Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 13 december 2017
gepubliceerd op 22 februari 2018

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de eindtermen op het einde van de eerste graad van het secundair onderwijs betreffende de moderne talen, de minimale competenties inzake communicatie in een andere moderne taal dan het Frans op het einde van de tweede graad van de doorstromingsafdeling alsook op het einde van de doorstromingsafdeling, de minimale competenties inzake communicatie in een andere moderne taal dan het Frans op het einde van de kwalificatieafdeling, wanneer het aanleren van een moderne taal in het studieprogramma opgenomen is, de eindcompetenties en kennis vereist in het Frans op het einde van de tweede graad van de doorstromingsafdeling alsook op het einde van de doorstromingsafdeling

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2018010434
pub.
22/02/2018
prom.
13/12/2017
ELI
eli/besluit/2017/12/13/2018010434/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

13 DECEMBER 2017. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de eindtermen op het einde van de eerste graad van het secundair onderwijs betreffende de moderne talen, de minimale competenties inzake communicatie in een andere moderne taal dan het Frans op het einde van de tweede graad van de doorstromingsafdeling alsook op het einde van de doorstromingsafdeling, de minimale competenties inzake communicatie in een andere moderne taal dan het Frans op het einde van de kwalificatieafdeling, wanneer het aanleren van een moderne taal in het studieprogramma opgenomen is, de eindcompetenties en kennis vereist in het Frans op het einde van de tweede graad van de doorstromingsafdeling alsook op het einde van de doorstromingsafdeling


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 24 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997029337 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren sluiten dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren, inzonderheid op de artikelen 16, § 1, 25, § 1, 2° en 3°, en 35, § 1, 2° en 3° ;

Gelet op de adviezen van de Sturingscommissie ingediend op 21 februari 2017 en 22 mei 2017;

Gelet op het advies van de Algemene overlegraad van het basisonderwijs ingediend op 26 april 2017;

Gelet op de adviezen van de Algemene overlegraad van het secundair onderwijs ingediend op 16 maart 2017 en 18 mei 2017;

Gelet op de informatie van de Algemene overlegraad van het gespecialiseerd onderwijs van 22 november 2017;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 30 juni 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 17 juli 2017;

Gelet op de gendertest van 13 juli 2017 uitgevoerd met toepassing van artikel 4, tweede lid, 1° van het decreet van 7 januari 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/01/2016 pub. 12/02/2016 numac 2016029074 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap sluiten betreffende de integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het protocol van syndicale onderhandeling van het Onderhandelingscomité van sector IX, van het Comité van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, afdeling II, en van het Onderhandelingscomité voor de statuten van het personeel van het gesubsidieerd vrij onderwijs, gesloten op 30 augustus 2017;

Gelet op het protocol van overleg tussen het Overlegcomité tussen de Regering van de Franse Gemeenschap en de vertegenwoordigings- en coördinatieorganen van de inrichtende machten van het onderwijs en van de gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra erkend door de Regering, gesloten op 30 augustus 2017;

Gelet op het advies nr. 62.330/2 van de Raad van State, gegeven op 20 november 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De eindtermen op het einde van de eerste graad van het secundair onderwijs betreffende de moderne talen, opgenomen als bijlage I bij dit besluit, worden bepaald overeenkomstig artikel 16, § 1, van het decreet van 24 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997029337 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren sluiten dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren.

Art. 2.De minimale competenties inzake communicatie in een andere moderne taal dan het Frans op het einde van de tweede graad van de doorstromingsafdeling alsook op het einde van de doorstromingsafdeling, opgenomen als bijlage II bij dit besluit, worden bepaald overeenkomstig artikel 25, § 1, 3°, van het decreet van 24 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997029337 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren sluiten dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren.

Art. 3.De minimale competenties inzake communicatie in een andere moderne taal dan het Frans op het einde van de kwalificatieafdeling, wanneer het aanleren van een moderne taal in het studieprogramma opgenomen is, opgenomen als bijlage III bij dit besluit, worden bepaald overeenkomstig artikel 35, § 1, 3°, van het decreet van 24 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997029337 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren sluiten dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren.

Art. 4.De eindcompetenties en kennis vereist in het Frans op het einde van de tweede graad van de doorstromingsafdeling alsook op het einde van de doorstromingsafdeling, opgenomen als bijlage IV bij dit besluit, worden bepaald overeenkomstig artikel 25, § 1, 2°, van het decreet van 24 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997029337 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren sluiten dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren.

Art. 5.Artikel 1 treedt in werking op 1 september 2018, in het lager onderwijs en voor het eerste jaar van het secundair onderwijs.

De artikelen 2 tot 4 treden in werking vanaf 1 september 2018, studiejaar na studiejaar.

Art. 6.De Minister tot wier bevoegdheid het Leerplichtonderwijs behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 13 december 2017.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Onderwijs, M.-M. SCHYNS

^