Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 21 april 2022
gepubliceerd op 22 juni 2022

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toepassing van artikel 3, § 1, tweede lid, van het decreet van 4 februari 2021 houdende de organisatie van de begroting, van de boekhouding en van de verslaggeving van de openbare bestuursinstellingen en van de artikelen 6, § 2, en 8 van hetzelfde decreet

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2022040954
pub.
22/06/2022
prom.
21/04/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 APRIL 2022. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toepassing van artikel 3, § 1, tweede lid, van het decreet van 4 februari 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/02/2021 pub. 19/03/2021 numac 2021020418 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de openbare bestuursinstellingen van de Franse Gemeenschap sluiten houdende de organisatie van de begroting, van de boekhouding en van de verslaggeving van de openbare bestuursinstellingen en van de artikelen 6, § 2, en 8 van hetzelfde decreet


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 4 februari 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/02/2021 pub. 19/03/2021 numac 2021020418 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de openbare bestuursinstellingen van de Franse Gemeenschap sluiten houdende de organisatie van de begroting, van de boekhouding en van de verslaggeving van de openbare bestuursinstellingen, artikelen 3, § 1, tweede lid, 6, § 2, en 8;

Gelet op het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 24 februari 2022Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/02/2022 pub. 08/03/2022 numac 2022031124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende organisatie van de structuur en de verantwoording van de begroting van de openbare bestuursinstellingen sluiten houdende de organisatie van de structuur en de verantwoording van de begroting van de openbare bestuursinstellingen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, uitgebracht op 17 februari 2022;

Gelet op het akkoord van de minister van Begroting, gegeven op 24 februari 2022;

Gelet op het advies nr. 71.123/2 van de Raad van State, uitgebracht op 21 maart 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de minister van Begroting;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De artikelen 46 tot en met 50 en 58 van het decreet van 4 februari 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/02/2021 pub. 19/03/2021 numac 2021020418 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de openbare bestuursinstellingen van de Franse Gemeenschap sluiten houdende de organisatie van de begroting, van de boekhouding en van de verslaggeving van de openbare bestuursinstellingen zijn niet van toepassing op de instellingen van type 3 met een totale financiering van minder dan 5 miljoen euro.

Onder totale financiering wordt verstaan alle eigen inkomsten die voortvloeien uit de activiteit van de instelling en de inkomsten uit subsidies van de Franse Gemeenschap of andere entiteiten.

Het in het eerste lid bedoelde bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd volgens het gezondheidsindexcijfer bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen, en wel volgens de volgende formule: basisbedrag X nieuwe index/basisindex, waarbij de basisindex de index is die geldt op 1 januari van het jaar waarin het basisbedrag in werking treedt en de nieuwe index de index die geldt op 1 januari van het jaar waarin het bedrag wordt geïndexeerd.

Art. 2.Artikel 20 van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 24 februari 2022Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/02/2022 pub. 08/03/2022 numac 2022031124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende organisatie van de structuur en de verantwoording van de begroting van de openbare bestuursinstellingen sluiten houdende de organisatie van de structuur en de verantwoording van de begroting van de openbare bestuursinstellingen wordt aangevuld met een vijfde lid, dat als volgt luidt: "De instellingen van type 3 bedoeld in artikel 1 van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 21 april 2022 tot toepassing van artikel 3, § 1, tweede lid, van het decreet van 4 februari 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/02/2021 pub. 19/03/2021 numac 2021020418 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de openbare bestuursinstellingen van de Franse Gemeenschap sluiten houdende de organisatie van de begroting, van de boekhouding en van de verslaggeving van de openbare bestuursinstellingen en van de artikelen 6, § 2, en 8 van hetzelfde decreet, zijn vrijgesteld van de toepassing van het vorige lid.

Art. 3.Dit besluity is voor het eerst van toepassing bij de opstelling van de ontvangsten- en uitgavenbegrotingen van de instellingen voor het begrotingsjaar 2023.

Art. 4.De minister van Begroting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 21 april 2022.

Voor de regering : De Minister-President, P.-Y. JEHOLET De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken, Gelijke Kansen en Toezicht van Wallonië-Brussel Onderwijs, F. DAERDEN

^