Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 07 april 2020
gepubliceerd op 08 mei 2020

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning aan de verzekeringsinstellingen van de Franse Gemeenschap van een eerste kwartaalvoorschot om de financiële lasten gebonden aan de verblijfskosten die van de universitaire ziekenhuizen afhangen te dekken

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2020041077
pub.
08/05/2020
prom.
07/04/2020
ELI
eli/besluit/2020/04/07/2020041077/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 APRIL 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning aan de verzekeringsinstellingen van de Franse Gemeenschap van een eerste kwartaalvoorschot om de financiële lasten gebonden aan de verblijfskosten die van de universitaire ziekenhuizen afhangen te dekken


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen;

Gelet op het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap sluiten houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het decreet van 18 december 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2019 pub. 23/03/2020 numac 2020040550 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 type decreet prom. 18/12/2019 pub. 23/03/2020 numac 2020040546 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 sluiten houdende de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020, inzonderheid op het basisartikel 01.01.12 van de organisatie-afdeling 15;

Gelet op het decreet van 25 april 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2019 pub. 18/06/2019 numac 2019041206 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de verzekeringsinstellingen van de Franse Gemeenschap sluiten betreffende de verzekeringsinstellingen van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 november 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/11/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013029635 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot organisatie van de interne budgettaire en boekhoudkundige controle en audit en van de administratieve en begrotingscontrole sluiten tot organisatie van de interne budgettaire en boekhoudkundige controle en audit en van de administratieve en begrotingscontrole;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 september 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/09/2019 pub. 27/09/2019 numac 2019014724 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 september 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/09/2019 pub. 03/10/2019 numac 2019042038 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende regeling van de werking van de regering sluiten houdende regeling van de werking van de Regering;

Gelet op de dwingende noodzaak om in het kader van een eerste kwartaalvoorschot snel de bedragen te kunnen vereffenen die de verzekeringsinstellingen in staat stellen de universitaire ziekenhuizen de financiering van hun infrastructuur te garanderen met het risico dat hun thesaurie, die al zwaar is getroffen door het beheer van de COVID-pandemie, in het gedrang komt;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 6 april 2020;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 7 april 2020;

Op de voordracht van de Minister bevoegd voor de Universitaire Ziekenhuizen, Besluit :

Artikel 1.Een eerste kwartaalvoorschot op de financiële lasten gebonden aan de verblijfskosten die van de universitaire ziekenhuizen afhangen ten bedrage van 366.218,01 euro wordt verdeeld als volgt: - Christelijke Mutualiteiten: 77.418,49 euro; - Neutrale Ziekenfondsen: 18.860,23 euro; - Socialistische Mutualiteiten: 144.363,14 euro; - Liberale Mutualiteiten: 16.333,32 euro; - Onafhankelijke Ziekenfondsen: 106.056,73 euro; - HZIV: 1.794,47 euro; - HR-RAIL : 1.391,63 euro.

Art. 2.Dit voorschot wordt aangerekend op de kredieten van de organisatie-afdeling 15, basisartikel 01.01.12 van de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020.

Art. 3.De begunstigden van dit voorschot moeten de opdrachten uitvoeren die de Franse Gemeenschap in haar decreet van 25 april 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2019 pub. 18/06/2019 numac 2019041206 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de verzekeringsinstellingen van de Franse Gemeenschap sluiten betreffende de verzekeringsinstellingen van de Franse Gemeenschap aan hen heeft toevertrouwd.

De verzekeringsinstellingen zijn ertoe gehouden elke aanvullende informatie te verstrekken die door de Algemene dienst Patrimonium en Beheer van de onroerende goederen wordt gevraagd. Deze laatste is ook gemachtigd om het gebruik van de ontvangen bedragen te controleren.

Art. 4.De begunstigden van het voorschot moeten het bestuur van de Franse Gemeenschap schriftelijk in kennis stellen van elke wijziging van het nummer of het opschrift van de bankrekening van de begunstigde, met inbegrip van de eventuele afsluiting ervan.

Art. 5.Onverminderd de bepalingen van dit besluit werven de begunstigden van dit voorschot hun personeel aan en beheren zij het onder hun uitsluitende verantwoordelijkheid.

De begunstigden van dit voorschot verbinden zich ertoe de geldende regelgeving inzake overheidsopdrachten na te leven.

De Franse Gemeenschap is niet aansprakelijk voor elke schade aan derden berokkend voor de verwezenlijking van de in artikel 3 beschreven opdrachten.

Art. 6.Het bestuur wordt ermee belast een nauwkeurige monitoring van de werkelijke uitgaven uit te voeren die door de verschillende verzekeringsinstellingen voor rekening van de Franse Gemeenschap worden gedragen en dit om bij de volgende vereffening de uitbetaalde bedragen te kunnen verbeteren en aanpassen.

Art. 7.De Minister bevoegd voor de universitaire ziekenhuizen wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 7 april 2020.

Voor de Regering : De Minister-President, P.-Y. JEHOLET De Minister van Universitaire Ziekenhuizen V. GLATIGNY

^