Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 30 augustus 2007
gepubliceerd op 04 oktober 2007

Besluit van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de centrale paritaire commissie van de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2007029288
pub.
04/10/2007
prom.
30/08/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AUGUSTUS 2007. - Besluit van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de centrale paritaire commissie van de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 31 januari 2002 tot vaststelling van het statuut van de leden van het gesubsidieerd technisch personeel van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-sociale centra, inzonderheid op de artikelen 105 en 106;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 september 2002 tot oprichting van de Centrale Paritaire Commissie van de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medische-sociale centra;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 april 2003 houdende benoeming van de leden van de Centrale paritaire commissie van de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra;

Gelet op de raadpleging van de vertegenwoordigings- en coördinatieorganen van de inrichtende machten van de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra en van de verenigingen van het technisch personeel van de gesubsidieerde confessionele vrije centra, aangesloten bij een vakvereniging vertegenwoordigd bij de Nationale Arbeidsraad;

Overwegende dat de mandaten van de leden van de Paritaire commissie ten einde gekomen zijn en dat nieuwe leden dus moeten worden aangesteld voor een periode van vier jaar;

Op de voordracht van de Minister-Presidente belast met het Leerplichtonderwijs en de Minister van Begroting belast met Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Tot lid van de centrale paritaire commissie van de confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra, hierna de « Centrale paritaire commissie » genoemd, worden benoemd : - als werkend en plaatsvervangend lid, dat de inrichtende macht vertegenwoordigt van de confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.De heer Jean-Louis RICHARD, sociaal bemiddelaar op de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt tot Voorzitter van de Centrale Paritaire Commissie benoemd.

De heer Jean-Marie Fafchamps, adjunct-sociaal bemiddelaar op de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt tot Ondervoorzitter van de Centrale Paritaire Commissie benoemd.

Art. 3.De heer Jean-Michel Cassiers, directeur op het Ministerie van de Franse Gemeenschap, wordt tot referendaris van de Centrale Paritaire Commissie benoemd.

Art. 4.De heer Jan Michiels, attaché op het Ministerie van de Franse Gemeenschap, wordt tot Secretaris van de Centrale Paritaire Commissie benoemd.

Mevr. Isabelle Grisay, attaché op het Ministerie van de Franse Gemeenschap, wordt tot adjunct-secretaris van de Centrale Paritaire Commissie benoemd.

Art. 5.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 april 2003 houdende benoeming van de leden van de Centrale paritaire commissie van de gesubsidieerde confessionele vrije Psycho-medisch-sociale centra wordt opgeheven.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 7.De Minister van Leerplichtonderwijs wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 30 augustus 2007.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-Presidente, belast met het Leerplichtonderwijs, Mevr. M. ARENA De Minister van Begroting belast met Ambtenarenzaken, M. DAERDEN

^