Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 02 oktober 2015
gepubliceerd op 05 november 2015

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat betreft de bestuurlijke lus en diverse andere bepalingen

bron
vlaamse overheid
numac
2015036278
pub.
05/11/2015
prom.
02/10/2015
ELI
eli/besluit/2015/10/02/2015036278/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

2 OKTOBER 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014035907 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges sluiten houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat betreft de bestuurlijke lus en diverse andere bepalingen


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014035564 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges sluiten betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, artikel 34, § 5, tweede lid, vervangen bij het decreet van 3 juli 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/07/2015 pub. 16/07/2015 numac 2015035902 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikel 4.8.19 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges sluiten, artikel 10, zesde lid, artikel 17, 19, 36, derde lid, artikel 40, § 3, derde lid, en artikel 41, zevende lid;

Gelet op het decreet van 3 juli 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/07/2015 pub. 16/07/2015 numac 2015035902 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikel 4.8.19 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges sluiten tot wijziging van artikel 4.8.19 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en het decreet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014035564 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges sluiten betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, artikel 9, 1° ;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014035907 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges sluiten houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 16 december 2014;

Gelet op advies nr. 57.981 van de Raad van State, gegeven op 7 september 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de minister-president van de Vlaamse Regering, de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, en de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 17 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014035907 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges sluiten houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 worden de woorden "op een register" vervangen door de woorden "op een voorlopig register";2° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "op het register" vervangen door de woorden "op het definitieve register".

Art. 2.In artikel 18 van hetzelfde besluit worden de woorden "in het register" vervangen door de woorden "in het definitieve register".

Art. 3.In artikel 26, § 2, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "vijftien dagen" vervangen door de woorden "acht dagen".

Art. 4.Artikel 50 en 51 van hetzelfde besluit worden vervangen door wat volgt: "

Art. 50.§ 1. De griffier betekent de tussenuitspraak, vermeld in artikel 34, § 2, derde lid, van het decreet, onmiddellijk aan de partijen.

De partijen dienen hun standpunt over de toepassing van de bestuurlijke lus, met in voorkomend geval hun aanvullende en geïnventariseerde overtuigingsstukken, schriftelijk in binnen de termijn, vermeld in artikel 34, § 2, derde lid, van het decreet.

De griffier betekent een afschrift van het standpunt van een partij aan de andere partijen, of deelt hen het ontbreken van een tijdig ingediend standpunt mee. § 2. De griffier betekent de tussenuitspraak, vermeld in artikel 34, § 3, tweede lid, van het decreet, en de tussenuitspraak over de termijnverlening, onmiddellijk aan de partijen.

Art. 51.§ 1. De griffier betekent een afschrift van de herstelbeslissing, vermeld in artikel 34, § 4, eerste lid, van het decreet, aan de verzoekende en tussenkomende partijen, of deelt hen het ontbreken van een tijdige herstelbeslissing mee. § 2. De partijen delen hun standpunt over het herstel en de eventuele toepassing van artikel 36 van het decreet, met in voorkomend geval aanvullende en geïnventariseerde overtuigingsstukken, schriftelijk mee binnen een vervaltermijn van dertig dagen, die ingaat op de dag na dag van de betekening van de herstelbeslissing aan de partijen.

De griffier betekent een afschrift van het standpunt van een partij aan de andere partijen, of deelt hen het ontbreken van een tijdig ingediend standpunt mee.".

Art. 5.In artikel 56, § 1, 3°, van hetzelfde besluit wordt het woord "hoogdringendheid" vervangen door de woorden "uiterst dringende noodzakelijkheid".

Art. 6.In artikel 59, § 2, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "vijftien dagen" vervangen door de woorden "acht dagen".

Art. 7.In artikel 61, § 2, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het woord "verzoeker" wordt telkens vervangen door de woorden "verzoeker tot tussenkomst";2° in het eerste lid worden de woorden "De griffier schrijft het verzoekschrift niet op het register in" vervangen door de woorden "De griffier stelt de verzoeker tot tussenkomst in staat om het verzoekschrift tot tussenkomst te regulariseren";3° het tweede lid wordt opgeheven.

Art. 8.In artikel 63, derde lid, 2°, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het woord "ontvankelijke" wordt opgeheven;2° de woorden "en de verweerder" worden vervangen door de woorden ", de verweerder en de eventueel andere tussenkomende partijen".

Art. 9.In artikel 65, § 3, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "vermeld in paragraaf 1" vervangen door de zinsnede "vermeld in paragraaf 2".

Art. 10.In artikel 75, § 1, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "de ontvankelijkheid van" opgeheven.

Art. 11.In artikel 77, derde lid, van hetzelfde besluit worden tussen de woorden "aan de wederantwoordnota" en de woorden "nieuwe geïnventariseerde" de woorden "of de toelichtende nota" ingevoegd.

Art. 12.In artikel 78 van hetzelfde besluit wordt tussen de woorden "brengt de griffier de verweerder" en de woorden "op de hoogte van de laattijdigheid" de zinsnede "en, in geval van een tussenkomst, de tussenkomende partij" ingevoegd.

Art. 13.In deel 3, hoofdstuk 2, afdeling 5, onderafdeling 1, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° aan sectie 4 wordt een artikel 80 toegevoegd, dat luidt als volgt: "Art.80. De griffier betekent een afschrift van de laatste nota aan de verzoeker en, in geval van een tussenkomst, aan de tussenkomende partij."; 2° in sectie 5 wordt artikel 80 opgeheven.

Art. 14.In artikel 81 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° aan het eerste lid wordt de zinsnede ", op voorwaarde dat de tussenkomende partij, overeenkomstig artikel 75, op regelmatige wijze een schriftelijke uiteenzetting heeft ingediend" toegevoegd;2° het tweede lid wordt opgeheven.

Art. 15.Artikel 93 en 94 van hetzelfde besluit worden vervangen door wat volgt: "

Art. 93.§ 1. De griffier betekent de tussenuitspraak, vermeld in artikel 34, § 2, derde lid, van het decreet, onmiddellijk aan de partijen.

De partijen dienen hun standpunt over de toepassing van de bestuurlijke lus, met in voorkomend geval hun aanvullende en geïnventariseerde overtuigingsstukken, schriftelijk in binnen de termijn, vermeld in artikel 34, § 2, derde lid, van het decreet.

De griffier betekent een afschrift van het standpunt van een partij aan de andere partijen, of deelt hen het ontbreken van een tijdig ingediend standpunt mee. § 2. De griffier betekent de tussenuitspraak, vermeld in artikel 34, § 3, tweede lid, van het decreet, en de tussenuitspraak over de termijnverlening, onmiddellijk aan de partijen.

Art. 94.§ 1. De griffier betekent een afschrift van de herstelbeslissing, vermeld in artikel 34, § 4, eerste lid, van het decreet, aan de verzoekende en tussenkomende partijen, of deelt hen het ontbreken van een tijdige herstelbeslissing mee. § 2. De partijen delen hun standpunt over het herstel en de eventuele toepassing van artikel 36 van het decreet, met in voorkomend geval aanvullende en geïnventariseerde overtuigingsstukken, schriftelijk mee binnen een vervaltermijn van dertig dagen, die ingaat op de dag na dag van de betekening van de herstelbeslissing aan de partijen.

De griffier betekent een afschrift van het standpunt van een partij aan de andere partijen, of deelt hen het ontbreken van een tijdig ingediend standpunt mee.".

Art. 16.In artikel 109 van hetzelfde besluit worden de woorden "de dag na dag van de registratie van het verzoekschrift" vervangen door de woorden "de dag na de dag van de kennisgeving van het verzoekschrift door de griffier".

Art. 17.De volgende regelgevende teksten treden in werking op de eerste dag van de tweede maand die volgt op de maand van de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad: 1° artikel 5 en 6 van het decreet van 3 juli 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/07/2015 pub. 16/07/2015 numac 2015035902 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikel 4.8.19 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges sluiten tot wijziging van artikel 4.8.19 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 en het decreet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014035564 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges sluiten betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges; 2° dit besluit.

Art. 18.De minister-president, bevoegd voor het algemeen regeringsbeleid, de Vlaamse minister, bevoegd voor de binnenlandse aangelegenheden en de Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en de ruimtelijke ordening, zijn ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 2 oktober 2015.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, L. HOMANS De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE

^