Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 04 september 2002
gepubliceerd op 13 november 2002

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van de Centrale Paritaire Commissie van de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medische sociale centra

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2002029555
pub.
13/11/2002
prom.
04/09/2002
ELI
eli/besluit/2002/09/04/2002029555/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

4 SEPTEMBER 2002. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van de Centrale Paritaire Commissie van de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medische sociale centra


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 31 januari 2002 houdende het statuut van de leden van het gesubsidieerd technisch personeel van de gesubsidieerde vrije psycho-medische sociale centra, inzonderheid op artikel 111, § 1;

Gelet op de raadpleging van het onderhandelings- en overlegorgaan van de inrichtende machten van de gesubsidieerde confessionele vrije centra erkend door de Regering en van de verenigingen van het technisch personeel van de gesubsidieerde confessionele vrije centra, aangesloten bij een vakvereniging vertegenwoordigd op de Nationale Arbeidsraad;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 2 juli 2002;

Gelet op het akkoord van de Minister tot wiens bevoegdheid de Begroting behoort, gegeven op 11 juli 2002;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid verantwoord door het feit dat het decreet van 31 januari 2002 houdende het statuut van de leden van het gesubsidieerde technische personeel van de gesubsidieerde vrije psycho-medische sociale centra in werking is getreden op 1 maart 2002;

Overwegende dat artikel 111, § 1, van het voormeld decreet van 31 januari 2002 de Regering belast met de instelling van twee centrale paritaire commissies, respectievelijk bevoegd voor de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medische sociale centra en voor de gesubsidieerde niet-confessionele vrije psycho-medische sociale centra;

Dat voor het ogenblik alleen de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medische sociale centra zijn ingericht;

Overwegende de noodzakelijkheid zo vlug mogelijk een centrale paritaire commissie in te stellen voor de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medische sociale centra om aan de statutaire bepalingen vervat in het voormeld decreet van 31 januari 2002 en die de tussenkomst van bedoelde commissie vereisen de mogelijkheid te geven volkomen uitwerking te hebben;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 24 juli 2002, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister tot wiens bevoegdheid het statuut van het technisch personeel van de psycho-medische sociale centra behoort en van de Minister tot wiens bevoegdheid de psycho-medische sociale centra behoren;

Gelet op de beraadslaging van 4 september 2002 van de Regering van de Franse Gemeenschap, Besluit :

Artikel 1.Er wordt een Centrale Paritaire Commissie ingesteld voor de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medische sociale centra, hierna « de Centrale Paritaire Commissie » genoemd waarvan de bevoegdheid alle gesubsidieerde confessionele psycho-medische sociale centra bestrijkt.

Art. 2.De Centrale Paritaire Commissie oefent de bevoegdheden uit die haar worden toegewezen in de artikelen 32 en 117 van het decreet van 31 januari 2002 houdende het statuut van de leden van het gesubsidieerd technisch personeel van de gesubsidieerde vrije psycho-medische sociale centra.

Art. 3.De Centrale Paritaire Commissie is als volgt samengesteld : 1° zes effectieve leden en zes plaatsvervangende leden die de inrichtende machten van de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medische sociale centra vertegenwoordigen;2° zes effectieve leden en zes plaatsvervangende leden die de representatieve verenigingen van de leden van het technisch personeel van de gesubsidieerde confessionele, vrije psycho-medische sociale centra vertegenwoordigen, aangesloten bij een vakvereniging vertegenwoordigd op de Nationale Arbeidsraad;3° een voorzitter en een ondervoorzitter;4° een referendaris wiens opdracht erin bestaat de commissie met raad bij te staan;5° een secretaris en een adjunct-secretaris, gekozen onder de ambtenaren van het Ministerie. De vertegenwoordigers van de inrichtende machten en de vertegenwoordigers van de leden van het technisch personeel mogen zich laten bijstaan door technische raadgevers waarvan het maximaal aantal wordt bepaald in het huishoudelijk reglement bedoeld bij artikel 114 van het voormeld decreet van 31 januari 2002.

Art. 4.De leden worden aangesteld voor vier jaar.

Hun mandaat loopt ten einde : 1° bij ontslagneming;2° wanneer de organisatie die betrokken lid heeft voorgedragen om zijn vervanging verzoekt;3° bij overlijden. Ieder lid dat de raad van beroep verlaat, wordt vervangen binnen de drie maanden die volgen.

De vervanger voleindigt het mandaat van het lid in de plaats van wie hij wordt aangesteld.

Art. 5.De Centrale Paritaire Commissie stelt zijn eigen huishoudelijk reglement op dat zij aan de Regering ter goedkeuring voorlegt.

Art. 6.Aan de voorzitter en aan de ondervoorzitter van de Centrale Paritaire Commissie wordt een vaste vergoeding van 50 euro uitgekeerd per vergadering waaraan zij deelnemen evenals de terugbetaling van de reiskosten, die overeenstemt met een vervoerbiljet per trein in eerste klasse.

Aan de leden die werkelijk zetelen in de Centrale Paritaire Commissie worden de reiskosten terugbetaald die overeenstemmen met een vervoerbiljet per trein in eerste klasse.

Art. 7.De prestaties geleverd door de personeelsleden in de Centrale Paritaire Commissie zijn gelijkgesteld met periodes van dienstactiviteit.

Art. 8.De Minister tot wiens bevoegdheid het technisch personeel van de psycho-medische sociale centra behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 4 september 2002.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Cultuur, Begroting, Ambtenarenzaken, Jeugd en Sport, R. DEMOTTE De Minister van Secundair en Buitengewoon Onderwijs, P. HAZETTE

^