Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 30 augustus 2007

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/08/2007 pub. 05/09/2007 numac 2007023284 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/08/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007029288 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de centrale paritaire commissie van de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/08/2007 pub. 05/10/2007 numac 2007029291 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de examencommissie die ertoe gemachtigd wordt een getuigschrift uit te reiken voor grondige kennis van een taal met het oog op taalbadonderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/08/2007 pub. 06/09/2007 numac 2007202676 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot sluiting van de zitting 2006-2007 van het Waals Parlement type besluit van de waalse regering prom. 30/08/2007 pub. 06/09/2007 numac 2007202678 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij op 16 september 2007 aan de deelnemers van een hengelwedstrijd die door het comité "Les Amis du Télévie" ten gunste van Télévie gehouden wordt langs het "Vieux Canal", te Callenelle een vrijstelling op het visverlof toegekend wordt type besluit van de waalse regering prom. 30/08/2007 pub. 14/09/2007 numac 2007202796 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende het maximumbedrag en de voorwaarden tot toekenning van presentiegeld aan de leden van de beheersorganen en van de bezoldiging van de voorzitter en een ondervoorzitter van de raad van bestuur van een openbare huisvestingsmaatschappij type besluit van de waalse regering prom. 30/08/2007 pub. 17/09/2007 numac 2007202806 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2004 betreffende de hernieuwing van de leden van de beheerscommissie voor het "Parc naturel de la Vallée de l'Attert' type besluit van de waalse regering prom. 30/08/2007 pub. 08/10/2007 numac 2007202950 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de begroting van de Commissie voor de erkenning van projectontwerpers voor het jaar 2007 type besluit van de waalse regering prom. 30/08/2007 pub. 30/10/2007 numac 2007203234 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de procedure inzake de naleving van de gezondheidsnormen voor woningen en de aanwezigheid van branddetectors type besluit van de waalse regering prom. 30/08/2007 pub. 30/10/2007 numac 2007203235 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de minimale gezondheidsnormen, de overbevolkingsnormen en houdende de in artikel 1, 19° tot 22°bis van de Waalse Huisvestingscode bedoelde begripsomschrijvingen
^