Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 21 augustus 2019
gepubliceerd op 03 september 2019

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het hadnvest van de bestuurder van WBE en de toegekende vergoedingen

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2019014241
pub.
03/09/2019
prom.
21/08/2019
ELI
eli/besluit/2019/08/21/2019014241/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

21 AUGUSTUS 2019. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het hadnvest van de bestuurder van WBE en de toegekende vergoedingen


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd, artikel 20;

Gelet op het decreet van 9 januari 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/01/2003 pub. 21/02/2003 numac 2003029071 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de doorzichtigheid, de autonomie en de controle in verband met de overheidsinstellingen, de maatschappijen voor schoolgebouwen en de maatschappijen voor vermogensbeheer die onder de Franse Gemeenschap ressorteren sluiten betreffende de doorzichtigheid, de autonomie en de controle in verband met de overheidsinstellingen, de maatschappijen voor schoolgebouwen en de maatschappijen voor vermogensbeheer die onder de Franse Gemeenschap ressorteren, artikel 10;

Gelet op het bijzonder decreet van 7 februari 2019Relevante gevonden documenten type bijzonder decreet prom. 07/02/2019 pub. 07/03/2019 numac 2019040588 bron ministerie van de franse gemeenschap 7 FEBRUARI 2019. - Bijzonder decreet tot oprichting van de overheidsinstelling belast met het ambt van inrichtende macht voor het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, TITEL I. - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Voor de toepassing van dit bijzonder decreet wordt ver(...) sluiten tot oprichting van de overheidsinstelling belast met het ambt van inrichtende macht voor het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap, artikel 9;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 13 juni 2019;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 20 juni 2019;

Gelet op de « gendertest », op 18 juni 2019 uitgevoerd met toepassing van artikel 4, tweede lid, 1°, van het decreet van 7 januari 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/01/2016 pub. 12/02/2016 numac 2016029074 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap sluiten houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het advies nr. 66.386/2/V van de Raad van State, gegeven op 5 augustus 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Het handvest van de WBE-bestuurder

Artikel 1.Het handvest bedoeld in artikel 9 van het bijzonder decreet van 7 februari 2019Relevante gevonden documenten type bijzonder decreet prom. 07/02/2019 pub. 07/03/2019 numac 2019040588 bron ministerie van de franse gemeenschap 7 FEBRUARI 2019. - Bijzonder decreet tot oprichting van de overheidsinstelling belast met het ambt van inrichtende macht voor het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, TITEL I. - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Voor de toepassing van dit bijzonder decreet wordt ver(...) sluiten tot oprichting van de overheidsinstelling belast met het ambt van inrichtende macht voor het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap, is opgenomen in bijlage bij dit besluit.

Art. 2.Bij de instelling van de eerste WBE-raad wordt het handvest van de openbare bestuurder ondertekend in handen van de door de Regering benoemde minister of, bij gebreke daarvan, in handen van de Minister-president. HOOFDSTUK II. - Vergoedingen

Art. 3.De bepalingen van artikel 4 zijn niet van toepassing op de bestuurder bedoeld in artikel 5, § 1, eerste lid, 4°, van het bijzonder decreet van 7 februari 2019Relevante gevonden documenten type bijzonder decreet prom. 07/02/2019 pub. 07/03/2019 numac 2019040588 bron ministerie van de franse gemeenschap 7 FEBRUARI 2019. - Bijzonder decreet tot oprichting van de overheidsinstelling belast met het ambt van inrichtende macht voor het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, TITEL I. - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Voor de toepassing van dit bijzonder decreet wordt ver(...) sluiten. Deelname aan een vergadering van een instantie wordt voor deze bestuurder gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit.

Art. 4.§ 1. De bezoldiging van de WBE-bestuurders in de WBE-raad is als volgt vastgesteld: 1. ofwel een presentiegeld van 100 tot 125 euro per vergadering waarin de bestuurder zitting heeft wanneer hij de vergaderingen van de WBE-raad, het Bureau, een andere WBE-instantie, een interne WBE-vergadering of een WBE-examencommissie bijwoont;2. ofwel een jaarlijkse vergoeding van 2 000 tot 19 372 euro. § 2. Het komt de WBE-raad toe om, in overeenstemming met zijn interne beraadslagingsregels en binnen de in § 1 bedoelde marge, te beslissen over het bedrag van het presentiegeld of de jaarlijkse vergoeding.

Dezelfde bestuurder kan slechts één aanwezigheidsvergoeding (presentiegeld) per dag ontvangen, ongeacht de aard en het aantal vergaderingen dat hij binnen WBE of namens WBE heeft bijgewoond.

Het bedrag van de vergoeding kan verschillen naargelang de opdrachten die aan de bestuurder toegewezen zijn, in aanvulling op artikel 10, § 2, tweede lid, van het decreet van 9 januari 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/01/2003 pub. 21/02/2003 numac 2003029071 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de doorzichtigheid, de autonomie en de controle in verband met de overheidsinstellingen, de maatschappijen voor schoolgebouwen en de maatschappijen voor vermogensbeheer die onder de Franse Gemeenschap ressorteren sluiten betreffende de doorzichtigheid, de autonomie en de controle in verband met de overheidsinstellingen, de maatschappijen voor schoolgebouwen en de maatschappijen voor vermogensbeheer die onder de Franse Gemeenschap ressorteren.

De WBE-raad kan van geval tot geval, afhankelijk van de opdrachten in verband met de uitoefening van het ambt en op voorwaarde dat de betrokken bestuurder niet anderszins een voltijds bezoldigde activiteit uitoefent, beslissen dat de in paragraaf 1 bedoelde vergoeding als wedde wordt gebruikt. § 3. De jaarlijkse vergoedingen worden maandelijks op vervallen termijn en ten belope van 1/12de uitbetaald.

Wanneer de vergoeding niet voor een volle maand verschuldigd is, wordt zij pro rata temporis uitbetaald, naar rata van 1/30ste van het maandelijkse bedrag in verhouding tot de dagen van het begin van de toekenning of de beëindiging ervan.

De vergoeding wordt verminderd naar rata van de daadwerkelijke aanwezigheid bij afwezigheid van de bestuurder op meer dan 20% van de vergaderingen waar hij moest zitting hebben.

De ordonnateur van de uitgaven vordert het te veel betaalde bedrag op het moment van uitbetaling van de maandelijkse vaste bezoldiging in, na de driemaandelijkse controle van het deelnemingspercentage.

Art. 5.De WBE-raad kan aan elke bestuurder de verblijfs- en reiskostenvergoeding toekennen tegen het tarief en onder de voorwaarden die gelden voor het personeel van het ministerie of het WBE-personeel.

Voor de toekenning van de in het eerste lid bedoelde vergoedingen wordt de bestuurder gelijkgesteld met de ambtenaren van rang 15. HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 6.In het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 maart 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/03/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003029297 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het Handvest van de overheidsbestuurder en de vergoedingen toegekend aan de overheidsbestuurders en de bestuurders van rechtswege van een overheidsinstelling die onder de Franse Gemeenschap ressorteert sluiten betreffende het Handvest van de overheidsbestuurder en de vergoedingen toegekend aan de overheidsbestuurders en de bestuurders van rechtswege van een overheidsinstelling die onder de Franse Gemeenschap ressorteert, wordt een artikel 9bis ingevoegd luidend als volgt: "

Artikel 9bis.In afwijking van de voorgaande artikelen is dit besluit niet van toepassing op WBE. ».

Art. 7.De minister bevoegd voor het leerplichtonderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 8.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 21 augustus 2019.

De Minister-president, belast met Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, R. DEMOTTE De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor Sociale Promotie, Onderzoek en Media, J.-Cl. MARCOURT De Minister van Onderwijs, M.-M. SCHYNS

^