Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 28 maart 2013
gepubliceerd op 07 mei 2013

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de mobiliteit naar de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector of elk van de instellingen van openbar nut die onder het Comité van Sector XVII ressorteren

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2013029289
pub.
07/05/2013
prom.
28/03/2013
ELI
eli/besluit/2013/03/28/2013029289/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

28 MAART 2013. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de mobiliteit naar de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector of elk van de instellingen van openbar nut die onder het Comité van Sector XVII ressorteren


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 87, § 3, vervangen door de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op het decreet van 27 maart 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002029246 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de oprichting van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap (1) sluiten houdende de oprichting van het « Entreprise publique des technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française » (ETNIC) (Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap), artikel 13, vervangen bij het decreet van 27 februari 2003;

Gelet op het decreet van 11 juli 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan sluiten betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het gespecialiseerd onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan, artikel 45, tweede lid, vervangen bij het decreet van 27 februari 2003;

Gelet op het decreet van 17 juli 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2002 pub. 02/08/2002 numac 2002029383 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende hervorming van de « Office de la Naissance et de l'Enfance », afgekort « O.N.E. » sluiten houdende hervorming van de « Office de la Naissance et de l'Enfance », afgekort : « ONE », artikel 24, § 2, gewijzigd bij het decreet van 27 februari 2003 en bij het decreet van 26 maart 2009;

Gelet op het op 26 maart 2009 gecoördineerde decreet over de audiovisuele mediadiensten, artikel 140, § 3;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 oktober 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/10/2002 pub. 28/11/2002 numac 2002029552 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap sluiten tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse gemeenschap van 2 juni 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/2004 pub. 07/09/2004 numac 2004029266 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de verloven en afwezigheden van de personeelsleden van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en de instellingen van openbaar nut die onder het Comité van Sector XVII ressorteren sluiten betreffende de verloven en afwezigheden van de personeelsleden van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en de instellingen van openbaar nut die onder het Comité van Sector XVII ressorteren;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 10 september 2012;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 13 september 2012;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken van 13 september 2012;

Gelet op het advies van de Directieraad van het « Institut de la Formation en cours de carrière » (Instituut voor de vorming gedurende de loopbaan), gegeven op 26 september 2012;

Gelet op het advies an de Directieraad van het Ministerie van de Franse Gemeenschap, gegeven op 1 oktober 2012;

Gelet op het advies van de Directieraad van de « Office de la Naissance et de l'Enfance », gegeven op 8 oktober 2012;

Gelet op het advies van de Directieraad van het « Entreprise publique des technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française » (ETNIC), gegeven op 17 oktober 2012;

Gelet op het advies van de Directieraad van de Hoge Raad voor de audiovisuele sector van de Franse Gemeenschap, gegeven op 22 oktober 2012;

Gelet op het protocol nr. 414 van het Comité van Sector XVII, gesloten op 9 november 2012;

Gelet op het advies nr. 52.631/2 van de Raad van State, gegeven op 14 januari 2013 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken;

Na de beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Definities

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit, wordt verstaan onder : 1° Diensten van de Franse Gemeenschap : de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de audiovisuele sector en de instellingen van openbaar nut die onder het Comité van Sector XVII ressorteren, die voor de toepassing van dit besluit elk een afzonderlijke eenheid vormen;2° ambtenaar : elk personeelslid bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 22 december 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 09/01/2001 numac 2000002114 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de diensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van de Franse Gemeenschapscommissie, alsook op de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen sluiten tot bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de diensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van de Franse Gemeenschapscommissie, alsook op de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen, dat in vast verband benoemd is overeenkomstig het statuut dat op één van die eenheden van toepassing is en dat tot de Franse taalrol behoort;3° contractueel personeelslid : elk contractueel personeelslid van de diensten van de Staat, de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie alsook de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen;4° bevoegde overheid : overheid die de benoemings- of aanwervingsbevoegdheid heeft, of waaraan die benoemings- of aanwervingsbevoegdheid werd gedelegeerd, die dan over de overdrachtsbevoegdheid beschikt;5° onthaaleenheid : eenheid waarin de ambtenaar of het contractueel personeelslid wordt overgedragen;6° eenheid van herkomst : eenheid waarvan de ambtenaar of het contractueel personeelslid vóór zijn overdracht deel uitmaakte;7° personeelsdienst : het personeelslid (de personeelsleden) of de dienst(en), binnen de Diensten van de Franse Gemeenschap, dat/die belast wordt/worden met de werving en de twerkstelling van de ambtenaren en contractuele personeelsleden binnen deze Diensten;8° functionele dienst : de dienst waarin de ambtenaar of het personeelslid zijn ambt zal uitoefenen;9° intracommunautaire mobiliteit : overdracht van een ambtenaar of een contractueel personeelslid van een betrekking van een dienst van een eenheid van de Diensten van de Franse Gemeenschap naar een overeenstemmende betrekking van een dienst van een andere eenheid van deze Diensten;10° externe mobiliteit : overdracht van een ambtenaar of een contractueel personeelslid van een betrekking van een dienst die niet behoort tot een eenheid van de Diensten van de Franse Gemeenschap naar een betrekking van een dienst die onder één van die eenheden ressorteert. HOOFDSTUK II. - Algemene bepalingen

Art. 2.De intracommunautaire mobiliteit of de externe mobiliteit geschiedt tussen betrekkingen met een gelijkwaardige graad.

Art. 3.§ 1. De overdracht van een ambtenaar door middel van de intracommunautaire of externe mobiliteit brengt de benoeming in de graad - dezelfde graad of een graad die met zijn vroegere graad gelijkwaardig is - van de via de mobiliteit toegekende vacante betrekking, van rechtswege met zich mede.

De overdracht van een contractueel personeelslid geschiedt door de sluiting van een nieuwe arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. § 2. Voor de toepassing van dit besluit, moet het in § 1 bedoelde contractuele personeelslid : - voor onbepaalde tijd worden aangeworven; - zijn proeftijd hebben volbracht; - tot de Franse taalrol behoren.

Art. 4.§ 1. De persoon die de intracommunautaire of externe mobiliteit geniet, wordt volledig onderworpen aan het administratief statuut en het geldelijk statuut van de ambtenaren van de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap. § 2. De anciënniteit van de overgedragen ambtenaar of van het overgedragen contractueel personeelslid wordt berekend overeenkomstig titel VII van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap en hoofdstuk II van het besluit an de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het geldelijk statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap.

De overgedragen ambtenaar of het overgedragen contractuele personeelslid behoudt zijn administratieve anciënniteit en zijn geldelijke anciënniteit die hij vóór zijn overdracht had verworven.

Hem kan geen andere anciënniteit worden toegekend dan die waarop hij recht heeft. § 3. Er wordt de ambtenaar een weddeschaal toegekend in verband met de graad van de betrekking waarin hij wordt overgedragen. In afwijking daarvan behoudt de overgedragen ambtenaar, in voorkomend geval, zijn wedde totdat hij, in de weddeschaal in verband met zijn nieuwe betrekking, een wedde krijgt die ten minste gelijk is.

Art. 5.De intracommunautaire mobiliteit of de externe mobiliteit geschiedt op aanvraag van de ambtenaar of van het contractuele personeelslid of in het belang van de dienst.

In ieder geval is de toestemming van de overgedragen ambtenaar of van het overgedragen personeelslid vereist.

Art. 6.De bevoegde overheid kan alleen uitzonderlijk de mobiliteit in het belang van de dienst gebruiken en alleen als dit nodig is een beroep doen op een ambtenaar of een contractueel personeelslid die/dat kwalificaties of een welbepaalde ervaring heeft die overeenstemmen met het ambtsprofiel van de toe te kennen betrekking.

In dit geval verwittigt ze, voorafgaand aan elk initiatief, de eenheid waarvoor de ambtenaar of het contractuele personeelslid aangewezen is die voor de procedure in aanmerking komt.

Art. 7.§ 1. De bevoegde overheid kan beslissen in vast verband of in contractueel verband elke betrekking die ze vacant verklaart, toe te kennen door middel van intracommunautaire mobiliteit, externe mobiliteit of intracommunautaire en externe mobiliteit tegelijk. § 2. De bevoegde overheid kan alleen in het kader van de mobiliteit in het belang van de dienst beslissen een bevorderingsbetrekking die ze vacant verklaart door middel van de intractommunautaire mobiliteit of externe mobiliteit toe te kennen.

De beslissing tot toekenning van een bevorderingsbetrekking door middel van de intracommunautaire mobiliteit of de externe mobiliteit wordt genomen door de overheid die bevoegd is om de betrekking vacant te verklaren, nadat het bevoegde directieorgaan van de betrokken eenheid heeft verklaard dat het noodzakelijk was die procedure aan te wenden. § 3. Dit besluit is niet van toepassing op de bij mandaat toe te kennen betrekkingen.

Art. 8.Komt alleen in aanmerking voor intracommunautaire mobiliteit of externe mobiliteit, de ambtenaar of het contractuele personeelslid die/dat : 1° zich bevindt in de stand dienstactiviteit of ermee gelijkgesteld;2° titularis is van een betrekking met een graad die gelijkwaardig is met die van de toe te kennen betrekking;3° niet onderworpen is aan een lopende tuchtprocedure;4° niet getroffen wordt door een nog niet doorgehaalde tuchtsanctie. De kandidaat moet voldoen aan die voorwaarden op de datum die in de vacantverklaring wordt vastgelegd.

Art. 9.§ 1. De overdracht van een ambtenaar of van een contractueele personeelslid geschiedt mits naleving van een proeftijd die wordt vastgelegd volgens de administratieve bepalingen die in de onthaaleenheid worden vastgesteld, waarbij ze niet langer dan zes maanden kan duren. § 2. De overheid die de wervings- of benoemingsbevoegdheid in de betrokken betrekking uitoefent, kan beslissen, met de toestemming van de kandidaat voor de overdracht, de proeftijd bedoeld in § 1, te verminderen of af te schaffen. § 3. De in § 1 bedoelde proeftijd is alleen op de overgedragen ambtenaar toepasselijk als een gelijkaardige proeftijd in de eenheid van herkomst bepaald is, in geval van omgekeerde mobiliteit. HOOFDSTUK III. - Nadere regels voor de intracommunautaire mobiliteit of de externe mobiliteit

Art. 10.Elke ambtenaar of elk personeelslid bedoeld bij dit besluit kan een aanvraag om mobiliteit indienen : - door te antwoorden op een mobiliteitsaanbod door een oproep tot kandidaten; - ongeacht elk aanbod, door zijn kandidatuur in te dienen bij de personeelsdienst van één van de eenheden van de Diensten van de Franse Gemeenschap.

Die kandidatuur wordt ingediend volgens door de personeelsdienst van elke eenheid nader te bepalen regels.

In ieder geval wordt ontvangst gemeld van die kandidatuur.

Art. 11.De kandidaturen die onafhankelijk van elk aanbod worden ingediend, worden gecentraliseerd in een databank die ofwel specifiek is voor elk van de eenheden van de Diensten van de Franse Gemeenschap en door hun respectieve personeelsdienst wordt beheer, ofwel door die eenheden gemeenschappelijk wordt beheerd.

De kandidatuur is geldig gedurende een periode van 24 maanden, ingaande op de datum van de ontvangstmelding.

Art. 12.§ 1. Behoudens in geval van mobiliteit in het belang van de dienst, als een betrekking bij intracommunautaire en/of externe mobiliteit vacant wordt verklaard, wordt een oproep tot kandidaten gedaan door elk communicatiemiddel dat het iedere kandidaat mogelijk maakt zich te laten kennen.

In de oproep tot kandidaten moeten ten minste de volgende gegevens worden vermeld : het ambtsprofiel van de toe te kennen betrekking, de graad(graden) die met dat ambt overeenstemt(mmen) alsook de erbij horende weddeschaal(alen), en in voorkomend geval, de vereiste kwalificatie of het vereiste diploma.

Hij moet ook de termijn binnen welke en de vorm waarin de kandidatuur moet worden ingediend, vermelden. § 2. Ingevolde de in § 1 bedoelde oproep tot kandidaten, onderzoekt de personeelsdienst, met de medewerking van de functionele dienst, alle kandidaturen die aan het ambtsprofiel van de toe te kennen betrekking beantwoorden, met inbegrip van de kandidaturen van de in artikel 11 bedoelde databank, en organiseert hij een selectie waarbij ten minste de kandidaten worden gehoord. § 3. Met uitzondering van de contractuele betrekkingen bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 22 december 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 09/01/2001 numac 2000002114 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de diensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van de Franse Gemeenschapscommissie, alsook op de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen sluiten tot bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren, kunnen de bij mobiliteit toegekende betrekkingen alleen aan ambtenaren die in hun eenheid van herkomst bij een door SELOR bekrachtigde procedure werden aangeworden.

Art. 13.De in artikel 11 bedoelde databank wordt in alle gevallen van mobiliteit geraadplaagd.

Art. 14.Voordat een kandidaat wordt overgedragen, kijkt de personeelsdienst van de onthaaleenheid na of de kandidaat aan de in artikel 8 bedoelde voorwaarden voldoet.

Hij brengt de kandidaat en de eenheid van herkomst het resultaat van zijn controle ter kennis.

De overgedragen kandidaat die in de databank ingeschreven was, wordt dan uit die bank geschrapt.

Art. 15.De eenheid van herkomst zendt het individuele dossier ana de onthaaleenheid.

Art. 16.Onverminderd de opzeggingstermijn bepaald bij de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten, treedt de kandidaat in dienst in de onthaaleenheid op een datum die in overleg met de eenheid van herkomst wordt vastgesteld, als dat overleg bepaald wordt in een gelijkaardige regeling of wetgeving die op deze eenheid wordt toegepast, uiterlijk binnen de vier maanden te rekenen vanaf de datum van de informatie van de eenheid van herkomst. HOOFDSTUK IV. - Wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap.

Art. 17.§ 1. In het opschrift van titel IV van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 mei 2002 houdende vaststelling van de regels inzake mobiliteit van de ambtenaren tussen het Ministerie van de Franse Gemeenschap en de instellingen van openbaar nut behorend tot het Comité van Sector XVII en van 1 juli 2010 tot wijziging van diverse besluiten houdende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de regering van de Franse Gemeenschap en van de pubiekrechtelijke personen die ervan afhangen, worden de woorden « en Commissie inzake overdracht » geschrapt. § 2. Artikel 12bis van het voormelde besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 wordt afgeschaft.

Art. 18.In artikel 37 van hetzelfde besluit worden de woorden « door overdracht » vervangen door de woorden « door intracommunautaire mobiliteit of door externe mobiliteit ».

Art. 19.Artikel 38bis van hetzelfde besluit wordt afgeschaft.

Art. 20.Artikel 39 van hetzelfde besluit wordt gewijzigd als volgt : - het vierde lid en het vijfde lid worden afgeschaft; - in het zesde lid worden de woorden « bij de Commissie die bevoegd is voor de overdrachten » geschrapt.

Art. 21.Artikel 40 van hetzelfde besluit wordt gewijzigd als volgt : - in het tweede lid worden de woorden « of de Commissie inzake overdrachtregeling » geschrapt; - in het derde lid worden de woorden « of, naar gelang van het geval, van de Commissie inzake overdrachtregeling » geschrapt.

Art. 22.Hoofdstuk IIIbis « De overdracht », van Titel VIII, van hetzelfde besluit, wordt vervangen door het volgende hoofdstuk : « Hoofdstuk IIIbis. Intracommunautaire of externe mobilititeit.

Art. 68bis.De Regering neemt een besluit betreffende de mobiliteit naar de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de audioviduele sector of elk van de instellingen van openbaar nut die onder het comité van sector XVII ressorteren. ». HOOFDSTUK V. - Wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 oktober 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/10/2002 pub. 28/11/2002 numac 2002029552 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap sluiten tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het Overheidsbedrijf voor de Nieuw Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap

Art. 23.Artikel 10bis van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 oktober 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/10/2002 pub. 28/11/2002 numac 2002029552 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap sluiten tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap wordt afgeschaft.

Art. 24.Het derde lid van artikel 18 van het voormelde besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 oktober 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/10/2002 pub. 28/11/2002 numac 2002029552 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap sluiten wordt afgeschraft.

Art. 25.In artikel 18bis van het voormelde besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 oktober 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/10/2002 pub. 28/11/2002 numac 2002029552 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap sluiten, worden de woorden « of, naar gelang van het geval, voor de Commissie inzake overdrachtregeling » telkens afgeschraft. HOOFDSTUK VI. - Wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 juni 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/2004 pub. 07/09/2004 numac 2004029266 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de verloven en afwezigheden van de personeelsleden van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en de instellingen van openbaar nut die onder het Comité van Sector XVII ressorteren sluiten betreffende de verloven en afwezigheden van de personeelsleden van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en de instellingen van openbaar nut dir onder het Comité van Sector XVII ressorteren.

Art. 26.In artikel 1, § 3, 9°, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 juni 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/2004 pub. 07/09/2004 numac 2004029266 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de verloven en afwezigheden van de personeelsleden van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en de instellingen van openbaar nut die onder het Comité van Sector XVII ressorteren sluiten betreffende de verloven en afwezigheden van de personeelsleden van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en de instellingen van openbaar nut die onder het Comité van Sector XVII ressorteren, worden de woorden « of een proeftijd » toegevoegd. HOOFDSTUK VII. - Slotbepaling

Art. 27.De Minister van Ambtenarenzaken wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 28 maart 2013.

De Minister van Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET

^