Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 02 mei 2019
gepubliceerd op 04 juni 2019

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de nadere regels voor het verkrijgen van het label voor schoolboeken, digitale hulpbronnen en pedagogische tools alsook de criteria van het erbij horende Handvest

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2019012743
pub.
04/06/2019
prom.
02/05/2019
ELI
eli/besluit/2019/05/02/2019012743/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

2 MEI 2019. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de nadere regels voor het verkrijgen van het label voor schoolboeken, digitale hulpbronnen en pedagogische tools alsook de criteria van het erbij horende Handvest


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 7 februari 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/02/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019011293 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet met betrekking tot de aanschaf van schoolboeken, digitale hulpmiddelen, pedagogische instrumenten en literatuurboeken, binnen de schoolinrichtingen sluiten met betrekking tot de aanschaf van schoolboeken, digitale hulpmiddelen, pedagogische instrumenten en literatuurboeken, binnen de schoolinrichtingen, artikel 3;

Gelet op het decreet van 19 oktober 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/10/2017 pub. 16/11/2017 numac 2017031486 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de culturele bescherming van het boek sluiten betreffende de culturele bescherming van het boek, de artikelen 15 en 16;

Gelet op de "gendertest", op 19 februari 2019 uitgevoerd met toepassing van artikel 4, tweede lid, 1°, van het decreet van 7 januari 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/01/2016 pub. 12/02/2016 numac 2016029074 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap sluiten houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap;

Gelet op de aanvraag om advies binnen een termijn van 30 dagen, gericht aan de Raad van state op 1 maart 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Gelet op het gebrek aan mededeling van dat advies binnen deze termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Overwegende dat het labelen van schoolboeken, digitale hulpmiddelen en pedagogische tools de bepaling vereisen van de toekenningsregels en, desgevallend, de intrekkingsregels;

Gelet dat het decreet de Regering ertoe machtigt een Handvest aan te nemen om de waarborgen van het label nader te bepalen;

Gelet op het Adviescomité voor de bespreking van de kwesties in verband met gelijke kansen voor mannen en vrouwen van de Federatie Wallonië-Brussel, van 26 maart 2019;

Gelet op het advies van het Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van racisme, UNIA, van 20 maart 2019;

Gelet op het advies van de Raad voor Franstalige vrouwen van België, van 25 maart 2019;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Elke uitgever die erom verzoekt bij de Algemene Directie Leerplichtonderwijs, na zich ertoe te hebben verbonden de bepalingen van het bij dit besluit gevoegde Handvest na te leven, krijgt het label voor de schoolboeken, de digitale hulpbronnen en de pedagogische tools die hij uitgeeft.

De in lid 1 bedoelde verbintenis wordt aangegaan door middel van het bij dit besluit gevoegde formulier. Zij wordt ondertekend door de persoon die bevoegd is om de uitgever te binden.

Art. 2.Het is de uitgever niet toegestaan het label te vermelden op de schoolboeken, digitale hulpbronnen en pedagogische instrumenten die hij uitgeeft. Hun certificering blijkt uit hun aanwezigheid in een register dat wordt bijgehouden door de Algemene Directie Leerplichtonderwijs. Dit register is gepubliceerd op de website www.enseignement.be.

Met het oog op de bijwerking van dit register deelt de uitgeverij schriftelijk aan de Algemene Directie Leerplichtonderwijs de volledige referenties (in het bijzonder ISBN) mee van de werken die ze wenst te labelen en van de nieuwe versies ervan.

Art. 3.De Algemene Inspectiedienst is bevoegd om, op verzoek van de Algemene Directie Leerplichtonderwijs, de conformiteit van de gelabelde schoolboeken, digitale hulpmiddelen en pedagogische tools met de bepalingen van het Handvest te controleren.

De controle heeft betrekking op schoolboeken, digitale hulpbronnen en pedagogische tools die zijn opgenomen in het in artikel 2 bedoelde register.

De inspecteurs kunnen een beroep doen op de deskundigheid van de Directie Gelijke Kansen.

De inspecteurs kunnen de uitgevers om alle informatie verzoeken die relevant is voor de uitoefening van hun opdrachten.

Elke controle leidt tot een verslag dat aan De Algemene Directie Leerplichtonderwijs wordt toegezonden.

Art. 4.De Algemene Directie Leerplichtonderwijs kan op basis van het in artikel 3 bedoelde verslag verklaren dat een of meer bepalingen van het in artikel 1 bedoelde Handvest niet in acht zijn genomen en overwegen het label van het desbetreffende schoolboek, de digitale hulpbronnen of de pedagogische tools in te trekken.

De Algemene Directie Leerplichtonderwijs deelt de uitgever mee dat de intrekking van het label wordt overwogen en de precieze redenen daarvoor. De uitgever kan binnen een maand na ontvangst van deze informatie reageren en verzoeken om door De Algemene Directie Leerplichtonderwijs te worden gehoord.

Indien wordt besloten het label in te trekken, wordt/worden het schoolboek, de digitale hulpbronnen of het onderwijsinstrument onmiddellijk uit het in artikel 2 bedoelde register geschrapt en mag de uitgever het label op geen enkele wijze meer gebruiken.

De intrekking van het label mag geen financiële schade toebrengen aan instellingen die het schoolboek, de digitale hulpbronnen of de pedagogische tools hebben aangeschaft voordat de in het eerste lid bedoelde beslissing is genomen.

Art. 5.De uitgever die het label voor een schoolboek, digitale hulpbronnen of pedagogische tools heeft verloren, kan, indien hij wenst dat het/ze opnieuw in het in artikel 2 bedoelde register wordt(worden) opgenomen, een met redenen omkleed verzoek daartoe richten aan de Algemene Inspectiedienst.

De Algemene Inspectiedienst onderzoekt of het schoolboek, de digitale hulpbronnen of de pedagogische tools opnieuw voldoet (voldoen) aan de eisen van het Handvest. Hij stuurt zijn verslag aan De Algemene Directie Leerplichtonderwijs, die het/ze op basis daarvan al dan niet in het register opneemt.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Art. 7.De Minister bevoegd voor het Leerplichtonderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 2 mei 2019.

Voor de Regering : De Minister-President, bevoegd voor Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, R. DEMOTTE De Minister van Onderwijs, M.-M. SCHYNS

^