Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 14 februari 2011
gepubliceerd op 11 maart 2011

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 augustus 2007 houdende aanstelling van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2011029125
pub.
11/03/2011
prom.
14/02/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 FEBRUARI 2011. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 augustus 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/08/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007029288 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de centrale paritaire commissie van de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra sluiten houdende aanstelling van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 31 januari 2002 tot vaststelling van het statuut van de leden van het gesubsidieerd technisch personeel van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-sociale centra, inzonderheid op de artikelen 115 en 116;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap sluiten houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 69, aangevuld met het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 december 1998, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 december 2001, 21 januari 2004 en 14 mei 2009;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 september 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/09/2002 pub. 13/11/2002 numac 2002029555 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van de Centrale Paritaire Commissie van de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medische sociale centra sluiten tot oprichting van de Centrale Paritaire Commissie van de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medische sociale centra;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 augustus 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/08/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007029288 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de centrale paritaire commissie van de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra sluiten houdende aanstelling van de leden van de centrale paritaire commissie van de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 juli 2008, 14 september 2009, 18 december 2009 en 26 februari 2010;

Overwegende dat de ontslagnemende leden dienen te worden vervangen, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 augustus 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/08/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007029288 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de centrale paritaire commissie van de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra sluiten houdende aanstelling van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 juli 2008, 14 september 2009, 18 december 2009 en 26 februari 2010, wordt het tweede streepje vervangen door de volgende bepaling : « - als werkend en plaatsvervangend lid dat de representatieve verenigingen vertegenwoordigt van de leden van het technisch personeel van de confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra, aangesloten bij een vakvereniging vertegenwoordigd bij de Nationale Arbeidsraad :

WERKEND

PLAATSVERVANGEND

Mevr. Anne-Françoise VANGANSBERGT;

De heer Bernard DETIMMERMAN;

Mevr. Laurence MAHIEUX;

Mevr. Fabienne MOTTE;

De heer Christian AREND;

De heer Bruno BOUILLEZ;

Mevr. Anne-Françoise SCHOEFS;

De heer Jean-Paul HITTELET;

De heer Bernard De COMMER;

De heer Jean-Paul D'HAEYER;

De heer Marc WILLAME. Mevr. Françoise WIMLOT.


».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 14 februari 2011.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Directeur-generaal, Mevr. L. SALOMONOWICZ

^