Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 12 september 2018
gepubliceerd op 10 oktober 2018

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van de schaarste-ambten voor het schooljaar 2018-2019

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2018013936
pub.
10/10/2018
prom.
12/09/2018
ELI
eli/besluit/2018/09/12/2018013936/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

12 SEPTEMBER 2018. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van de schaarste-ambten voor het schooljaar 2018-2019


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 12 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004029221 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de vaststelling van de schaarste en bepaalde Commissies in het buitengewoon of door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde onderwijs sluiten betreffende de bepaling van schaarste en sommige commissies in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, artikel 4;

Gelet op het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 10/10/2014 numac 2014029467 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde en gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs sluiten tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs, artikel 39, tweede lid, 8° ;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 4 juni 2018 ;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 12 juni 2018 ;

Gelet op de « gendertest » van 22 mei 2018 uitgevoerd met toepassing van artikel 4, tweede lid, 1°, van het decreet van 7 januari 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/01/2016 pub. 12/02/2016 numac 2016029074 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap sluiten houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap;

Gelet op de verslagen van de netoverschrijdende commissie voor de bekwaamheidsbewijzen van 21 maart en 23 mei 2018 ;

Gelet op het onderhandelingsprotocol van 25 juni 2018 van het Comité van sector IX, van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, afdeling II, en van het onderhandelingscomité voor de statuten van het personeel van het vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op het onderhandelingsprotocol van 25 juni 2018 van het Overlegcomité tussen de Regering van de Franse Gemeenschap en de vertegenwoordigings- en coördinatieorganen van de inrichtende machten van het onderwijs en de door de Regering erkende gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra;

Gelet op de aanvraag om advies binnen een termijn van 30 dagen, verlengd met 15 dagen, geadresseerd aan de Raad van State op 18 juli 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het gebrek aan mededeling van het advies binnen deze termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs en van de Minister van Onderwijs voor sociale promotie ;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De schaarste-ambten in het basisonderwijs, het secundair onderwijs met volledig leerplan en het onderwijs voor sociale promotie, alsook in het kunstonderwijs met beperkt leerplan worden bepaald in bijlage 1 bij dit besluit.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van het schooljaar 2018-2019.

Art. 3.De Ministers van Leerplichtonderwijs en van Onderwijs voor sociale promotie worden, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 12 september 2018.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Onderwijs, M.-M. SCHYNS De Minister van Onderwijs voor sociale promotie, Jeugd, Vrouwenrechten en Gelijke kansen, I. SIMONIS

^