Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 02 mei 2012
gepubliceerd op 06 juni 2012

Ministerieel besluit tot bepaling van de inhoud en de vorm van de installatiestudie, vermeld in artikel 5, eerste lid, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2011 houdende de subsidiëring van sociale huisvestingsmaatschappijen voor uitgaven met betrekking tot rationeel energiegebruik en groene warmte

bron
vlaamse overheid
numac
2012035566
pub.
06/06/2012
prom.
02/05/2012
ELI
eli/besluit/2012/05/02/2012035566/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed


2 MEI 2012. - Ministerieel besluit tot bepaling van de inhoud en de vorm van de installatiestudie, vermeld in artikel 5, eerste lid, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 02/12/2011 pub. 13/01/2012 numac 2011036035 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidiëring van sociale huisvestingsmaatschappijen voor uitgaven met betrekking tot rationeel energiegebruik en groene warmte sluiten houdende de subsidiëring van sociale huisvestingsmaatschappijen voor uitgaven met betrekking tot rationeel energiegebruik en groene warmte


De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, Gelet op het decreet van 15 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Vlaamse Wooncode sluiten houdende de Vlaamse Wooncode, artikel 38, vervangen bij het decreet van 23 december 2011;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 02/12/2011 pub. 13/01/2012 numac 2011036035 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidiëring van sociale huisvestingsmaatschappijen voor uitgaven met betrekking tot rationeel energiegebruik en groene warmte sluiten houdende de subsidiëring van sociale huisvestingsmaatschappijen voor uitgaven met betrekking tot rationeel energiegebruik en groene warmte, artikel 5, derde lid;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 1 maart 2012;

Gelet op het advies 51.077/3 van de Raad van State, gegeven op 27 maart 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder : 1° collectieve woonvoorzieningen : aaneengesloten wooneenheden met gemeenschappelijke functies, al dan niet uitgerust met een collectief systeem voor verwarming en/of sanitair warm water;2° VMSW : De Vlaamse maatschappij voor Sociaal Wonen, vermeld in artikel 30 van het decreet van 15 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Vlaamse Wooncode sluiten houdende de Vlaamse Wooncode.

Art. 2.Dit besluit is van toepassing op subsidieaanvragen voor de maatregelen, vermeld in artikel 3, eerste lid, 1° tot en met 4°, 6° en 7°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 02/12/2011 pub. 13/01/2012 numac 2011036035 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidiëring van sociale huisvestingsmaatschappijen voor uitgaven met betrekking tot rationeel energiegebruik en groene warmte sluiten houdende de subsidiëring van sociale huisvestingsmaatschappijen voor uitgaven met betrekking tot rationeel energiegebruik en groene warmte, bij collectieve woonvoorzieningen vanaf 15 wooneenheden.

Art. 3.Overeenkomstig artikel 5, eerste lid, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 02/12/2011 pub. 13/01/2012 numac 2011036035 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidiëring van sociale huisvestingsmaatschappijen voor uitgaven met betrekking tot rationeel energiegebruik en groene warmte sluiten houdende de subsidiëring van sociale huisvestingsmaatschappijen voor uitgaven met betrekking tot rationeel energiegebruik en groene warmte, kunnen de subsidies voor de maatregelen, vermeld in artikel 2, worden aangewend voor collectieve woonvoorzieningen mits zij voorafgaandelijk aan een installatiestudie zijn onderworpen.

De installatiestudie heeft betrekking op het geheel van de verwarmingsinstallaties en in het bijzonder de warmtegeneratie, de distributie, de afgifte, de regeling, de sanitair warm water productie en de mogelijkheden tot aanwending van groene warmte via zonneboilers, warmtepompen, of warmtekrachtkoppeling, ongeacht het bestaande systeem van verwarming (lokaal, centraal, collectief) en ongeacht de energievorm (gas, stookolie, elektrisch, warmtenet).

Art. 4.De installatiestudie bevat minimaal : 1° een beknopte beschrijving van het gebouw en zijn voornaamste thermische kenmerken met vermelding van eventueel geplande bouwkundige aanpassingswerken, aangevuld met energieprestatiedata indien beschikbaar;2° een principe of hydraulisch schema van de bestaande verwarmingsinstallaties met aanduiding van de verschillende componenten, hun kenmerken, prestaties en staat;3° de vermelding van eventuele tekortkomingen of onverenigbaarheden;4° de resultaten van de controle ter plaatse van de werking van de verwarmingsinstallaties en van de deelcomponenten, met onder meer nazicht van hydraulisch evenwicht en regelingen en temperaturen;5° een inschatting van de eventuele overdimensionering van de bestaande verwarmingsinstallaties en componenten;6° informatie die de resultaten van de studie kan beïnvloeden, onder meer de resultaten van de verwarmingsaudit, de keuringsverslagen, de klachten of knelpunten geuit door uitbater en gebruikers, de onderhoudsaspecten, de storingen, de bijzondere uitbatingsvoorwaarden, de verbruiksgegevens, de opportuniteiten, de onveilige situaties en de bereikbaarheid;7° een overzicht en evaluatie van de voor verbetering vatbare elementen, configuraties en systemen en voorstellen tot aanpassing met opgave van het energiebesparingspotentiëel en exploitatieskosten en een uitgesplitste raming van de werken;8° bij collectieve verwarmingsinstallaties dient de haalbaarheid van een zonneboiler of/en een warmtepomp onderzocht te worden;9° de rangschikking van de maatregelen met aanduiding van deze die voorgesteld worden om in aanmerking te komen voor het bepalen van het subsidiebedrag.Eventuele bijkomende subsidies en voordelen vanwege derden dienen hierbij in beschouwing genomen te worden.

Art. 5.De meest relevante alternatieven worden vermeld en verwoord in de installatiestudie.

Art. 6.De installatiestudie wordt tezamen met de subsidieaanvraag aan de VMSW overgemaakt.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking op de datum van de ondertekening ervan.

Brussel, 2 mei 2012.

De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, F. VAN DEN BOSSCHE

^