Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 4 oktober 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/05/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007023351 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/11/2006 pub. 04/10/2007 numac 2007000833 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot aanvulling van het koninklijk besluit van 4 maart 2005 betreffende de benamingen en de kenmerken van de biobrandstoffen en andere hernieuwbare brandstoffen voor motorvoertuigen en voor niet voor de weg bestemde mobiele machines. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 25/09/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007009859 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Turnhout type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/2007 numac 2007009863 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 25 september 2007 : - is aan de heer Sipido, J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Bergen; - worden, in het art Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type koninklijk besluit prom. 12/09/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007012424 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de brugpensioenen type koninklijk besluit prom. 10/09/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007012426 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton, tot wijziging van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid voor de arbeiders type koninklijk besluit prom. 12/09/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007012450 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de bijkomende werkloosheidsuitkeringen type koninklijk besluit prom. 12/09/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007012460 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, tot verlenging van de artikelen 2, 5, 6 en 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 2005 betreffende de brugpensioenen type koninklijk besluit prom. 12/09/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007012462 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de anciënniteit type koninklijk besluit prom. 28/09/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007012576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de berekeningswijze van het gemiddelde van de uitzendkrachten die door een gebruiker worden tewerkgesteld type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/2007 numac 2007014292 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Directoraat-generaal Vervoer te land Examens voor het behalen van bekwaamheidsbewijzen in Rijn- en binnenvaart In uitvoering van het koninklijk besluit van 27 maart 2007 houdende de organisatie van de examens en de vaststelling van de retributi De theoretische examens voor Rijnpatent, uitbreiding Rijnpatent, Vaarbewijs A of B, Radarpatent, Ge(...) type koninklijk besluit prom. 14/09/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007023344 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de bewaking van brucellose bij paarden die rauwe melk en colostrum produceren voor menselijke consumptie type koninklijk besluit prom. 14/09/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007023345 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de bewaking van tuberculose bij paarden, schapen en geiten die rauwe melk en colostrum produceren voor menselijke consumptie en bij geiten die samen met runderen worden gehouden type koninklijk besluit prom. 14/09/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007023350 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 februari 1997 houdende erkenningsvoorwaarden voor hondenkwekerijen, kattenkwekerijen, dierenasielen, dierenpensions en handelszaken voor dieren, en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren, en van het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/01/2006 pub. 04/10/2007 numac 2007000834 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de leerstof van de jaarlijkse opleiding voor het leidend en onderwijzend personeel van de rijscholen bedoeld in artikel 14 van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen. - Duitse vertaling

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 04/10/2007 numac 2007023364 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Raad van State. - Schorsing Het arrest nr. 174.530 uitgesproken door de Raad van State op 17 september 2007 schorst de uitvoering van het koninklijk besluit van 26 maart 2007 houdende toekenning aan de heer François PERL van de managementfunctie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007029275 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een dotatie, voor het schooljaar 2007-2008, aan het net van het secundair onderwijs ingericht door de Franse Gemeenschap, bij toepassing van artikel 12 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/08/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007029288 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de centrale paritaire commissie van de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/08/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007029289 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de Regeringscommissarissen bij de Hogescholen en van de afgevaardigden van de Regering bij de hogere kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/07/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007029292 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van artikel 18, § 2, van het decreet van 2 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de directeurs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/08/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007029293 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 juli 2005 betreffende de bevoegdheidsdelegaties voor de Vaste uitgaven van de Kabinetten van de Franse Gemeenschap voor de Vaste Bijstandsdienst inzake administratieve en geldelijke aangelegenheden van de Kabinetten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007029280 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van bijkomende lestijden voor het schooljaar 2007-2008, aan de vestigingen die positieve discriminatie genieten en aan de niet meer opgenomen vestigingen, bij toepassing van artikel 9 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007029284 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een subsidie, voor het schooljaar 2007-2008, aan het net van het gesubsidieerd confessioneel vrij secundair onderwijs, bij toepassing van artikel 12 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007029286 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij een bijkomende dotatie of subsidie wordt toegekend voor het schooljaar 2007-2008 aan de vestigingen die positieve discriminatie genieten en aan de vestigingen die niet meer opgenomen worden, met toepassing van artikel 9 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/09/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007031425 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 maart 2007 houdende toewijzing aan de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de ambtenaren afkomstig van de Gewestelijke Economische Raad voor Brabant die voorlopig waren toegewezen aan het Ministerie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007036606 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van hoofdstuk IIIbis van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging. type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007036608 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van hoofdstuk IIIbis van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007036656 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 februari 2006 houdende de controlemaatregelen inzake de aanwending van de werkingsmiddelen in het vrij gesubsidieerd onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007036658 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002 betreffende het geïntegreerd ondersteuningsaanbod in het gewoon basisonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 14/09/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007036664 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van het planprogramma Brugse Veldzone, deel Veldgebied Brugge type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007036665 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de masteropleiding in de protestantse godgeleerdheid van de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid te Brussel

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/09/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007202932 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Sprimont type besluit van de waalse regering prom. 06/09/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007202931 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de "Conseil wallon de l'économie sociale marchande" type besluit van de waalse regering prom. 21/06/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007202933 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de herziening van het gewestplan Hoei-Borgworm definitief aangenomen wordt met het oog op de uitbreiding van een ontginningsgebied en op de herbestemming als bosgebied van een gedeelte van dat gebied op het grondgebied van de gemeente Hoei , plaatsnaam "Rieudotte" (blad 48/2)

document

type document prom. -- pub. 04/10/2007 numac 2007012608 bron rechtelijke macht Arbeidsrechtbank te Namen-Dinant Op 6 september 2007 werd de heer Hanzen, Omer, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Namen-Dinant, door de Eerste Voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het ambt van plaatsverva

erratum

type erratum prom. 17/08/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007023356 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 20, § 1, e), en 34, § 1, b), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Erratum

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 24/05/2006 pub. 04/10/2007 numac 2007202792 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid, vlaamse gemeenschap, franse gemeenschap, duitstalige gemeenschap, vlaams gewest, waals gewest en brussels hoofdstedelijk gewest Samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de ondersteuning van de "Belgian Coordinated Collections of Micro-organisms, BCCM" en de omvorming van het BCCM-consortium tot een Belgisch "Biological Resource Centre" type samenwerkingsakkoord prom. 24/05/2006 pub. 04/10/2007 numac 2007202793 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid, vlaams gewest, waals gewest en brussels hoofdstedelijk gewest Samenwerkingsakkoord tussen de Staat en de Gewesten betreffende het programma ter bevordering van de kennisoverdracht op strategisch belangrijke gebieden type samenwerkingsakkoord prom. 24/05/2006 pub. 04/10/2007 numac 2007202947 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Staat en de Gemeenschappen met betrekking tot de Interuniversitaire attractiepolen fase VI

document

type document prom. -- pub. 04/10/2007 numac 2007202965 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige teamverantwoordelijken ondernemerschapsportefeuille (niveau A) voor het agentschap Economie Vlaamse Overheid (ANV07027). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. (...) 2. LOUWAGIE SERVAAS, 8200 BRUGGE 3. POT STEVEN, 9400 OKEGEM 4. BOUCKAERT REINHILDE, 8000 BRU(...) type document prom. -- pub. 04/10/2007 numac 2007202966 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ingenieurs exploitatie meetnet op zee (niveau A) voor het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (IVA MDK) - Vlaamse Overheid ANV07032. - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kand(...) 1. VAN LAERE ANNICK, 9870 ZULTE 2. POPPE HANS, 9991 ADEGEM 3. ROBEYN TOM, 9800 DEINZE type document prom. -- pub. 04/10/2007 numac 2007203020 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige raadgevers in de veiligheids- en defensiepolitiek (niveau A), voor het Ministerie van Defensie (ANG07009). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 1. MATHYS BIRG(...) 2. LAPLASSE MARC, 1040 ETTERBEEK 3. MEEUSSEN FRANK, 2930 BRASSCHAAT 4. DECONINCK STEFAN, 9000(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 04/10/2007 numac 2007203019 bron selor - selectiebureau van de federale overheid

document

type document prom. -- pub. 04/10/2007 numac 2007012577 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten Bij besluit van de Directeur-generaal van 17 september 2007, dat in werking treedt de dag waarop het in worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten : 1. a(...)
^