Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 16 oktober 2015
gepubliceerd op 07 december 2015

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2006 tot bevordering van de arbeidsmogelijkheden, de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden of de organisatie van de arbeid van oudere werknemers in het kader van het Ervaringsfonds, wat betreft de aanvraagprocedures voor de toekenning van toelagen

bron
vlaamse overheid
numac
2015036487
pub.
07/12/2015
prom.
16/10/2015
ELI
eli/besluit/2015/10/16/2015036487/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

16 OKTOBER 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 01/08/2006 numac 2006012178 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot bevordering van de arbeidsmogelijkheden, de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden of de organisatie van de arbeid van oudere werknemers in het kader van het Ervaringsfonds sluiten tot bevordering van de arbeidsmogelijkheden, de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden of de organisatie van de arbeid van oudere werknemers in het kader van het Ervaringsfonds, wat betreft de aanvraagprocedures voor de toekenning van toelagen


De Vlaamse Regering, Gelet op de wet van 5 september 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers, artikel 27, vervangen bij de wet van 27 december 2004 en gewijzigd bij de wet van 6 mei 2009, en artikel 31;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 juli 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 01/08/2006 numac 2006012178 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot bevordering van de arbeidsmogelijkheden, de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden of de organisatie van de arbeid van oudere werknemers in het kader van het Ervaringsfonds sluiten tot bevordering van de arbeidsmogelijkheden, de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden of de organisatie van de arbeid van oudere werknemers in het kader van het Ervaringsfonds;

Gelet op het advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, gegeven op 6 juli 2015;

Gelet op het akkoord van de minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 17 juni 2015;

Gelet op advies 58.071/1 van de Raad van State, gegeven op 17 september 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 februari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 1 juli 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 01/08/2006 numac 2006012178 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot bevordering van de arbeidsmogelijkheden, de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden of de organisatie van de arbeid van oudere werknemers in het kader van het Ervaringsfonds sluiten tot bevordering van de arbeidsmogelijkheden, de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden of de organisatie van de arbeid van oudere werknemers in het kader van het Ervaringsfonds worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 1° worden de woorden "de Minister van Werk" vervangen door de zinsnede "de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid;"; 2° punt 8° wordt vervangen door wat volgt : "8° administratie: het Departement Werk en Sociale Economie van het Vlaams Ministerie van Werk en Sociale Economie.".

Art. 2.Artikel 11 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 11.De werkgever dient een elektronische aanvraag tot toekenning van de toelage in bij de administratie. Het aanvraagformulier dat opgenomen is in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd, wordt door de administratie ter beschikking gesteld op de website.

De datum van de elektronische ontvangst bepaalt de volgorde waarin de aanvragen worden onderzocht.".

Art. 3.Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 15.Als de administratie adviseert om niet of slechts gedeeltelijk in te gaan op de aanvraag, brengt ze de werkgever daarvan op de hoogte volgens de wijze, vermeld in artikel 16, vierde en vijfde lid.

De werkgever kan binnen een termijn van dertig dagen vanaf de kennisgeving van dat advies een gemotiveerd verzoek tot heroverweging indienen bij de administratie. De administratie richt een heroverwegingscommissie op die een bijkomend onderzoek kan voeren.

Binnen een termijn van vijfenveertig dagen na de ontvangst van het verzoek tot heroverweging verstrekt de heroverwegingscommissie een advies over de toekenning van de toelage aan de minister.".

Art. 4.In artikel 16 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: "1° het eerste lid wordt vervangen door wat volgt: "De minister neemt een beslissing over de aanvraag binnen een termijn van twee maanden vanaf het advies van de administratie, vermeld in artikel 14, of het advies van de heroverwegingscommissie, vermeld in artikel 15."; 2° het vierde lid wordt vervangen door wat volgt: "De administratie brengt de werkgever via elektronische weg op de hoogte van deze beslissing."; 3° het vijfde lid wordt vervangen door wat volgt: "De kennisgeving wordt geacht te hebben plaatsgevonden op de dag van de verzending van de beslissing via elektronische weg.".

Art. 5.Artikel 17 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 17.De fondsen en paritaire vormingscentra dienen een elektronische aanvraag tot toekenning van de toelage in bij de administratie.

Het model van samenwerkingsprotocol, opgenomen in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd, wordt door de administratie ter beschikking gesteld op de website.".

Art. 6.Artikel 21 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 21.Als de administratie adviseert om niet of slechts gedeeltelijk in te gaan op de aanvraag, brengt ze de aanvrager daarvan op de hoogte op de wijze, vermeld in artikel 22, tweede en derde lid.

De aanvrager kan binnen een termijn van dertig dagen vanaf de kennisgeving van dat advies een gemotiveerd verzoek tot heroverweging indienen bij de administratie. De administratie richt daarvoor een heroverwegingscommissie op die een bijkomend onderzoek kan voeren.

Binnen een termijn van vijfenveertig dagen na de ontvangst van het verzoek tot heroverweging versterkt de administratie een advies over de definitieve toekenning van de toelage aan de minister. In voorkomend geval stelt de administratie daarvoor een bijkomend onderzoek in.".

Art. 7.In artikel 22 van hetzelfde besluit worden het eerste, tweede en derde lid vervangen door wat volgt: "De minister neemt een beslissing over de aanvraag binnen een termijn van twee maanden vanaf het advies van de administratie of het advies van de heroverwegingscommissie, vermeld in artikel 21.

Als de beslissing gunstig is, wordt ze genoteerd op het samenwerkingsprotocol dat door de minister gedagtekend en ondertekend wordt en wordt ze op elektronische wijze ter kennis gebracht van de aanvrager.

De kennisgeving wordt geacht te hebben plaatsgevonden de dag van de verzending van de beslissing via elektronische weg.".

Art. 8.In artikel 23 van hetzelfde besluit wordt het tweede lid vervangen door wat volgt: "De aanvrager bezorgt de administratie via elektronische weg de bewijskrachtige stukken en, in voorkomend geval, de facturen waaruit blijkt dat aan de voorwaarden, vermeld in of krachtens de wet en dit besluit is voldaan.".

Art. 9.In artikel 25 van hetzelfde besluit worden het derde en vierde lid vervangen door wat volgt: "De administratie bezorgt de aanvrager op elektronische wijze een brief die de beslissing, vermeld in het tweede lid, motiveert.

De werkgever of de andere aanvragers betalen de ten onrechte ontvangen toelage terug binnen de negentig dagen die volgen op de datum van de e-mail.".

Art. 10.Artikel 26 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 11.In artikel 27 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: "1° in het tweede lid worden de zinsnede ", onderverdeeld volgens de betrokken paritaire comités" opgeheven; 2° het derde en het vierde worden vervangen door wat volgt: "Het verslag wordt meegedeeld aan de minister en de SERV.".

Art. 12.Bijlage 1 en 2 bij hetzelfde besluit worden respectievelijk vervangen door bijlage 1 en 2, die bij dit besluit zijn gevoegd.

Art. 13.De Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 16 oktober 2015.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Ph. MUYTERS

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^