 24/11/2006 pub. 12/01/2007 numac 2006037056 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de werking, het beheer en de boekhouding van het Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos sluiten betreffende de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EV-INBO) worden de woorden "IVA Centrale Accounting" vervangen door de woorden "Departement Financiën en Begroting".

Art. 6.In artikel 1, 7, van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 februari 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/02/2007 pub. 08/03/2007 numac 2007035338 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek sluiten betreffende de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (EV-ILVO) worden de woorden "IVA Centrale Accounting" vervangen door de woorden "Departement Financiën en Begroting".

Art. 7.In artikel 3, eerste lid, 10°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005036659 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006 sluiten0 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juli 2010 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011, wordt punt d) opgeheven.

Art. 8.In artikel 15/2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005036659 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006 sluiten1 betreffende de begroting en de boekhouding van de Vlaamse rechtspersonen, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2012, worden de woorden "Het agentschap Centrale Accounting" telkens vervangen door de woorden "Het Departement Financiën en Begroting".

Art. 9.In artikel 1, 1°, e), van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005036659 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006 sluiten2 betreffende controle en single audit worden de woorden "het IVA Centrale Accounting" vervangen door de woorden "het Departement Financiën en Begroting".

Art. 10.In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de woorden "IVA Centrale Accounting" telkens vervangen door de woorden "Departement Financiën en Begroting".

Art. 11.In hetzelfde besluit wordt hoofdstuk 3, dat bestaat uit artikel 7, vervangen door wat volgt : « Hoofdstuk 3. Departement Financiën en Begroting

Art. 7.Opmerkingen die het Departement Financiën en Begroting formuleert over de juistheid, tijdigheid en autorisatie van de aan het Departement Financiën en Begroting bezorgde documenten, worden ook aan de andere controleactoren en aan het Rekenhof gemeld. »

Art. 12.Het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2004 pub. 20/07/2004 numac 2004036176 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Centrale Accounting" sluiten tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Centrale Accounting" wordt opgeheven.

Art. 13.Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2014.

Art. 14.De Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling in de Vlaamse administratie en de Vlaamse minister, bevoegd voor de financiën en begrotingen, zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 17 januari 2014.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, Ph. MUYTERS

^