Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 05 november 2014
gepubliceerd op 03 december 2014

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en referendaris van de centrale paritaire commissie van de confessionele vrije gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2014029731
pub.
03/12/2014
prom.
05/11/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 NOVEMBER 2014. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en referendaris van de centrale paritaire commissie van de confessionele vrije gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 31 januari 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/01/2002 pub. 14/03/2002 numac 2002029130 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van het statuut van de leden van het gesubsidieerd technisch personeel van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-sociale centra type decreet prom. 31/01/2002 pub. 21/03/2002 numac 2002029131 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van het statuut van de leden van het gesubsidieerd technisch personeel van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra sluiten tot vaststelling van het statuut van de leden van het gesubsidieerd technisch personeel van de confessionele vrije gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra, inzonderheid op de artikelen 115 en 116;

Gelet op het besluit van de Regering van 4 september 2002 tot oprichting van de centrale paritaire commissies van de confessionele vrije gesubsidieerde psycho-medische sociale centra;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 augustus 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/08/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007029288 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de centrale paritaire commissie van de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra sluiten houdende benoeming van de leden van de centrale paritaire commissie van de confessionele vrije gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 juli 2008, 14 september 2009, 18 december 2009, 26 februari 2010, 1 juli 2010, 14 februari 2011, 7 april 2011 en 6 december 2012;

Overwegende dat de ondervoorzitter en de referendaris van de centrale paritaire commissie van de confessionele vrije gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra, die respectief in ruste wordt gesteld en ontslagnemend is, dienen te worden vervangen;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De heer Michel PREUD'HOMME, sociaal bemiddelaar op de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt benoemd tot voorzitter van de centrale paritaire commissie van de confessionele vrije gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra.

Mevr. Sophie ROSMAN, sociaal bemiddelaar op de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt benoemd tot ondervoorzitter van de centrale paritaire commissie van de confessionele vrije gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra.

Art. 2.Mevr. Jessica GODOY-MUINA, attaché op het Ministerie van de Franse Gemeenschap, wordt benoemd tot referendaris van de centrale paritaire commissie van de confessionele vrije gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra.

Art. 3.Het secretariaat van de centrale paritaire commissie van de confessionele vrije gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra wordt door de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap waargenomen.

Art. 4.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 augustus 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/08/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007029288 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de centrale paritaire commissie van de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra sluiten houdende benoeming van de leden van de centrale paritaire commissie van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-sociale centra, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 juli 2008, 14 september 2009, 18 december 2009, 26 februari 2010, 1 juli 2010, 14 februari 2011, 7 april 2011 en 6 december 2012, wordt opgeheven.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Art. 6.De Minister van Onderwijs wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 5 november 2014.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Onderwijs, Cultuur en Kind, Mevr. J. MILQUET

^