Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 11 maart 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 11/03/2011 numac 2011003102 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen verzekeringsondernemingen Overeenkomstig artikel 74 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, heeft het Directiecomité van de Commissie Ingevolge artikel 76 van de wet van 9 juli 1975 is deze overdracht aan derden tegenstelbaar van zod(...) type wet prom. -- pub. 11/03/2011 numac 2011009135 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 15 februari 2011 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde **** **** **** koninklijk besluit van 15 februari 2011 is machtiging verleend aan ****. **** ****,(...) type wet prom. -- pub. 11/03/2011 numac 2011009148 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 22 februari 2011 is machtiging verleend aan ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om(...) Bij koninklijk besluit van 22 februari 2011 is machtiging verleend aan ****. ****, ****, ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/03/2011 numac 2011009183 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 februari 2011, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is de heer Werts, Th., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, aangewezen tot he Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. 25/02/2011 pub. 11/03/2011 numac 2011014037 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 1981 houdende uitvoering van de Richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen, hun bestanddelen alsook hun veiligheidsonderdelen type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/03/2011 numac 2011015032 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 25 februari 2011 wordt de heer Leo D'AES ontheven uit zijn functie van Ambassadeur en Consul-Generaal van België in Roemenië en in de Republiek Moldavië, met standplaats te Boekares Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/03/2011 numac 2011015033 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 25 februari 2011 wordt de heer Philippe BEKE geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in Roemenië, met standplaats te Boekarest. Het beroep van nietigverklaring Deze termijn wordt met dertig dagen verlengd ten behoeve van de personen die hun woonplaats hebben (...) type koninklijk besluit prom. 27/02/2011 pub. 11/03/2011 numac 2011022096 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage van het koninklijk besluit van 4 mei 2009 tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis , eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat de kinderen die lijden aan chronische nierinsufficiëntie betreft type koninklijk besluit prom. 01/03/2010 pub. 11/03/2011 numac 2011200758 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit productie en commercialisering van industriële machines en apparatuur in roestvrij staal voor de behandeling van voedingsproducten, gelegen op het grondgebied van Zedelgem en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 01/03/2011 pub. 11/03/2011 numac 2011200798 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/03/2011 numac 2011201241 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria. - Koninklijk besluit van 31 maart 1992 Bij ministerieel besluit van 7 maart 2011 is het laboratorium van de NV AIB-Vinçotte International, Ernest Leuvensesteenweg 248H, ° Groep : 8. ° Methode : PRC AVI NDT VIB 001. ° Gebaseerd op : koninklijk besluit 7 juli 2005(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/03/2011 pub. 11/03/2011 numac 2011018073 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I van het koninklijk besluit van 23 juni 2008 betreffende de maatregelen om het binnenbrengen en het verspreiden van bacterievuur Winsl. et al.) te voorkomen type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/03/2011 numac 2011031127 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-tewerkstellingsagentschap. - Hernieuwing erkenning Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van 22 februari 2011, verkrijgt ASAP.be NV, Zuiderring 11, 3600 GENK, de hernieuwing van de erkenning als privé-tewerkstell - Terbeschikkingstelling van uitzendkrachten; - Terbeschikkingstelling van interim-kunstenaars; type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/03/2011 numac 2011031126 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-****. - Erkenningen Bij ministerieel besluit van het **** **** Gewest, van 22 februari 2011, wordt SERGE **** MANAGEMENT & PERFORMANCE ****, **** 2, 1000 ****, erkend als privé-**** - **** en selectie. Deze erkenning wordt toegekend voor een duur van vier jaar en draagt het (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/03/2011 numac 2011031125 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-tewerkstellingsagentschap. - Hernieuwingen vergunning Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van 22 februari 2011, ontvangt GUY BONNY BVBA, Klaphoekstraat 6, 3730 HOESELT, een hernieuwing van de gelijkgestelde ver - Bemiddeling van betaalde sportbeoefenaars. Deze hernieuwing van de vergunning wordt toegekend (...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 11/03/2011 numac 2011200524 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 7/2011 van 27 januari 2011 Rolnummer 4330 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 173, 3° en 4°, 200, 202 en 203 van de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (wijzigingen van de wet (...) Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, de rechters E(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/02/2011 pub. 11/03/2011 numac 2011029127 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 november 2006 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie van het confessioneel vrij basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/02/2011 pub. 11/03/2011 numac 2011029125 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 augustus 2007 houdende aanstelling van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/02/2011 pub. 11/03/2011 numac 2011029131 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 november 2006 houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van het confessioneel vrij onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/02/2011 pub. 11/03/2011 numac 2011029128 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 november 2006 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie van het confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/02/2011 pub. 11/03/2011 numac 2011029133 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 november 2006 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie van het confessioneel vrij buitengewoon onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/02/2011 pub. 11/03/2011 numac 2011029147 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 mei 2008 houdende aanstelling van de leden van de raad van beroep van het confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/02/2011 pub. 11/03/2011 numac 2011029148 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 maart 2008 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het confessioneel vrij basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/02/2011 pub. 11/03/2011 numac 2011029151 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 oktober 2008 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/02/2011 pub. 11/03/2011 numac 2011029153 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 maart 2005 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep in het gesubsidieerd officieel onderwijs voor sociale promotie en in het gesubsidieerd officieel onderwijs voor sociaal-culturele promotie

bericht

type bericht prom. -- pub. 11/03/2011 numac 2011018080 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Kennisgeving. - Vergunning van 8 maart 2011 houdende de tijdelijke toestemming voor de distributie van jodiumtabletten overeenkomstig artikel 6quater , § 1, 5°, van de wet van 25 maart 1964 De Administrateur-generaal van het Federaal Agents type bericht prom. 04/03/2011 pub. 11/03/2011 numac 2011018077 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten. - Uitvoering van het koninklijk besluit van 15 april 2005 betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de procedure en de erkenningsvoorwaarden van laboratoria die analyses uitvoeren in het kader van de controleopdracht van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot uitvoering van de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, anti-hormonale, beta-adrenergische of productiestimulerende werking

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 11/03/2011 numac 2010014290 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Erkenning van de rijschool

lijst

type lijst prom. -- pub. 11/03/2011 numac 2011018076 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de erkenningen die tussen 1 februari 2011 en 28 februari 2011 toegekend werden bij toepassing van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing Etablissement Localité Type de matériel corpo(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 11/03/2011 numac 2011031124 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-****. - Vergunningen Bij ministerieel besluit van het **** **** Gewest, van 22 februari 2011, ontvangt **** ****, **** 320, 3070 ****, een gelijkgestelde vergunning als privé-**** - **** en selectie. Deze vergunning wordt toegekend voor een duur van één jaar met ingang van(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 11/03/2011 numac 2011003105 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie vo Deze overdracht werd in Groot-Brittannië op 11 februari 2011 door de « High Court » goedgekeurd.

document

type document prom. -- pub. 11/03/2011 numac 2011201091 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige databasebeheerders (niveau A1) voor het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB) (AFG11006) Na de selectie wordt een lijst met maximum 7 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? diplom(...) type document prom. -- pub. 11/03/2011 numac 2011201174 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van **** generieke test voor administratief en technisch personeel (niveau ****) voor de **** overheid (****10004) Na deze selectie wordt een lijst met geschikte of niet geschikte kandidaten aangelegd, ****(...) **** : **** diploma's op de uiterste **** : ? ****(...) type document prom. -- pub. 11/03/2011 numac 2011201240 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige sociaal controleurs (niveau B) voor het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) (ANG11010) Na de selectie wordt een lijst met maximum 24 geslaagden aangelegd, die t(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...) type document prom. -- pub. 11/03/2011 numac 2011201266 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige celhoofden interculturele bemiddeling (niveau A31) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG10867) Na de selectie wordt een lijst met maximum 7 geslaagden aa(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...) type document prom. -- pub. 11/03/2011 numac 2011201273 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige scheepsbouwingenieurs (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG11009) Na de selectie wordt een lijst met maximum 30 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt oo(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? burger(...) type document prom. -- pub. 11/03/2011 numac 2011201274 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige netwerkbeheerders (niveau A) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG10064) Na de selectie wordt een lijst met maximum 12 geslaagden aangelegd, die twee jaa(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/03/2011 numac 2011000133 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 februari 2011 wordt Mevr. Nele De Vulder benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, personeel dat ter beschikking wordt gesteld van de prov type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/03/2011 numac 2011000148 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 februari 2011 wordt Mevr. Sylvie Decoodt benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, centrale diensten, Nederlands taalkader, met ingang van type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/03/2011 numac 2011029119 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Ambtenaren en beambten van het Ministerie van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 4 februari 2010 Worden benoemd tot Ridder in de Kroonorde : Eerstaanwezend gegradueerde op het Ministerie van de Franse Gemeenschap type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/03/2011 numac 2011029118 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Ambtenaren en beambten van het Ministerie van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 4 februari 2010 Wordt bevorderd tot Commandeur Niveau 1 De heer DELSINNE André Directeur op het Ministerie van de Franse Gemeenschap. Ran(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/03/2011 numac 2011029116 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Ambtenaren en beambten van het Ministerie van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 31 juli 2009 Wordt bevorderd tot Commandeur i Niveau 1 De heer DECLERCK Jean-Claude Directeur op het Ministerie van de Franse Gemeenschap. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/03/2011 numac 2011029117 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Ambtenaren en beambten van het Ministerie van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 31 juli 2009 Worden bevorderd tot Grootoffici Niveau 1 De heer CHENOIX Claude Adjunct-Directeur-generaal op het Ministerie van de Franse G(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/03/2011 numac 2011029120 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Ambtenaren en beambten van het Ministerie van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 4 februari 2010 Worden benoemd tot Commandeur in de Orde van L Niveau 1 Mevr. FRADCOURT Ariane Directeur op het Ministerie van de Franse Gemeenschap. Ran(...)
^