Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 10 oktober 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 02/09/2018 pub. 10/10/2018 numac 2018013972 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg wat de invoering van de schoolstraat betreft type wet prom. 20/09/2018 pub. 10/10/2018 numac 2018014158 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot harmonisatie van de begrippen elektronische handtekening en duurzame gegevensdrager en tot opheffing van de belemmeringen voor het sluiten van overeenkomsten langs elektronische weg type wet prom. 23/03/2017 pub. 10/10/2018 numac 2018014170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen inzake toezichtmaatregelen uitgesproken als alternatief voor voorlopige hechtenis. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 10/10/2018 numac 2018014207 bron nationale bank van belgie Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen door een verzekeringsonderming naar Belgisch recht Overeenkomstig artikel 102 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de ve(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/07/2018 pub. 10/10/2018 numac 2018013881 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2018 aan de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties, in het kader van de financiering van effectgerichte maatregelen binnen het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand type koninklijk besluit prom. 25/09/2018 pub. 10/10/2018 numac 2018014159 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot harmonisatie van de begrippen elektronische handtekening en duurzame gegevensdrager type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2018 numac 2018205142 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Aanpassing buiten index op 1 juli 2018 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen Aan het spilindexcijfer 103,04 wordt, vanaf 1 juli 2018, het bedrag van de volgende sociale uitkeringen vastgelegd : A. Ziekte- en invali(...) I. Regeling voor werknemers Krachtens het koninklijk besluit van 22 juni 2018 tot wijziging van (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2018 numac 2018205161 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Oproep tot kandidaatstelling voor plaatsvervangend voorzitter van de Commissie "Kunstenaars" Krachtens het koninklijk besluit van 26 juni 2003 houdende de organisatie en de werking van de Commissie "Kunstenaars" bekendgemaakt De Koning benoemt, op gezamenlijk advies van de Ministers die de Sociale Zekerheid, de Werkgelegenh(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/09/2018 pub. 10/10/2018 numac 2018012628 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de tarieven en de nadere regels betreffende de aanvragen en de betalingen van door de federale politie uitgevoerde uitzonderlijke opdrachten van bestuurlijke politie type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/10/2018 numac 2018014152 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carriere. - Overplaatsingen Bij ministerieel besluit van 9 april 2018 wordt Mevr. Florinda BALECI, stagiaire, ontheven uit haar functie bij het Hoofdbestuur. Zij wordt toegevoegd aan de Permanente Vertegenwoordiging van België bij d Bij ministerieel besluit van 9 april 2018 wordt de heer Dries van BETTEN, stagiair, ontheven ui(...) type ministerieel besluit prom. 12/09/2018 pub. 10/10/2018 numac 2018040689 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen type ministerieel besluit prom. 08/10/2018 pub. 10/10/2018 numac 2018031967 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing van de resoluties betreffende ISIS , Al-Qaida en daarmee verbonden personen, groeperingen, ondernemingen en entiteiten

decreet

type decreet prom. 04/10/2018 pub. 10/10/2018 numac 2018205186 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn met het oog op de hervorming van het toezicht 541° type decreet prom. 04/10/2018 pub. 10/10/2018 numac 2018205187 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie met het oog op de hervorming van het toezicht op de lokale overheden

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/09/2018 pub. 10/10/2018 numac 2018013936 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van de schaarste-ambten voor het schooljaar 2018-2019

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2018 pub. 10/10/2018 numac 2018014111 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013 en van het Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014, wat betreft de competenties van de kinderbegeleider

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/09/2018 pub. 10/10/2018 numac 2018014179 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 2009 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/09/2018 pub. 10/10/2018 numac 2018014200 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 januari 2018 betreffende het instellen van een lage-emissiezone

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/11/2017 pub. 10/10/2018 numac 2018014218 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998 houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenarengeneraal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/09/2018 pub. 10/10/2018 numac 2018014226 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden en de voorzitter van de raad van beroep voor de studietoelagen en -leningen van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/09/2018 pub. 10/10/2018 numac 2018014242 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden en de voorzitter van de hoge raad voor de studietoelagen en -leningen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2018 pub. 10/10/2018 numac 2018040692 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016 houdende tariefregulering van de integrale drinkwaterfactuur, wat betreft bepaalde procedurele aspecten

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 10/10/2018 numac 2018014205 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 1090-4:2018 Execution of steel structures and aluminium structures - Part 4: Technical re(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/10/2018 numac 2018014228 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Paul Dechêne heeft de nietigverklaring gevorderd v Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A 225.550/XIII-8397. Voor de Hoofdgriffier, Cécil(...) type bericht prom. -- pub. 10/10/2018 numac 2018031949 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Sami SAZLIK, die woonplaats kiest bij Mr. Senne Meeus, adv Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 24 juli 2018. Deze zaak is ingeschre(...) type bericht prom. -- pub. 10/10/2018 numac 2018040713 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De naamloze vennootschap DERBY heeft de nietigverklaring g Deze zaken zijn ingeschreven onder rolnummers G/A 225.752/XI-22.123 en G/A 225.753/XI-22.124. Vo(...)

document

type document prom. -- pub. 10/10/2018 numac 2018205068 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Verantwoordelijke aankoop- contracten (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG18229 Solliciteren kan tot 24/10/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijvi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 10/10/2018 numac 2018205168 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. type document prom. -- pub. 10/10/2018 numac 2018205190 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige assistent-coördinatoren (niveau C) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: MNG18038 Deze selectie werd afgesloten op 17/07/2018. Er zijn 5 laureaten. De lijst i(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij zijn er 0 gesl(...) type document prom. -- pub. 10/10/2018 numac 2018205205 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige preventieadviseur psychosociaal Welzijn (niveau A2) voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: AFG18097 Deze selectie werd afgesloten op 20/07/2018. Er zijn 3 laureat(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 10/10/2018 numac 2018205208 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige gespecialiseerde vakmannen van openbare reinheid (m/v/x) (niveau D), voor Net Brussel. - Selectienummer : AFB18014 Deze selectie werd afgesloten op 2/10/2018. Er zijn 6 la(...) De lijst is 2 jaar geldig.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2018 numac 2018014213 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 september 2018 werd met ingang van deze datum benoemd : Kroonorde Officier De heer Christian LEGRAIN, Ottignies-Louvain-la-Neuve.

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 10/10/2018 numac 2018014215 bron instituut voor gerechtelijke opleiding **** van een financieel-juridisch adviseur **** Instituut voor gerechtelijke opleiding zal overgaan tot de aanwerving van een financieel-juridisch adviseur (****/****/**** - jurist niveau ****). **** **** om een statutaire ****(...) ****. **** **** adviseur is onder het gezag van de directeur, verantwoordelijk voor de go(...) type aanwerving prom. -- pub. 10/10/2018 numac 2018014216 bron instituut voor gerechtelijke opleiding **** van een attaché voor de dienst opleiding **** Instituut voor gerechtelijke opleiding zal overgaan tot de aanwerving van een attaché voor de dienst opleiding van de **** **** (****/****/**** - niveau ****). **** **** om ****(...) ****. **** **** attaché staat onder meer in voor de volgende taken*: **** het detecteren (...)

document

type document prom. 20/09/2018 pub. 10/10/2018 numac 2018014198 bron brussels hoofdstedelijk gewest Raadpleging. - Milieuovereenkomst betreffende versleten banden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
^