Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 7 december 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 07/12/2015 numac 2015009784 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 16 november 2015 is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonend(...) Bij koninklijk besluit van 16 november 2015 is machtiging verleend aan de heer **** **** ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/11/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015000715 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten type koninklijk besluit prom. 18/11/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015000727 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2001 houdende de benaming van de politiezones type koninklijk besluit prom. 18/11/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015000726 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 februari 2001 tot uitvoering van de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 25/11/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015000729 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/12/2015 numac 2015000738 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 25 november 2015, wordt met ingang van 23 juni 2015, de heer MAGHIELS, Frédéric, benoemd in de titel van attaché in de klasse A2 bij de algemene directie Instellingen en Bevolking van de Federa type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/12/2015 numac 2015000737 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 25 november 2015 wordt de heer Philippe QUERTAINMONT, Kamervoorzitter bij de Raad van state, op 1 april 2016 in ruste gesteld. type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/12/2015 numac 2015009796 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke orde Bij koninklijke besluiten van 18 november 2015 : - dat uitwerking heeft op 31 oktober 2015 `s avonds, is het aan de heer Poncin, D., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel t - is aan de heer Thimister, J., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/12/2015 numac 2015014268 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4.05.2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E Numéro d'agrément du centre de formation Erken(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/12/2015 numac 2015014271 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4.05.2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E Numéro d'agrément du centre de formation Erken(...) type koninklijk besluit prom. 18/11/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015022526 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van de Commissie voor het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 22/10/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015033003 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 november 1977 waarbij Hof Bütgenbach in Bütgenbach als monument wordt gerangschikt type koninklijk besluit prom. 22/10/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015033002 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 oktober 1973 waarbij de Gulikse grenspalen in Rocherath en Elsenborn als monument worden gerangschikt type koninklijk besluit prom. 22/10/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015033005 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1983 waarbij het geheel gevormd door het dal van de Lontzenerbach als landschap wordt gerangschikt type koninklijk besluit prom. 22/10/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015033007 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 1966 waarbij de Emmaburcht in Hergenrath als monument wordt gerangschikt type koninklijk besluit prom. 22/10/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015033010 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 september 1983 waarbij de Sint-Rochuskapel in Neu-Moresnet als monument wordt gerangschikt en het geheel gevormd door die kapel en haar omgeving als landschap wordt gerangschikt type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015203681 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens, betreffende de voortgezette opleiding van de werknemers type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015203791 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 augustus 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende het recht op outplacement voor werknemers type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/12/2015 numac 2015205653 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 27 november 2015 wordt de heer Jan-Baptist COCHET, attaché klasse A2, met ingang van 1 april 2016 eervol ontslag verleend. type koninklijk besluit prom. 25/11/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015205713 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2014 houdende benoeming van de leden van het Overlegcomité met de gebruikers van het eHealth-platform

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/12/2015 numac 2015011487 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 21/10/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015029592 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de afdeling «*****» van de Commissie voor de gelijkwaardigheid van buitenlandse universitaire diploma's type ministerieel besluit prom. 21/10/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015029593 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de afdeling «*****» van de Commissie voor de gelijkwaardigheid van de buitenlandse universitaire diploma's type ministerieel besluit prom. 21/10/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015029595 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de afdeling «*****» van de Commissie voor de gelijkwaardigheid van buitenlandse universitaire diploma's type ministerieel besluit prom. 21/10/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015029594 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de afdeling «*****» van de Commissie voor de gelijkwaardigheid van buitenlandse universitaire diploma's type ministerieel besluit prom. 21/10/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015029598 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de afdeling «*****» van de Commissie voor de gelijkwaardigheid van buitenlandse universitaire diploma's type ministerieel besluit prom. 21/10/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015029597 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de afdelingen «*****» en «*****» van de Commissie voor de gelijkwaardigheid van buitenlandse universitaire diploma's type ministerieel besluit prom. 21/10/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015029596 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de afdelingen «*****», «*****», « geschiedenis, kunstgeschiedenis en «*****» van de Commissie voor de gelijkwaardigheid van buitenlandse universitaire diploma's type ministerieel besluit prom. 03/11/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015029599 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 maart 2014 tot aanstelling van de leden van de Zonale en Interzonale Affectatiecommissies van het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen van de Franse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 05/11/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015029601 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 februari 2014 houdende benoeming van de leden van de Interzonale Affectatiecommissie opgericht met toepassing van de artikelen 14ter en 14quater van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de personeelsleden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen type ministerieel besluit prom. 03/11/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015029603 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 maart 2014 tot aanstelling van de leden van de Zonale en Interzonale Affectatiecommissies van het administratief personeel van de onderwijsinrichtingen van de Franse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 21/10/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015029608 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de afdelingen «*****» en «*****» van de Commissie voor de gelijkwaardigheid van buitenlandse universitaire diploma's type ministerieel besluit prom. 23/10/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015029605 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de kwalificaties bedoeld in het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers type ministerieel besluit prom. 21/10/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015029604 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de afdeling «*****» van de Commissie voor de gelijkwaardigheid van buitenlandse universitaire diploma's type ministerieel besluit prom. 27/02/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015029606 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bedoeld in het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers type ministerieel besluit prom. 03/11/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015029602 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 maart 2014 tot aanstelling van de leden van de zonale en interzonale affectatiecommissies opgericht bij toepassing van de artikelen 14sexies en 14septies van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen type ministerieel besluit prom. 03/11/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015029600 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 maart 2014 tot aanstelling van de leden van de Zonale affectatiecommissies opgericht bij toepassing van de artikelen 14ter en 14quater van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen type ministerieel besluit prom. 02/09/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015029609 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 september 2014 tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers type ministerieel besluit prom. 22/10/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015033004 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van het Waals Gewest van 27 augustus 1993 waarbij het huis Lindenstraße 12 in Weywertz als monument wordt gerangschikt type ministerieel besluit prom. 26/11/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015036504 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verboden lijst, vermeld in artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 houdende uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport

arrest

type arrest prom. -- pub. 07/12/2015 numac 2015205215 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 150/2015 van 29 oktober 2015 Rolnummer : 5919 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 96 en 136, tweede lid, van de wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot w Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters (...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 07/12/2015 numac 2015205672 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 155.695 van 29 oktober 2015 in zake Ansong Gyekye Eric Nana tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 5 no « Is, hoewel de in de onderstaande bepalingen beoogde periodes verschillen ten aanzien van het aanv(...)

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 07/12/2015 numac 2015000731 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad voor **** **** beschikking 2015/5 van 5 november 2015 van de eerste voorzitter van de Raad voor ****, wordt het adjunct-mandaat van **** van **** **** **** hernieuwd met een te Bij beschikking 2015/6 van 1 december 2015 van de eerste voorzitter van de Raad voor ****(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/11/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015036488 bron vlaamse overheid Besluit van de **** **** tot wijziging van het besluit van de **** **** van 14 juni 2013 betreffende de voorwaarden en de procedure tot de erkenning van buitenlandse **** uitgereikt in het hoger onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 16/10/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015036487 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2006 tot bevordering van de arbeidsmogelijkheden, de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden of de organisatie van de arbeid van oudere werknemers in het kader van het Ervaringsfonds, wat betreft de aanvraagprocedures voor de toekenning van toelagen type besluit van de vlaamse regering prom. 13/11/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015036489 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 type besluit van de vlaamse regering prom. 13/11/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015036499 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vrijstelling van bepaalde werkgeversbijdragen voor ondernemingen die behoren tot de baggervaartsector

bericht

type bericht prom. 02/12/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015021080 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bericht over de representativiteit van vakorganisaties in de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten. - Vakorganisaties die representatief zijn om zitting te hebben in het bijzonder comité van de "Intercommunale d'Incendie Liège et environs", alsmede in de overeenkomstige overlegcomités type bericht prom. -- pub. 07/12/2015 numac 2015205669 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 7 oktober 2015 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 8 oktober 2015, is beroep tot verni Die zaak is ingeschreven onder nummer 6266 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 07/12/2015 numac 2015205686 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 6 oktober 2015 in zake de nv « Kuehne + Nagel » en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 12 november 2015, heeft de Rec « Schendt artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, (...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 07/12/2015 numac 2015205622 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Kennisgeving. - Erkenning van deskundigen bevoegd in de fysische controle van klasse I, in toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de besche De heer ASSELBERGHS, Dirk wordt erkend als deskundige bevoegd in de fysische controle van klasse I.(...) type erkenning prom. -- pub. 07/12/2015 numac 2015205623 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Kennisgeving. - Erkenning van deskundigen bevoegd in de fysische controle van klasse II, in toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de besch De heer BASTIAENS, Lionel wordt erkend als deskundige bevoegd in de fysische controle van klasse II(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 07/12/2015 numac 2015000712 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit III/42/3463/15 van 29 oktober 2015 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de stichting van openbaar nut « Belgische Rode Kruis » te Brussel om van 15

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 07/12/2015 numac 2015003395 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De High Court van het Verenigd Koninkrijk hee Overeenkomstig artikel 17 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen maakt voorliggen(...)

document

type document prom. -- pub. 07/12/2015 numac 2015003418 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie -Incompetitiestelling in de klasse A3. - Adviseur bij de centrale diensten van de FOD Financiën. - Stafdienst Personeel en Organisatie. - Incompetitiestelling in de klasse A3. -Adviseur bij de buitendiensten van In het Belgisch Staatsblad van 9 juli 2015, pagina's 45292 en 45326, dient te worden gelezen onder (...) type document prom. -- pub. 07/12/2015 numac 2015003419 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie. - Incompetitiestelling in de klasse A4. - Adviseur-generaal bij de centrale diensten van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit van de FOD Financiën. - Stafdienst Personeel en Organisatie. - Incompetitiest In het Belgisch Staatsblad van 9 juli 2015, pagina's 45348, 45337 en 45404, dient te worden gelezen(...) type document prom. -- pub. 07/12/2015 numac 2015008072 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Bachelors shift. - Douane en Accijnzen (niveau B) voor de FOD Financiën (ANG15208) Na de selectie wordt een lijst met maximum 250 geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft. Naast deze lij(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma`s op de uiterste inschrijvingsdatum: o diplom(...)

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. -- pub. 07/12/2015 numac 2015021077 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Deelname aan het onderzoeksprogramma inzake Aardobservatie per satelliet "STEREO III" dat deel uitmaakt van het Ruimtevaartprogramma I. Inleiding Ter uitvoering van de beslissing van de Ministerraad op 15 november 2012 betreffe(...) Voor dit programma zal de federale Staat met de Gewesten en Gemeenschappen een samenwerkingsakkoord(...)

document

type document prom. 22/10/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015033001 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 30 augustus 1984 waarbij de oude linde in Weywertz als landschap wordt gerangschikt type document prom. 22/10/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015033006 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 30 maart 2006 waarbij de evangelische kerk in Neu-Moresnet, inclusief pastorij en kerkhof, als geheel wordt gerangschikt type document prom. 22/10/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015033008 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 22 december 1988 waarbij de boerderij Hirtz in Kelmis als monument wordt gerangschikt type document prom. 22/10/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015033009 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 9 november 2006 houdende rangschikking als monument van gedeelten van de "penning's huizen" type document prom. 22/10/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015033011 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 22 december 1988 waarbij het huis Bauweg 75 in Kelmis als monument wordt gerangschikt type document prom. 29/10/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015205514 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 18 december 2014 tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor de toegankelijkheid van gesubsidieerde infrastructuren type document prom. -- pub. 07/12/2015 numac 2015205615 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/12/2015 numac 2015009790 bron federale overheidsdienst justitie Centrale diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 november 2015, wordt Mevr. Evelyne FREMAUX, met ingang van 1 oktober 2015, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale diensten. Over type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/12/2015 numac 2015009789 bron federale overheidsdienst justitie Centrale diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 november 2015, wordt de heer Wouter VAN ASSEL, met ingang van 1 oktober 2015, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale diensten. Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/12/2015 numac 2015007291 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis . Vacature van assistent-stagiair (klasse SW1) van de wetenschappelijke loopbaan (zwaar materiaal). - Erratum Dit bericht vervangt het bericht verschenen in het Belgisch Staatsblad va(...) Onze functiebeschrijvingen worden enkel in de mannelijke vorm opgesteld voor een betere leesbaarhei(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 07/12/2015 numac 2015003417 bron federale overheidsdienst financien Personeel en Organisatie. - **** **** Center. - Werving en loopbaan. - Terbeschikkingstelling van ambtenaren van de fiscale administraties bij de procureur des **** of de **** teneinde hen bij te staan in de uitoefening van hun **** 1. Krachtens artikel 3 van het koninklijk besluit van 21 januari 2007 tot vaststelling van de regel(...)
^