Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 7 mei 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 07/05/2013 numac 2013011217 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Aanbevelingen van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie : publicatie voorgeschreven door artikel 6 van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector Het Raadg Advies met betrekking tot de stralingsnormen in het Brussels hoofdstedelijk Gewest. Dit adviesis(...) type wet prom. 23/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013022246 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 07/05/2013 numac 2013003133 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de btw, registratie en domeinen . - Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923, gewijzigd door programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens uit te hand (...) Stad AAT Een perceel grond gelegen rue de l'Indépendance gekadastreerd of vroeger gekadastreerd (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2012200257 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, houdende akkoord van sociale vrede 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 17/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2012200262 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de jubileumdag type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/05/2013 numac 2013000295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federale politie. - Mandaat Bij koninklijk besluit van 14 april 2013 wordt de heer Eddy MAILLET voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar aangewezen voor de betrekking van bestuurlijk directeur-coördinator van de federale politie voor het gere type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/05/2013 numac 2013000296 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federale politie. - Mandaat Bij koninklijk besluit van 14 april 2013 wordt de aanwijzing van de heer Thierry LEMAIRE voor de betrekking van bestuurlijk directeur-coördinator van de federale politie voor het gerechtelijk arrondisement Charleroi, type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/05/2013 numac 2013000328 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Intrekking oppensioenstelling Bij koninklijk besluit d.d. 23 april 2013 wordt het koninklijk besluit d.d. 17 mei 2012 waarbij de heer VAN HOVE, Antoine, met ingang van 1 november 2012 op pensioen wordt gesteld uit type koninklijk besluit prom. 30/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013003087 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit nr. 42 van 29 december 1992 tot vaststelling van de toe te passen wisselkoers indien gegevens voor het bepalen van de maatstaf van heffing van de belasting over de toegevoegde waarde voor handelingen andere dan de invoeren van goederen, zijn uitgedrukt in een vreemde munteenheid type koninklijk besluit prom. 30/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013003114 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2013 type koninklijk besluit prom. 30/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013003116 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2013 type koninklijk besluit prom. 30/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013003117 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2013 (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/05/2013 numac 2013009186 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E P I Penitentiaire Inrichtingen. - Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 22 april 2013 wordt bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A3, m(...) type koninklijk besluit prom. 17/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013012136 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor de periode 2006-2010 type koninklijk besluit prom. 24/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013024160 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013201491 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende de inspanning ten voordele van de risicogroepen voor 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013201572 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de arbeidsduurvermindering type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013201697 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loonprogrammatie 2011-2012 voor de arbeiders uit de voedingsnijverheid type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013201699 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013200994 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 2011 tot wijziging van de statuten en de benaming van het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 327.01 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler" type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013201492 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 april 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2007 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sectoraal Fonds Sociale Maribel voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector" en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013201571 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 1993 betreffende de sociale vrede, de syndicale premie en het syndicaal vormingsfonds type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013201573 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 november 2010 betreffende de invoering van een pensioenfonds voor de arbeiders/arbeidsters van de subsector voor de verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013201814 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardigingen type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013201817 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2006 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de sector van de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/05/2013 numac 2013202829 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijke besluiten van 18 juli 2012 en 1 september 2012, die in werking treden op 11 mei 2013 is aan de heer Vandemeulebroecke, P., ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Sint-Martens-Latem. Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013024152 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de gezondheidsinspecteurs, secretarissen van de geneeskundige commissies type ministerieel besluit prom. 18/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013024151 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de Provincie Limburg type ministerieel besluit prom. 18/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013024153 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de Provincie West-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 17/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013202683 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vaststelling van de definitieve lijst voor het jaar 2011 van sectoren die onvoldoende opleidingsinspanningen realiseren in uitvoering van artikel 3, § 4, van het koninklijk besluit van 11 oktober 2007 tot invoering van een bijkomende werkgeversbijdrage ten bate van de financiering van het betaald educatief verlof voor de werkgevers die behoren tot sectoren die onvoldoende opleidingsinspanningen realiseren in uitvoering van artikel 30 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact

decreet

type decreet prom. 25/03/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013202365 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot oprichting van een dienst met afzonderlijk beheer "Service en Logistiek in het Gemeenschapsonderwijs" type decreet prom. 25/03/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013202446 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot erkenning en subsidiëring van een instantie voor de zelfregulering van journalistieke deontologie

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 07/05/2013 numac 2013202830 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Rechtbank van koophandel te Antwerpen Bij beschikking van 7 januari 2013 werd de heer Caulier, G., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, aangewezen om, vanaf 1 mei 2013, het ambt van plaatsvervan Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 28(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/03/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013029289 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de mobiliteit naar de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector of elk van de instellingen van openbar nut die onder het Comité van Sector XVII ressorteren

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/03/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013031273 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de aanstelling van effectieve en plaatsvervangende leden van het Overlegplatform voor de Werkgelegenheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013031287 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 augustus 2010 ter bepaling van de tarieven die van toepassing zijn op de taxidiensten

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 07/05/2013 numac 2013000274 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de Wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Opheffingen Bij besluit van 14.01.2013, het besluit 10.06.2010 van houdende erkenning als bev Bij besluit van 22.01.2013 wordt het besluit van 37.03.2009 tot vernieuwing van de erkenning al(...) type erkenning prom. -- pub. 07/05/2013 numac 2013000275 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990. - Wijzigingen Bij besluit van 14.01.2013, wordt het enig artikel van het besluit van 14.05.2004 tot vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonde « Enig artikel. De erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het nummer 20 0600 36 aan d(...) type erkenning prom. -- pub. 07/05/2013 numac 2013000277 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990. - Vernieuwingen Bij besluit van 31.01.2013, wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het nummer 20 1503 06 aan de heer REALE MAS Bij besluit van 14/01/2013, wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het n(...) type erkenning prom. -- pub. 07/05/2013 numac 2013000276 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 2.01.2013, wordt de onderneming SECURECOM, als ondernemingsnummer 0848650921, e Bij besluit van 24.01.2013, wordt de onderneming TECOSEC, als ondernemingsnummer 0890134455, er(...) type erkenning prom. -- pub. 07/05/2013 numac 2013031249 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur wooneenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 2 juli 2012, wordt ADAM, Paul, gedomicilieerd Hameau des Wailles 80, te 1400 NIVELLES, erkend als Certificateur wooneenheid, De erkenning draagt het nummer CREPP-001130389 Bij beslissing van de leidende ambtenaar van (...) type erkenning prom. -- pub. 07/05/2013 numac 2013031251 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur wooneenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 2 juli 2012, wordt KINANA, Mehdi, gedomicilieerd rue du Moulin 76, te 6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE, erkend als Certificateur wo De erkenning draagt het nummer CREPP-001130357. Bij beslissing van de leidende ambtenaar van(...) type erkenning prom. -- pub. 07/05/2013 numac 2013031250 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur wooneenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 20 juli 2012, wordt DELAHAYE, Christophe, gedomicilieerd Mozartlaan 73, te 1190 BRUSSEL, erkend als Certificateur wooneenheid De erkenning draagt het nummer CREPP-001131425 Bij beslissing van de leidende ambtenaar van (...)

erratum

type erratum prom. 24/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013009191 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van het programma van het tweede examen inzake beroepsbekwaamheid voor het gerechtelijk jaar 2012-2013. - Errata

document

type document prom. 05/02/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013202098 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot definitieve rangschikking van Waldenburghaus als monument en tot definitieve rangschikking van het hele goed als ensemble type document prom. -- pub. 07/05/2013 numac 2013202656 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Hoei Op 16 april 2013 werd de heer Houbeau, Francis, rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtbank te Hoei, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het ambt van plaatsvervangend magist type document prom. -- pub. 07/05/2013 numac 2013202763 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De teksten van de ter Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/05/2013 numac 2013000326 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 23 april 2013 wordt de heer Verspeet, Glenn, identificatienummer 44-24965-19, benoemd in de functie van « hoofdcommissaris Algemene Politiewerking » bij de lokale politie van type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/05/2013 numac 2013000325 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 23 april 2013 wordt de heer Schellekens, Guido, indentificatienummer 44-23254-54, benoemd in de functie van « hoofdcommissaris Algemene Politiewerking » bij de lokale politie type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/05/2013 numac 2013000327 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 23 april 2013 wordt de heer Hegge, Johan, identificatienummer 44-24895-46, benoemd in de functie van « hoofdcommissaris Algemene Politiewerking » bij de lokale politie van de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/05/2013 numac 2013202445 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 april 2013 is Mevr. HEEMSKERK, Wenda, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Tongeren ter vervanging van de heer MOTMANS, Geert, wiens

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 07/05/2013 numac 2013202802 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** intern controleur voor de **** Financiën De vergelijkende selectie van **** intern controleur (niveau ****) voor de **** **** (****13025) werd afgesloten op 26 ****(...) Er is 1 geslaagde.

document

type document prom. -- pub. 07/05/2013 numac 2013018224 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Goedkeuring van gidsen Versie 1 van de "Autocontrolegids voor de sector van de fabricatie, handel, invoer en transport van organische teeltsubstraten" gedateerd op 27 februari 2013 werd op 10 april 2013 krachtens artikel 9 van het koni Dez gids kan bekomen worden bij : BPF vzw Belgische potgrondfederatie Secretariaat : de he(...) type document prom. 11/02/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013035404 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. -- pub. 07/05/2013 numac 2013202494 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het groefbedrijf Bij besluit van de Directeur-generaal van 19 april 2013, dat in werking treedt de dag waarop het in het Moniteur belge wor worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor het groefbedrijf : 1. als vertegenwoordig(...)
^