Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 12 oktober 2012
gepubliceerd op 21 november 2012

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de loopbaanonderbreking van de personeelsleden van het onderwijs, de centra voor leerlingenbegeleiding en de hogescholen

bron
vlaamse overheid
numac
2012206465
pub.
21/11/2012
prom.
12/10/2012
ELI
eli/besluit/2012/10/12/2012206465/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

12 OKTOBER 2012. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de loopbaanonderbreking van de personeelsleden van het onderwijs, de centra voor leerlingenbegeleiding en de hogescholen


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs, artikel 77, eerste lid, artikel 80, eerste lid, gewijzigd bij de decreten van 28 april 1993 en 13 juli 2001, en artikel 82, eerste lid;

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, artikel 51, eerste lid, artikel 54, eerste lid, gewijzigd bij het decreet van 13 juli 2001, en artikel 56, eerste lid, gewijzigd bij het decreet van 14 februari 2003;

Gelet op het decreet van 1 december 1993 betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken, artikel 21, vervangen bij het decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009035790 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs sluiten;

Gelet op het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in Vlaanderen, artikel 68 en 70;

Gelet op het decreet van 15 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/06/2007 pub. 31/08/2007 numac 2007036482 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het volwassenenonderwijs sluiten betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 128, § 1, vervangen bij het decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009035790 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs sluiten;

Gelet op het decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009035790 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs sluiten betreffende de kwaliteit van onderwijs, artikel 142;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/04/2011 pub. 10/05/2011 numac 2011202019 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot afschaffing van de beperkingen op de leeftijd van het gehandicapte kind inzake ouderschapsverlof type wet prom. 13/04/2011 pub. 30/01/2012 numac 2012000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot afschaffing van de beperkingen op de leeftijd van het gehandicapte kind inzake ouderschapsverlof. - Duitse vertaling sluiten0 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/04/2011 pub. 10/05/2011 numac 2011202019 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot afschaffing van de beperkingen op de leeftijd van het gehandicapte kind inzake ouderschapsverlof type wet prom. 13/04/2011 pub. 30/01/2012 numac 2012000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot afschaffing van de beperkingen op de leeftijd van het gehandicapte kind inzake ouderschapsverlof. - Duitse vertaling sluiten1 betreffende het verlof voor onderbreking of vermindering van de arbeidsprestaties voor sommige personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/04/2011 pub. 10/05/2011 numac 2011202019 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot afschaffing van de beperkingen op de leeftijd van het gehandicapte kind inzake ouderschapsverlof type wet prom. 13/04/2011 pub. 30/01/2012 numac 2012000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot afschaffing van de beperkingen op de leeftijd van het gehandicapte kind inzake ouderschapsverlof. - Duitse vertaling sluiten2 betreffende de loopbaanonderbreking van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding;

Overwegende de wet van 13 april 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/04/2011 pub. 10/05/2011 numac 2011202019 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot afschaffing van de beperkingen op de leeftijd van het gehandicapte kind inzake ouderschapsverlof type wet prom. 13/04/2011 pub. 30/01/2012 numac 2012000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot afschaffing van de beperkingen op de leeftijd van het gehandicapte kind inzake ouderschapsverlof. - Duitse vertaling sluiten tot afschaffing van de beperkingen op de leeftijd van het gehandicapte kind inzake ouderschapsverlof;

Overwegende de wet van 28 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten houdende diverse bepalingen;

Overwegende het koninklijk besluit van 28 december 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011206455 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het stelsel van loopbaanonderbreking sluiten tot wijziging van het stelsel van loopbaanonderbreking;

Overwegende het koninklijk besluit van 20 juli 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/07/2012 pub. 01/08/2012 numac 2012204181 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot omzetting van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad van 8 maart 2010 tot uitvoering van de door BUSINESSEUROPE, UEAPME, het CEEP en het EVV gesloten herziene raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof en tot intrekking van Richtlijn 96/34/EG sluiten tot omzetting van de richtlijn 2010/18/EU van de Raad van 8 maart 2010 tot uitvoering van de door BUSINESSEUROPE, UEAPME, het CEEP en het EVV gesloten herziene raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof en tot intrekking van richtlijn 96/34/EG;

Overwegende het koninklijk besluit van 25 augustus 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/08/2012 pub. 31/08/2012 numac 2012204472 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het stelsel van loopbaanonderbreking voor wat de openbare sector betreft sluiten tot wijziging van het stelsel van loopbaanonderbreking voor wat de openbare sector betreft;

Overwegende het koninklijk besluit van 3 september 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/09/2012 pub. 12/09/2012 numac 2012204908 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen en van 12 augustus 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra sluiten tot wijziging van de koninklijke besluiten van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen en van 12 augustus 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 juni 2012;

Gelet op protocol nr. 781 van 13 juli 2012 houdende de conclusies van de onderhandelingen, gevoerd in de gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X en van onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 549 van 13 juli 2012 houdende de conclusies van de onderhandelingen, gevoerd in het overkoepelend onderhandelingscomité, vermeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op protocol nr. 40 van 13 juli 2012 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in het Vlaams Onderhandelingscomité voor de basiseducatie, vermeld in het decreet van 23 januari 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/01/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009201243 bron vlaamse overheid Decreet houdende oprichting van onderhandelingscomités voor de basiseducatie en voor het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs sluiten tot oprichting van onderhandelingscomités voor de basiseducatie en voor het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs;

Gelet op protocol nr. 50 van 13 juli 2012 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in het Vlaams Onderhandelingscomité voor het Hoger Onderwijs, vermeld in het decreet van 19 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/03/2004 pub. 10/06/2004 numac 2004035882 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de rechtspositieregeling van de student, de participatie in het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie in de hogescholen en de begeleiding van de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen sluiten betreffende de rechtspositieregeling van de student, de medezeggenschap in het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie in de hogescholen en de begeleiding van de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen;

Gelet op advies 51.834/1 van de Raad van State, gegeven op 20 september 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging, BESLUIT : Hoofdstuk 1. Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/04/2011 pub. 10/05/2011 numac 2011202019 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot afschaffing van de beperkingen op de leeftijd van het gehandicapte kind inzake ouderschapsverlof type wet prom. 13/04/2011 pub. 30/01/2012 numac 2012000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot afschaffing van de beperkingen op de leeftijd van het gehandicapte kind inzake ouderschapsverlof. - Duitse vertaling sluiten0 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/04/2011 pub. 10/05/2011 numac 2011202019 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot afschaffing van de beperkingen op de leeftijd van het gehandicapte kind inzake ouderschapsverlof type wet prom. 13/04/2011 pub. 30/01/2012 numac 2012000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot afschaffing van de beperkingen op de leeftijd van het gehandicapte kind inzake ouderschapsverlof. - Duitse vertaling sluiten0 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid, tweede streepje, worden de woorden "artikel 182, § 1, punten 1 tot en met 3 van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap" vervangen door de woorden "artikel 36, § 1, punten 1 tot en met 3, van het decreet van 14 maart 2008 betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen"; 2° er wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : "De bepalingen in hoofdstuk 2, afdeling 2, subafdeling 3 en 4, over het ouderschapsverlof en de loopbaanonderbreking voor de verzorging van een ziek gezinslid of ziek familielid zijn ook van toepassing op de contractuele personeelsleden van de Vlaamse autonome hogescholen en de rechtsopvolgers van deze hogescholen.".

Art. 2.In artikel 4, eerste en tweede lid,vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/04/2011 pub. 10/05/2011 numac 2011202019 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot afschaffing van de beperkingen op de leeftijd van het gehandicapte kind inzake ouderschapsverlof type wet prom. 13/04/2011 pub. 30/01/2012 numac 2012000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot afschaffing van de beperkingen op de leeftijd van het gehandicapte kind inzake ouderschapsverlof. - Duitse vertaling sluiten2, artikel 12, § 2, eerste lid, 13, vierde lid,15, § 2, eerste lid, en 17, § 1, derde lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "72 maanden" telkens vervangen door de woorden "60 maanden".

Art. 3.In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de woorden "de leeftijd van zestig jaar bereikt" vervangen door de woorden "aanspraak kan maken op een rustpensioen ten laste van de schatkist".

Art. 4.Aan artikel 9, paragraaf 2, wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : "In afwijking van het eerste lid kan een volledige of gedeeltelijke onderbreking van de beroepsloopbaan voor ouderschapsverlof worden toegekend aan het personeelslid dat met toepassing van artikel 13 een vierde maand of een ander gelijkwaardig regime zonder onderbrekingsuitkering opneemt.".

Art. 5.Artikel 11, tweede lid, punt 1°, wordt vervangen door wat volgt : "1° de beroepsopleiding zoals bepaald door het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding;".

Art. 6.In artikel 13 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het tweede lid wordt vervangen door wat volgt : "De volledige onderbreking van de beroepsloopbaan kan in schijven van een maand met een maximumduur van 4 maanden worden genomen."; 2° in het derde lid wordt het woord "gedeeltelijke" vervangen door het woord "halftijdse" en worden de woorden "6 maanden" vervangen door de woorden "8 maanden"; 3° tussen het derde en het vierde lid wordt een lid ingevoegd, dat luidt als volgt : "De onderbreking van de beroepsloopbaan met een vijfde moet worden genomen in schijven van 5 maanden, met een maximumduur van 20 maanden.".

Art. 7.In artikel 14 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° tussen het eerste en het tweede lid, wordt een lid ingevoegd, dat luidt als volgt : "Wanneer het kind voor ten minste 66 % getroffen is door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid of een aandoening heeft, die tot gevolg heeft dat ten minste 4 punten toegekend worden in pijler I van de medisch-sociale schaal in de zin van de regelgeving betreffende de kinderbijslag, wordt de leeftijdsgrens vastgesteld op 21 jaar."; 2° in het bestaande tweede lid, dat het derde lid wordt, worden tussen het woord "twaalfde" en het woord "verjaardag" de woorden "of de eenentwintigste" ingevoegd.

Art. 8.Aan artikel 16 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/04/2011 pub. 10/05/2011 numac 2011202019 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot afschaffing van de beperkingen op de leeftijd van het gehandicapte kind inzake ouderschapsverlof type wet prom. 13/04/2011 pub. 30/01/2012 numac 2012000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot afschaffing van de beperkingen op de leeftijd van het gehandicapte kind inzake ouderschapsverlof. - Duitse vertaling sluiten2, waarvan de bestaande tekst paragraaf 1 zal vormen, wordt een paragraaf 2 toegevoegd, die luidt als volgt : " § 2. Voor het personeelslid dat alleenstaand is, wordt, in geval van zware ziekte van zijn kind dat ten hoogste 16 jaar is, de maximumperiode van 12 maanden per patiënt, vermeld in paragraaf 1, voor de volledige loopbaanonderbreking uitgebreid naar 24 maanden per patiënt, en wordt de maximumperiode van 24 maanden per patiënt, vermeld in paragraaf 1, voor de gedeeltelijke loopbaanonderbreking uitgebreid naar 48 maanden per patiënt.

Onder alleenstaande wordt het personeelslid verstaan dat uitsluitend en effectief samenwoont met een of meer van zijn kinderen. Voor de toepassing van het eerste lid moet het personeelslid het bewijs leveren van de samenstelling van het gezin met een attest van de gemeentelijke overheid waaruit blijkt dat het personeelslid op het moment van de aanvraag van de loopbaanonderbreking uitsluitend en effectief samenwoont met een of meer van zijn kinderen. Voor iedere verlenging van een periode van volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking moet het personeelslid het vereiste attest indienen.".

Art. 9.In hetzelfde besluit worden in het opschrift van hoofdstuk 2, afdeling 2, subafdeling 5, de woorden "50 jaar" vervangen door de woorden "55 jaar".

Art. 10.In artikel 17 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/04/2011 pub. 10/05/2011 numac 2011202019 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot afschaffing van de beperkingen op de leeftijd van het gehandicapte kind inzake ouderschapsverlof type wet prom. 13/04/2011 pub. 30/01/2012 numac 2012000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot afschaffing van de beperkingen op de leeftijd van het gehandicapte kind inzake ouderschapsverlof. - Duitse vertaling sluiten2, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "vijftig jaar" vervangen door de woorden "55 jaar" en worden de woorden "de leeftijd van zestig jaar bereiken" vervangen door de woorden "aanspraak kunnen maken op een rustpensioen ten laste van de schatkist";2° in paragraaf 1, derde lid, worden de woorden "50 jaar" vervangen door de woorden "55 jaar";3° er wordt een paragraaf 1bis ingevoegd, die luidt als volgt : " § 1bis.In afwijking van paragraaf 1 wordt voor de personeelsleden die hun loopbaan onderbreken met een vijfde, de leeftijd op 50 jaar gebracht voor de personeelsleden die op het ogenblik van de begindatum van de loopbaanonderbreking een beroepsloopbaan van ten minste 28 jaar, zoals bepaald in artikel 3, § 4, van het Koninklijk Besluit van 12 augustus 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra, doorlopen hebben."; 4° er wordt een paragraaf 4 en 5 toegevoegd, die luiden als volgt : " § 4.In afwijking van paragraaf 1 behouden de personeelsleden die voor 1 juli 2012 al van een gedeeltelijke loopbaanonderbreking vanaf 50 jaar genieten, dit recht, ook al zijn zij op dat moment nog geen 55 jaar. § 5. In afwijking van paragraaf 1 wordt de leeftijd op vijftig jaar gebracht voor de personeelsleden van wie de die vóór 1 juli 2012 een eerste aanvraag of verlengingsaanvraag voor 1 september 2012 werd ontvangen bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, voor zover de inrichtende macht of de Vlaamse Regering vóór 16 maart 2012 de schriftelijke aanvraag van het personeelslid ontving.".

Art. 11.Artikel 19 van hetzelfde besluit, wordt opgeheven.

Art. 12.Artikel 20 van hetzelfde besluit, wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 20.§ 1 De volgende vormen van onderbreking van de beroepsloopbaan zijn geen absoluut recht voor het personeelslid : 1° de volledige loopbaanonderbreking;2° de gedeeltelijke loopbaanonderbreking;3° de gedeeltelijke loopbaanonderbreking vanaf 55 jaar, met toepassing van artikel 17;4° de volledige en gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor het volgen van een beroepsopleiding. § 2. In afwijking van paragraaf 1, moeten de in die paragraaf vermelde vormen van onderbreking van de beroepsloopbaan wel worden toegestaan als er een kandidaat-vervanger is die in het bezit is van het bekwaamheidsbewijs zoals bedoeld in het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap.

De bepalingen van het eerste lid gelden voor een periode van 60 maanden onderbreking van de beroepsloopbaan, ongeacht of de loopbaan volledig of gedeeltelijk onderbroken wordt. De bepalingen van het eerste lid gelden ook voor de volledige periode van de gedeeltelijke onderbreking van de beroepsloopbaan vanaf 1 september, 1 oktober of 1 november volgend op het bereiken van de leeftijd van vijfenvijftig jaar of de leeftijd van vijftig jaar indien artikel 17, § 1bis, § 4 of § 5 van toepassing is.

In geval van weigering deelt het hogeschoolbestuur uiterlijk zeven kalenderdagen voor de aanvang van de loopbaanonderbreking haar gemotiveerde beslissing schriftelijk mee aan het personeelslid dat de loopbaanonderbreking aanvraagt en aan de kandidaat-vervanger.".

Hoofdstuk 2. Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/04/2011 pub. 10/05/2011 numac 2011202019 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot afschaffing van de beperkingen op de leeftijd van het gehandicapte kind inzake ouderschapsverlof type wet prom. 13/04/2011 pub. 30/01/2012 numac 2012000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot afschaffing van de beperkingen op de leeftijd van het gehandicapte kind inzake ouderschapsverlof. - Duitse vertaling sluiten2

Art. 13.Aan artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/04/2011 pub. 10/05/2011 numac 2011202019 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot afschaffing van de beperkingen op de leeftijd van het gehandicapte kind inzake ouderschapsverlof type wet prom. 13/04/2011 pub. 30/01/2012 numac 2012000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot afschaffing van de beperkingen op de leeftijd van het gehandicapte kind inzake ouderschapsverlof. - Duitse vertaling sluiten2 betreffende de loopbaanonderbreking van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, waarvan de bestaande tekst paragraaf 1 zal vormen, wordt een paragraaf 2 toegevoegd, die luidt als volgt : " § 2. De bepalingen van hoofdstuk 3, afdeling 1 en afdeling 2, over de loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof en de loopbaanonderbreking voor medische bijstand, zijn ook van toepassing op de contractuele personeelsleden van het onderwijs en van de centra voor leerlingenbegeleiding, voor zover ze vallen onder het toepassingsgebied van het koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen.

Art. 14.In hetzelfde besluit worden in het opschrift van hoofdstuk 2, afdeling 2, onderafdeling 3, de woorden "50 jaar" vervangen door de woorden "55 jaar".

Art. 15.In artikel 9, § 1 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "vijftig jaar" worden vervangen door de woorden "55 jaar";2° er worden een paragraaf 3, een paragraaf 4 en een paragraaf 5 toegevoegd, die luiden als volgt : " § 3.In afwijking van paragraaf 1 wordt de leeftijd op vijftig jaar gebracht voor de personeelsleden die voor 1 juli 2012 al van een gedeeltelijke loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van vijftig jaar genieten; § 4. In afwijking van paragraaf 1 wordt de leeftijd op vijftig jaar gebracht voor de personeelsleden van wie de eerste aanvraag of verlengingsaanvraag voor 1 september 2012 werd ontvangen bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, voor zover de inrichtende macht of de Vlaamse Regering vóór 16 maart 2012 de schriftelijke aanvraag van het personeelslid ontving; § 5. In afwijking van paragraaf 1 wordt voor de personeelsleden die hun loopbaan onderbreken met een vijfde, de leeftijd op 50 jaar gebracht voor de personeelsleden die op het ogenblik van de begindatum van de loopbaanonderbreking een beroepsloopbaan van ten minste 28 jaar, zoals bepaald in artikel 3, § 4, van het Koninklijk Besluit van 12 augustus 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra, doorlopen hebben.

De personeelsleden die een loopbaanonderbreking genieten zoals vermeld in het eerste lid, hebben telkens op 1 september de mogelijkheid om over te stappen naar een loopbaanonderbreking zoals vermeld in paragraaf 1, eerste lid, 1°, zodra zij de leeftijd van 55 jaar bereikt hebben.".

Art. 16.In hetzelfde besluit wordt een artikel 11/1 ingevoegd, dat luidt als volgt : "

Art. 11/1.Voor het bepalen van het opdrachtvolume waarvoor loopbaanonderbreking kan worden genomen krachtens de artikelen 2 tot en met 9 wordt eveneens rekening gehouden met de prestaties, verstrekt door de personeelsleden belast met een opdracht aan een hogeschool."

Art. 17.In artikel 12, 15, 16 en 34 van hetzelfde besluit worden de woorden "72 maanden" vervangen door de woorden "60 maanden".

Art. 18.Artikel 13, paragraaf 6, tweede lid, punt 1°, wordt vervangen door wat volgt : "1° de beroepsopleiding zoals bepaald door het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding;".

Art. 19.In artikel 16 van hetzelfde besluit worden de woorden "vijftig jaar zoals vermeld in artikel 9" vervangen door de woorden "55 jaar zoals vermeld in artikel 9, § 1 of vanaf de leeftijd van vijftig jaar indien artikel 9, § 3, § 4 of § 5 van toepassing is".

Art. 20.In artikel 17, § 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het woord "zes" wordt vervangen door het woord "vijf";2° de woorden "vijftig jaar heeft bereikt" worden vervangen door de woorden "55 jaar heeft bereikt of de leeftijd van vijftig jaar indien artikel 9, § 3, § 4 of § 5 van toepassing is".

Art. 21.Aan artikel 20, paragraaf 2, wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : "In afwijking van het eerste lid kan het personeelslid voor de kinderen geboren voor 8 maart 2012 toch ouderschapsverlof zonder onderbrekingsuitkeringen opnemen : 1° gedurende maximum één maand bij een volledige loopbaanonderbreking;2° gedurende maximum twee maanden bij een halftijdse loopbaanonderbreking; 3° gedurende maximum vijf maanden bij een loopbaanonderbreking met een vijfde.".

Art. 22.In artikel 21, § 3 van hetzelfde besluit worden de woorden "vijftig jaar" vervangen door de woorden "55 jaar of de leeftijd van vijftig jaar, indien artikel 9, § 3, § 4 of § 5 van toepassing is".

Art. 23.In artikel 22 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 1° wordt het woord "drie" vervangen door het woord "vier";2° in punt 2° wordt het woord "zes" vervangen door het woord "acht";3° in punt 3° wordt het woord "zes" vervangen door het woord "twintig";

Art. 24.Aan artikel 23 van hetzelfde besluit waarvan de bestaande tekst paragraaf 1 zal vormen, wordt een paragraaf 2 en een paragraaf 3 toegevoegd, die luiden als volgt : " § 2. In afwijking van artikel 22 kan een personeelslid dat al voor 1 september 2012 loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof genomen heeft, een bijkomende ononderbroken periode van loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof opnemen : 1° gedurende maximum één maand bij een volledige loopbaanonderbreking;2° gedurende maximum twee maanden bij een halftijdse loopbaanonderbreking; 3° gedurende maximum vijf maanden bij een loopbaanonderbreking met een vijfde.". § 3. In afwijking van artikel 22 hebben de personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie, het recht om : 1° gedurende een periode van vier maanden hun loopbaan volledig te onderbreken.Die periode kan naar keuze van de personeelsleden worden opgesplitst in maanden; 2° gedurende een periode van acht maanden hun loopbaan gedeeltelijk te onderbreken tot een halftijdse betrekking, als zij voltijds tewerkgesteld zijn.Die periode kan naar keuze van de personeelsleden worden opgesplitst in periodes van twee maanden of een veelvoud daarvan; 3° gedurende een periode van twintig maanden hun loopbaan gedeeltelijk te onderbreken door hun prestaties te verminderen met een vijfde, als zij voltijds tewerkgesteld zijn.Die periode kan naar keuze van de personeelsleden worden opgesplitst in periodes van vijf maanden of een veelvoud daarvan.

Art.25. Aan artikel 27 van hetzelfde besluit, waarvan de bestaande tekst paragraaf 1 zal vormen,wordt een paragraaf 2 toegevoegd, die luidt als volgt : " § 2. Voor het personeelslid dat alleenstaand is, wordt, in geval van zware ziekte van zijn kind dat ten hoogste 16 jaar is, de maximumperiode van 12 maanden per patiënt, vermeld in paragraaf 1, voor de volledige loopbaanonderbreking uitgebreid naar 24 maanden per patiënt en wordt de maximumperiode van 24 maanden per patiënt, vermeld in paragraaf 1, voor de gedeeltelijke loopbaanonderbreking uitgebreid naar 48 maanden per patiënt.

Onder alleenstaande wordt het personeelslid verstaan dat uitsluitend en effectief samenwoont met een of meer van zijn of haar kinderen.

Voor de toepassing van het eerste lid moet het personeelslid het bewijs leveren van de samenstelling van het gezin met een attest van de gemeentelijke overheid waaruit blijkt dat het personeelslid op het moment van de aanvraag van de loopbaanonderbreking uitsluitend en effectief samenwoont met een of meer van zijn kinderen. Voor iedere verlenging van een periode van volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking moet het personeelslid het vereiste attest indienen.".

Art. 26.In hetzelfde besluit wordt een artikel 36/1 ingevoegd, dat luidt als volgt : "

Art. 36/1.Voor het bepalen van het opdrachtvolume waarvoor loopbaanonderbreking kan worden genomen krachtens de artikelen 22, 26 en 29 wordt eveneens rekening gehouden met de prestaties, verstrekt door de personeelsleden belast met een opdracht aan een hogeschool."

Art. 27.In hetzelfde besluit wordt een artikel 36/2 ingevoegd, dat luidt als volgt : "

Art. 36/2.Voor de personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie worden de maximumperiodes van loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof en voor medische bijstand verminderd met de overeenstemmende periodes toegestaan op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/04/2011 pub. 10/05/2011 numac 2011202019 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot afschaffing van de beperkingen op de leeftijd van het gehandicapte kind inzake ouderschapsverlof type wet prom. 13/04/2011 pub. 30/01/2012 numac 2012000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot afschaffing van de beperkingen op de leeftijd van het gehandicapte kind inzake ouderschapsverlof. - Duitse vertaling sluiten1 betreffende het verlof voor onderbreking of vermindering van de arbeidsprestaties voor sommige personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie."

Art. 28.In hetzelfde besluit wordt een hoofdstuk 4/1, dat bestaat uit artikel 36/3 tot en met 36/4, ingevoegd, dat luidt als volgt : "Hoofdstuk 4/1. Specifieke bepalingen voor de personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie

Art. 36/3.Voor de personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie wordt het maximum van 60 maanden volledige en 60 maanden gedeeltelijke loopbaanonderbreking verminderd met de overeenstemmende periode van loopbaanonderbreking toegestaan op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/04/2011 pub. 10/05/2011 numac 2011202019 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot afschaffing van de beperkingen op de leeftijd van het gehandicapte kind inzake ouderschapsverlof type wet prom. 13/04/2011 pub. 30/01/2012 numac 2012000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot afschaffing van de beperkingen op de leeftijd van het gehandicapte kind inzake ouderschapsverlof. - Duitse vertaling sluiten1 betreffende het verlof voor onderbreking of vermindering van de arbeidsprestaties voor sommige personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie.".

Art. 36/4.Het Agentschap Hoger onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen vult, indien nodig, het bedrag van de aanmoedigingspremie voor de personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie aan tot het bedrag conform de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2002 tot instelling van de aanmoedigingspremies in de Vlaamse private sociale profit-sector.

Hoofdstuk 3. Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/04/2011 pub. 10/05/2011 numac 2011202019 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot afschaffing van de beperkingen op de leeftijd van het gehandicapte kind inzake ouderschapsverlof type wet prom. 13/04/2011 pub. 30/01/2012 numac 2012000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot afschaffing van de beperkingen op de leeftijd van het gehandicapte kind inzake ouderschapsverlof. - Duitse vertaling sluiten1 betreffende het verlof voor onderbreking of vermindering van de arbeidsprestaties voor sommige personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie

Art. 29.Aan artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/04/2011 pub. 10/05/2011 numac 2011202019 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot afschaffing van de beperkingen op de leeftijd van het gehandicapte kind inzake ouderschapsverlof type wet prom. 13/04/2011 pub. 30/01/2012 numac 2012000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot afschaffing van de beperkingen op de leeftijd van het gehandicapte kind inzake ouderschapsverlof. - Duitse vertaling sluiten1 betreffende het verlof voor onderbreking of vermindering van de arbeidsprestaties voor sommige personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2010 en 15 juli 2011, worden de volgende woorden toegevoegd : "die op 31 augustus 2012 genieten van een verlof voor onderbreking of voor vermindering van de arbeidsprestaties in toepassing van artikel 3, 6, 9, 21, 23 of 28 van dit besluit."

Art. 30.Aan artikel 1 van hetzelfde besluit wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt : "Voor de personeelsleden die op 31 augustus 2012 genieten van een verlof voor vermindering van de arbeidsprestaties vanaf de leeftijd van 50 jaar, zoals vermeld in artikel 9 van dit besluit, is het besluit van toepassing tot op de vooravond van de eerste instapdatum volgend op hun 55e verjaardag." Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Art. 31.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2012, met uitzondering van artikel 2 en 17, die uitwerking hebben vanaf 1 januari 2012.

Art. 32.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 12 oktober 2012.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, P. SMET

^