Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 29 augustus 2018
gepubliceerd op 20 september 2018

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het organiek reglement van het "Institut de la formation en cours de carrière »

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2018013801
pub.
20/09/2018
prom.
29/08/2018
ELI
eli/besluit/2018/08/29/2018013801/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 AUGUSTUS 2018. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het organiek reglement van het "Institut de la formation en cours de carrière » (Instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan)


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wet van 17 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten sluiten inzake overheidsopdrachten, inzonderheid op artikel 6 ;

Gelet op het decreet van 11 juli 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan sluiten betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een « Institut de la formation en cours de carrière » (Instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan), inzonderheid op artikel 38;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 februari 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/02/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003029296 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het organiek reglement van het « Institut de la formation en cours de carrière » sluiten tot goedkeuring van het organiek reglement van het "Institut de la formation en cours de carrière » (Instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan);

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 oktober 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/2015 pub. 16/11/2015 numac 2015029557 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Raad van bestuur en van de Regeringscommissaris bij het Instituut voor opleiding tijdens de loopbaan sluiten tot aanstelling van de leden van de Raad van bestuur en van de Regeringscommissaris bij het Instituut voor opleiding tijdens de loopbaan ;

Gelet op de « gendertest » van 31 juli 2018 uitgevoerd met toepassing van artikel 4, tweede lid, 1°, van het decreet van 7 januari 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/01/2016 pub. 12/02/2016 numac 2016029074 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap sluiten houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het gunstig advies van de Regeringscommissarissen van 1 augustus 2018 ;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs ;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het bijgevoegde organiek reglement van het « Institut de la formation en cours de carrière » (Instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan) wordt goedgekeurd.

Art. 2.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 februari 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/02/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003029296 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het organiek reglement van het « Institut de la formation en cours de carrière » sluiten tot goedkeuring van het organiek reglement van het « Institut de la formation en cours de carrière » (Instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan) wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 29 augustus 2018.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Onderwijs, M.-M. SCHYNS

^