Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 07 september 2012
gepubliceerd op 09 oktober 2012

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de artikelen 14 en 22 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 houdende werkervaring

bron
vlaamse overheid
numac
2012036059
pub.
09/10/2012
prom.
07/09/2012
ELI
eli/besluit/2012/09/07/2012036059/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

7 SEPTEMBER 2012. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de artikelen 14 en 22 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 31/10/2008 numac 2008036282 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende werkervaring sluiten houdende werkervaring


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 17 maart 1998 houdende diverse beleidsbepalingen, artikel 11, § 5, vervangen bij het decreet van 8 december 2000;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 31/10/2008 numac 2008036282 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende werkervaring sluiten betreffende werkervaring, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 31 januari 2009, 12 maart 2010 en 15 juli 2011;

Gelet op het akkoord van de minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 5 juli 2012;

Gelet op het advies 51.788/1/V van de Raad Van State, gegeven op 16 augustus 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 14, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 31/10/2008 numac 2008036282 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende werkervaring sluiten houdende werkervaring wordt een artikel 14, § 1bis, ingevoegd, dat luidt als volgt : « Art. 14, § 1bis. De minister kent de in de eerste paragraaf bedoelde nazorgvergoeding eveneens toe voor elke doelgroepwerknemer die bij het leerwerkbedrijf de inschakelingsmodule heeft gevolgd en die zes maanden na het einde van de werkervaring minstens twee maanden ononderbroken via het stelsel van de individuele beroepsopleiding in opleiding is geweest bij een werkgever uit het reguliere arbeidscircuit.

Het leerwerkbedrijf toont aan dat de individuele beroepsopleiding verder bouwt op de opgedane competenties en bijdraagt tot de uitstroom naar werk.

De VDAB kent de individuele beroepsopleiding toe, overeenkomstig de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 23/09/2009 numac 2009035886 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding sluiten houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding. ».

Art. 2.In hetzelfde besluit wordt een artikel 22/1 ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 22/1.De minister kan beslissen om reeds goedgekeurde werkervaringsprojecten te verlengen met één jaar, zonder dat de promotor hierbij een nieuwe aanvraag overeenkomstig artikel 19 moet doen. ».

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2013.

Art. 4.De Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 7 september 2012.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, P. MUYTERS

^