Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 02 oktober 2015
gepubliceerd op 13 oktober 2015

Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2011 houdende de subsidiëring van sociale huisvestingsmaatschappijen voor uitgaven met betrekking tot rationeel energiegebruik en groene warmte

bron
vlaamse overheid
numac
2015036241
pub.
13/10/2015
prom.
02/10/2015
ELI
eli/besluit/2015/10/02/2015036241/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

2 OKTOBER 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 02/12/2011 pub. 13/01/2012 numac 2011036035 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidiëring van sociale huisvestingsmaatschappijen voor uitgaven met betrekking tot rationeel energiegebruik en groene warmte sluiten houdende de subsidiëring van sociale huisvestingsmaatschappijen voor uitgaven met betrekking tot rationeel energiegebruik en groene warmte


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, artikel 38, § 1, vervangen bij het decreet van 23 december 2011 en gewijzigd bij de decreten van 31 mei 2013 en 19 december 2014;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 02/12/2011 pub. 13/01/2012 numac 2011036035 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidiëring van sociale huisvestingsmaatschappijen voor uitgaven met betrekking tot rationeel energiegebruik en groene warmte sluiten houdende de subsidiëring van sociale huisvestingsmaatschappijen voor uitgaven met betrekking tot rationeel energiegebruik en groene warmte;

Gelet op het ministerieel besluit van 2 mei 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/05/2012 pub. 06/06/2012 numac 2012035566 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van de inhoud en de vorm van de installatiestudie, vermeld in artikel 5, eerste lid, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2011 houdende de subsidiëring van sociale huisvestingsmaatschappijen voor uitgaven met betrekking tot rationeel energiegebruik en groene warmte sluiten tot bepaling van de inhoud en de vorm van de installatiestudie, vermeld in artikel 5, eerste lid, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 02/12/2011 pub. 13/01/2012 numac 2011036035 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidiëring van sociale huisvestingsmaatschappijen voor uitgaven met betrekking tot rationeel energiegebruik en groene warmte sluiten houdende de subsidiëring van sociale huisvestingsmaatschappijen voor uitgaven met betrekking tot rationeel energiegebruik en groene warmte;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, verleend op 15 juli 2015;

Gelet op advies 57.951/3 van de Raad van State, gegeven op 21 september 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 02/12/2011 pub. 13/01/2012 numac 2011036035 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidiëring van sociale huisvestingsmaatschappijen voor uitgaven met betrekking tot rationeel energiegebruik en groene warmte sluiten houdende de subsidiëring van sociale huisvestingsmaatschappijen voor uitgaven met betrekking tot rationeel energiegebruik en groene warmte, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 januari 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 4° wordt opgeheven;2° in punt 8° wordt de zinsnede "worden toegepast," vervangen door de zinsnede "gelijktijdig worden toegepast of, als de energetische renovatie in meerdere fases wordt uitgevoerd, met een periode van maximaal 12 maanden tussen de opeenvolgende fases,".

Art. 2.In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, 5°, worden de woorden "met enkele beglazing" opgeheven; 2° aan het eerste lid wordt een punt 13° toegevoegd, dat luidt als volgt: "13° de vervanging van beglazing door hoogrendementsglas."; 3° in het tweede lid worden de woorden "welke verwarmingsinstallaties verouderd zijn en" en de zinsnede "hoog rendement raamsystemen," opgeheven.

Art. 3.In artikel 4 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 januari 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt aan het eerste lid een punt 13° toegevoegd, dat luidt als volgt: "13° een forfaitair bedrag van 25 euro per m², gemeten volgens glasmaat, voor het vervangen van de beglazing door hoogrendementsglas, niet cumuleerbeer met de subsidie vermeld in punt 3°."; 2° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden "met gemeenschappelijke voorzieningen voor thermisch comfort" opgeheven;3° aan paragraaf 3, eerste lid, worden een punt 12° en een punt 13° toegevoegd, die luiden als volgt: "12° een forfaitair bedrag van 150 euro per kW geïnstalleerd elektrisch verwarmingsvermogen, verminderd met het bedrag van de premie van de netbeheerder per kW op de datum van de facturatie, voor de vervanging van elektrische verwarming;13° een forfaitair bedrag van 33 euro per m², gemeten volgens glasmaat, voor het vervangen van de beglazing door hoogrendementsglas, niet cumuleerbeer met de subsidie vermeld in punt 3°."; 4° in paragraaf 3 wordt het tweede lid vervangen door wat volgt: "Als het beschikbare provinciale krediet binnen de verdeelsleutel van de eenmalige subsidie uit het Vlaams Klimaatfonds volledig is opgebruikt, kan de VMSW het resterende provinciale krediet binnen de verdeelsleutel van de subsidie, vermeld in artikel 2, zowel aanwenden voor de uitkering aan SHM's van de subsidiebedragen, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, als van de subsidiebedragen bij grondige renovaties, vermeld in het eerste lid."; 5° in paragraaf 4 wordt aan het derde lid de zinsnede ", en het subsidiebedrag, vermeld in paragraaf 3, eerste lid, 12°, voor elektrische verwarming" toegevoegd.

Art. 4.In artikel 5 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 januari 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt punt 2° opgeheven; 2° in het eerste lid wordt punt 3° vervangen door wat volgt: "3° de verwarmingsinstallaties worden geplaatst en aangepast door een erkende technicus als vermeld in artikel 6, 2°, van VLAREL van 19 november 2010;"; 3° in het eerste lid, 4°, worden de woorden "gebeurt zoals vermeld in artikel 4" vervangen door de woorden "en de vervanging van de beglazing door hoogrendementsglas gebeuren onder de voorwaarden, vermeld in artikel 4, § 1, eerste lid,";4° het tweede en het derde lid worden opgeheven.

Art. 5.Artikel 6 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 januari 2014, wordt opgeheven.

Art. 6.Artikel 7 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 7.§ 1. Het subsidiebedrag, vermeld in artikel 4, § 1, eerste lid, wordt aangevraagd na voltooiing van de werkzaamheden met het typeformulier dat de VMSW ter beschikking stelt.

De SHM voegt bij haar subsidieaanvraag het bewijs dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd en voldoen aan de bij of krachtens dit besluit gestelde voorwaarden aan de hand van: 1° een kopie van de factuur of van de vorderingsstaat in geval van gegunde werkzaamheden;2° het merk, het type en de nodige technische specificaties van de toegepaste systemen;3° de verklaring van de SHM dat ze voor de subsidiabele maatregel al dan niet een subsidie van een netbeheerder of een subsidie van een andere overheid of instantie heeft aangevraagd of ontvangen met, in voorkomend geval, de vermelding van het bedrag. § 2. Het subsidiebedrag, vermeld in artikel 4, § 3, eerste lid, wordt aangevraagd voor de bestelling, in geval van te gunnen werkzaamheden, of voor de start van de werkzaamheden met het typeformulier dat de VMSW ter beschikking stelt.

De SHM voegt bij haar subsidieaanvraag het bewijs dat de werkzaamheden voldoen aan de bij of krachtens dit besluit gestelde voorwaarden aan de hand van: 1° het gunningsdossier, in geval van te gunnen werkzaamheden;2° het merk, het type en de nodige technische specificaties van de systemen die toegepast worden;3° de verklaring van de SHM dat ze voor de subsidiabele maatregel al dan niet een subsidie van een netbeheerder of een subsidie van een andere overheid of instantie heeft aangevraagd, ontvangen of zal aanvragen met, in voorkomend geval, de vermelding van het bedrag. De VMSW controleert of de werkzaamheden voldoen aan de bij of krachtens dit besluit gestelde voorwaarden. De goedkeuring van het subsidieaanvraagdossier wordt aan de SHM betekend. Die betekening geldt als belofte van subsidie.

Om subsidiabel te zijn, mogen de werkzaamheden niet worden besteld, in geval van te gunnen werkzaamheden, of gestart voor de betekening van de goedkeuring van het subsidieaanvraagdossier.

Na voltooiing van de werkzaamheden maakt de VMSW de afrekening van het subsidiebedrag op basis van de door de SHM bezorgde kopie van de factuur of van de vorderingsstaat in geval van gegunde werkzaamheden.

De eerste schijf van 80% wordt als voorschot uitbetaald nadat het bewijs van bestelling of start van de werkzaamheden is voorgelegd. Het saldo van het subsidiebedrag wordt uitbetaald na de eindafrekening.

Als de werkzaamheden niet voldoen aan de bij of krachtens dit besluit gestelde voorwaarden, vordert de VMSW het voorschot terug.".

Art. 7.In hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 januari 2014, wordt een artikel 8/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 8/1.De subsidiebedragen toegestaan met toepassing van dit besluit, worden verleend met inachtneming van de voorwaarden van het Besluit nr. 2012/21/EU van de Commissie van 20 december 2011 betreffende de toepassing van artikel 106, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst, verleend aan bepaalde met het beheer van diensten van algemeen economisch belang belaste ondernemingen.

De VMSW voert op geregelde tijdstippen, en ten minste om de drie jaar, controles op overcompensatie uit. In het geval van een overcompensatie vordert de VMSW het overschot terug. Als het bedrag van de overcompensatie niet meer bedraagt dan 10% van het bedrag van de gemiddelde jaarcompensatie, mag de overcompensatie naar de volgende periode worden overgedragen en op het voor die periode te betalen compensatiebedrag in mindering worden gebracht.".

Art. 8.In hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 januari 2014, wordt een artikel 9/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 9/1.Voor aanvragen voor de subsidiebedragen, vermeld in artikel 4, § 3, eerste lid, van dit besluit, met betrekking tot maatregelen die werden besteld, in geval van te gunnen werkzaamheden, of waarvan de werkzaamheden werden gestart voor de datum van inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2015 houdende wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 02/12/2011 pub. 13/01/2012 numac 2011036035 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidiëring van sociale huisvestingsmaatschappijen voor uitgaven met betrekking tot rationeel energiegebruik en groene warmte sluiten houdende de subsidiëring van sociale huisvestingsmaatschappijen voor uitgaven met betrekking tot rationeel energiegebruik en groene warmte, blijft de voor voornoemde datum toepasselijke regeling van toepassing.

In afwijking van het eerste lid kunnen voor de maatregelen, vermeld in het eerste lid, de subsidiebedragen, vermeld in artikel 4, § 3, eerste lid, 1° tot en met 11°, van dit besluit, worden aangevraagd voor voltooiing van de werkzaamheden en is artikel 7, § 2, tweede, derde, vijfde en zesde lid, van dit besluit van toepassing.".

Art. 9.Het ministerieel besluit van 2 mei 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/05/2012 pub. 06/06/2012 numac 2012035566 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van de inhoud en de vorm van de installatiestudie, vermeld in artikel 5, eerste lid, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2011 houdende de subsidiëring van sociale huisvestingsmaatschappijen voor uitgaven met betrekking tot rationeel energiegebruik en groene warmte sluiten tot bepaling van de inhoud en de vorm van de installatiestudie, vermeld in artikel 5, eerste lid, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 02/12/2011 pub. 13/01/2012 numac 2011036035 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidiëring van sociale huisvestingsmaatschappijen voor uitgaven met betrekking tot rationeel energiegebruik en groene warmte sluiten houdende de subsidiëring van sociale huisvestingsmaatschappijen voor uitgaven met betrekking tot rationeel energiegebruik en groene warmte wordt opgeheven.

Art. 10.Artikel 7 heeft uitwerking met ingang van 1 november 2011.

Art. 11.Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 12.De Vlaamse minister, bevoegd voor wonen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 2 oktober 2015.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, L. HOMANS

^