Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 13 november 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 24/12/2001 pub. 13/11/2002 numac 2002003452 bron ministerie van financien Wet houdende vierde aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2001 - Sectie 16 « Landsverdediging »

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 13/11/2002 numac 2002054061 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Reynders, Josephina Emilia Josephina Emilia Reynders, ongehuwd, geboren te Vorst op Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/10/2002 pub. 13/11/2002 numac 2002000775 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal zetels dat toegekend wordt aan het Franse kiescollege en het Nederlandse kiescollege voor de verkiezing van het Europese Parlement type koninklijk besluit prom. 24/10/2002 pub. 13/11/2002 numac 2002000828 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende aanstelling van de commissarissen van politie, houders van een mandaat van categorie 1 of 2, in de graad van hoofdcommissaris van politie type koninklijk besluit prom. 05/11/2002 pub. 13/11/2002 numac 2002007278 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 1959 betreffende de stand en de bevordering van de beroepsofficieren van de land-, de lucht-, en de zeemacht en van de medische dienst type koninklijk besluit prom. 05/11/2002 pub. 13/11/2002 numac 2002007279 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 1998 houdende verdeling van de personeelsenveloppe voor de militairen van het actief kader in periode van vrede type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/11/2002 numac 2002010031 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2002 is Mevr. Verstraete, F., gerechtelijk stagiair in de rechtbank van eerste aanleg te Gent, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven. Het beroep van nietigver type koninklijk besluit prom. 22/08/2002 pub. 13/11/2002 numac 2002012914 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, betreffende de arbeidsvoorwaarden in de pannenbakkerijen type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 13/11/2002 numac 2002013061 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de gewaarborgde minimumwedde type koninklijk besluit prom. 25/09/2002 pub. 13/11/2002 numac 2002013123 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de omzetting van het minimumbarema in de sector van de metaalbouw van het Land van Waas naar de euro type koninklijk besluit prom. 25/09/2002 pub. 13/11/2002 numac 2002013128 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardigingen type koninklijk besluit prom. 15/10/2002 pub. 13/11/2002 numac 2002013199 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 15/10/2002 pub. 13/11/2002 numac 2002013210 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het kort verzuim type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 13/11/2002 numac 2002014262 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 2001 houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2002 type koninklijk besluit prom. 14/10/2002 pub. 13/11/2002 numac 2002022906 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1995 betreffende diervoeders bestemd voor een bijzondere voeding

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/10/2002 pub. 13/11/2002 numac 2002003475 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 05/11/2002 pub. 13/11/2002 numac 2002007277 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 maart 1971 betreffende de samenstelling en de werking van de bevorderingscomités en het ministerieel besluit van 23 september 1977 betreffende de adviezen over de kandidatuur voor de bevordering van de officieren van de land-, de lucht- en de zeemacht en van de medische dienst type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/11/2002 numac 2002016221 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Bevorderingen Bij ministerieel besluit van 30 september 2002 worden de twee ingenieurs , hieronder vermeld, bevorderd door verhoging in weddenschaal tot de weddenschaal 10 E : De heer Georges, Benoit, met ingang van 1 (...) Mevr. Jansen, Maria, met ingang van 1 juli 2002 in het Nederlands taalkader. Overeenkomstig de (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/11/2002 numac 2002016222 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Bevorderingen Bij ministerieel besluit van 25 september 2002 worden de drie adjunct-adviseurs , hieronder vermeld, bevorderd door verhoging in weddenschaal 10 C, in het Nederlands taalkader : Bossuyt, Veerle, met ingang (...) Roelandts, André, met ingang van 1 oktober 2001; Van Nieuwenhove, Els, met ingang van 1 mei 2002(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/11/2002 numac 2002016223 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Bevorderingen Bij ministerieel besluit van 30 september 2002 worden de drie ingenieurs , hieronder vermeld, bevorderd door verhoging in weddenschaal 10 F, in het Nederlands taalkader : Vandendriessche, Macaire, met ingan(...) Dedeyne, Freddy, met ingang van 1 januari 2002; Courtheyn, Dirk, met ingang van 1 juli 2002. (...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 13/11/2002 numac 2002021435 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 144/2002 van 9 oktober 2002 Rolnummer 2454 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 377 tot 385 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en artikel 603, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, geste Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters L. Fran(...) type arrest prom. -- pub. 13/11/2002 numac 2002021434 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 127/2002 van 10 juli 2002 Rolnummer 2159 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 377, tweede lid, 378, tweede lid, en 381 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door het Hof van Ca Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters L. Fran(...) type arrest prom. -- pub. 13/11/2002 numac 2002021433 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 126/2002 van 10 juli 2002 Rolnummer 2150 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 30bis, § 6, 1°, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maats Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters P. Mart(...) type arrest prom. -- pub. 13/11/2002 numac 2002021438 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 130/2002 van 18 september 2002 Rolnummer 2203 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 29bis, § 2, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuige Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters P. Mart(...) type arrest prom. -- pub. 13/11/2002 numac 2002021437 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 128/2002 van 10 juli 2002 Rolnummers 2288, 2296 en 2297 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 5, tweede en vierde lid, van het Strafwetboek, zoals hersteld bij de wet van 4 mei 1999 tot invoering van de straf Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters L. Fran(...) type arrest prom. -- pub. 13/11/2002 numac 2002021436 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 152/2002 van 15 oktober 2002 Rolnummer 2333 In zake : de prejudiciële vragen over de artikelen 149 en 150 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, ge Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters P. Mart(...) type arrest prom. -- pub. 13/11/2002 numac 2002021442 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 133/2002 van 18 september 2002 Rolnummers 2228, 2229, 2230 en 2232 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 181, eerste lid, van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 12 juni 1991 betreffende de universitei Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters P. Mart(...) type arrest prom. -- pub. 13/11/2002 numac 2002021443 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 137/2002 van 25 september 2002 Rolnummer 2452 In zake : de prejudiciële vragen over de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 9 september 1993 « houdende de wijziging [van de Huisvestingscode] voor Het Arbitragehof, beperkte kamer, samengesteld uit voorzitter M. Melchior en de rechters-verslag(...) type arrest prom. -- pub. 13/11/2002 numac 2002021440 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 132/2002 van 18 september 2002 Rolnummer 2218 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 100 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het hoger onder Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters P. Mart(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 05/09/2002 pub. 13/11/2002 numac 2002028059 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van het bedrag van de toelagen die voor de periode van 1 januari 2001 tot 31 december 2001 toegekend moeten worden aan de ontvangers aangesteld bij de voormalige Dienst der Scheepvaart voor de inning van de scheepvaartrechten type besluit van de waalse regering prom. 05/09/2002 pub. 13/11/2002 numac 2002028060 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van het bedrag van de toelagen die voor de periode van 1 april 2002 tot 31 maart 2003 toegekend moeten worden aan de ontvangers aangesteld bij het voormalige Ministerie van Openbare Werken voor de inning van de scheepvaartrechten

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/09/2002 pub. 13/11/2002 numac 2002029508 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 29 van het decreet van 17 mei 1999 betreffende het hoger kunstonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/09/2002 pub. 13/11/2002 numac 2002029512 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende fusie van het internaat verbonden aan het « ITCF » van Rance en het internaat verbonden aan het koninklijk atheneum van Chimay type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/09/2002 pub. 13/11/2002 numac 2002029520 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheidsdelegatie inzake opleiding tijdens de loopbaan van de personeelsleden van de inrichtingen voor gewoon basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/09/2002 pub. 13/11/2002 numac 2002029540 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Sturingscommissie opgericht bij het decreet van 27 maart 2002 betreffende de sturing van het onderwijssysteem van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/09/2002 pub. 13/11/2002 numac 2002029557 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van de Raad van Beroep voor het gesubsidieerd technisch personeel van de officiële gesubsidieerde psycho-medische sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/09/2002 pub. 13/11/2002 numac 2002029555 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van de Centrale Paritaire Commissie van de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medische sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/09/2002 pub. 13/11/2002 numac 2002029558 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van de paritaire commissies voor de gesubsidieerde officiële psycho-medische sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/09/2002 pub. 13/11/2002 numac 2002029556 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van de Raad van Beroep voor het gesubsidieerd technisch personeel van de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medische sociale centra

omzendbrief

type omzendbrief prom. 24/10/2002 pub. 13/11/2002 numac 2002000777 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief OOP 38 betreffende de efficiënte inzet van de ordediensten naar aanleiding van voetbalwedstrijden en betreffende de informatiehuishouding en de taken van de spotters

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/11/2002 numac 2002018092 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis, met zetel te 9300 Aalst, Merestraat 80, heeft op 24 ok Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 128.451/VII 28.186. Voor de hoofdgriffier, S.(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 13/11/2002 numac 2002014273 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen De administratieve zetel van de « B.V.B.A. Rijschool De Schepper », erkend onder het nummer 2248, is sedert 1 oktober 2002 gevestigd te 3581 Beringen type erkenning prom. -- pub. 13/11/2002 numac 2002014288 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen De naam van de exploitant van de Rijschool 't Noorden, erkend onder het nummer 2022, is sedert 10 oktober 2002 gewijzigd in B.V.B.A. Rijschool Remor

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 13/11/2002 numac 2002000782 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999 Bij ministerieel besluit van 22 februari 2002, in de artikel 2 van het ministerieel besluit van 5 s(...) type vergunning prom. -- pub. 13/11/2002 numac 2002000783 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999 Bij ministerieel besluit van 3 mei 2002 wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingson(...) type vergunning prom. -- pub. 13/11/2002 numac 2002000786 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni Bij ministerieel besluit van 26 maart 2002 wordt de vergunning tot het organiseren van een interne (...)

erratum

type erratum prom. 02/08/2002 pub. 13/11/2002 numac 2002003425 bron ministerie van financien Programmawet. - Errata

document

type document prom. -- pub. 13/11/2002 numac 2002013328 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Administratie van de collectieve arbeidsbetrekkingen van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. Er kunnen evenwel voor eensluidend verklaarde afschriften van deze overeenkomsten worden verkregen (...)

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 13/11/2002 numac 2002015155 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 23 oktober 2002 hebben H.E. de Heer Jaffer Hamed Mohamed Jaffer, Mevr. Teodolinda Banegas de Makris, de Heer Emmanuel Kayitana Imanzi en de Heer Rodrigo Malmierca Diaz de eer gehad aan de Koning, in officiële Begeleid door een detachement ruiterij, werden H.E. in de automobielen van het Hof naar het Paleis (...)

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 13/11/2002 numac 2002020269 bron brusselse hoofdstedelijke raad Plenaire vergadering Agenda Donderdag 14 november 2002, om 14 u. 30 m. 1. Dringende vragen. 2. Inoverwegingnemingen. Voorstel van ordonnantie (van de heer Stéphane de Lobkow(...) Voorstel van ordonnantie (van de heer Stéphane de Lobkowicz) tot afschaffing van de ongelijke behan(...) type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 13/11/2002 numac 2002020270 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergaderingen Agenda Donderdag 14 november 2002 (Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69) 1. Dringende vragen (*). 2. Mondelinge vragen (**). - Mondelinge vraag van Me(...) - Mondelinge vraag van de heer Erik Arckens aan de heren Eric Tomas en Guy Vanhengel, leden van het(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 13/11/2002 numac 2002013304 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Yves Magnette De betrokken organisaties w De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan het Ministerie van Tewerkstelling en Ar(...)

document

type document prom. -- pub. 13/11/2002 numac 2002020273 bron belgische kamer van volksvertegenwoordigers Openbare commissievergaderingen Dagorde Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven Woensdag 13 november 2002 1. Vraag van de heer Yves Leterme aan de Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Pa 2. Vraag van de heer Servais Verherstraeten aan de Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrij(...) type document prom. -- pub. 13/11/2002 numac 2002020274 bron belgische senaat Commissievergaderingen. - Bijeenroepingen Week van maandag 11 tot vrijdag 15 november 2002 Overzicht van de commissievergaderingen Dinsdag 12 november 2002 : 10 uur :Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden. 10 uur : 12 u. 30 m. : Subcommissie « Mensenhandel ». 14 u. 30 m. : Justitie. Woensdag 13 november 2(...)
^